Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Pythonもくもく自習室の今まで. そしてこれからのはなし / Python mokumoku Jisyushitsu 2020

Pythonもくもく自習室の今まで. そしてこれからのはなし / Python mokumoku Jisyushitsu 2020

Shinichi Nakagawa

August 15, 2020
Tweet

More Decks by Shinichi Nakagawa

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Python΋͘΋ࣗ͘शࣨͷࠓ·Ͱ
  ͦͯ͜͠Ε͔Βͷ͸ͳ͠
  Python΋͘΋ࣗ͘शࣨ #27 3प೥ه೦LTେձ@ΦϯϥΠϯ։࠵
  Shinichi Nakagawa @shinyorke

  View Slide

 2. Who am I ?(͓લ୭Α)
  • @shinyorke
  • Python΋͘΋ࣗ͘शࣨΦʔΨφΠβʔ
  ࣊൵ਂ͖ऴ਎ಠࡋऀͰ͋Γ, ԿͰ΋΍ΔϚϯ
  • Pythonྺ9೥໨ʢͨͿΜʣ, ٕज़ͱάϧϝͱ໺ٿ޷͖

  View Slide

 3. Python΋͘΋ࣗ͘शࣨ, 3ࡀʹͳΓ·ͨ͠
  2017/7/22ʹॳճΛ։࠵ͯ͠Ҏདྷ, ຊ೔Ͱ27ճ໨ͱͳΓ·ͨ͠.
  ※લճ #26 ͸தࢭͯ͠·͕ͦ͢Ε͸͓͖ͯ͞.

  View Slide

 4. ΋͘΋͘ձര஀ͷ͖͔͚ͬ
  • ʮຊؾͰPythonɾΤϯδχΞϦϯάʢσʔλαΠΤϯεʣΛֶͼ͍ͨਓ͕ܧଓ
  ͯ͠ࢀՃͰ͖ΔɾֶͼΛಘΒΕΔ৔ॴΛ࡞Γ͔ͨͬͨʯ
  • …ͱ, ͸͡Ίͨ౰ॳͷϒϩάʹॻ͍ͯ͋Γ·ͨ͠.
  https://shinyorke.hatenablog.com/entry/rettypy
  • ձ৔ͱͳͬͨRetty͕ΦϑΟεҠసͯ͠৔ॴ͕Ͱ͖ͨ͜ͱ,
  ओ࠵ऀͷࢲ͕Rettyࣾһʢ౰࣌ʣͩͬͨͷͰ΍ΕΔ؀ڥ͸શͯἧͬͯͨ.
  ΍Δ͖ͬΌͳ͍͡ΌΜʂʂʂͬͯ͜ͱͰര஀

  View Slide

 5. ه೦͢΂͖ॳճ(2017/7/22)
  ͍͖ͳΓఆһ਺Φʔόʔ, ิܽ଴͔ͪΒελʔτ. ਓؾΠϕϯτ͕໿ଋ͞Εͨײʢҧʣ
  https://retty.connpass.com/event/61449/

  View Slide

 6. ΍ͬͯͯΑ͔ͬͨ͜ͱ
  • RettyͷΊͬͪΌշదͳ؀ڥͰ΋͘΋͘.
  ࢀՃऀͷຬ଍౓ߴΊ.
  • ܦݧෆ໰ͷʮҰൠࢀՃʯʮֶੜɾԕํࢀՃʯ
  ܇࿅͞Εͨʮৗ࿈ʯʮπϫϞϊ࿮ʯ
  ৭Μͳਓ͕དྷͯϑΟʔυόοΫͱֶ͔ͼଟ͍
  • ͦͯ͠ԿΑΓ΋άϧϝ
  ϥϯνຬ଍౓ߴΊ&ͨ·ʹ΍Δ࠙਌ձ

  View Slide

 7. ΍ͬͯͯͭΒ͔ͬͨ͜ͱ
  • ษڧձ?ਓؾΠϕϯτ??͋Δ͋ΔͷʮυλΩϟϯʯ໰୊
  લ೔Ωϟϯηϧɾ౰೔དྷͳ͍ͱ͔Ͱิܽͷਓͷػձ͕ୣΘΕΔ
  • େͳΓখͳΓൃੜ͢Δ, ࢀՃऀͷΠϯγσϯτ
  ࢀՃऀಉ࢜ͷτϥϒϧ, Πϯλʔωοτʹ໎࿭͔͚Δߦҝetc…
  • ࠓ͔ͩΒݴ͑ΔͷͰ͕͢, ࢀՃऀ͔Βޙ೔ձࣾʹӦۀి࿩
  ͳΜͯ͜ͱ΋͋Γ·ͨ͠.

  View Slide

 8. ίϛϡχςΟશମͷվળɾ໰୊ఏىͱͯ͠
  ͜͏͍͏ݴޠԽ΋͖ͯ͠·ͨ͠
  https://shinyorke.hatenablog.com/entry/rule-of-mokumoku
  https://note.com/shinyorke/n/n56af022c095b

  View Slide

 9. ΍ͬͯͯΊͪΌͪ͘Όྑ͔ͬͨ͜ͱ
  • PyCon JPͳͲେ͖͍Πϕϯτʹొஃ͢Δਓ͕ੜ·Εͨ.
  @7pairs ͞Μ, @_ryook ͞Μ, @komo_fr ͞Μͱ͔ʢউखʹνϧυϨϯೝఆͯ͠·͢ʣ.
  • ࢀՃऀͷҰਓ͕Pythonʹؔ͢Δॻ੶Λग़൛.΋͘΋͘ձࢀՃͷԑͰࢲ΋গ͠ख఻ͬͨ.
  • ΋͘΋͘ձͷ݁Ռ, ब৬ɾΠϯλʔϯઌ͕ݟ͔ͭͬͨΓPythonΛ࢓ࣄʹ͢ΔΩοΧέӠʑ…
  • ݸਓతʹ͸, ⚾ձࣾͷ΅ͬͪCTO࣌୅ʹٕज़తͳนଧͪɾ૬ஊͳͲͰ,
  ஛໺͞Μ͸͡Ίڧ͍Ϛϯୡͱ࿩͕Ͱ͖ͯ࠷ߴͰͨ͠.
  ʮٕज़ͱΠΠΰϋϯΛָ͠Ήʯମݧֶ͕ࣗࣗशͷ੒Ռʹܨ͕Γ੒Ռ͕ग़Δͷ࠷ߴʂ

  View Slide

 10. ӡӦͷมભʢࠓ·Ͱʣ
  • ։࢝౰ॳʢ2017/7ʙ2018/1ʣ͸shinyorkeͷϫϯΦϖӡ༻.
  • shinyorke͕RettyΛୀ৬ޙʙ2020/1·Ͱ
  • ओཁϝϯόʔͱͯ͠, ஛໺͞Μ, ؠӬ͞Μ, అ͞Μ͕ਖ਼ࣜJOIN
  • shinyorke͸ओ࠵ऀͱͯͦ͠ͷ··ډ࠲Γ
  • ॏཁͳܾఆࣄ߲ɾܾٞ͸4໊ͷ߹੍ٞʹʢ࠷ऴతʹ͸shinyorke͕ܾΊΔʣ

  View Slide

 11. connpassͷorganization
  • ࡢ೥ʢ2019ʣ·Ͱ, RettyͷorganizationͰΠϕϯτ؅ཧ
  • ࠓ೥͔ΒΠϕϯτ؅ཧͷ౎߹, ࠓޙʹඋ͑ͯorganizationΛಠཱ
  ӡӦओମͱձ৔Λ੾Γ཭͠, ձ৔ɾεϙϯαʔΛෳ਺ࣾՄೳʹ
  • https://jisyupy.connpass.com/

  View Slide

 12. ࡢࠓͷঢ়گ
  • ͓࡯͠ͷ௨Γ, ྲྀߦΓපͷ͓͔͛ͰϦΞϧΠϕϯτ΍Γʹ͍͘
  • ΋͘΋͘ձɾษڧձ͸ʮີʯͷ࠷ͨΔϞϊ
  • ιʔγϟϧσΟελϯεΛอͭΑ͏ͳձ৔ͷ֬อ͸໘౗
  Ͱ͖ͳ͘͸ͳ͍ͱࢥ͍·͕͢…
  • ӡӦϝϯόʔͷΩϟϦΞνΣϯδʢ࡯͠ʣ

  View Slide

 13. Ͱ, ͜Ε͔ΒͲ͏͢Δ

  View Slide

 14. ࠓݱࡏߟ͍͑ͯΔ͜ͱ
  • ϕλͰ͕͢, ΦϯϥΠϯͰ΍Γ·͢. ͓ͦΒִ݄͘։࠵.
  • ࠓ೔͸ʢཧ༝͕͋ͬͯʣshinyorkeݸਓͷZoomΞΧ΢ϯτͰ
  ΍ͬͯ·͕͢,ʮΦϯϥΠϯ։࠵εϙϯαʔʯ଴ͬͯ·͢ʂ
  ProΞΧ΢ϯτΛ͓࣋ͪͷձࣾͷΈͳ͞ʙΜ?
  • ϦΞϧ։࠵͸ੈͷதͷঢ়گΛݟͯߟ͑·͢.
  &ͦ͏͍ͬͨҙຯͰ͸ #rettypy ͱͯ͠͸Ұ୴͓͠·͍.

  View Slide

 15. ͱ͸͍͑Ͱ͢Α
  • Πϕϯτͱͯ͠ͷํ਑ɾՁ஋؍͸ϒϨ·ͤΜ
  • ٕज़ͱΠΠΰϋϯΛָ͠Ή
  • ࢀՃऀಉ࢜ɺؾ࣋ͪΑ͘ա͢͝
  • ࣌ؒɾ໿ଋΛकΔ
  • ࢀՃϨΪϡϨʔγϣϯ΋ݪଇมߋ͠·ͤΜ.
  • ͕, ΦϯϥΠϯͷ৔߹Ωϟϯηϧن໿౳͸ଟগΏΔ͘͠·͢
  • ΦϯϥΠϯͰΠΠΰϋϯָ͠ΉԿ͔͸ͪΐͬͱߟ͍͑ͨ…

  View Slide

 16. ϗϯτͷτίݴ͍·͢ͱ
  • ϦΞϧ։࠵Ͱ͖Δ·Ͱͣͬͱٳࢭ΋ߟ͑ͯ·ͨ͠, ݸਓతͳ΍Δ͜ͱ΋૿͑ͨͷͰ.
  • Ͱ͕͢, ࠷ۙಡΜͩɾۏઢʹ৮Εͨnoteʹॻ͍ͯ͋ͬͨ,
  ʮۮൃతͳग़ձ͍ʯͱ͍͏ػձ͕ແ͘ͳΔͷ͸ਏ͍ͳͱ࣮ײ.
  • େ͖͍Πϕϯτొஃ, ࣥච, ࢓ࣄ΁ͷνϟϯεͱ͔΋, ୯ͳΔֶࣗࣗशͷΈͳΒͣ,
  ʮ΋͘΋͘ձʹΑΔۮൃతͳग़ձ͍ʯ͕ੜΜͩҰ໘΋͋Γͦ͏.
  • ΍ͬͺ΍͍͔ͬͯ͘ʔʔʔʂʂʂˡࠓ͜͜
  • https://note.com/shinyorke/n/n449adc259bf1#lMSQt

  View Slide

 17. ͬͯࣄͰࠓޙ΋ΑΖ͓͘͠Ͷ͕͍͠·͢ʂ
  ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide