$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

とちぎRuby会議08LT-mitaka.rb第0回目をやります / tochigi-rubykaigi-08-lt-mitakarb

とちぎRuby会議08LT-mitaka.rb第0回目をやります / tochigi-rubykaigi-08-lt-mitakarb

とちぎRuby会議08のLT
mitaka.rb 第0回目をやります

tatsuosakurai

June 29, 2019
Tweet

More Decks by tatsuosakurai

Other Decks in Programming

Transcript

 1. mitaka.rb
  ୈ0ճ໨Λ΍Γ·͢
  ͱͪ͗Rubyձٞ08 / @tatsuosakurai

  View Slide

 2. mitaka.rb

  View Slide

 3. mitaka.rb

  View Slide

 4. ࡾୋࢢ

  View Slide

 5. mitaka.rb

  View Slide

 6. ͳΜͰʁ

  View Slide

 7. RailsDM2019
  • Rubyist͕ू·ͬͯϫΠϫΠͯͨ͠

  • Rubyͨͷ͍͠:)

  View Slide

 8. RubyKaigi2019
  • Rubyist͕ू·ͬͯϫΠϫΠͯͨ͠

  • Rubyͨͷ͍͠:)

  View Slide

 9. toruby
  • Rubyist͕ू·ͬͯϫΠϫΠͯͨ͠

  • Rubyͨͷ͍͠:)

  View Slide

 10. ஍ҬRubyίϛϡχςΟ
  • ͍͍ͳʙ

  • RubyKaigi2019Ͱ͏ͮΒ͞Μͱ࿩ͨ͠Γ

  • ͦͷ͋ͱࡾୋͰRubyKaigiͷ࿩ͨ͠Γ

  View Slide

 11. Kaigi
  effect!

  View Slide

 12. ஍ҬRubyίϛϡχςΟ
  • ͍͍ͳʙ

  View Slide

 13. Ϧʔν
  • ΍Γ͍ͨؾ͕࣋ͪߴ·ͬͨ

  • ͍͍৔ॴ͕͋ͬͨʢࡾୋ࢈ۀϓϥβʣ

  • @ysakakiʹձͬͨ

  • Ϧʔν

  View Slide

 14. mitaka.rb
  https://mitakarb.doorkeeper.jp/
  7/12ۚ ʹୈ0ճ໨
  ࡾୋͷʢಛշͰʣྡͷӺͷesaࣾ͞ΜͷΦϑΟε
  ୈҰճ໨͔Β͸ɺࡾୋ࢈ۀϓϥβͷձٞࣨΛ͓आΓ͠·͢:)

  View Slide

 15. ΍Γ͍ͨ͜ͱҊ

  View Slide

 16. ϖΞϓϩʁ

  View Slide

 17. RubyistτʔΫʁ

  View Slide

 18. mitaka.rb
  https://mitakarb.doorkeeper.jp/
  7/12ۚ ʹୈ0ճ໨
  ΍Γ͍ͨ͜ͱΛ΋ͪΑͬͯ
  ͳʹ΍Δ͔ܾΊ·͢:)
  ͓ؾܰʹ͝ࢀՃ͍ͩ͘͞

  View Slide