Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

オープンデータで変わる社会と未来

 オープンデータで変わる社会と未来

2020年2月12日(水)に開催されるセミナー「オープンデータから考える2020年代のビジネスと社会」における講演資料です。

Sayoko Shimoyama

February 12, 2020
Tweet

More Decks by Sayoko Shimoyama

Other Decks in Business

Transcript

 1. ΦʔϓϯσʔλͰ
  มΘΔ
  ࣾձͱະདྷ
  Լࢁ ࣿ୅ࢠ
  Ұൠࣾஂ๏ਓϦϯΫσʔλ ୅දཧࣄ
  Φʔϓϯσʔλ͔Βߟ͑Δ2020೥୅ͷϏδωεͱࣾձ
  2020.2.12 (Wed.)
  QIPUP෋ࢁݝ ڸʹͳͬͨ೔ຊւ ˜[PPTBO$$#:

  View full-size slide

 2. Enterprise
  Public
  Sector
  Civic
  Tech
  Sayoko
  Shimoyama
  2020/2/12 Sayoko Shimoyama, LinkData 2

  View full-size slide

 3. Background:
  ෼ࢠੜ෺ֶˠόΠΦΠϯϑΥϚςΟΫε
  Integrated
  Database ஝ੵɾڞ༗͞Εͨσʔλʹ
  ΞΫηεͰ͖Δ͜ͱͰݚڀ͕Մೳ

  View full-size slide

 4. σʔλ͸
  ڞ༗͞Εͳ͍ͱʜ

  View full-size slide

 5. 2020/2/12 Sayoko Shimoyama, LinkData 5
  Ձ஋͸ຒ΋Εͨ··

  View full-size slide

 6. Φʔϓϯσʔλͱ͸ɺ
  σʔλͰදݱ͞Ε͍ͯΔ
  Ϟϊɾίτͷ
  Ձ஋ΛߴΊΔखஈ

  View full-size slide

 7. ࠓճͷߨԋ
  ஫໨ϙΠϯτ
  2020/2/12 Sayoko Shimoyama, LinkData 3
  $
  #! -0/&.
  $,*
  4 +1$
  "
  $
  (%

  $,*')

  View full-size slide

 8. 2020/2/12
  ҧ͍Λฉ͔ΕͨΒઆ໌Ͱ͖·͔͢ʁ
  σʔλ ৘ใ
  Sayoko Shimoyama, LinkData 8

  View full-size slide

 9. ʮσʔλʯͱ͸ʁ
  ISOٴͼJISن֨ʹΑΔఆٛ
  "A reinterpretable representation of information in a formalized manner
  suitable for communication, interpretation, or processing.”
  ৘ใͷදݱͰ͋ͬͯɺ
  ఻ୡɺղऍ·ͨ͸ॲཧʹద͢ΔΑ͏ʹܗࣜԽ͞Εɺ
  ࠶౓৘ใͱͯ͠ղऍͰ͖Δ΋ͷ
  ISO/IEC 2382-1:1993 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:2382:-1:ed-3:en
  ೔ຊ޻ۀن֨ʮX0001 ৘ใॲཧ༻ޠ-جຊ༻ޠʯhttp://kikakurui.com/x0/X0001-1994-01.html
  2020/2/12 Sayoko Shimoyama, LinkData 9

  View full-size slide

 10. ʮ৘ใʯͱ͸ʁ
  ISOٴͼJISن֨ʹΑΔఆٛ
  "Knowledge concerning objects, such as facts, events, things, processes, or ideas,
  including concepts, that within a certain context has a particular meaning.
  ࣄ࣮ɼࣄ৅ɼࣄ෺ɼաఔɼண૝ͳͲͷ
  ର৅෺ʹؔͯ͠஌Γಘͨ͜ͱͰ͋ͬͯɼ
  ֓೦ΛؚΈɼҰఆͷจ຺தͰಛఆͷҙຯΛ΋ͭ΋ͷɻ
  ISO/IEC 2382-1:1993 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:2382:-1:ed-3:en
  ೔ຊ޻ۀن֨ʮX0001 ৘ใॲཧ༻ޠ-جຊ༻ޠʯhttp://kikakurui.com/x0/X0001-1994-01.html
  2020/2/12 Sayoko Shimoyama, LinkData 10

  View full-size slide

 11. 2020/2/12
  σʔλ͸ɺ৘ใΛܗࣜԽͨ͠΋ͷ
  σʔλ ৘ใ
  ࠶౓৘ใͱͯ͠ղऍͰ͖Δ΋ͷ
  Sayoko Shimoyama, LinkData 11

  View full-size slide

 12. 2020/2/12
  ਺ࣈ
  40
  Sayoko Shimoyama, LinkData 12
  2020 2
  12

  View full-size slide

 13. 2020/2/12
  ৘ใ
  2020೥2݄12೔ʹ։࠵͞Εͨ
  ஌తࢿ࢈ܦӦηϛφʔͷ
  ࢀՃొ࿥ऀ਺͸
  ਓͰ͢ɻ
  Sayoko Shimoyama, LinkData 13

  View full-size slide

 14. 2020/2/12
  σʔλ
  ηϛφʔ։࠵೔ ࢀՃొ࿥ऀ਺

  Sayoko Shimoyama, LinkData 14

  View full-size slide

 15. ৘ใ⇄σʔλ
  ૒ํ޲ʹม׵Մೳ
  2020/2/12 Sayoko Shimoyama, LinkData 15
  ηϛφʔ։࠵೔ ࢀՃొ࿥ऀ਺

  2020೥2݄12೔ʹ։࠵͞Εͨ
  ஌తࢿ࢈ܦӦηϛφʔͷ
  ࢀՃొ࿥ऀ਺͸
  ਓͰ͢ɻ

  View full-size slide

 16. σʔλԽ͢Δ͜ͱͰ
  ଞͷσʔλͱ૊Έ߹ΘͤΒΕΔ
  2020/2/12
  ৽͍͠ʮ৘ใʯ͕
  औΓग़ͤΔ
  Sayoko Shimoyama, LinkData 16
  30
  35
  40
  24
  29
  34
  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45  ϫʔΫγϣοϓผ ࢀՃऀ਺ͷൺֱ
  ౰೔ࢀՃऀ਺ ࢀՃొ࿥ऀ਺
  n ࢀՃऀ͸ճΛॏͶΔ
  ͝ͱʹ૿Ճ
  n Ωϟϯηϧ཰͸େମ
  15ʙ20%
  ˞σʔλ͸μϛʔͰ͢

  View full-size slide

 17. σʔλͷ૊Έ߹Θͤ͸৽ͨͳՁ஋ΛੜΉ
  nαϯϑϥϯγείࢢͰ͸ɺҿ৯ళʹ
  ର࣮ͯ͠ࢪͨ͠อ݈Ӵੜݕࠪͷ݁Ռ
  Λσʔλͱͯ͠ެ։͍ͯ͠Δ
  n:FMQ͸ͦΕΛαʔϏεʹऔΓࠐΈɺ
  l)FBMUI 4DPSFzͱͯ͠఺ຬ఺
  ͷείΞԽ֤ͯ͠ҿ৯ళͷ
  ϨϏϡʔϖʔδʹදࣔ

  n ੈք࠷େڃͷϩʔΧϧϏδωεͷϨϏϡʔαΠτ
  n ೔ຊͰ͍͏ͱ͜Ζͷʮ৯΂ϩάʯతͳαʔϏε
  4":0,04)*.0:"." -*/,%"5"

  View full-size slide

 18. 4":0,04)*.0:"." -*/,%"5"
  σʔλͷ૊Έ߹Θͤ͸৽ͨͳՁ஋ΛੜΉ
  ӴੜείΞɿ

  View full-size slide

 19. 4":0,04)*.0:"." -*/,%"5"
  :FMQ͸ϢʔβʔʹΑΓ҆৺ɾ҆શΛಧ͚ΒΕΔ
  αʔϏεΛఏڙՄೳʹ
  ௚ۙͷอ݈Ӵੜ
  ݕࠪʹ͓͍ͯҧ൓
  ͕߲͋ͬͨ໨
  σʔλͷ૊Έ߹Θͤ͸৽ͨͳՁ஋ΛੜΉ

  View full-size slide

 20. αϯϑϥϯγείࢢ º :FMQ͔Βݟ͑Δ
  σʔλ͕΋ͨΒࣾ͢ձมֵ

  ΋͠αϯϑϥϯγείࢢ͕
  Ӵੜௐࠪ݁ՌΛαΠτͰެද͍ͯ͠Δ
  ͚ͩͩͬͨΒʁ
  Ұ෦ͷਓ͔͠ݟʹདྷͳ͍
  ΋͠:FMQ͕
  ಠࣗʹҿ৯ళΛධՁ͢Δ
  είΞΛ෇͚͍ͯͨΒʁ
  ެฏੑ͕୲อ͞Εͳ͍
  ڧΈɿళฮͷӦۀσʔλ΍ޱίϛ
  σʔλΛूΊͯɺଟ͘ͷϢʔβ͕
  ू·Δ৔Λ͍࣋ͬͯΔ
  ڧΈɿࢢຽͷ҆શΛकΔͨΊʹ࣮ࢪ
  ͨ͠ௐࠪ݁Ռͱͯ͠ɺެฏͳσʔλ
  ΛఏڙͰ͖Δ
  σʔλ͕ڞ༗͞ΕΔ͜ͱͰ
  ʮ૊৫Λ௒͑ͯಘҙ෼໺Λ෼୲Ͱ͖ΔࣾձʯʹͳΔ
  4":0,04)*.0:"." -*/,%"5"

  View full-size slide

 21. ߦ੓ͷσʔλ͸୭ʹͰ΋࢖͑ΔΑ͏ʹ
  ެ։͞Ε͍ͯΔඞཁ͕͋Δ
  nӴੜௐࠪ͸ࢢͷ੫ۚΛ࢖ͬͯӡ༻͞Ε͍ͯΔͷͰɺ
  ೲ੫ऀ͸౳ͦ͘͠ͷσʔλΛ࢖͏ݖརΛ͍࣋ͬͯΔ
  n୭Ͱ΋ࣗ༝ʹ࢖͑ΔσʔλͰ͋Δඞཁ͕͋Δ
  ΋͠αϯϑϥϯγείࢢ͕
  :FMQ͚ͩʹӴੜௐࠪ݁ՌσʔλΛ
  ౉͍ͯͨ͠Βʁ
  ෆެฏʹର͠ඇ೉͕ूத
  Φʔϓϯσʔλ
  4":0,04)*.0:"." -*/,%"5"

  View full-size slide

 22. Φʔϓϯσʔλͷఆٛ
  ࠃɺ஍ํެڞஂମٴͼࣄۀऀ͕อ༗͢Δ׭ຽσʔλͷ͏ͪɺࠃຽ୭΋͕Πϯλʔωοτ౳Λ௨ͯ͡༰қ
  ʹར༻ʢՃ޻ɺฤूɺ࠶഑෍౳ʣͰ͖ΔΑ͏ɺ࣍ͷ͍ͣΕͷ߲໨ʹ΋֘౰͢ΔܗͰެ։͞ΕͨσʔλΛ
  Φʔϓϯσʔλͱఆٛ͢Δ
  ʲग़యʳʮΦʔϓϯσʔλجຊࢦ਑ʯฏ੒೥݄೔
  ߴ౓৘ใ௨৴ωοτϫʔΫࣾձਪਐઓུຊ෦ɾ׭ຽσʔλ׆༻ਪਐઓུձܾٞఆ
  Ӧར໨తɺඇӦར໨తΛ໰Θͣ
  ೋ࣍ར༻Մೳͳϧʔϧ͕ద༻͞Εͨ΋ͷ
  ػց൑ಡʹదͨ͠΋ͷ
  ແঈͰར༻Ͱ͖Δ΋ͷ
  4":0,04)*.0:"." -*/,%"5"

  View full-size slide

 23. l0QFO#Z%FGBVMUz
  ೥ (ʮΦʔϓϯσʔλݑষʯʹΑΔࠃࡍతͳ߹ҙ
  ʮ੫ۚΛ࢖ͬͯ࡞ΒΕͨ
  σʔλ͸શͯެڞࡒͱͯ͠
  ެ։͢Δ΂͖Ͱ͋Δʯ
  ͱ͍͏ߟ͑ํΛ
  ݪଇͱͯ͠࠾༻
  2020/2/12 4":0,04)*.0:"." -*/,%"5"

  View full-size slide

 24. “Φʔϓϯσʔλ” ͱ͸ɺ
  ݩʑօ͞Μͷ΋ͷͩͬͨσʔλΛ
  ฦ͢͜ͱͩͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ
  - Miquel Mateu, Open Data Manager of Barcelona City

  14-18 June 2016, World Data Viz Challenge 2016,
  Barcelona
  4":0,04)*.0:"." -*/,%"5"

  View full-size slide

 25. ೥ɿ׭ຽσʔλ׆༻ਪਐجຊ๏ࢪߦ
  ˠࠃٴͼ࣏ࣗମ͸ΦʔϓϯσʔλʹऔΓ૊Ή͜ͱ͕ٛ຿෇͚ΒΕͨ
  4":0,04)*.0:"." -*/,%"5"

  View full-size slide

 26. Φʔϓϯσʔλͷҙٛ
  ࠃຽࢀՃɾ׭ຽڠಇͷਪਐΛ௨ͨ͡
  ॾ՝୊ͷղܾɺܦࡁ׆ੑԽ
  ߦ੓ͷߴ౓Խɾޮ཰Խ
  ಁ໌ੑɾ৴པͷ޲্
  ʲग़యʳʮΦʔϓϯσʔλجຊࢦ਑ʯฏ੒೥݄೔
  ߴ౓৘ใ௨৴ωοτϫʔΫࣾձਪਐઓུຊ෦ɾ׭ຽσʔλ׆༻ਪਐઓུձܾٞఆ
  4":0,04)*.0:"." -*/,%"5"

  View full-size slide

 27. Φʔϓϯσʔλͷҙٛ
  ࠃຽࢀՃɾ׭ຽڠಇͷਪਐΛ௨ͨ͡
  ॾ՝୊ͷղܾɺܦࡁ׆ੑԽ
  ߦ੓ͷߴ౓Խɾޮ཰Խ
  ಁ໌ੑɾ৴པͷ޲্
  ʲग़యʳʮΦʔϓϯσʔλجຊࢦ਑ʯฏ੒೥݄೔
  ߴ౓৘ใ௨৴ωοτϫʔΫࣾձਪਐઓུຊ෦ɾ׭ຽσʔλ׆༻ਪਐઓུձܾٞఆ
  4":0,04)*.0:"." -*/,%"5"

  View full-size slide

 28. ͳͥ׭ຽڠಇ͕ඞཁͳͷ͔ʁ
  ͜Ε·Ͱ͸ߦ੓͕ެڞαʔϏεӡӦͷओମͩͬͨ
  2020/2/12 4":0,04)*.0:"." -*/,%"5"
  ߦ੓ ॅຽ
  ੫ۚ
  ެڞαʔϏε

  View full-size slide

 29. ͳͥ׭ຽڠಇ͕ඞཁͳͷ͔ʁ
  ੫ऩ͕ݮΔͱɺ͜Ε·Ͱ௨ΓͷެڞαʔϏε͸
  ҡ࣋Ͱ͖ͳ͘ͳΔ
  2020/2/12 4":0,04)*.0:"." -*/,%"5"
  ߦ੓ ॅຽ
  ੫ۚ
  ެڞαʔϏε

  View full-size slide

 30. ׭ຽڠಇʹΑͬͯ஍ҬΛ࣋ଓՄೳʹ͢Δ
  4":0,04)*.0:"." -*/,%"5"
  ߦ੓ ॅຽ
  ੫ۚ
  ެڞαʔϏε
  اۀɾݚڀػؔ
  ߦ੓͕ಘҙͳ෦෼ɺ
  ߦ੓ʹ͔͠Ͱ͖ͳ͍
  ෦෼ʹूத͢Δ
  ຽ͕ؒಘҙͳͱ͜Ζ͸
  ຽؒʹ೚ͤΔ

  View full-size slide

 31. ΦʔϓϯσʔλʹΑͬͯɺ
  ૊৫Λ௒͑ͯಘҙ෼໺Λ෼୲Ͱ͖Δࣾձ ͕࣮ݱ͢Δ
  4":0,04)*.0:"." -*/,%"5"
  ߦ੓ ॅຽ
  ੫ۚ
  ެڞαʔϏε
  اۀɾݚڀػؔ
  ߦ੓ͷ࣋ͭ৘ใΛ
  ʮσʔλʯͱ͍͏
  ڞ༗ʹదͨ͠ܗͰ
  ຽؒʹ։์͢Δ
  OPEN
  DATA

  View full-size slide

 32. ୆࿷੓෎͕ϚεΫͷ
  ϦΞϧλΠϜࡏݿঢ়گ
  ΛΦʔϓϯσʔλԽ
  ˠ਺೔ͰҎ্ͷ
  ΞϓϦ͕ຽ͔ؒΒ஀ੜ
  n৽ܕίϩφ΢ΟϧεʹΑΔ
  ϚεΫෆ଍͕ਂࠁͳ୆࿷ʹ͓
  ͍ͯɺ੓෎ͷதԝ݈߁อݥி
  ͕ඵ͝ͱͷϚεΫࡏݿঢ়
  گΛΦʔϓϯσʔλͰఏڙ
  nॠ࣌ʹγϏοΫςοΫ
  ίϛϡχςΟ΍اۀ͕ଟ͘ͷ
  ΞϓϦΛ։ൃ
  4":0,04)*.0:"." -*/,%"5"
  ग़యɿޱ᠚ࢦೆʢ༝ ↪⃟ྣ ࿨ ༶حӬʣ
  https://mask.chel.in
  ׭ຽڠಇͷࣄྫᶃ

  View full-size slide

 33. ;BJN
  Θͨ͠ͷڅ෇ۚ
  n೔ຊ࠷େͷΦϯϥΠϯՈܭ
  ฽ʮ;BJNʯͷΦϓγϣϯ
  αʔϏε
  nॅΜͰ͍Δ஍Ҭ΍Ո଒ߏ੒ɺ
  Ոܭ฽ͷه࿥͔Βʮ΋Β͑Δ
  Մೳੑ͕͋Δڅ෇ۚ΍ख౰ɾ
  ߇আʯΛׂΓग़͢ػೳΛఏڙ
  nࠃɾ࣏ࣗମͷެ։͍ͯ͠Δ
  څ෇ۚ৘ใΛऔΓࠐΜͰ͍Δ
  4BZPLP4IJNPZBNB -JOL%BUB

  ׭ຽڠಇͷࣄྫᶄ

  View full-size slide

 34. ׭ຽڠಇͷࣄྫᶄɿ;BJN Θͨ͠ͷڅ෇ۚ
  Φʔϓϯσʔλͷࣗಈऔಘͷ࢓૊ΈʹΑͬͯ
  ࠷৽৘ใͷ഑৴͕Մೳʹ
  ʢϓϨεϦϦʔεهࣄΑΓʣ
  ࠓޙ͸ΑΓଟ͘ͷ࣏ࣗମ
  ͷެࣜ৘ใͱ࿈ܞ͠ɺͻͱΓ
  ͻͱΓͷʮ஌Βͳ͔ͬͨʯ
  ʮΘ͔Βͳ͔ͬͨʯΛͳ͘͢
  ϓϥοτϑΥʔϜͱͯ͠
  վमɾվળͯ͠·͍Γ·͢ɻ
  IUUQT[BJNDPKQOFXTBSDIJWFT

  4BZPLP4IJNPZBNB -JOL%BUB

  View full-size slide

 35. $PBJEP
  n౗Ε͍ͯΔਓΛൃݟͨ͠ਓ
  ͕ʮ$PBJEPʯΛૢ࡞
  ͢Δͱɺ൪௨ใͱಉ࣌
  ʹɺࣄલొ࿥͞Εͨपลͷ
  ٹ໋஌ࣝอ༗ऀ͓Αͼ"&%
  ઃஔઌʹ404ૹ৴Λߦ͏
  ۓٸ௨ใڞ༗ΞϓϦ
  n࣏ࣗମ͕ެ։͍ͯ͠Δ
  "&%ͷҐஔ৘ใ΍ઃஔࢪઃ
  ౳ͷΦʔϓϯσʔλΛ࢖༻
  4BZPLP4IJNPZBNB -JOL%BUB

  https://cio.go.jp/opendata100
  ׭ຽڠಇͷࣄྫᶅ

  View full-size slide

 36. ׭ຽڠಇͷࣄྫᶅɿ$PBJEP
  ஍Ҭڞॿͷ404ͱ"&%ϚοϓͰେ੾ͳਓͷ໋ΛकΔ
  4BZPLP4IJNPZBNB -JOL%BUB
  https://cio.go.jp/opendata100

  View full-size slide

 37. Φʔϓϯσʔλͷҙٛ
  ࠃຽࢀՃɾ׭ຽڠಇͷਪਐΛ௨ͨ͡
  ॾ՝୊ͷղܾɺܦࡁ׆ੑԽ
  ߦ੓ͷߴ౓Խɾޮ཰Խ
  ಁ໌ੑɾ৴པͷ޲্
  ʲग़యʳʮΦʔϓϯσʔλجຊࢦ਑ʯฏ੒೥݄೔
  ߴ౓৘ใ௨৴ωοτϫʔΫࣾձਪਐઓུຊ෦ɾ׭ຽσʔλ׆༻ਪਐઓུձܾٞఆ
  4BZPLP4IJNPZBNB -JOL%BUB
  ΦʔϓϯσʔλͰ
  Ϗδωεʜʁ

  View full-size slide

 38. Φʔϓϯσʔλ׆༻Ϗδωε
  ͭͷ੒ޭύλʔϯ
  ෼ࢄ͍ͯͨ͠৘ใΛ
  ౷߹ͯ͠ఏڙ
  Θ͔Γ΍͘͢ࢦඪԽ
  ߴ౓ͳ෼ੳ΍༧ଌ ίϯςϯπͱͯ͠׆༻
  4BZPLP4IJNPZBNB -JOL%BUB

  View full-size slide

 39. ෼ࢄ͍ͯͨ͠
  ৘ใΛ౷߹ͯ͠
  ఏڙ
  ෼ࢄͯ͠ଘࡏ͍ͯͯ͠୳͠ʹ͔ͬͨ͘৘ใΛɺ
  ෳ਺ͷΦʔϓϯσʔλΛ౷߹͢Δ͜ͱͰɺ
  ඞཁͳਓʹಧ͚ΒΕΔΑ͏ʹ͢Δ
  2020/2/12 SAYOKO SHIMOYAMA, LINKDATA 3

  View full-size slide

 40. ҭͳͼ
  ʙσʔληοτΛ౷
  ߹ɺࢠҭͯ৘ใ഑৴Λ
  ύʔιφϥΠζʙ
  n࣏ࣗମʹ͸ࢠҭͯʹؔ͢Δ
  ଟछଟ༷ͳσʔλ͕͋Δ
  n͔͠͠σʔλ͸෦໳͝ͱʹ
  ؅ཧ͞Ε͓ͯΓɺ౷߹తʹ
  ѻ͍͑ͯͳ͔ͬͨ
  nͦͷͨΊɺॅຽ޲͚ͷ৘ใ
  ఏڙ΋ඇޮ཰ʹͳ͍ͬͯͨ
  4BZPLP4IJNPZBNB -JOL%BUB

  ඞཁͳਓʹ
  ඞཁͳ৘ใ͕
  ಧ͔ͳ͍  Issue
  https://datashelf.jp/
  ෼ࢄˠ౷߹ ࣄྫᶃ

  View full-size slide

 41. ҭͳͼ
  ʙσʔληοτΛ౷
  ߹ɺࢠҭͯ৘ใ഑৴Λ
  ύʔιφϥΠζʙ
  nࢠҭͯؔ࿈ͷσʔλΛ
  σʔλ؅ཧج൫ɿ
  %BUBTIFMGͰ౷߹͠ɺ
  ΦʔϓϯσʔλԽ
  nࢠҭͯੈଳʹ޲͚ͯ
  ύʔιφϥΠζͨ͠৘ใ
  ഑৴ΛՄೳʹ
  4BZPLP4IJNPZBNB -JOL%BUB

  ډॅΤϦΞɺࢠڙͷ೥ྸ
  ͳͲʹԠͯ͡ɺύʔιφ
  ϥΠζ͞Εͨ৘ใ͕ಧ͘
  Solution
  https://datashelf.jp/
  ෼ࢄˠ౷߹ ࣄྫᶃ

  View full-size slide

 42. 4$6&-
  σʔλϕʔε
  ʙҩༀհޢ෼໺ͷ
  Ϗδωεࢧԉʙ
  nࠃ΍࣏ࣗମ͕ެ։͍ͯ͠Δҩྍػ
  ؔɾༀہɾհޢࢪઃͷσʔλΛ౷
  ߹ɾߏ଄Խͯ͠σʔλϕʔεͱ͠
  ͯఏڙ͢ΔαʔϏε
  n৽ن։ۀࢪઃ΍Ӧۀ೔ɾ਍ྍՊ໨
  ౳ͷৄࡉ৘ใΛೖखͰ͖ΔͨΊɺ
  ੡ༀձࣾ΍ҩྍػثϝʔΧʔͷӦ
  ۀࢧԉ΍ɺܦӦ෼ੳ౳Ͱ׆༻͞Ε
  ͍ͯΔ
  nެ։ݩʹΑͬͯόϥόϥͷϑΥʔ
  Ϛοτͩͬͨσʔλ͕౷߹͞Εͯ
  ͍ΔͨΊɺ஍ҬؒͰͷൺֱɾ෼ੳ
  ΋Մೳ
  4BZPLP4IJNPZBNB -JOL%BUB

  http://mecompany.me/service
  ෼ࢄˠ౷߹ ࣄྫᶄ

  View full-size slide

 43. Θ͔Γ΍͘͢
  ࢦඪԽ
  ෳࡶͳ਺஋Λྻڍ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ
  Θ͔Γ΍͘͢ࢦඪԽ͢Δ͜ͱͰɺ
  ௚ײతͳཧղΛॿ͚Δ
  2020/2/12 SAYOKO SHIMOYAMA, LINKDATA 43

  View full-size slide

 44. ࣄྫɿ0QPXFSʢถࠃʣ
  n֤Ոఉʹ޲͚ͯύʔιφϥΠζͨ͠ܗͰిྗ࢖༻܏޲ͷ௨஌Λߦ͏αʔϏε
  nؾ৅৘ใ΍ػثͷిྗফඅྔͷΦʔϓϯσʔλ αʔυύʔςΟʔ͔ΒఏڙΛ
  ड͚ͨσʔλΛಠࣗΞϧΰϦζϜͰղੳ
  nถࠃͰ0QPXFSͷαʔϏεΛಋೖͨ͠ిྗձࣾ͸ɺฏۉͯ͠ސ٬ͷిྗ࢖༻ྔΛʙˋఔ౓࡟ݮ͢Δ͜
  ͱʹ੒ޭ
  n೥ɺ೔ຊʹ͓͍ͯ΋࣮ূ։࢝
  4BZPLP4IJNPZBNB -JOL%BUB
  https://www.oracle.com/jp/corporate/features
  /pr/moe-nudge-project-oracle-utilities/

  View full-size slide

 45. ࣄྫɿՖค͘Μʢ೔ຊʣ
  ՖคඈࢄྔͷΦʔϓϯσʔλͱ5XJUUFS౤ߘ৘ใΛ૊Έ߹Θͤͯ෼ੳ͠ɺಠࣗࢦඪɿ
  ,51ʢΧϑϯ πϥΠ ϙΠϯτʣΛࢉग़
  4BZPLP4IJNPZBNB -JOL%BUB
  ① #
  KTP
  ② %"

  $!
  https://cio.go.jp/opendata100

  View full-size slide

 46. ߴ౓ͳ෼ੳ΍
  ༧ଌ
  ͋Δݱ৅Λ؍ଌ͢ΔͨΊʹඞཁͳෳ਺ͷσʔλ
  Λऩूɾ෼ੳ͠ɺҰఆͷ๏ଇੑΛಋ͖ग़͢͜ͱ
  ʹΑΓɺকདྷ༧ଌΛՄೳʹ͢Δ
  2020/2/12 SAYOKO SHIMOYAMA, LINKDATA 46

  View full-size slide

 47. PredPolʢถࠃͷ൜ࡑൃੜ༧ଌγες
  Ϝʣ
  nPredPol ͸ΧϦϑΥϧχΞେֶͷ
  ݚڀάϧʔϓ͕։ൃͨ͠൜ࡑ༧ଌ
  γεςϜ
  nաڈͷ๲େͳ൜ࡑ৘ใͷσʔλ
  ϕʔεΛ΋ͱʹɺকདྷʮ͍ͭɺͲ
  ͜Ͱʯ൜ࡑ͕ى͖Δͷ͔ɺػցֶ
  शΛϕʔεʹ༧ଌ
  nϩαϯθϧεࢢܯͷϓϩͷ൜ࡑ෼
  ੳ׭ͱPredPolͷ༧ଌΛൺֱͨ͠ͱ
  ͜Ζɺ
  ൜ࡑ෼ੳ׭ʹൺ΂̎ഒҎ্PredPol
  ͷํ͕ਖ਼֬ʹ༧ଌͰ͖ͨ
  2020/2/12 Sayoko Shimoyama, LinkData 47
  https://www.predpol.com/

  View full-size slide

 48. ෆಈ࢈Ձ֨ଌఆʮGEEOʯ
  http://geeo.otani.co/
  nಠࣗ։ൃͨ͠ΞϧΰϦζϜΛ༻͍ͯɺෆಈ࢈ͷۭؒ৘ใΛ΋ͱʹ௞ྉͷਪఆ΍ෆಈ࢈Ձ஋Λࢉग़
  n࿏ઢՁɺࠃ੎ௐࠪɺॅ୐ɾ౔஍౷ܭௐࠪ౳ͷΦʔϓϯσʔλΛར༻
  nجຊػೳ͸ແྉɺෆಈ࢈ٴͼۚ༥ۀքͷϓϩϑΣογϣφϧ޲͚αʔϏε “GEEO Pro” ͸༗ঈ
  48
  2020/2/12 Sayoko Shimoyama, LinkData

  View full-size slide

 49. ίϯςϯπ
  ͱͯ͠׆༻
  ը૾ͳͲͷΦʔϓϯσʔλ͸ͦͷ··ίϯςϯπͱ
  ͯ͠׆༻͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖ΔͨΊɺ૊Έ߹Θͤͷ
  ΞΠσΟΞ࣍ୈͰϏδωεͷ෯Λ޿͛ΒΕΔ
  2020/2/12 SAYOKO SHIMOYAMA, LINKDATA 49

  View full-size slide

 50. ۝୩ম
  Φʔϓϯσʔλ
  Λ࢖ͬͨࢴࡼ
  ੴ઒ݝೳඒࢢͰ͸۝୩মͷ
  ը૾͕Φʔϓϯσʔλͱͯ͠
  ެ։͞Ε͍ͯΔ
  اըɾൢചɿגࣜձࣾϤγλ
  σβΠϯϓϥϯχϯά
  ੡඼֓ཁɿ
  ௚ܘ18cm 6ຕೖΓ
  550ԁ(੫ࠐ)
  Sayoko Shimoyama, LinkData 2020/2/12 50

  View full-size slide

 51. ۝୩ম
  ΦʔϓϯσʔλΛ
  ࢖ͬͨॅ୐
  ஫จॅ୐ͷ૷০ʹར༻
  ʢ͓٬༷͕๬ΜͰར༻ʣ
  ݱࡏ4౩
  CC BY 4.0 ʮγϏοΫςοΫί
  ϛϡχςΟͱγϏοΫςοΫϏδ
  ωε - CIVIC TECH FORUM 2018
  ొஃࢿྉ - ʯ෱ౡ ݈Ұ࿠ࢯ
  2020/2/12 Sayoko Shimoyama, LinkData 51

  View full-size slide

 52. ೄจΦʔϓϯ
  ιʔε
  ϓϩδΣΫτͷ
  3DϞσϧͷ׆༻
  ೄจΦʔϓϯιʔεϓϩδΣΫ
  τɿ https://jomon-
  supporters.jp/open-source/
  Րԍ౔ث3Dσʔλɿ
  https://hub.vroid.com/characters/
  6836844532334023059/models/
  5368911348220154711
  Րԍ౔ثʹͳͬͯΈͨʢಈ
  ըʣɿ
  https://twitter.com/Koka_safflowe
  r/status/1088740584204816384
  Sayoko Shimoyama, LinkData 2020/2/12 52

  View full-size slide

 53. FIND/47
  ೔ຊ֤஍ͷඒ͍ࣸ͠ਅΛऩू͠
  Φʔϓϯσʔλͱͯ͠ެ։͢Δ
  ϑΥτΞʔΧΠϒ
  Πϯό΢ϯυधཁΛߴΊΔ໨త
  Ͱܦࡁ࢈ۀলࣄۀʹΑΓߏங͞
  Εͨ
  ࣸਅͷ౤ߘ΋Մೳ
  https://find47.jp/
  2020/2/12 Sayoko Shimoyama, LinkData 53
  ˞ຊࢿྉͷදࢴͰ΋ར༻͍ͯ͠·͢

  View full-size slide

 54. Φʔϓϯσʔλ׆༻Ϗδωε
  4ͭͷ੒ޭύλʔϯ
  ෼ࢄ͍ͯͨ͠৘ใΛ
  ౷߹ͯ͠ఏڙ
  Θ͔Γ΍͘͢ࢦඪԽ
  ߴ౓ͳ෼ੳ΍༧ଌ ίϯςϯπͱͯ͠׆༻
  2020/2/12 Sayoko Shimoyama, LinkData 54

  View full-size slide

 55. Φʔϓϯσʔλͷҙٛ
  1. ࠃຽࢀՃɾ׭ຽڠಇͷਪਐΛ௨ͨ͡
  ॾ՝୊ͷղܾɺܦࡁ׆ੑԽ
  2. ߦ੓ͷߴ౓Խɾޮ཰Խ
  3. ಁ໌ੑɾ৴པͷ޲্
  ʲग़యʳʮΦʔϓϯσʔλجຊࢦ਑ʯฏ੒29೥5݄30೔
  ߴ౓৘ใ௨৴ωοτϫʔΫࣾձਪਐઓུຊ෦ɾ׭ຽσʔλ׆༻ਪਐઓུձܾٞఆ
  2020/2/12 Sayoko Shimoyama, LinkData 55

  View full-size slide

 56. Φʔϓϯσʔλͷҙٛ
  ࠃຽࢀՃɾ׭ຽڠಇͷਪਐΛ௨ͨ͡
  ॾ՝୊ͷղܾɺܦࡁ׆ੑԽ
  ߦ੓ͷߴ౓Խɾޮ཰Խ
  ಁ໌ੑɾ৴པͷ޲্
  ʲग़యʳʮΦʔϓϯσʔλجຊࢦ਑ʯฏ੒೥݄೔
  ߴ౓৘ใ௨৴ωοτϫʔΫࣾձਪਐઓུຊ෦ɾ׭ຽσʔλ׆༻ਪਐઓུձܾٞఆ
  4BZPLP4IJNPZBNB -JOL%BUB
  ΦʔϓϯσʔλԽ
  ͢Δ࡞ۀͷ෼ɺ
  ࢓ࣄ͕૿͑ΔͷͰ͸ʜʁ

  View full-size slide

 57. ࣄྫɿ
  ৘ใެ։੥ٻͷܰݮʢ੩Ԭࢢʣ
  ੩ԬࢢͰ͸ɺ৘ใެ։੥ٻ݅਺ͷଟ͔ͬͨ৯඼ӴੜڐՄʹؔ͢ΔσʔλΛΦʔϓϯσʔλͱͯ͠
  ެ։͢Δ͜ͱʹΑΓɺۀ຿ෛ୲ͷܰݮʹ੒ޭ
  4BZPLP4IJNPZBNB -JOL%BUB
  ৯඼ӴੜӦۀؔ܎ڐՄʹ܎Δ৘ใެ։੥ٻ݅਺ʢ੩Ԭࢢʣ
  ग़యɿ7-&%ʮୈճσʔλӡ༻ݕ౼෼Պձʢ೥݄೔ʣʯ੩ԬࢢϓϨθϯࢿྉΛ΋ͱʹ࡞੒
  ೥ؒ
  ݅ݮ
  ˣ
  ໿
  ࣌ؒ
  ۀ຿࣌ؒ࡟ݮ
  ʁ
  ʢ౴͑͸ύωϧσΟεΧογϣϯʹͯʣ

  View full-size slide

 58. Φʔϓϯσʔλͷҙٛ
  ࠃຽࢀՃɾ׭ຽڠಇͷਪਐΛ௨ͨ͡
  ॾ՝୊ͷղܾɺܦࡁ׆ੑԽ
  ߦ੓ͷߴ౓Խɾޮ཰Խ
  ಁ໌ੑɾ৴པͷ޲্
  ʲग़యʳʮΦʔϓϯσʔλجຊࢦ਑ʯฏ੒೥݄೔
  ߴ౓৘ใ௨৴ωοτϫʔΫࣾձਪਐઓུຊ෦ɾ׭ຽσʔλ׆༻ਪਐઓུձܾٞఆ
  4BZPLP4IJNPZBNB -JOL%BUB

  View full-size slide

 59. ಁ໌ੑɾ৴པͷ޲্͸
  ׭ຽڠಇΛਐΊΔͨΊʹඞཁ
  n׭ຽڠಇΛਐΊΔͨΊʹ͸ɺߦ੓ͱຽ͕ؒ
  ର౳ͳཱ৔Ͱ࿩ͤΔ͜ͱ͕ॏཁ
  nߦ੓ͱຽؒͷʮ৘ใͷඇରশੑʯΛ
  ղফ͢Δඞཁ͕͋Δ
  n٬؍తͳσʔλΛڞ༗ͯ͠ɺಉ͡΋ͷΛ
  ݟͳ͕Β࿩͕Ͱ͖Δঢ়گΛ໨ࢦ͍ͨ͠
  4BZPLP4IJNPZBNB -JOL%BUB

  View full-size slide

 60. Φʔϓϯσʔλ͸
  ૊৫಺ͰσʔλΛద੾ʹ؅ཧ
  Ͱ͖͍ͯΔ͔Λࣔ͢໾ׂ΋͋Δ
  nͦ΋ͦ΋૊৫಺ͰσʔλΛ
  ͖ͪΜͱ؅ཧͰ͖͍ͯͳ͔ͬͨΒ
  ެ։͸౰વͰ͖ͳ͍
  nෆਖ਼ͷ཈ࢭྗʹ΋ͳΔ͜ͱ͕
  ظ଴Ͱ͖Δ
  4BZPLP4IJNPZBNB -JOL%BUB

  View full-size slide

 61. 4":0,04)*.0:"." -*/,%"5"
  https://public.tableau.com/profile/sayoko.shimoyama.linkdata#!/vizhome/5946/sheet0

  View full-size slide

 62. 4":0,04)*.0:"." -*/,%"5"
  https://public.tableau.com/profile/sayoko.shimoyama.linkdata#!/vizhome/5946/sheet0

  View full-size slide

 63. χʔζΛ௚઀
  ఻͑Α͏ʂ
  Φʔϓϯσʔλ
  ׭ຽϥ΢ϯυ
  ςʔϒϧ
  ຽؒاۀ౳σʔλ׆༻Λر๬
  ͢ΔऀͱɺσʔλΛอ༗͢Δ
  ෎লி౳͕௚઀ର࿩͢Δ৔Λ
  ઃ͚Δ͜ͱʹΑΓɺຽؒχʔ
  ζʹଈͨ͠Φʔϓϯσʔλͷ
  औ૊΍ຽؒσʔλͱͷ૊Έ߹
  ΘͤΛؚΊͨ׆༻Λଅਐ͢Δ
  ͜ͱͰɺσʔλͷՁ஋޲্ͱ
  ଟ༷ͳαʔϏεͷग़ݱʹߩݙ
  ͢Δ͜ͱΛ໨ࢦ͢औΓ૊Έ
  4":0,04)*.0:"." -*/,%"5"

  View full-size slide

 64. Φʔϓϯσʔλ͸
  ࠃ΍࣏ࣗମ͚͕ͩ
  ߦ͏΋ͷͰ͸ͳ͍
  ຽؒاۀɾຽؒஂମʹΑΔ
  Φʔϓϯσʔλ΋ਐΜͰ͍Δ
  Open Data
  2020/2/12 SAYOKO SHIMOYAMA, LINKDATA 7

  View full-size slide

 65. Χφμ
  (PMEDPSQࣾɿ
  ΦʔϓϯσʔλͰ
  ౗࢈ͷةػΛճආ
  ͠େखاۀʹ੒௕
  ೥ɿΧφμͷۚ࠾۷ۀऀ
  (PMEDPSQࣾ౗࢈ͷةػ
  ࣗࣾͷۃൿͰ͋Δ஍࣭σʔλΛ
  ެ։͠ɺ຺͕ۚ߭Ͳ͜ʹ͋Δ͔
  ෼ੳΛެื͢Δʮΰʔϧυίʔ
  ϓɾνϟϨϯδʯΛ։࠵
  ஍ֶ࣭ऀɺ਺ֶऀ౳ͷ෯޿͍ઐ
  ໳Ո͔Βͷ෼ੳ݁ՌΛಘΒΕɺ
  ˋ͕༗๬ͳ຺ۚͩͬͨ
  ݁Ռɺಉࣾ͸ԯυϧͷେखا
  ۀʹ੒௕
  4":0,04)*.0:"." -*/,%"5"
  "GGmap" by KGattens - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons -
  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GGmap.jpg#/media/File:GGmap.jpg

  View full-size slide

 66. ඪ४తͳόε৘ใ
  ϑΥʔϚοτʹΑΔ
  ެڞަ௨Φʔϓϯ
  σʔλ
  ࠃ౔ަ௨ল͕੔උͨ͠
  ʮඪ४తͳόε৘ใϑΥʔ
  Ϛοτʢ(5'4+1ʣʯͰ
  όεࣄۀऀ͕Φʔϓϯσʔλ
  Λެ։͢Δ͜ͱͰɺ෯޿͍
  ׆༻͕Մೳʹ
  4":0,04)*.0:"." -*/,%"5"
  ग़యɿʮ (5'4+1ඪ४తͳόε৘ใϑΥʔϚοτʹΑΔ
  ެڞަ௨Φʔϓϯσʔλ࠷৽ঢ়گʯҏ౻ণؽࢯʢ౦ژେֶ ੜ࢈ٕज़ݚڀॴʣ
  IUUQTXXXSPTFO[VDPNOFUNJFSVCVTGPSNBU@QPTUFS@QEG

  View full-size slide

 67. ࣄۀऀ
  ͕όε৘ใΛ
  Φʔϓϯσʔλ
  ͱͯ͠ඪ४ܗࣜ
  Ͱެ։த
  4":0,04)*.0:"." -*/,%"5"
  ग़యɿʮ (5'4+1ඪ४తͳόε৘ใϑΥʔϚοτʹΑΔ
  ެڞަ௨Φʔϓϯσʔλ࠷৽ঢ়گʯҏ౻ণؽࢯʢ౦ژେֶ ੜ࢈ٕज़ݚڀॴʣ
  IUUQTXXXSPTFO[VDPNOFUNJFSVCVTGPSNBU@QPTUFS@QEG

  View full-size slide

 68. ࠓ೔͔Β͙͢Ͱ͖Δ
  Φʔϓϯσʔλ׆༻ํ๏
  n8FCͰΞΫηεͯ͠؆୯ͳૢ࡞Ͱ
  ͙͢ʹ࢖͑Δศརͳπʔϧ͕͍ͭ͘
  ͔͋Γ·͢
  n·ͣ͸؆୯ͳπʔϧͰσʔλΛ
  ࢖͏ײ֮Λ௫ΊΔͱɺ੎͍͕͖ͭ·
  ͢
  nʮ٬؍తͳσʔλʯΛ࢖ͬͯɺ
  ࣗ෼ͷ͍Δ૊৫΍ۀքͷஔ͔Εͯ
  ͍Δঢ়گΛ೺ѲͰ͖Δͱ৭ʑͱ
  ศརͰ͢
  4":0,04)*.0:"." -*/,%"5"
  σʔλΛ࢖ͬͨ
  ϏδωεϞσϧ
  ͸͙͢ʹ͸ߟ͑
  ΒΕͳ͍
  ࣗ෼ͰσʔλΛ
  μ΢ϯϩʔυ͠
  ͖ͯͯ࢖͏ͷ͸
  ೉ͦ͠͏
  ͜͜·Ͱͷ࿩Ͱɺ
  ͱࢥͬͨํͷͨΊʹɻ

  View full-size slide

 69. Φεεϝπʔϧɿ 3&4"4ʢϦʔαεʣ
  IUUQTSFTBTHPKQ
  n஍Ҭܦࡁ෼ੳγεςϜ
  3FHJPOBM&DPOPNZ BOE
  4PDJFUZ "OBMZ[JOH
  4ZTUFN
  n಺ֳ׭๪·ͪɾͻͱɾ͠͝ͱ૑ੜຊ෦͕ߏங
  n஍Ҭܦࡁʹؔ͢Δ༷ʑͳσʔλʢ࢈ۀͷߏ଄ɺਓޱ
  ಈଶɺࣄۀॴ৘ใͳͲʣΛɺ஍ਤ΍άϥϑͰ؆୯ʹ
  ՄࢹԽͯ͠ݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔγεςϜ
  n஍ํ૑ੜͷ࣮ݱʹ޲͚ͯɺ٬؍తͳσʔλʹج͖ͮɺ
  ࣗΒͷ஍Ҭͷݱঢ়ͱ՝୊Λ೺Ѳ͠ɺͦͷಛੑʹଈ͠
  ͨ஍Ҭ՝୊Λநग़Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ໨తͰ࡞ΒΕͨ
  4":0,04)*.0:"." -*/,%"5"

  View full-size slide

 70. ਺஋Λ࢖͏ͱղऍͷᴥᴪΛݮΒͤΔ
  ྫʣ͋Δࢢʹ͓͚Δٹٸୂһ๊͕͍͑ͯͨ՝୊


  2020/2/12 Sayoko Shimoyama, LinkData 70

  View full-size slide

 71. ਺஋Λ࢖͏ͱղऍͷᴥᴪΛݮΒͤΔ
  ࢢ಺ͷ֤ୂͷୂһ1ਓ͋ͨΓͷ
  ग़ಈ݅਺※ Λࢉग़ͯ͠ൺֱ
  ※࢖༻σʔλɿফ๷೥ใͷ೥ؒٹٸग़ಈ݅਺×֤ୂͷ഑ଐਓ਺
  ࠷େͰ
  7.75ഒ
  ͷࠩ
  2020/2/12 Sayoko Shimoyama, LinkData 71
  n ਺ࣈ͸ݴ༿ΑΓ΋ղऍͷ෯͕ڱ͍
  n ղऍͷᴥᴪ͕ݴ༿ʹൺ΂ͯ
  ى͜Γʹ͍͘
  ग़యݩɿ$PEFGPS+BQBOσʔλΞΧσϛʔʹ͓͚Δ๭࣏ࣗମͷνʔϜͷ౰೔ൃදࢿྉ

  View full-size slide

 72. σʔλͰࠜڌΛࣔ͢͜ͱͰ߹ҙܗ੒ΛਐΊͨྫɿ
  εʔύʔϒϩοΫߏ૝ʢόϧηϩφࢢʣ
  nόϧηϩφͰ͸ࣗಈंͷަ௨ྔ͕ଟ͘ɺԚછ෺࣭΍CO2ɺ
  ૽ԻͳͲʹΑΔެ֐͕՝୊
  nʮࢢຽத৺౎ࢢʯΛίϯηϓτʹ͔͔͛ɺஈ֊తʹं͕௨ΕΔಓΛ
  ੍ݶ͢ΔܭըΛ࣮ࢪ
  nަ௨ྔ΍؀ڥʹؔ͢ΔηϯγϯάσʔλΛ༻͍ͯ෼ੳΛߦ͍ɺ
  ܭը͕ਐΜͩ৔߹ʹͲͷ͘Β͍໰୊͕վળ͢Δͷ͔ɺ
  ۩ମతͳ਺஋Ͱࣔ͢͜ͱͰ߹ҙܗ੒Λਪਐ
  • ަ௨ྔ͕21%ݮ
  • 94%ͷࢢຽ͕ةݥͳϨϕϧͷཻࢠঢ়෺࣭ʹࡽ͞ΕΔ͜ͱ͸ͳ͘ͳΔ
  • 73.5%ͷࢢຽ͸ʮ65σγϕϧҎ্ͷ૽ԻʯΛܦݧͤͣʹ͢Ή
  2020/2/12 Sayoko Shimoyama, LinkData 72
  https://citiesofthefuture.eu/superblocks-barcelona-answer-to-car-centric-city/

  View full-size slide

 73. ٬؍తͳσʔλΛ༻͍ͨࢦඪ͸
  άϩʔόϧͳ໨ඪୡ੒Λޙԡ͠Ͱ͖Δ
  17 goals
  169 taegets
  232 indicators
  2020/2/12 Sayoko Shimoyama, LinkData 73

  View full-size slide

 74. https://dashboards.sdgindex.org/#/JPN
  2020/2/12 Sayoko Shimoyama, LinkData 74

  View full-size slide

 75. GLOBAL
  COUNTRY
  interpret
  2020/2/12 Sayoko Shimoyama, LinkData 75

  View full-size slide

 76. ஍Ҭʹ͓͍ͯ
  ૊৫Λ௒͑ͨ
  ໾ׂ෼୲Λ
  ਐΊΔͨΊʹ
  ͋ͳͨͷ૊৫Ͱ͸
  ͲͷΑ͏ʹ໨ඪΛ
  ղऍ͠·͔͢ʁ
  ͲͷσʔλΛ࢖ͬ
  ͯଌΓ·͔͢ʁ
  2020/2/12 Sayoko Shimoyama, LinkData 76

  View full-size slide

 77. Ұൠࣾஂ๏ਓϦϯΫσʔλ
  ୅දཧࣄ Լࢁ ࣿ୅ࢠ
  Email: [email protected]
  ຊࢿྉʹؔ͢Δ࣭͝໰ɾ͝ҙݟ΍ɺ
  σʔλ׆༻ݚमɾϫʔΫγϣοϓ։࠵ͷ͝૬ஊͳͲ͸
  ͪ͜Β΁͓د͍ͤͩ͘͞ɻ
  4":0,04)*.0:"." -*/,%"5"

  View full-size slide