Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

今年読んだまんが

 今年読んだまんが

活動報告です。

Fb69c72d5af289d6674d2659246a5291?s=128

Tomohiro Nishimura

December 02, 2016
Tweet

Transcript

 1. ࠓ೥ಡΜͩອը JE4JYFJHIU

 2. None
 3. 

 4. None
 5. ࡭ ࡭݄

 6. ԁ ˞࡭ԁͰܭࢉ

 7. ສԁ݄

 8.   ݄ ݄ ݄ ݄ ݄

  ݄ ݄ ݄ ݄ ݄ ݄ ࡭ ࡭ ࡭ ࡭ ࡭ ࡭ ࡭ ࡭ ࡭ ࡭ ࡭
 9.   ݄ ݄ ݄ ݄ ݄

  ݄ ݄ ݄ ݄ ݄ ݄ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 
 10. ݄೔ ౔ ࡭

 11. ࠷ॳʹಡΜͩ࡞඼

 12. ࢮʹͨ͘ͳΔ͠ΐ͏΋ͳ͍೔ʑ͕ࢮʹͨ͘ͳΔ͘Β ͍͠ΐ͏΋ͳͯ͘ࢮ͵΄Ͳࢮʹͨ͘ͳ͍೔ʑɹ̎ Ѩ෦ڞ࣮ ೔

 13. Ұ൪࠷ۙ ಡΜͩ࡞඼

 14. ͋͛͘ͷՌͯͷΧϊϯʢ̎ʣ ถ୅ګ Ր

 15. ਓ ਓ݄

 16. ࠷΋ಡΜͩஶऀ

 17. ٶԼ༟थ Ϧϡ΢ϚͷΨΰ΢ɺ౦ژΧϥε ਖ਼ٛܯ׭Ϟϯδϡɺڧ੍ώʔϩʔ ࡭

 18. ࡞඼ ࡞඼݄

 19. ·ͱΊಡΈͰ ר਺͕ଟ͔ͬͨ࡞඼

 20. Φʔϧϥ΢ϯμʔն ԕ౻ߒً ר

 21. ࠷΋Α͔ͬͨ࡞඼

 22. ϥΠϓχοπ େੴ·͞Δ ೣͱӉ஦

 23. ࠷΋͕͔ͬΓͨ͠ ৽ץ

 24. υϩοϓϑϨʔϜ ੒Ո৻Ұ࿠ ଧͪ੾Γ

 25. ஫໨࡞඼ ࠓ೥ר͕ग़ͨதͰ

 26. άϨΠϓχϧ ෢ా͢Μ ࢞

 27. ௒ਓؒཁ࠹ώϩγઓه େؒ۝࿠ ·ͭͩ͜͏ͨ େਅ໘໨

 28. ͋ͱ࡭ ࢒Γ೔

 29. ࠷΋ָ͠Έʹ ͍ͯ͠Δ৽ץ

 30. ๯ݥΤϨΩςౡ ௽ాݠೋ 

 31. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏ ͍͟͝·ͨ͠