Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

What are the requirements for CTO

Shinji Tanaka
December 03, 2014

What are the requirements for CTO

IVS CTO Night and Day
2014/12/03

Shinji Tanaka

December 03, 2014
Tweet

More Decks by Shinji Tanaka

Other Decks in Technology

Transcript

 1. CTOʹٻΊΒΕΔ΋ͷ
  IVS CTO Night and Day
  Hatena Co., Ltd.
  @stanaka
  !
  2014/12/03

  View Slide

 2. Shinji Tanaka / ాத৻࢘
  @stanaka / id:stanaka
  גࣜձࣾ͸ͯͳ ࣥߦ໾һCTO
  ࠷ۙɺ౦ژʹӽ͖ͯ͠·ͨ͠
  2

  View Slide


 3. View Slide

 4. ޷͖ͳٕज़
  • ݴޠɿ Go
  • ΤσΟλɿ Emacs
  • AWSɿ S3
  • ࣮ߦ؀ڥɿ Docker
  • σʔλετΞɿ MySQL

  View Slide

 5. [PR] Mackerel
  https://mackerel.io/

  View Slide

 6. CTOͱ͸?
  • Chief Technology Officer
  • VP Engineering

  $50ʹ

  ࣅͨϙδγϣϯ

  View Slide

 7. CTOͷ໾ׂ
  • Ұ൪ίʔυΛॻ͘ਓ
  • γεςϜΞʔΩςΫτ
  • Ϛωδϝϯτ͢Δਓ

  71
  &OHJOFFSJOH

  View Slide

 8. from CTO of Stripe

  IUUQCMPHHSFHCSPDLNBODPNpHVSJOHPVUUIFDUPSPMFBUTUSJQF

  View Slide

 9. CTOͷఆٛ
  • ͔ͬ͠Γͱͨ͠ఆٛ͸ࠔ೉
  • ձࣾͷن໛ɾϑΣʔζ΁ͷґଘ
  • ࣄۀ಺༰ʹ΋ґΔ

  View Slide

 10. ந৅తͳ͜ͱΑΓ

  ʮࣗ෼ͷܦݧʯ͔Β

  View Slide

 11. 1
  ͜Ε·Ͱͷ͋Β͢͡

  View Slide

 12. in the case of @stanaka
  • 2000/4 NTTݚڀॴೖࣾ
  • 2006/4 ͸ͯͳೖࣾ
  • 2010/9 CTOഈ໋
  • 2014/12

  ΠϚίί

  View Slide

 13. 2006ʙ2010
  • ΞϓϦέʔγϣϯΤϯδχΞ
  • ΠϯϑϥΤϯδχΞ → Ϛωʔδϟ
  • ӡ༻ޮ཰Խ(puppetಋೖ)
  • Ծ૝Խ(Xen)ɾSSDಋೖ
  • Hatena Inc.։ઃ & ຊࣾژ౎Ҡస

  View Slide

 14. ࣄ݅฽ CTOҎલ
  • 2007,2008 DCϒϨʔΧʔஅ
  • 2007? શһୀձࣄ݅
  • 2008/4 SubversionϦϙδτϦഁଛ

  → git΁Ҡߦ

  View Slide

 15. 2010ʙ2014
  • CTOަ୅
  • Πϯϑϥ͔Β࠶ͼαʔϏε։ൃ΁
  • GitHub Enterpriseಋೖ
  • Scala, Goಋೖ
  • ౦ژΦϑΟεʹΤϯδχΞ࠾༻࠶։
  • ϦϞʔτϫʔΫ(௅ઓத)

  View Slide

 16. ࣄ݅฽ CTOҎޙ
  • 2012/1 SSDͷϑΝʔϜόά౿Έ

  DB࿈ଓμ΢ϯ
  • 2012/3 ͸ͯͳϒοΫϚʔΫϘλϯԌ্
  • 2014/11 υϝΠϯWHOIS৘ใͷվ᜵

  View Slide

 17. SSDͷϑΝʔϜόά౿Έ

  ಉ྅ͷ
  ݁ࠗࣜೋ࣍ձத
  ʹϝϯς࣮ࢪ

  View Slide

 18. 2
  CTOͱͯ͠

  ҙ͖ࣝͯͨ͜͠ͱ

  View Slide

 19. CTOͱͯ͠Ռ͖ͨͯͨ͜͠ͱ
  • ΠϯϑϥपΓΞʔΩςΫνϟ
  • ΞϓϦɾΠϯϑϥٕज़બఆ
  • ΤϯδχΞϦϯάνʔϜཆ੒
  • ࠾༻ɾҭ੒

  View Slide

 20. CTOͱͯ͠ҙ͖ࣝͯͨ͜͠ͱ
  ʮٕज़໘ʯ

  ͱ

  ʮਓࡐ໘ʯ

  View Slide

 21. 2.a
  ٕज़໘ͷ͜ͱ

  View Slide

 22. ٕज़໘
  • ߈Ί
  • ٕज़తڝ૪༏Ґͷ

  ཱ֬
  • कΓ
  • ίετ؅ཧ
  • εέʔϥϏϦςΟ
  Մ༻ੑ֬อ
  • ηΩϡϦςΟ୲อ

  View Slide

 23. ߈Ί: ٕज़తڝ૪༏Ґͷཱ֬
  • “Technology Company”Λ

  ඪᒗ͢ΔͷͰ͋Ε͹ɺ

  ੋඇ໨ࢦ͍ͨ͠ߴΈ

  ΤϯδχΞͷ
  ϩϚϯ

  View Slide

 24. ͦ͏؆୯Ͱ͸ͳ͍
  • ʮ࣌ػΛݟۃΊΔͷ͸ઐ໳ՈͰ΋೉
  ͍͠ɻ͔͠͠উෛΛ͠ͳ͍ͱ෣୆ʹ
  ্͕Δ͜ͱ͢ΒͰ͖ͳ͍ɻʯ- ٕज़ͱ
  ࣌ػ
  IUUQSFTFBSDIQSFGFSSFEKQUJNJOH

  View Slide

 25. ٕज़ΛҰखஈͱଊ͑Δ
  • ७ਮͳٕज़తཁૉͰϏδωε༏ҐΛ
  ࡞Δͷ͸ۃΊͯࠔ೉

  ˠ ੍໿Λٕज़తʹಥഁ/ճආͭͭ͠ɺ
  Ϗδωε্ͷ༏ҐΛங͘

  View Slide

 26. Ϗδωε΁ͷٕज़తߩݙ
  • Ϗδωε্ͷڝ૪༏ҐΛཱ֬͢Δͨ
  Ίʹٕज़తʹߩݙ͢Δ
  • εϐʔυײͷ͋Δ։ൃ
  • ίϞσΟςΟԽ͍ͯ͠ͳ͍ٕज़ͷ
  ࠾༻

  View Slide

 27. कΓ: ίετ؅ཧ
  • ٕज़తෛ࠴ΛฦࡁՄೳͳϨϕϧʹ

  IUUQNBSUJOGPXMFSDPNCMJLJ5FDIOJDBM%FCUIUNM

  View Slide

 28. ٕज़తͳ൑அ
  • WAFબఆ
  • ։ൃݴޠબఆ
  • ϛυϧ΢ΣΞબఆ
  • ࣮ߦ؀ڥબఆ
  • ΞʔΩςΫνϟબఆ

  View Slide

 29. ։ൃݴޠબఆ
  • ௕Β͘Perl͕ओ࣠
  • Ruby͸पลπʔϧͰར༻
  • ScalaɾGoͷ࠾༻ (2013຤)

  View Slide

 30. Scala, GoͷGood ɾ No good
  • Good
  • ܕ෇͚ݴޠʹΑΔݎ࿚ͳ։ൃ
  • ΤϯδχΞϞνϕʔγϣϯ޲্
  • ࠾༻্ͷޮՌ
  • No good
  • ৽͍͠ݴޠΛษڧ͢Δ࣌ؒ(ίετ)͕ඞཁ

  View Slide

 31. ৽͍ٕ͠ज़ͷ࠾༻
  • جຊ͸ϘτϜΞοϓ͕ྑ͍
  • ܧଓతʹϝϯς͢Δ͜ͱ͸೦಄ʹ

  ٕज़తෛ࠴ʹ
  ͳΓ͔Ͷͳ͍
  Ͱ΋एखΛ
  εϙΠϧ͠ͳ͍Α͏ʹ

  View Slide

 32. ࣮ߦ؀ڥબఆ
  • HDD → SSD
  • 2008Ն Intel X25-MϦϦʔεલ
  • ΦϯϓϨϛε → Ϋϥ΢υ(AWS)
  • TokyoϦʔδϣϯ։ઃ࣌

  View Slide

 33. ΞʔΩςΫνϟબఆ
  • Microservices or Monolithic

  IUUQNBSUJOGPXMFSDPNBSUJDMFTNJDSPTFSWJDFTIUNM

  View Slide

 34. ٕज़બఆ͸FacebookͰ΋ؒҧ͏
  HTML5 vs Native

  IUUQTXXXGBDFCPPLDPNOPUFTGBDFCPPLFOHJOFFSJOHVOEFSUIF
  IPPESFCVJMEJOHGBDFCPPLGPSJPT

  View Slide

 35. ٕज़બఆͷํ਑
  • ͋Δఔ౓อकతʹ
  • ॏཁͳͱ͜ΖͰ͸ΞάϨογϒʹ
  • ൑அϛε࣌ͷఫୀ࿏͸೦಄ʹஔ͘

  View Slide

 36. कΓ: εέʔϥϏϦςΟଞ
  • εέʔϥϏϦςΟɾՄ༻ੑ
  • ηΩϡϦςΟ

  ॗʑͱ

  खൈ͖ͤͣʹ

  View Slide

 37. 2.b
  ਓࡐ໘ͷ͜ͱ

  View Slide

 38. ਓࡐ໘
  • ΤϯδχΞͱϚωδϝϯτ

  View Slide

 39. ΤϯδχΞͱϚωδϝϯτ
  [email protected]

  View Slide

 40. Ϛωδϝϯτͷલʹ..
  • ΤϯδχΞͷΩϟϦΞύε
  • ઐ໳৬(εϖγϟϦετ)
  • Ϛωʔδϟʔ
  • ݚڀ৬?

  View Slide

 41. ઐ໳৬ = ϑϧελοΫΤϯδχΞ??
  • ଟ༷Խ͢ΔϨΠϠʔ
  • ϑϩϯτʙόοΫΤϯυʙΠϯϑϥ
  • εϚʔτϑΥϯ
  • 3DάϥϑΟοΫΤϯδϯ
  • ػցֶशɾσʔλղੳ

  View Slide

 42. ϋʔυ΢ΣΞΤϯδχΞ

  View Slide

 43. શͯΛ໢ཏ͢Δͷ͸ඇݱ࣮త

  ͘͢ͳ͘ͱ΋
  ଟ͘ͷਓʹ͸

  View Slide

 44. εΩϧηοτͷϙʔτϑΥϦΦ
  • όοΫΤϯυ + ػցֶश
  • όοΫΤϯυ + εϚʔτϑΥϯ
  • ʮಘҙͳྖҬ + αʯΛૂ͏

  View Slide

 45. ඞཁे෼ͳεΩϧηοτ΁ͷదԠ
  • Ϗδωε΍֎෦؀ڥͷมԽ

  ˠ ඞཁͳεΩϧηοτ΋มԽ
  • ֤ΤϯδχΞͷੜ͖࢒Γͱ

  ઌߦ౤ࢿͷόϥϯε

  εϚϑΥͷ
  ීٴɾ"84ͷ
  ོ੝

  View Slide

 46. Ϛωʔδϟʔ
  • ϓϩμΫτ։ൃΛਪਐ͢Δ
  • ΤϯδχΞΛϞνϕʔτ͢Δ
  • ։ൃϓϩηεΛ੔͑Δ

  View Slide

 47. ΤϯδχΞͷϞνϕʔγϣϯ
  • ։ൃνʔϜͷੜ࢈ੑʹ௚݁
  • ίϛϡχέʔγϣϯͷॏཁੑ

  View Slide

 48. ΤϯδχΞͷίϛϡχέʔγϣϯ
  • Ͱ͖Δ͚ͩଟ͘ͷ͜ͱΛ৘ใڞ༗
  • ΤϯδχΞϦϯά΁ͷཧղ

  View Slide

 49. ʮਆ͸ࡉ෦ʹ॓Δʯ
  • ݱ৔͔Β཭ΕΔͱࡉ෦Λܰࢹ͕ͪ͠
  • ͳΜͱͳ͘෼͔ͬͨؾʹͳΒͳ͍
  • ؆୯ʹݟ͑Δ͜ͱͰ΋؆୯ʹͰ͖
  Δͱ͸ݶΒͳ͍
  • ܦݧ͕͋ΔΤϯδχΞͰ΋ؕΓ͕ͪ

  View Slide

 50. ։ൃϓϩηεΛ੔͑Δ
  • εΫϥϜ
  • πʔϧಋೖ(GitHub, Slack)
  • ಇ͖ํͷଟ༷ੑ(ϦϞʔτϫʔΫ)

  View Slide

 51. εΫϥϜ

  View Slide

 52. πʔϧಋೖ

  View Slide

 53. ϦϞʔτϫʔΫ

  ౦ژຊళ
  ژ౎ຊࣾ
  Ѫ஌
  ग़ுઌ

  View Slide

 54. ϦϞʔτϫʔΫͷӡ༻
  • ίϛϡχέʔγϣϯΛΑΓॏࢹ͢Δ
  • ҰਓͰ͸·ΔͷΛආ͚Δ
  • ϊ΢ϋ΢͕ڞ༗͞Εͳ͍ͷΛආ͚Δ
  • ಓ۩ɾπʔϧʹͩ͜ΘΔ

  View Slide

 55. ϦϞʔτͰϛʔςΟϯά

  View Slide

 56. ϦϞʔτϫʔΫࢀߟຊ

  View Slide

 57. 3
  CTOʹ

  ٻΊΒΕΔ΋ͷ

  View Slide

 58. CTOͱͯ͠ҙ͖ࣝͯͨ͜͠ͱ(࠶ܝ)
  ٕज़໘

  ͱ

  ਓࡐ໘

  View Slide

 59. ৼΓସ͑ͬͯΈΔͱ…
  • ࣦഊ͸ڪΕΔ΂͖Ͱ͸ͳ͍
  • ͨͩ͠ୀ࿏͸֬อ͢Δ
  • ϘτϜΞοϓͰ࣮ߦ͢Δ
  • ࣦഊͯ͠΋ܦݧ஋͸࢒Δ

  View Slide

 60. CTOʹٻΊΒΕΔ΋ͷ
  ٕज़ͱਓͷ໰୊ʹରͯ͠

  ౴͑Λग़࣮ͯ͠ߦͰ͖Δ

  View Slide

 61. Q&A

  View Slide