$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

ISUCONにRustで挑戦した話 / Participating in ISUCON with Rust

ISUCONにRustで挑戦した話 / Participating in ISUCON with Rust

https://forcia.connpass.com/event/187287/ に向けた発表資料です。

すてにゃん

October 20, 2020
Tweet

More Decks by すてにゃん

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ISUCONʹRustͰ௅ઓͨ͠࿩
  RustͷLTձ Shinjuku.rs #12 @ΦϯϥΠϯ https://forcia.connpass.com/event/187287/
  2020/10/20 ͯ͢ʹΌΜ (id:stefafafan)

  View Slide

 2. ໨࣍
  • ࣗݾ঺հ
  • ISUCONͱ͸ʁ
  • ࣄલ४උ΍ௐ΂ͨRustͷCrateͷ঺հ
  • ISUCON༧બ
  • ֶͼɾײ૝ͳͲ
  2

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  • ͯ͢ʹΌΜ (id:stefafafan)
  • גࣜձࣾ͸ͯͳͷࣾһ
  • WebΞϓϦέʔγϣϯΤϯδχΞ
  • Rustॳ৺ऀ
  • ISUCON10͸Trust RustνʔϜͱͯ͠ࢀՃ

  View Slide

 4. ISUCONͱ͸ʁ

  View Slide

 5. ISUCONͱ͸
  • LINEגࣜձࣾओ࠵ʮIikanjini Speed Up ContestʯͷུশͰ͋Γɺ༩͑
  ΒΕͨWebΞϓϦέʔγϣϯΛߴ଎Խ͠ڝ͍߹͏ίϯςετ
  • 1ਓʙ3ਓͷνʔϜͰࢀՃ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͯɺΞϓϦέʔγϣϯίʔυ
  ͷΈͳΒͣྫ͑͹nginx΍MySQLͷνϡʔχϯάͳͲ΋ߦ͏͜ͱʹͳ
  Δ
  • ༻ҙ͞ΕͨϕϯνϚʔΫΛ࣮ߦ͢Δ͜ͱʹΑͬͯʮ఺਺ʯ͕֬ೝͰ͖
  Δ

  View Slide

 6. ISUCONͱ͸
  • ࣾձਓ΍ֶੜ΋ࢀՃՄೳ
  • ܾউ্ҐʹೖΔͱ৆ۚ΋͋Δ
  ※ʮISUCONʯ͸ɺLINEגࣜձࣾͷ঎ඪ·ͨ͸ొ࿥঎ඪͰ͢ɻ http://isucon.net/

  View Slide

 7. ༧બग़৔·Ͱͷ४උ

  View Slide

 8. ༧બग़৔·Ͱͷ४උ
  • νʔϜ࡞Γͱ໾ׂ෼୲ܾΊ
  • nginx΍MySQLͷϩάղੳɾνϡʔχϯά
  • Rustͷษڧ
  • WebΞϓϦέʔγϣϯͱRust

  View Slide

 9. ༧બग़৔·Ͱͷ४උ
  • νʔϜ࡞Γͱ໾ׂ෼୲ܾΊˡࠓճ͸࿩͞ͳ͍
  • nginx΍MySQLͷϩάղੳɾνϡʔχϯάˡࠓճ͸࿩͞ͳ͍
  • RustͷษڧˡTour of Rust΍Γ·ͨ͠ (https://tourofrust.com/)
  • WebΞϓϦέʔγϣϯͱRust

  View Slide

 10. WebΞϓϦέʔγϣϯͱRust

  View Slide

 11. ISUCONͷࢀߟ࣮૷ʹ͍ͭͯ
  • ISUCONͰ͸Կछྨ͔ͷݴޠͰͷ࣮૷͕ఏڙ͞Ε্ͨͰڝٕ͕ߦΘΕ
  Δ
  • ౰ॳզʑ͸Rustͷࢀߟ࣮૷͕ͳ͍έʔε΋ߟྀ͠ɺ1͔ΒRustͰΞϓ
  ϦέʔγϣϯΛ࣮૷͢Δ͜ͱ΋ݕ౼ʹೖΕ͍ͯͨ
  • RustͰWebΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞ΔͷʹඞཁͳϥΠϒϥϦͳͲΛ
  ஌͓ͬͯ͘ඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 12. WebΞϓϦέʔγϣϯΛRustͰهड़͢ΔͷʹԿ
  ͕ඞཁͳͷ͔
  • WebϑϨʔϜϫʔΫ͕΄͍͠
  • ςϯϓϨʔτΤϯδϯ͕΄͍͠
  • APIୟ͍ͨΓ͢ΔͳΒHTTPΫϥΠΞϯτ͕΄͍͠
  • JSONฦ͢ͳΒSerialize/DeserializeͰ͖ΔΑ͏ʹ͍ͨ͠
  • MySQL΍PostgreSQLΫϥΠΞϯτ͕΄͍͠

  View Slide

 13. WebΞϓϦέʔγϣϯΛRustͰهड़͢ΔͷʹԿ
  ͕ඞཁͳͷ͔
  • WebϑϨʔϜϫʔΫ͕΄͍͠
  • ςϯϓϨʔτΤϯδϯ͕΄͍͠
  • APIୟ͍ͨΓ͢ΔͳΒHTTPΫϥΠΞϯτ͕΄͍͠
  • JSONฦ͢ͳΒSerialize/DeserializeͰ͖ΔΑ͏ʹ͍ͨ͠
  • MySQL΍PostgreSQLΫϥΠΞϯτ͕΄͍͠

  View Slide

 14. actix-web
  use actix_web::{web, App, HttpResponse, HttpServer};
  // ϢʔβҰཡΛදࣔ͢Δ
  async fn show_users() -> HttpResponse {
  HttpResponse::Ok().body(“Show users…”)
  }
  // ΤϯυϙΠϯτ͝ͱʹͲͷؔ਺ΛݺͿ͔ͳͲ͜͜Ͱهड़͢Δ
  #[actix_rt::main]
  async fn main() -> std::io::Result<()> {
  HttpServer::new(|| {
  App::new().service(
  web::scope(“/users”)
  .route(“/show”, web::get().to(show_users)),
  )
  })
  .bind(“127.0.0.1:8088”)?
  .run()
  .await
  }
  RustͷWeb framework
  https://github.com/actix/
  actix-web

  View Slide

 15. actix-web
  READMEʹػೳҰཡ΍
  Example͕͍͔ͭ͘ࡌͬͯ
  ͍Δ

  View Slide

 16. WebΞϓϦέʔγϣϯΛRustͰهड़͢ΔͷʹԿ
  ͕ඞཁͳͷ͔
  • WebϑϨʔϜϫʔΫ͕΄͍͠
  • ςϯϓϨʔτΤϯδϯ͕΄͍͠
  • APIୟ͍ͨΓ͢ΔͳΒHTTPΫϥΠΞϯτ͕΄͍͠
  • JSONฦ͢ͳΒSerialize/DeserializeͰ͖ΔΑ͏ʹ͍ͨ͠
  • MySQL΍PostgreSQLΫϥΠΞϯτ͕΄͍͠

  View Slide

 17. Tera
  My Programming Languages

  {% for language in programming_languages %}
  {% if language.name == “rust” %}
  Rust Rules!!!!
  {% else %}
  {{ language.name }}
  {% endif %}
  {% endfor %}


  Template engine inspired
  by Jinja2
  https://github.com/Keats/
  tera

  View Slide

 18. WebΞϓϦέʔγϣϯΛRustͰهड़͢ΔͷʹԿ
  ͕ඞཁͳͷ͔
  • WebϑϨʔϜϫʔΫ͕΄͍͠
  • ςϯϓϨʔτΤϯδϯ͕΄͍͠
  • APIୟ͍ͨΓ͢ΔͳΒHTTPΫϥΠΞϯτ͕΄͍͠
  • JSONฦ͢ͳΒSerialize/DeserializeͰ͖ΔΑ͏ʹ͍ͨ͠
  • MySQL΍PostgreSQLΫϥΠΞϯτ͕΄͍͠

  View Slide

 19. reqwest
  let client = reqwest::Client::new();
  // form()ͷଞʹbody()ͱ͔json()ͱ͔΋࢖͑Δ
  let res = client.post(“https://…”)
  .form(&params)
  .send()
  .await?;
  RustͷHTTPΫϥΠΞϯτ
  https://github.com/
  seanmonstar/reqwest

  View Slide

 20. WebΞϓϦέʔγϣϯΛRustͰهड़͢ΔͷʹԿ
  ͕ඞཁͳͷ͔
  • WebϑϨʔϜϫʔΫ͕΄͍͠
  • ςϯϓϨʔτΤϯδϯ͕΄͍͠
  • APIୟ͍ͨΓ͢ΔͳΒHTTPΫϥΠΞϯτ͕΄͍͠
  • JSONฦ͢ͳΒSerialize/DeserializeͰ͖ΔΑ͏ʹ͍ͨ͠
  • MySQL΍PostgreSQLΫϥΠΞϯτ͕΄͍͠

  View Slide

 21. serde
  use actix_web::{HttpResponse, Responder};
  use serve::{Serialize, Deserialize};
  #[derive(Serialize, Deserialize)]
  struct User {
  id: i32,
  username: String,
  name: String
  }
  async fn user_detail_json() -> imp Responder {
  let user = User {
  id: 12345,
  username: “stefafafan”.to_string(),
  name: “ͯ͢ʹΌΜ”.to_string(),
  }
  // ͜Ε͸actix_webͷؔ਺͚ͩͲJSONͱͯ͠ฦͤͯΔ
  HttpResponse::Ok().json(user)
  }
  Rust޲͚ʹσʔλΛSerialize/
  Deserialize͢ΔϑϨʔϜϫʔΫ
  https://github.com/serde-rs/
  serde

  View Slide

 22. WebΞϓϦέʔγϣϯΛRustͰهड़͢ΔͷʹԿ
  ͕ඞཁͳͷ͔
  • WebϑϨʔϜϫʔΫ͕΄͍͠
  • ςϯϓϨʔτΤϯδϯ͕΄͍͠
  • APIୟ͍ͨΓ͢ΔͳΒHTTPΫϥΠΞϯτ͕΄͍͠
  • JSONฦ͢ͳΒSerialize/DeserializeͰ͖ΔΑ͏ʹ͍ͨ͠
  • MySQL΍PostgreSQLΫϥΠΞϯτ͕΄͍͠

  View Slide

 23. SQLx
  use sqlx::{MySqlPool};
  async fn main() -> std::io::Result<()> {
  let pool = MySqlPool::connect(&DATABASE_URL).await;
  let row = sqlx::query!(“SELECT …”)
  .fetch_all(&pool)
  .await
  .unwrap();

  }
  Rust޲͚SQLϥΠϒϥϦ
  https://github.com/
  launchbadge/sqlx

  View Slide

 24. ISUCON༧બ

  View Slide

 25. ISUCON10 ༧બ໰୊ͷղઆͱߨධ
  http://isucon.net/archives/55025156.html

  View Slide

 26. ISUCON10 ༧બ֓ཁ
  • Πεʹ߹͏෺݅Λݕࡧ͢ΔαΠτ(ISUUMO) ҎԼͷΑ͏ͳը໘͕͋Δ
  • Πεͷݕࡧ
  • ෺݅ͷݕࡧ
  • Πεɾ෺݅ͷৄࡉը໘
  • ϚοϓΛϚ΢εͰͳͧͬͯൣғ಺ʹؚ·ΕΔ෺݅Λදࣔ

  View Slide

 27. ISUCON10 ༧બ֓ཁ
  • MySQLͱnginx͕࢖ΘΕ͍ͯΔ
  • Rust࣮૷΋͋Δ
  • αʔό͕3୆࢖͑Δ

  View Slide

 28. ISUCON༧બTrust RustνʔϜͰ΍ͬͨ͜ͱ
  • αʔόʹ͋ΔRustͷ࣮૷ΛGit؅ཧԼʹஔ͘
  • alp΍pt-query-digestΛ࢖ͬͯɺ஗͍ΤϯυϙΠϯτ΍஗͍ΫΤϦΛಛఆ
  • MySQLͷINDEXΛ଍͢ͳͲ
  • طଘͷRustίʔυΛோΊ͖ͯ͋Β͔ʹඇޮ཰ͳ͜ͱ΍ͬͯͦ͏ͳ෦෼Έ
  ͚ͭͯվળ͠Α͏ͱͨ͠
  • 3୆αʔό͕͋ΔͷͰΞϓϦαʔό1୆ + DBαʔό2୆ߏ੒ʹ

  View Slide

 29. ISUCON༧બTrust RustνʔϜͰ΍ͬͨ͜ͱ
  • αʔόʹ͋ΔRustͷ࣮૷ΛGit؅ཧԼʹஔ͘
  • alp΍pt-query-digestΛ࢖ͬͯɺ஗͍ΤϯυϙΠϯτ΍஗͍ΫΤϦΛಛఆ
  • MySQLͷINDEXΛ଍͢ͳͲ
  • طଘͷRustίʔυΛோΊ͖ͯ͋Β͔ʹඇޮ཰ͳ͜ͱ΍ͬͯͦ͏ͳ෦෼Έ
  ͚ͭͯվળ͠Α͏ͱͨ͠
  • 3୆αʔό͕͋ΔͷͰΞϓϦαʔό1୆ + DBαʔό2୆ߏ੒ʹ

  View Slide

 30. ISUCON༧બ վળྫᶃ
  ɾΠεͷॎԣ෯͕෺݅ͷυΞʹೖΔ
  ͔Ͳ͏͔ͷΫΤϦΛ૊Έཱ͍ͯͯΔ
  Օॴͷվળ
  https://github.com/dekokun/
  ISUCON-2020-qualify/pull/12

  View Slide

 31. ISUCON༧બ վળྫᶄ
  ɾchairςʔϒϧͱestateςʔϒϧͰ
  ผʑͷMySQLPoolΛࢀর͢ΔΑ͏
  ʹͯ͠ɺDBαʔόΛΘ͚ΒΕΔঢ়
  ଶʹ
  https://github.com/dekokun/
  ISUCON-2020-qualify/pull/15

  View Slide

 32. ༧બͷ݁Ռ
  • զʑ͸༧બഊୀͨ͠
  • ISUCON10 ΦϯϥΠϯ༧બͷར༻ݴޠൺ཰ http://isucon.net/
  archives/55008738.html
  • Goݴޠ͕1൪ਓؾͰ6ׂۙ͘ͷνʔϜ͕࢖͍ͬͯͨ
  • Rust͸8૊Ͱ͏ͪ1૊͕ຊઓग़৔ (͍͢͝)

  View Slide

 33. ֶͼɾײ૝
  • Rust͸ίϯύΠϧ࣌ʹஸೡʹ৭ʑͱౖͬͯ͘ΕΔͷͰ҆৺ײ͕͋Δ
  • ૉૣ͘վળ͍ͯ͘͠ඞཁͷ͋ΔISUCONʹؔͯ͠͸ίϯύΠϧ࣌ؒ΍ίʔ
  υॻ࣌͘ͷखܰ͞ͱ͍͏໘Ͱ͸Go͸࢖͍΍͍͢ͷͩΖ͏ͳͱ͸ࢥͬͨ
  • ࠓճͷ͏ͪͷνʔϜͷઓ͍ํ͸ΞϓϦͷίʔυΛΰϦΰϦॻ͘ͱ͍
  ͏ײ͡Ͱ΋ͳ͔ͬͨͱ͍͏ͷ΋͋Γ·͢
  • RustΛ৮Δػձʹ͸ͳͬͨ͠ɺ༧બ͸མͪͨ΋ͷͷ΍ͬͯΑ͔ͬͨ

  View Slide