Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

1周回って、 辿り着いた技術コミュニティの話 / kichijoji.pm #26 tech community

tdak
April 20, 2021

1周回って、 辿り着いた技術コミュニティの話 / kichijoji.pm #26 tech community

吉祥寺.pm26【オンライン】
テーマ「1周回って、辿り着いた”先”」
https://kichijojipm.connpass.com/event/210242/

tdak

April 20, 2021
Tweet

More Decks by tdak

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ςʔϚɿ
  ̍पճͬͯɺ
  ḷΓண͍ͨzઌz

  View Slide

 2. ٕज़ίϛϡχ
  ςΟͷ͜ͱ

  View Slide

 3. ίϛϡχςΟͰ
  େ੾ʹ
  ͍ͨ͜͠ͱ

  View Slide

 4. ָ͍͠ʂʂ

  View Slide

 5. ओ࠵ɾ࣮ߦҕһɿ
  4IJOKVLVSC
  5PLZV3VCZ,BJHJ

  View Slide

 6. ͓ख఻͍ɿ
  J04%$
  CVJMEFSTDPOͳͲ

  View Slide

 7. ίϛϡχςΟ
  ͱ
  ࢲͷաڈͱࠓ

  View Slide

 8. աڈ

  View Slide

 9. ୭͔ʮͦΕۀ຿Ͱ
  ໾ཱͭΜͰ͔͢ʁʯ
  řŕ

  View Slide

 10. ୭͔ʮۀ຿Ͱ׆͔͞
  ͳ͍ͳΒདྷͳ͍Ͱʯ
  ͜Ε͸ࣗ෼͕ݴΘΕͨΘ͚͡Όͳ͍͚Ͳʜʜ

  View Slide

 11. ࢲʮ͏͏ʜʜʯ

  View Slide


 12. View Slide

 13. ࢲʮָ͍͠େࣄʂʂʯ

  View Slide

 14. ࢲ͕ߟ͑Δ
  ίϛϡχςΟͷ
  ଘࡏҙٛ

  View Slide

 15. ΈΜͳ͕
  ू·ΕΔ
  ৔Λͭ͘Δ

  View Slide

 16. ΈΜͳ
  ʹ
  ٕज़ΛѪ͢Δਓ

  View Slide

 17. ΈΜͳ͕
  ٕज़ʹ͍ͭͯ࿩ͤΔ
  ৔Λͭ͘Δ

  View Slide

 18. ΈΜͳ͕
  ٕज़Λ΋ͬͱѪͤΔ
  ͖͔͚ͬΛͭ͘Δ

  View Slide

 19. ࣗ෼͕
  ԸૹΓͰ͖Δ
  ৔Λͭ͘Δ

  View Slide

 20. ͦΜͳ৔͕
  ͋Δͱ
  خ͍͠

  View Slide

 21. ίϛϡχςΟ
  ͱͷग़ձ͍

  View Slide

 22. ୅ͷͱ͖స৬

  View Slide

 23. #FGPSF
  '51ΞοϓϩʔυͰϑΝΠ
  ϧΛ௚઀ฤूʂ
  ίʔυϨϏϡʔʁԿͦΕʁ

  View Slide

 24. "GUFS
  ΞδϟΠϧʂόʔδϣϯ؅
  ཧʂίʔυϨϏϡʔʂ$*ʂ
  ࠓͲ͖ͬΆ͍ʂʢ౰࣌ʣ

  View Slide

 25. ٻʣ
  ৽͍ٕ͠ज़ͷ
  ΩϟονΞοϓ

  View Slide

 26. ΋͏ͱʹ͔͘ඞࢮ

  View Slide

 27. աڈͷࢲʮࣗ෼͕ࢥ
  ͏Α͏ʹ࢓ࣄͰ͖ͳ
  ͯ͘͠ΜͲ͍ʜʜʯ

  View Slide

 28. աڈͷࢲʮษڧձʹ
  ࢀՃͯ͠ΈΑʜʜʯ

  View Slide

 29. աڈͷࢲʮʂʁʯ

  View Slide

 30. աڈͷࢲʮԿ΋ؾʹ
  ͤͣʹϓϩάϥϛϯ
  άͷ࿩͕Ͱ͖Δʂʯ

  View Slide

 31. աڈͷࢲʮΊͪΌ͘
  ͪΌָ͍͠ʜʜʂʯ

  View Slide

 32. ͠ΜͲ͍࣌ظΛ
  ίϛϡχςΟʹ
  ࢧ͑ͯ΋Βͬͨʂ

  View Slide

 33. ίϛϡχςΟ͔Β
  ͍ΖΜͳ΋ͷΛ
  ड͚औͬͨʂ

  View Slide

 34. ͍Ζ͍Ζͳ΋ͷΛ
  ड͚औ͖ͬͯͨ
  ࢲʹͰ͖Δ͜ͱ

  View Slide

 35. ड͚औͬͨ΋ͷΛ
  ୭͔ʹ౉͢

  View Slide

 36. ࣗ෼͕
  ԸૹΓͰ͖Δ
  ৔Λͭ͘Δ

  View Slide

 37. ͍ΖΜͳਓ͕
  ΧδϡΞϧʹ
  ٕज़ͷ͜ͱΛ࿩ͤΔ

  View Slide

 38. ར֐΍ଛಘͳ͘
  ७ਮʹٕज़ͷ࿩Λ
  Θ͍Θ͍͍ͨ͠

  View Slide

 39. ΈΜͳ͕
  ٕज़Λ΋ͬͱѪͤΔ
  ͖͔͚ͬΛͭ͘Δ

  View Slide

 40. ԸૹΓͭͭ͠ɺ
  ࣗ෼΋ͪΌ͔ͬΓ
  ָ͠Έ͍ͨ

  View Slide

 41. ࣗ෼ͱ୭͔ͷ
  ָ͍͠ʂ͕
  ݪಈྗ

  View Slide

 42. ͜Ε͸
  ඇৗʹݸਓతͳ
  ر๬ʢئ๬ʣ

  View Slide

 43. ٕज़ΛѪ͢Δؾ࣋ͪ
  ͔Β࢝·Δߦಈͩͱ
  خ͍͠ͳʔ

  View Slide

 44. (JWF
  ͱ
  5BLF

  View Slide

 45. ࠓ͙͢ʹฦͤΔ
  ΋ͷ͕ͳͯ͘΋
  ͍͔ͭ୭͔ʹ
  ౉ͤΕ͹͍͍

  View Slide

 46. ԸૹΓ

  View Slide

 47. ςʔϚɿ
  ̍पճͬͯɺ
  ḷΓண͍ͨzઌz

  View Slide

 48. ָ͍͠ʂʂ

  View Slide

 49. ٕज़
  ίϛϡχςΟ
  େ޷͖ʂ

  View Slide

 50. ͜Ε͔Β΋Ұॹʹ
  ָ͠ΜͰ͍͚ͨΒ
  خ͍͠Ͱ͢ʂ

  View Slide

 51. View Slide