$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

チームの協働関係を強化するスクラム活用方法

 チームの協働関係を強化するスクラム活用方法

荒瀬中人(ヤフー / CTO室技術戦略推進部 / アジャイルコーチ)

https://tech-verse.me/ja/sessions/202
https://tech-verse.me/en/sessions/202
https://tech-verse.me/ko/sessions/202

Tech-Verse2022
PRO

November 28, 2022
Tweet

More Decks by Tech-Verse2022

Other Decks in Technology

Transcript

 1. View Slide

 2. Nakato Arase
  © Yahoo Japan
  Yahoo Japan Technology Strategy Department, CTO Office
  #ΞδϟΠϧίʔν
  #ϥϯνΣελʔઓུΠϯετϥΫλʔ
  #γεςϜίʔνϯά࣮ફऀ
  ࣗݾ঺հ
  #຋༁ऀ
  ؔ܎ੑΛڧԽ͢ΔεΫϥϜ׆༻ज़

  View Slide

 3. ΞδϟΠϧίʔνͷಓͷΓ
  ̎̌̎̎
  ̎̌̎̌
  ̎̌̍̓
  ̎̌̎̍
  ̎̌̍̔
  ̎̌̍̒
  © Yahoo Japan
  ୹ظޠֶཹֶ
  Ϡϑʔˍάϧʔϓձࣾ
  ϦϞʔτ&ΦϯαΠτ
  ϋΠϒϦοτεΫϥϜ
  ೔ຊ-ϕτφϜ
  ̎ڌ఺&2ࣾؒεΫϥϜ
  ౦ژ-໊ݹ԰-େࡕ
  ̏ڌ఺ؒεΫϥϜ
  Ͳ͜Ͱ΋ΦϑΟεಋೖ
  ϦϞʔτεΫϥϜ
  Ϡϑʔˍάϧʔϓձࣾ
  2ࣾؒεΫϥϜ
  ౦ژ-໊ݹ԰
  ̎ڌ఺ؒεΫϥϜ

  View Slide

 4. ̎̌̎̎
  Yahoo and group companies
  Remote and onsite
  Hybrid scrum
  ̎̌̎̌
  Japan-Vietnam
  Scrum between 2 locations
  and 2 companies
  ̎̌̍̓
  Tokyo-Nagoya-Osaka
  Scrum between 3 locations
  ̎̌̎̍
  Office adoption anywhere
  Remote scrum
  ̎̌̍̔
  Yahoo and group companies
  Scrum between 2 companies
  ̎̌̍̒
  Tokyo-Nagoya
  Scrum between 2 locations
  © Yahoo Japan
  Short-term study abroad
  https://techblog.yahoo.co.jp/entry/20200212812580/ https://techblog.yahoo.co.jp/entry/2021120630233769/
  ΞδϟΠϧίʔνͷಓͷΓ

  View Slide

 5. JAPAN
  VIETNAM
  TOKYO
  FUKUOKA
  OSAKA
  NAGOYA
  © Yahoo Japan
  ҟͳΔࠃ΍اۀɺڌ఺Λԣஅͨ͠΋ͷͮ͘Γ
  ڌ఺΍ࠃ͝ͱͷจԽ
  ΩϟϥΫλʔ
  اۀ͝ͱͷϛογϣϯ/Ϗδϣϯ

  View Slide

 6. © Yahoo Japan
  εΫϥϜͰվળ͍ͨ͜͠ͱ͸?
  - খ͘͞ૣ͘ϦϦʔε͍ͨ͠
  - ਐḿΛՄࢹԽ͍ͨ͠
  - ࢢ৔ͷมԽʹదԠ͍ͨ͠
  - ظ೔·ͰʹϦϦʔε͍ͨ͠
  ϓϩμΫτɺϓϩδΣΫτϚωʔδϝϯτ
  (c)aflo

  View Slide

 7. © Yahoo Japan
  ͔͠͠΋ͬͱਂ͍՝୊͕ݟ͔ͭΔ
  (c)aflo
  - খ͘͞ૣ͘ϦϦʔε͍ͨ͠
  - ਐḿΛՄࢹԽ͍ͨ͠
  - ࢢ৔ͷมԽʹదԠ͍ͨ͠
  - ظ೔·ͰʹϦϦʔε͍ͨ͠
  ϓϩμΫτɺϓϩδΣΫτϚωʔδϝϯτ

  View Slide

 8. © Yahoo Japan
  ݟ͖͑ͯͨ՝୊
  डൃ஫ؔ܎
  (c)aflo

  View Slide

 9. © Yahoo Japan
  ෼அ
  (c)aflo
  डൃ஫ؔ܎
  ݟ͖͑ͯͨ՝୊

  View Slide

 10. © Yahoo Japan
  ෦෼࠷ద
  (c)aflo
  ෼அ
  डൃ஫ؔ܎
  ݟ͖͑ͯͨ՝୊

  View Slide

 11. © Yahoo Japan
  ଞ੹΍ඇ೉
  (c)aflo
  ෦෼࠷ద
  ෼அ
  डൃ஫ؔ܎
  ݟ͖͑ͯͨ՝୊

  View Slide

 12. © Yahoo Japan
  ແؔ৺
  (c)aflo
  ଞ੹΍ඇ೉
  ෦෼࠷ద
  ෼அ
  डൃ஫ؔ܎
  ݟ͖͑ͯͨ՝୊

  View Slide

 13. © Yahoo Japan
  ௐ੔ʹຉ૸͢ΔϚωʔδϟʔ
  (c)aflo
  ແؔ৺
  ଞ੹΍ඇ೉
  ෦෼࠷ద
  ෼அ
  डൃ஫ؔ܎
  ݟ͖͑ͯͨ՝୊

  View Slide

 14. © Yahoo Japan
  ਓͱਓͱͷؔ܎ੑ͕ͱͯ΋େࣄ
  (c)aflo
  © Yahoo Japan

  View Slide

 15. © Yahoo Japan
  © Yahoo Japan
  (c)aflo
  ؔ܎ੑͷྑ͍νʔϜͷಛ௃

  View Slide

 16. © Yahoo Japan
  © Yahoo Japan
  (c)aflo
  μΠϨΫτίϛϡχέʔγϣϯ
  ؔ܎ੑͷྑ͍νʔϜͷಛ௃
  ૬ஊ΍֬ೝͳͲ৘ใΛ࣋ͬͯΔਓͱཉ͍͠ਓͱͷ
  μΠϨΫτίϛϡχέʔγϣϯ͕සൟʹൃੜ͠৘
  ใͷҾ͖ܧ͕͗ૣ͍

  View Slide

 17. © Yahoo Japan
  © Yahoo Japan
  (c)aflo
  ૬ஊ΍֬ೝͳͲ৘ใΛ࣋ͬͯΔਓͱཉ͍͠ਓͱͷ
  μΠϨΫτίϛϡχέʔγϣϯ͕සൟʹൃੜ͠৘
  ใͷҾ͖ܧ͕͗ૣ͍
  μΠϨΫτίϛϡχέʔγϣϯ
  ඇ೉ɾ෠ৱɾແࢹɾଞ੹ͳٞ࿦͕ى͜Γͮ
  Β͘શһ͕ҙݟ͠΍͍͢งғؾΛܗ੒ͯ͠
  ͍Δ
  ݐઃతͳٞ࿦
  ؔ܎ੑͷྑ͍νʔϜͷಛ௃

  View Slide

 18. © Yahoo Japan
  © Yahoo Japan
  (c)aflo
  ૬ஊ΍֬ೝͳͲ৘ใΛ࣋ͬͯΔਓͱཉ͍͠ਓͱͷ
  μΠϨΫτίϛϡχέʔγϣϯ͕සൟʹൃੜ͠৘
  ใͷҾ͖ܧ͕͗ૣ͍
  μΠϨΫτίϛϡχέʔγϣϯ
  ඇ೉ɾ෠ৱɾແࢹɾଞ੹ͳٞ࿦͕ى͜Γͮ
  Β͘શһ͕ҙݟ͠΍͍͢งғؾΛܗ੒ͯ͠
  ͍Δ
  ݐઃతͳٞ࿦
  ૬खͷஔ͔Ε͍ͯΔཱ৔΍େࣄʹ͍ͯ͠Δ
  ͜ͱ΋࿩͠߹͑ɺ෦෼࠷దͰͳ͘શମ࠷ద
  ͳҙࢥܾఆ͕ͳ͞Ε͍ͯΔ
  શମ࠷దͳҙࢥܾఆ
  ؔ܎ੑͷྑ͍νʔϜͷಛ௃

  View Slide

 19. © Yahoo Japan
  © Yahoo Japan
  (c)aflo
  ૬ஊ΍֬ೝͳͲ৘ใΛ࣋ͬͯΔਓͱཉ͍͠ਓͱͷ
  μΠϨΫτίϛϡχέʔγϣϯ͕සൟʹൃੜ͠৘
  ใͷҾ͖ܧ͕͗ૣ͍
  μΠϨΫτίϛϡχέʔγϣϯ
  ඇ೉ɾ෠ৱɾແࢹɾଞ੹ͳٞ࿦͕ى͜Γͮ
  Β͘શһ͕ҙݟ͠΍͍͢งғؾΛܗ੒ͯ͠
  ͍Δ
  ݐઃతͳٞ࿦
  ౰ࣄऀҙ͕ࣝߴ·ΓίϥϘϨʔγϣϯ͕ৢ੒
  ͞Εࠔ͍ͬͯΔਓΛੵۃతʹॿ͚ɺνϟϨϯ
  δΛԠԉ͢ΔೳಈతʹνʔϜ׆ಈ͍ͯ͠Δ
  ૬खͷஔ͔Ε͍ͯΔཱ৔΍େࣄʹ͍ͯ͠Δ
  ͜ͱ΋࿩͠߹͑ɺ෦෼࠷దͰͳ͘શମ࠷ద
  ͳҙࢥܾఆ͕ͳ͞Ε͍ͯΔ
  શମ࠷దͳҙࢥܾఆ ࣗ཯
  ؔ܎ੑͷྑ͍νʔϜͷಛ௃

  View Slide

 20. © Yahoo Japan
  εΫϥϜͰվળͨ͜͠ͱ͸?
  Project reflection after product update
  - ͓ޓ͍ΛαϙʔτͰ͖ͨ
  - ͨ͘͞Μίϛϡχέʔγϣϯ͠ڠಇ࡞ۀͰ͖ͨ
  - νʔϜͰҙࢥܾఆͰ͖ͨ
  ؔ܎ੑͷվળ
  (c)aflo

  View Slide

 21. © Yahoo Japan
  - վળࣄྫ
  - େࣄʹ͍ͯ͠Δ͜ͱ
  (c)aflo
  © Yahoo Japan
  ؔ܎ੑΛ
  ڧԽ͢Δ
  औΓ૊Έ

  View Slide

 22. © Yahoo Japan
  εΫϥϜ
  collaborative work
  (c)aflo
  ؔ܎ੑΛ޲্͠΍͍͢ϑϨʔϜϫʔΫ

  View Slide

 23. © Yahoo Japan
  εϓϦϯτ
  සൟʹίϥϘϨʔγϣϯ
  Sprint
  Planning
  Daily Scrum
  Sprint
  Review
  Sprint
  Retrospective
  Sprint
  Sprint
  Planning
  Daily Scrum
  Sprint
  Review
  Sprint
  Retrospective
  Sprint
  Sprint
  Planning
  Daily Scrum
  Sprint
  Review
  Sprint
  Retrospective
  Sprint
  - ٞ࿦ɾҙࢥܾఆ
  - ݱঢ়ͷ೺Ѳ
  - εςʔΫϗϧμʔͱٞ࿦
  - վળ

  View Slide

 24. © Yahoo Japan
  ϓϩμΫτΠϯΫϦϝϯτ
  Integration
  Product Increment
  Planning Design Development Test
  Cross functional and feature team
  - ੒Ռ෺ͷ౷߹
  - ৘ใͷҾ͖ܧ͗
  Planning Design Development Test Planning Design Development Test

  View Slide

 25. © Yahoo Japan
  3ͭͷ໾ׂ
  Simple role
  Product
  Owner
  Scrum
  Master
  Developer
  - εΫϥϜͷཱ֬ - ΠϯΫϦϝϯτͷ࡞੒
  - ROIͷ࠷େԽ
  ଟ͘ͷڠಇ࡞ۀ
  - PBL,SB,IncrementͳͲ࡞੒෺؅ཧ
  - εΫϥϜΠϕϯτ؅ཧ
  - νʔϜ؅ཧ

  View Slide

 26. © Yahoo Japan
  εΫϥϜ͸ڠಇؔ܎Λங͖΍͍͢ϑϨʔϜϫʔΫ
  εϓϦϯτ
  Product
  Owner
  Scrum
  Master
  Developer
  3ͭͷ໾ׂ
  Sprint
  Planning
  Daily Scrum
  Sprint
  Review
  Sprint
  Retrospective
  Sprint
  ϓϩμΫτΠϯΫϦϝϯτ
  Planning Design Development Test

  View Slide

 27. © Yahoo Japan
  ௐ੔ʹຉ૸͢ΔϚωʔδϟʔ
  (c)aflo
  ແؔ৺
  ଞ੹΍ඇ೉
  ෦෼࠷ద
  ෼அ
  डൃ஫ؔ܎
  ՝୊͕ݟ͑ͨΒ

  View Slide

 28. © Yahoo Japan
  ڠಇؔ܎ʹ͍ͭͯษڧձ
  (c)aflo
  ੒ޭͷ॥؀Ϟσϧ
  START ؔ܎ͷ࣭
  ࢥߟͷ࣭
  ߦಈͷ࣭
  ݁Ռͷ࣭
  DANIEL KIM
  In Sprint retrospective

  View Slide

 29. © Yahoo Japan
  Daily Scrumͷ࠷ॳʹ࣮ࢪ
  εϓϦϯτΛͲΜͳงғؾͰ׆ಈ͍͔ͨ͠·
  ͨৢ੒͍ͨ͠จԽ͸Կ͔νʔϜͰ࿩͠߹͍·
  ͢ɻ
  νʔϜͷจԽΛৢ੒͢Δ
  (c)aflo
  ग़యɹCRR Global Japan ORSC®ϓϩάϥϜ
  In Daily Scrum
  νʔϜͷҙਤతͳڠಇؔ܎ͷߏங(DTA)

  View Slide

 30. © Yahoo Japan
  ͨͩ࿩͢
  (c)aflo
  Create culture and atmosphere In Daily Scrum
  ࣗ෼ͷঢ়ଶ΍ײ৘ʹ޲͖߹͍ؾ͍ͮͨ͜ͱΛ࿩͠߹
  ͍·͢ɻ
  (ྫ)
  ʮ೉͍͠औΓ૊ΈʹͳΓͦ͏ͳͷͰूத͢Δʯ
  ʮࠓ೔͸ࢠڙ͕Ոʹ͍·ʔ͢ʯ
  ʮࠓ೔΋࢝·ͬͨͳͬͯײ͡ʯ
  ʮͪΐͬͱ຾͍͔ͨ΋ʯ
  νʔϜͷҙਤతͳڠಇؔ܎ͷߏங(DTA)

  View Slide

 31. © Yahoo Japan
  શମͷײ৘΍ঢ়ଶΛڞ༗͢Δ
  (c)aflo
  Create culture and atmosphere In Daily Scrum
  શମͷײ৘Λࣗ෼ͳΓʹಡΈऔΓ࿩͠߹͍·͢ɻ
  ʮ༨༟͕ͳͦ͞͏ͳײ͕͡͠·͢ʯ
  ʮࠔ೉ʹཱͪ޲͔͏ͧͬͯײ͡·ͨ͠ʯ
  ʮ͓ޓ͍ͷإݟͯશମͷԹ౓্͕͕ͬͨؾ͕͠·͢ʯ
  νʔϜͷҙਤతͳڠಇؔ܎ͷߏங(DTA)

  View Slide

 32. © Yahoo Japan
  (c)aflo
  Create culture and atmosphere In Daily Scrum
  ૑Γ͍ͨงғؾΛΞϥΠΞϯε͢Δ
  ࣗ਎ɺ૬खɺશମͷײ৘͔Β૑Γ͍ͨงғؾΛν
  ʔϜͰ࿩͠߹͍͍͔ͭ͘ϋΠϥΠτ͢Δ
  ฦ౴͕஗Εͯ΋
  ؾʹ͠ͳ͍
  ੵۃతʹঢ়گ֬
  ೝ͢Δ
  ࣦഊΛڪΕͳ͍
  ͓ޓ͍ʹ೚ͤΒΕΔ͜ͱ΋࿩͢
  (ྫ)
  ʮzoomͰ͍ͭͰ΋࣭໰͍ͯͩ͘͠͞ʯ
  ʮࣗ෼ͷ࡞ۀ͕ऴΘͬͨΒଞͷਓͷঢ়گΛ֬ೝ͠
  ·͢ʯ
  (DTAྫ)
  νʔϜͷҙਤతͳڠಇؔ܎ͷߏங(DTA)

  View Slide

 33. © Yahoo Japan
  γεςϜͷίϯετϨʔγϣϯ
  (c)aflo
  In Sprint retrospective
  ग़యɹCRR Global Japan ORSC®ϓϩάϥϜ
  ؔ܎ੑʹԿ͔βϥͬͱͨ͠΋ͷײͨ͡ΒνʔϜ΍
  νʔϜʹؔΘΔਓͱͷܨ͕Γ΍ࣄฑΛϞσϦϯά
  ͠ؾ͍ͮͨ͜ͱ࿩͠߹͍·͢ɻ

  View Slide

 34. © Yahoo Japan
  (c)aflo
  Release approval
  (Example )
  In Sprint retrospective
  γεςϜͷίϯετϨʔγϣϯ
  ࣗ෼ͱ૬खͱͷܨ͕ΓΛඳ͘
  νʔϜΛද͢ԁΛඳ͖ɺࣗ͝਎΍ϝϯόʔɺεςʔ
  Ϋϗϧμʔ΍ࣄฑΛ഑ஔ͠·͢

  View Slide

 35. © Yahoo Japan
  (c)aflo
  //
  Release approval
  (Example )
  In Sprint retrospective
  γεςϜͷίϯετϨʔγϣϯ
  ܨ͕ΓͷڧऑΛඳ͘
  ऑ͍ = - - - -
  ฏۉ = ——
  ڧ͍ = ====
  ରཱ = //

  View Slide

 36. © Yahoo Japan
  (c)aflo
  In Sprint retrospective
  //
  Release approval
  (Example )
  ၆ᛌͯ͠ؾ͍ͮͨ͜ͱΛ࿩͠߹͏
  ͲΜͳ͜ͱʹؾ͍͔ͮͨʁ
  ͲΜͳมԽ͕ඞཁ͔ʁ
  γεςϜͷίϯετϨʔγϣϯ

  View Slide

 37. © Yahoo Japan
  (c)aflo
  In Sprint retrospective
  //
  Release approval
  (Example )
  ͲΜͳܨ͕ΓʹͳΓ͍͔ͨඳ͘
  νʔϜ͕ͲΜͳܨ͕ΓʹͳΓ͍͔ͨඳ͖ɺؾ͍ͮ
  ͨ͜ͱ΍ݸਓ͕ߦಈͰ͖Δ͜ͱ࿩͠߹͏
  γεςϜͷίϯετϨʔγϣϯ

  View Slide

 38. © Yahoo Japan
  (c)aflo
  In Sprint retrospective
  ؔ܎ੑΛ”Improvisation”͢Δ
  ͳΓ͍ͨܨ͕ΓΛଈڵͰԋ͡Δ
  શମͷงғؾ΍ਓͱਓ͕ͲΜͳ૬ޓ࡞༻͔ͨ͠࿩
  ͠߹͏
  (ྫ)
  ʮຊԻͰ࿩ͤͨʯ
  ʮ࣌ʹ೤͔ͬͨ࣌͠ʹ੩͔ͰԺ΍͔ͳงғؾΛײ
  ͨ͡ʯ
  ʮશһ͕ಉ͡Թ౓ײʯ

  View Slide

 39. © Yahoo Japan
  (c)aflo
  In Sprint retrospective
  ฦ౴͕஗Εͯ΋
  ؾʹ͠ͳ͍
  ੵۃతʹঢ়گ֬
  ೝ͢Δ
  ࣦഊΛڪΕͳ͍
  ؔ܎ੑΛ”Improvisation”͢Δ
  ͳΓ͍ͨܨ͕ΓΛଈڵͰԋ͡Δ
  શମͷงғؾ΍ਓͱਓ͕ͲΜͳ૬ޓ࡞༻͔ͨ͠࿩
  ͠߹͏
  (ྫ)
  ʮຊԻͰ࿩ͤͨʯ
  ʮ࣌ʹ೤͔ͬͨ࣌͠ʹ੩͔ͰԺ΍͔ͳงғؾΛײ
  ͨ͡ʯ
  ʮશһ͕ಉ͡Թ౓ײʯ

  View Slide

 40. © Yahoo Japan
  Product
  Owner
  Scrum
  Master
  Developer
  ແ֮ࣗʹਓ͕୲͍ͬͯΔ໾ׂ
  - ࣭໰ʹରͯ͠ͷ̍࣍ฦ౴
  - ന೤ͨٞ͠࿦ͷϑΝγϦςʔλʔ
  - ௜໧࣌ͰͷୈҰ੠
  - ۓഭͨ͠ঢ়گԼͰͷϜʔυϝʔΧʔ΍·ͱΊ໾
  - PBL,SBL,DoDͷπʔϧ੔ཧ΍؅ཧ
  - εΫϥϜΠϕϯτͷ࢘ձਐߦ
  - ٞࣄ࿥
  - ϛʔςΟϯάͷΠϯϏςʔγϣϯ
  - ҿΈձװࣄ etc…
  ಺త໾ׂ
  ֎త໾ׂ
  - εΫϥϜͷཱ֬ - ΠϯΫϦϝϯτͷ࡞੒
  - ROIͷ࠷େԽ
  SCRUMͷ໾ׂ

  View Slide

 41. © Yahoo Japan
  (c)aflo
  - ࣭໰ʹରͯ͠ͷ̍࣍ฦ౴
  - ന೤ͨٞ͠࿦ͷϑΝγϦςʔλʔ
  - ௜໧࣌ͰͷୈҰ੠
  - ۓഭͨ͠ঢ়گԼͰͷϜʔυϝʔΧʔ΍·ͱΊ໾
  - PBL,SBL,DoDͷπʔϧ੔ཧ΍؅ཧ
  - εΫϥϜΠϕϯτͷ࢘ձਐߦ
  - ٞࣄ࿥
  - ϛʔςΟϯάͷΠϯϏςʔγϣϯ
  - ҿΈձװࣄ etc…
  ໾ׂͷݏѱײɾࠞཚɾෆຬ
  ໾ׂΛݟ௚͢ඞཁੑͷஹީ

  View Slide

 42. © Yahoo Japan
  Ұਓ͕௕ظؒʹΘͨͬͯ๬·ͳ͍໾ׂΛ୲
  ͍ͬͯΔ
  ݏѱײ
  ϓϩδΣΫτ΍νʔϜӡӦʹඞཁͳ໾ׂ͕
  ෆ໌֬
  ࠞཚ
  ຊདྷ໾ׂΛՌͨ͢΂͖ਓ͕े෼ʹ୲͍ͬͯ
  ͳ͍
  ෆຬ
  νʔϜ΍૊৫͕มԽɾ੒௕͍ͯ͘͠தͰ৽
  ͍͠໾ׂ͕ඞཁʹͳͬͨ
  ৽ͨͳ໾ׂ
  ໾ׂΛݟ௚͢ඞཁੑͷஹީ

  View Slide

 43. © Yahoo Japan
  (c)aflo
  In Sprint retrospective
  ग़యɹCRR Global Japan ORSC®ϓϩάϥϜ
  ײँͷྠ
  ଞऀʹΑΔ಺త໾ׂͷೝ஌
  ͓ޓ͍ʹײँ͍ͯ͠Δ͜ͱΛݴ͍߹͏
  (ྫ)
  ʮ͍ͭ΋ϛʔςΟϯ࣌ʹ੠͔͚ͯ͘Εͯ͋Γ͕ͱ͏ʯ
  ʮνʔϜͷϜʔυΛ࡞Γͯ͘͠Εͯ͋Γ͕ͱ͏ʯ
  ʮλεΫ͕ఀ଺ͯ͠Δ࣌ʹ͍ͪૣ͘αϙʔτ
  ͯ͘͠Εͯ͋Γ͕ͱ͏ʯ

  View Slide

 44. (c)aflo
  (c)aflo
  © Yahoo Japan
  In Sprint retrospective
  ग़యɹCRR Global Japan ORSC®ϓϩάϥϜ
  ৬৔΍ಉ྅ͷલͱ͸ҧ͏ଆ໘Λ΋ͭࣗ෼ࣗ਎
  (ྫ)
  ൿີͷࣗݾ
  ໾ׂʹӨڹΛ༩͑Δΰʔετ
  ಺త໾ׂͷඥղ͖
  - ͓͓Β͔
  - ݫ֨
  - ಺ؾ
  - ཅؾ
  - ႓ா໘
  ໨ʹݟ͑ͳ͍͕໾ׂʹӨڹΛ͋ͨ͑Δଘࡏɺݴ༿ɺաڈͳͲ
  (ྫ) - ࣾ௕ͷҰݴ
  - ্࢘ͷظ଴ɾपғ͔ΒͷײँɾνʔϜͷߦಈ
  - ཱ৔ʢ৽ਓɾ৽ࢀऀɾϕςϥϯʣ
  - աڈͷࣦഊɾ੒ޭମݧ

  View Slide

 45. (c)aflo
  (c)aflo
  © Yahoo Japan
  In Sprint retrospective
  ग़యɹCRR Global Japan ORSC®ϓϩάϥϜ
  ৬৔΍ಉ྅ͷલͱ͸ҧ͏ଆ໘Λ΋ͭࣗ෼ࣗ਎
  (ྫ)
  ൿີͷࣗݾ
  ໾ׂʹӨڹΛ༩͑Δΰʔετ
  ಺త໾ׂͷඥղ͖
  - ͓͓Β͔
  - ݫ֨
  - ಺ؾ
  - ཅؾ
  - ႓ா໘
  ໨ʹݟ͑ͳ͍͕໾ׂʹӨڹΛ͋ͨ͑Δଘࡏɺݴ༿ɺաڈͳͲ
  (ྫ) - ࣾ௕ͷҰݴ
  - ্࢘ͷظ଴ɾपғ͔ΒͷײँɾνʔϜͷߦಈ
  - ཱ৔ʢ৽ਓɾ৽ࢀऀɾϕςϥϯʣ
  - աڈͷࣦഊɾ੒ޭମݧ
  PBL,SBL,DoDͷπʔϧ੔ཧ

  View Slide

 46. © Yahoo Japan
  ໾ׂͷݟ௚͠
  (c)aflo
  Product
  Owner
  Scrum
  Master
  Developer
  Internal rols
  © Yahoo Japan
  In Sprint retrospective
  ग़యɹCRR Global Japan ORSC®ϓϩάϥϜ

  View Slide

 47. © Yahoo Japan
  © Yahoo Japan
  (c)aflo
  ૬ஊ΍֬ೝͳͲ৘ใΛ࣋ͬͯΔਓͱཉ͍͠ਓͱͷ
  μΠϨΫτίϛϡχέʔγϣϯ͕සൟʹൃੜ͠৘
  ใͷҾ͖ܧ͕͗ૣ͍
  μΠϨΫτίϛϡχέʔγϣϯ
  ඇ೉ɾ෠ৱɾແࢹɾଞ੹ͳٞ࿦͕ى͜Γͮ
  Β͘શһ͕ҙݟ͠΍͍͢งғؾΛܗ੒ͯ͠
  ͍Δ
  ݐઃతͳٞ࿦
  ౰ࣄऀҙ͕ࣝߴ·ΓίϥϘϨʔγϣϯ͕ৢ੒
  ͞Εࠔ͍ͬͯΔਓΛੵۃతʹॿ͚ɺνϟϨϯ
  δΛԠԉ͢ΔೳಈతʹνʔϜ׆ಈ͍ͯ͠Δ
  ૬खͷஔ͔Ε͍ͯΔཱ৔΍େࣄʹ͍ͯ͠Δ
  ͜ͱ΋࿩͠߹͑ɺ෦෼࠷దͰͳ͘શମ࠷ద
  ͳҙࢥܾఆ͕ͳ͞Ε͍ͯΔ
  શମ࠷దͳҙࢥܾఆ ࣗ཯
  ؔ܎ੑͷྑ͍νʔϜͷಛ௃

  View Slide

 48. © Yahoo Japan
  - վળࣄྫ
  - େࣄʹ͍ͯ͠Δ͜ͱ
  (c)aflo
  © Yahoo Japan
  ؔ܎ੑΛ
  ڧԽ͢Δ
  औΓ૊Έ

  View Slide

 49. େࣄʹ͍ͯ͠Δ͜ͱ
  - ೔ʑগͮͭ͠औΓ૊Ή
  - ਓͱਓͱͷؒʹ͋Δײ৘Λ἞ΈऔΔ
  - ର࿩ͷߏ଄Խ
  - ϝλεΩϧ
  © Yahoo Japan

  View Slide

 50. © Yahoo Japan
  Sprint
  Planning
  Daily Scrum
  Sprint
  Review
  Sprint
  Retrospective
  Sprint
  Sprint
  Planning
  Daily Scrum
  Sprint
  Review
  Sprint
  Retrospective
  Sprint
  Sprint
  Planning
  Daily Scrum
  Sprint
  Review
  Sprint
  Retrospective
  Sprint
  ೔ʑগͮͭ͠औΓ૊Ή
  εΫϥϜΠϕϯτͷ׆༻

  View Slide

 51. © Yahoo Japan
  Understanding
  of
  Self
  ਓͱਓͱͷؒʹ͋Δײ৘Λ἞ΈऔΔ
  Understanding
  of
  interpersonal
  Understanding
  of
  overall

  View Slide

 52. © Yahoo Japan
  Atmosphere of human interaction
  ਓͱਓ͕૬ޓ࡞༻ɺӨڹΛड͚͋ͬͨ࣌ʹԿ͕ى͖Δ͔

  View Slide

 53. © Yahoo Japan
  Atmosphere of over all
  ਓͱਓ͕૬ޓ࡞༻ɺӨڹΛड͚͋ͬͨ࣌ʹશମʹԿ͕ى͖Δ͔

  View Slide

 54. © Yahoo Japan
  ର࿩ͷߏ଄Խ
  Arnold Mindell
  ̏ͭͷݱ࣮Ϩϕϧ
  ߹ҙతݱ࣮Ϩϕϧ
  ηϯγΣϯτ ΤοηϯεϨϕϧ
  υϦʔϛϯάϨϕϧ
  ߹ҙతݱ࣮Ϩϕϧ
  ߦಈ
  - ϋοͱ͢Δ
  - κϫͬͱ͢Δ
  - ͻΒΊ͘
  υϦʔϛϯάϨϕϧ
  ײ৘
  ηϯγΣϯτ ΤοηϯεϨϕϧ
  ݴ༿ʹͳΒͳ͍ײ֮
  - خ͍͠
  - ൵͍͠
  - ඒຯ͍͠
  - ܭը͢Δ
  - ৯΂Δ
  - ग़͍ͯ͘

  View Slide

 55. © Yahoo Japan
  ϝλεΩϧ
  #၆ᛌ͢Δ
  #ଚॏ͢Δ
  #޷ح৺
  #༡ͼ৺
  #ຊؾ
  - IҰҙݟ΍Ұଆ໘ɺग़དྷࣄʹҰتҰ༕͠ͳ͍
  - શͯͷࢥߟ΍ҙݟɺͨͱ͑ωΨςΟϒͩͱͯ͠΋ଚॏͯ͠ड͚ೖΕΔ
  - ਓʹڵຯ
  - ࢲࣗ਎ָ͠Έͳ͕ΒऔΓ૊Ή
  - ΫϥΠΞϯτͷ໨ࢦ͍ͨ͜͠ͱʹຊؾͰऔΓ૊Ή

  View Slide

 56. © Yahoo Japan
  εΫϥϜͰվળͨ͜͠ͱ͸?
  Project reflection after product update
  - ͓ޓ͍ΛαϙʔτͰ͖ͨ
  - ͨ͘͞Μίϛϡχέʔγϣϯ͠ڠಇ࡞ۀͰ͖ͨ
  - νʔϜͰҙࢥܾఆͰ͖ͨ
  ؔ܎ੑͷվળ
  (c)aflo

  View Slide

 57. © Yahoo Japan
  νʔϜ։ൃ͸ਓͱਓͱͷؔ܎ੑ͕
  ΑΓྑ͍ঢ়ଶͰ͋ͬͯͦ͜
  ͏·͍͘͘
  © Yahoo Japan

  View Slide

 58. Thank you

  View Slide