Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Elastic Leadership: Growing self-organizing teams

Koji SHIMADA
September 08, 2017

Elastic Leadership: Growing self-organizing teams

「『ELASTIC LEADERSHIP』トークイベント! SMS Engineer Event」での発表資料です。

https://connpass.com/event/64840/

Koji SHIMADA

September 08, 2017
Tweet

More Decks by Koji SHIMADA

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 4.4&OHJOFFS&WFOUʮ&-"45*$-&"%&34)*1τʔΫΠϕϯτʯ 'SJ

  (@snoozer05)

  View full-size slide

 2. ຊ೔ͷ͓࿩
  wॻ੶ʹ͍ͭͯ
  wͳͥ༁ͨ͠ͷ͔
  wຊॻͷՁ஋
  wΤϥεςΟοΫϦʔμʔγοϓϞσϧ
  w౔୆ͱͳΔͱͯ΋େࣄͳߟ͑ํ

  View full-size slide

 3. Ͳ͏ͧΑΖ͘͠
  ͓ئ͍͠·͢

  View full-size slide

 4. ॻ੶ʹ͍ͭͯ

  View full-size slide

 5. ຊॻͷಛ௃

  View full-size slide

 6. ̎෦ߏ੒
  * ΤϥεςΟοΫϦʔμʔγοϓͷ঺հ
  ** νʔϜϦʔμʔ͕஌Δ΂͖Oͷ͜ͱ

  View full-size slide

 7. ̎෦ߏ੒
  * ΤϥεςΟοΫϦʔμʔγοϓͷ঺հ
  ** νʔϜϦʔμʔ͕஌Δ΂͖Oͷ͜ͱ

  View full-size slide

 8. ೔ຊޠ൛ಛయ

  View full-size slide

 9. ຊ೔ͷ͓࿩
  wॻ੶ʹ͍ͭͯ
  wͳͥ༁ͨ͠ͷ͔
  wຊॻͷՁ஋
  wΤϥεςΟοΫϦʔμʔγοϓϞσϧ
  w౔୆ͱͳΔͱͯ΋େࣄͳߟ͑ํ

  View full-size slide

 10. ͳͥ༁ͨ͠ͷ͔

  View full-size slide

 11. ౰࣌ͷ͜ͱ

  View full-size slide

 12. ͍Ζ͍ΖͳνʔϜΛݟͯײ͍ͯͨ͡
  wνʔϜͷঢ়ଶʹ͍ͭͯɺΈΜͳ͕ೝࣝ
  Λ͋ΘͤΒΕΔԿ͔͕͋ΔͱΑ͍ͷ͔
  ΋ͳ͋
  wͩΕ͕νʔϜΛҾͬுΔΜͩΖ͏ͱ͍
  ͏ͷ͕஦ͿΒΓΜʹͳ͍ͬͯΔ͜ͱ͕
  ଟ͍ؾ͕͢Δ

  View full-size slide

 13. ΞϏϦʔϯͷύϥυοΫε
  ͋Δീ݄ͷॵ͍೔ɺΞϝϦΧ߹ऺࠃςΩαεभͷ͋Δ
  ொͰɺ͋ΔՈ଒͕ஂᓒ͍ͯͨ͠ɻͦͷ͏ͪҰਓ͕Ϛ
  Πϧ཭ΕͨΞϏϦʔϯ΁ͷཱྀߦΛఏҊͨ͠ɻ୭΋͕ͦ
  ͷཱྀߦΛ๬ΜͰ͍ͳ͔ͬͨʹ΋͔͔ΘΒͣɺօଞͷՈ
  ଒͸ཱྀߦΛ͕͍ͨͬͯ͠Δͱࢥ͍ࠐΈɺ୭΋ͦͷఏҊ
  ʹ൓ର͠ͳ͔ͬͨɻಓத͸ॵ͘ɺᆍͬΆ͘ɺͱͯ΋շ
  దͳ΋ͷͰ͸ͳ͔ͬͨɻఏҊऀΛؚΊͯ୭΋ΞϏϦʔ
  ϯ΁ߦ͖ͨ͘ͳ͔ͬͨͱ͍͏ࣄΛօ͕஌ͬͨͷ͸ɺཱྀ
  ߦ͕ऴΘͬͨޙͩͬͨ
  δΣϦʔɾ#ɾϋʔϰΣΠʰΞϏϦʔϯͷύϥυοΫεͱܦӦʹؔ͢Δল࡯ʱ

  View full-size slide

 14. ࣗ෼ͳΓͷ෼ੳ
  ΞδϟΠϧతͳνʔϜʹΑΔ։ൃ͕͋ͨ
  Γલʹͳ͍ͬͯ͘ҰํͰɺʮνʔϜͱ͠
  ͯ΍͍͚ͬͯΔʯ͜ͱΛલఏͱ͍ͯ͠Δ
  ΞδϟΠϧͳํ๏࿦ͱݱ࣮ͱͷΪϟοϓ
  ΛຒΊΔखཱ͕ͯগͳ͍ʢ͋Δ͍͸ೝࣝ
  Ͱ͖͍ͯͳ͍ʣঢ়گ͕͋Δͱߟ͑ͨ

  View full-size slide

 15. જࡏతͳχʔζ

  View full-size slide

 16. ͦΜͳંʹຊॻΛݟ͚ͭͯ
  ͜ΕΛ঺հ͢Δͷ͕ྑ͍ͱײͨ͡

  View full-size slide

 17. ຊॻͷՁ஋

  View full-size slide

 18. ຊॻͷՁ஋
  wϖʔδ͍͔ͳ͍͘Β͍ಡΉ͚ͩ
  ͰɺνʔϜͷঢ়ଶΛݟ௨ͤΔγϯϓ
  ϧͰڧྗͳϞσϧ͕खʹ͸͍Δ
  w೰ΜͰ͍Δͷ͸Ұਓ͡Όͳ͍ͱ͍͏
  ͷΛ͔ͬ͠Γͱײ͡ΒΕΔ

  View full-size slide

 19. άϧʔϓͷதͰͲͷΑ͏ͳϦʔμʔγο
  ϓ͕ಇ͍͍ͯΔ͔Λೝࣝ͢Δʹ͸ɺͦ
  ͷάϧʔϓͷจԽʹԿΒ͔ͷܗͰద߹
  ͨ͠ϞσϧΛ࣋ͭ͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δ
  (.ϫΠϯόʔάʰεʔύʔΤϯδχΞ΁ͷಓٕज़Ϧʔμʔγοϓͷਓֶؒʱ
  l

  View full-size slide

 20. ࢲ͕ͨͪ࠾༻͢ΔϞσϧ͸ɺҟͳΔ
  ਓʑ͕ෳࡶͳঢ়گԼͰ͍ͬ͠ΐʹಇ
  ͨ͘Ίͷɺڞ௨ͷج൫Λݟ͚ͭΔ΋
  ͱʹͳΔϞσϧͰͳͯ͘͸ͳΒͳ͍
  (.ϫΠϯόʔάʰεʔύʔΤϯδχΞ΁ͷಓٕज़Ϧʔμʔγοϓͷਓֶؒʱ
  l

  View full-size slide

 21. ຊॻͷՁ஋
  wϖʔδ͍͔ͳ͍͘Β͍ಡΉ͚ͩ
  ͰɺνʔϜͷঢ়ଶΛݟ௨ͤΔγϯϓ
  ϧͰڧྗͳϞσϧ͕खʹ͸͍Δ
  w೰ΜͰ͍Δͷ͸Ұਓ͡Όͳ͍ͱ͍͏
  ͷΛ͔ͬ͠Γͱײ͡ΒΕΔ

  View full-size slide

 22. ΤϥεςΟοΫ
  ϦʔμʔγοϓϞσϧ

  View full-size slide

 23. ౔୆ͱͳΔ
  ͱͯ΋େࣄͳߟ͑ํ

  View full-size slide

 24. େࣄͳ͜ͱ
  wֶͼͱ͸ʮਓ͕ʯߦ͏͜ͱ
  wਓͰ͸ͳ͘ϓϩηεΛϦʔυ͢Δ

  View full-size slide

 25. େࣄͳ͜ͱ
  wֶͼͱ͸ʮਓ͕ʯߦ͏͜ͱ
  wਓͰ͸ͳ͘ϓϩηεΛϦʔυ͢Δ

  View full-size slide

 26. ֶͼͱ͸Կ͔

  View full-size slide

 27. ֶͼͱ͸ɺʮਓʹରͯ͠ʯߦ
  ΘΕΔ͜ͱͰ͸ͳ͍ɻʮਓ͕ʯ
  ߦ͏͜ͱͰ͋Δɻ
  l
  "OEZ)VOUʰϦϑΝΫλϦϯάɾ΢Σοτ΢ΣΞୡਓϓϩάϥϚʔͷࢥߟ๏ͱֶश๏ʱ

  View full-size slide

 28. ਓ͸ֶΜͰ੒௕͍͚ͯ͠Δ
  ଘࡏͩͱ͍͏͜ͱΛ৴͡Δ

  View full-size slide

 29. େࣄͳ͜ͱ
  wֶͼͱ͸ʮਓ͕ʯߦ͏͜ͱ
  wਓͰ͸ͳ͘ϓϩηεΛϦʔυ͢Δ

  View full-size slide

 30. ʮΞϝͱϜνʯϞσϧͰ͸ɺϦʔμʔγοϓͱ͸ଞਓΛ
  Ϧʔυ͢Δ͜ͱͰ͋ΔɻҰํ༗ػతϦʔμʔγοϓ͸ɺ
  ϓϩηεΛϦʔυ͢ΔɻଞਓΛϦʔυͰ͖ΔͨΊʹ͸ɺ
  ͦͷଞਓ͕ࣗ෼ࣗ਎ͷੜ͖ํΛࢧ഑͢ΔͷΛɺఘΊͯ΋
  ΒΘͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻҰํɺϓϩηεΛϦʔυ͢Δͱ
  ͸ɺਓʹ൓Ԡͯ͠ߦಈ͠ɺ൴Βʹબ୒ΛҕͶɺ൴Βʹࣗ
  ෼ͨͪࣗ਎Λࢧ഑ͤ͞Δ͜ͱͰ͋Δɻਓʑ͸ɺͪΐ͏Ͳ
  ఉࢣ͕λωʹྗΛ༩͑Δͷͱಉ͡΍ΓํͰྗΛ༩͑ΒΕ
  Δɻ͢ͳΘͪɺ੒௕ͤΑͱڧ੍͢Δ୅ΘΓʹɺ൴Βͷ͏
  ͪʹ຾͍ͬͯΔྗΛ἞Έग़͢ͷͰ͋Δɻ
  (.ϫΠϯόʔάʰεʔύʔΤϯδχΞ΁ͷಓٕज़Ϧʔμʔγοϓͷਓֶؒʱ
  ਓͰ͸ͳ͘ϓϩηεΛϦʔυ͢Δ

  View full-size slide

 31. νʔϜֶ͕ΜͰ੒௕͍ͯ͘͠
  ͨΊͷϓϩηεΛϦʔυ͢Δ

  View full-size slide

 32. େࣄͳ͜ͱ
  wֶͼͱ͸ʮਓ͕ʯߦ͏͜ͱ
  wਓͰ͸ͳ͘ϓϩηεΛϦʔυ͢Δ

  View full-size slide

 33. ຊ೔ͷ͓࿩
  wॻ੶ʹ͍ͭͯ
  wͳͥ༁ͨ͠ͷ͔
  wຊॻͷՁ஋
  wΤϥεςΟοΫϦʔμʔγοϓϞσϧ
  w౔୆ͱͳΔͱͯ΋େࣄͳߟ͑ํ

  View full-size slide

 34. Happy Teaming !

  View full-size slide