Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

SourceTreeを実際に使ってみた話

 SourceTreeを実際に使ってみた話

- 2017-04-20 『SourceTreeを実際に使ってみた話(運用を回す話)』 @soudai1025

[第21回 Tokyo Atlassian]: https://augj.connpass.com/

soudai sone

April 19, 2017
Tweet

More Decks by soudai sone

Other Decks in Technology

Transcript

 1. SourceTreeΛ࣮ࡍʹ࢖ͬͯΈͨ࿩
  ʢӡ༻Λճ͢࿩ʣ
  ୈճ5PLZP"UMBTTJBOϢʔβʔάϧʔϓ

  View full-size slide

 2. What is it?
  Git࢖ͬͯ·͔͢ʁ

  View full-size slide

 3. What is it?
  ΤϯδχΞҎ֎΋GitΛ࢖͑Δͱศརʂ

  View full-size slide

 4. What is it?
  ੲͷձࣾͰͷऔΓ૊Έͷ࿩

  View full-size slide

 5. ͋͐͡Μͩ
  ̍ɹࣗݾ঺հ
  ̎ɹݱ৔ͷ՝୊
  ̏ɹվળͷख๏
  ̐ɹ݁Ռͱ࣍ͷ՝୊
  ̑ɹ·ͱΊ

  View full-size slide

 6. ͋͐͡Μͩ
  ̍ɹࣗݾ঺հ
  ̎ɹݱ৔ͷ՝୊
  ̏ɹվળͷख๏
  ̐ɹ݁Ռͱ࣍ͷ՝୊
  ̑ɹ·ͱΊ

  View full-size slide

 7. ࣗݾ঺հ
  ໊લɿીࠜɹ૖େʢͦͶɹ͚ͨͱ΋ʣ
  ೥ྸɿ32ࡀʢࡾਓͷࢠڙ͕͍·͢ʣ
  ৬ۀɿηʔϧεΤϯδχΞ
  ॴଐɿגࣜձࣾ ͸ͯͳʢMackerelνʔϜʣ
  ɹɹɹ೔ຊPostgreSQLϢʔβձ
  ɹɹɹɹɹதࠃࢧ෦ ࢧ෦௕
  ɹɹٕज़తʹ͸LLܥݴޠͱ͔RDB͕޷͖Ͱ͢

  View full-size slide

 8. ࣗݾ঺հ
  ໊લɿીࠜɹ૖େʢͦͶɹ͚ͨͱ΋ʣ
  ೥ྸɿ32ࡀʢࡾਓͷࢠڙ͕͍·͢ʣ
  ৬ۀɿηʔϧεΤϯδχΞ
  ॴଐɿגࣜձࣾ ͸ͯͳʢMackerelνʔϜʣ
  ɹɹɹ೔ຊPostgreSQLϢʔβձ
  ɹɹɹɹɹதࠃࢧ෦ ࢧ෦௕
  ɹɹٕज़తʹ͸LLܥݴޠͱ͔RDB͕޷͖Ͱ͢

  View full-size slide

 9. ͸ͯͳ͸஥ؒΛ୳ͯ͠·͢
  curl -sIL mackerel.io | grep engineer

  View full-size slide

 10. ͋͐͡Μͩ
  ̍ɹࣗݾ঺հ
  ̎ɹݱ৔ͷ՝୊
  ̏ɹվળͷख๏
  ̐ɹ݁Ռͱ࣍ͷ՝୊
  ̑ɹ·ͱΊ

  View full-size slide

 11. ݱ৔ͷ՝୊
  ࡞ۀͷྺ࢙͕ແ͍

  View full-size slide

 12. ݱ৔ͷ՝୊
  ࡞ۀͷྺ࢙͕ແ͍
  w ϓϨεϦϦʔεͷྺ࢙͕ແ͍
  w υΩϡϝϯτͷྺ࢙͕ແ͍
  w ੒Ռ෺ͱ࡞ۀΛඥ෇͚Δྺ࢙͕ແ͍

  View full-size slide

 13. ݱ৔ͷ՝୊
  ྺ࢙͕ແ͍ฐ֐

  View full-size slide

 14. ݱ৔ͷ՝୊
  ྺ࢙͕ແ͍ฐ֐
  w ࡞ۀऀͷਐḿ͕ݟ͑ͳ͍
  w 30--#"$,ग़དྷͳ͍
  w ੒Ռ෺ͷྺ࢙తഎܠΛඥղ͚ͳ͍

  View full-size slide

 15. ݱ৔ͷ՝୊
  ͜ΕΒͷ՝୊͔Βੜ·ΕΔ໰୊

  View full-size slide

 16. ݱ৔ͷ՝୊
  ͜ΕΒͷ՝୊͔Βੜ·ΕΔ໰୊
  w ਐḿ͕൑அͰ͖ͳ͍
  w มߋ͕ා͍

  ແବͳϑΝΠϧ͕૿৩͢Δ
  w ͦͷ੒Ռ෺ͷຊདྷͷҙਤͱ൓ͨ͠มߋ

  ͕ੜ·ΕΔ

  View full-size slide

 17. ͋͐͡Μͩ
  ̍ɹࣗݾ঺հ
  ̎ɹݱ৔ͷ՝୊
  ̏ɹվળͷख๏
  ̐ɹ݁Ռͱ࣍ͷ՝୊
  ̑ɹ·ͱΊ

  View full-size slide

 18. վળͷख๏
  λεΫͷݟ͑ΔԽ

  View full-size slide

 19. վળͷख๏
  λεΫͷݟ͑ΔԽ
  ˣ
  JTTVFΛ࡞Δ

  View full-size slide

 20. վળͷख๏
  λεΫʹඥͮ͘੒Ռ෺

  View full-size slide

 21. վળͷख๏
  λεΫʹඥͮ͘੒Ռ෺
  ˣ
  ͜ΕΛHJUͰ؅ཧ

  View full-size slide

 22. վળͷख๏
  ಛʹςΩετ͸͙͢HJU

  View full-size slide

 23. վળͷख๏
  ಛʹςΩετ͸͙͢HJU
  ˣ
  όΠφϦͰ΋HJU

  View full-size slide

 24. վળͷख๏
  େ੾ͳ͜ͱ͸ਖ਼ৗܥΛ࢖͑Δࣄ

  View full-size slide

 25. վળͷख๏
  େ੾ͳ͜ͱ͸ਖ਼ৗܥΛ࢖͑Δࣄ
  ˣ
  τϥϒϧରԠ͸ΤϯδχΞ

  View full-size slide

 26. վળͷख๏
  ਖ਼ৗܥΛ؆୯ʹ࢖͑Δπʔϧ

  View full-size slide

 27. վળͷख๏
  ਖ਼ৗܥΛ؆୯ʹ࢖͑Δπʔϧ
  ˣ
  4PVSDF5SFF͕Φεεϝ

  View full-size slide

 28. վળͷख๏
  4PVSDF5SFFͷσϞ

  View full-size slide

 29. վળͷख๏
  4PVSDF5SFFͷྑ͍ͱ͜Ζ
  w 8JO΋.BD΋͋Δ

  खॱ͕ຊԽग़དྷΔ
  w (6*͕Θ͔Γ΍͍͢

  ೔ຊޠԽ΋͞ΕͯΔʢΞϨϧΪʔରࡦ
  w (JU'MPXͷਖ਼ৗܥͷૢ࡞͕ඇৗʹγϯϓϧ

  View full-size slide

 30. վળͷख๏
  4PVSDF5SFFͷྑ͍ͱ͜Ζ
  w 8JO΋.BD΋͋Δ

  खॱ͕ຊԽग़དྷΔ
  w (6*͕Θ͔Γ΍͍͢

  ೔ຊޠԽ΋͞ΕͯΔʢΞϨϧΪʔରࡦ
  w (JU'MPXͷਖ਼ৗܥͷૢ࡞͕ඇৗʹγϯϓϧ

  View full-size slide

 31. վળͷख๏
  4PVSDF5SFFͷྑ͍ͱ͜Ζ
  w 8JO΋.BD΋͋Δ

  खॱ͕ຊԽग़དྷΔ
  w (6*͕Θ͔Γ΍͍͢

  ೔ຊޠԽ΋͞ΕͯΔʢΞϨϧΪʔରࡦ
  w (JU'MPXͷਖ਼ৗܥͷૢ࡞͕ඇৗʹγϯϓϧ

  View full-size slide

 32. վળͷख๏
  4PVSDF5SFFͷྑ͍ͱ͜Ζ
  w 8JO΋.BD΋͋Δ

  खॱ͕ຊԽग़དྷΔ
  w (6*͕Θ͔Γ΍͍͢

  ೔ຊޠԽ΋͞ΕͯΔʢΞϨϧΪʔରࡦ
  w (JU'MPXͷਖ਼ৗܥͷૢ࡞͕ඇৗʹγϯϓϧ

  View full-size slide

 33. վળͷख๏
  վળ͸খ͘͞

  View full-size slide

 34. վળͷख๏
  վળ͸খ͘͞
  ˣ
  ·ͣॳΊΕΔ͜ͱ͕େࣄ

  View full-size slide

 35. ͋͐͡Μͩ
  ̍ɹࣗݾ঺հ
  ̎ɹݱ৔ͷ՝୊
  ̏ɹվળͷख๏
  ̐ɹ݁Ռͱ࣍ͷ՝୊
  ̑ɹ·ͱΊ

  View full-size slide

 36. ݁Ռͱ࣍ͷ՝୊
  มԽʹڧ͘ͳͬͨ

  View full-size slide

 37. ݁Ռͱ࣍ͷ՝୊
  ਐḿ͕ݟ͑΍͘͢

  View full-size slide

 38. ݁Ռͱ࣍ͷ՝୊
  ਐḿ͕ݟ͑΍͘͢
  ˣ
  ϨϏϡʔ΋͠΍͘͢ͳͬͨ

  View full-size slide

 39. ݁Ռͱ࣍ͷ՝୊
  ࡞ۀͷҾ͖ܧ͕͗؆୯ʹ

  View full-size slide

 40. ݁Ռͱ࣍ͷ՝୊
  ঢ়گ೺Ѳ΋Θ͔Γ΍͘͢ͳͬͨ

  View full-size slide

 41. ݁Ռͱ࣍ͷ՝୊
  ঢ়گ೺Ѳ΋Θ͔Γ΍͘͢ͳͬͨ
  ˣ
  ͱʹ͔͘ࡉ͔͘ίϛοτ

  View full-size slide

 42. ݁Ռͱ࣍ͷ՝୊
  ίϯϑϦΫτ

  View full-size slide

 43. ݁Ռͱ࣍ͷ՝୊
  Ұ෦ͷίϚϯυϥΠϯ࡞ۀ͕ଐਓԽ

  View full-size slide

 44. ݁Ռͱ࣍ͷ՝୊
  ໰୊ൃੜͨ࣌͠ʹղܾ͢Δਓ

  View full-size slide

 45. ݁Ռͱ࣍ͷ՝୊
  ໰୊ൃੜͨ࣌͠ʹղܾ͢Δਓ
  ˣ
  ΤϯδχΞͷ޻਺͕ඞཁ

  View full-size slide

 46. ݁Ռͱ࣍ͷ՝୊
  ࣍ͷ՝୊

  View full-size slide

 47. ݁Ռͱ࣍ͷ՝୊
  5FBNͷఈ্͛

  View full-size slide

 48. ݁Ռͱ࣍ͷ՝୊
  5FBNͷఈ্͛
  ˣ
  ৽ͨͳจԽͱͯ͠ҭͯΔ

  View full-size slide

 49. ͋͐͡Μͩ
  ̍ɹࣗݾ঺հ
  ̎ɹݱ৔ͷ՝୊
  ̏ɹվળͷख๏
  ̐ɹ݁Ռͱ࣍ͷ՝୊
  ̑ɹ·ͱΊ

  View full-size slide

 50. ·ͱΊ
  վળͷίπ

  View full-size slide

 51. ·ͱΊ
  ໰୊ͷվળ͸5FBN͔Β

  View full-size slide

 52. ·ͱΊ
  5FBNʹಋೖͰ͖Δ໰୊ʹ੔͑Δ

  View full-size slide

 53. ·ͱΊ
  lద੾ͳେ͖͞ͷ໰୊͑͞ੜ·ΕΕ͹
  ໰୊͸ࣗવͱղܾ͢Δz
  ೚ఱಊؠాࣾ௕
  IUUQTXXXDPNVNFEB@JXBUB

  View full-size slide

 54. ·ͱΊ
  ໰୊Λద੾ͳαΠζʹ੾Γ෼͚Δ

  View full-size slide

 55. ·ͱΊ
  ໰୊Λద੾ͳαΠζʹ੾Γ෼͚Δ
  ˣ
  ͦ͜ͰπʔϧΛ׆༻͢Δ

  View full-size slide

 56. ·ͱΊ
  πʔϧ͕໰୊Λ
  ௚઀ղܾ͢ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍

  View full-size slide

 57. ·ͱΊ
  ຊ࣭ΛݟۃΊΔࣄ͕େࣄ

  View full-size slide

 58. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ

  View full-size slide