Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

(続)カンファレンスアプリを改善した!!

to4iki
September 02, 2018

 (続)カンファレンスアプリを改善した!!

iOSDC JAPAN 2018 ( https://iosdc.jp/2017/ ) での発表資料です。
https://iosdc.jp/2018/

https://fortee.jp/iosdc-japan-2018/proposal/2eba59e6-c0bf-4ea7-8fdf-9668836b0b76

主にタイムテーブルの話、エモいぞ〜

to4iki

September 02, 2018
Tweet

More Decks by to4iki

Other Decks in Programming

Transcript


 1. ΧϯϑΝϨϯεΞϓϦΛ
  վળͨ͠ʂʂ
  J04%$+"1"/
  !UPJLJ

  View full-size slide

 2. ؾܰʹฉ͍͍ͯͩ͘͞·ͤ

  View full-size slide

 3. .F
  w !UPJLJ
  w "CFNB57
  w 8%#WPM
  w #VJMEFSTDPOελοϑ

  View full-size slide

 4. https://iosdc.jp/2017/node/1528

  View full-size slide

 5. ࡢ೥౓࡞੒ͨ͠
  ΞϓϦΛ࡞Γ௚ͯ͠·͢

  View full-size slide

 6. ΧϯϑΝϨϯεΞϓϦ
  ʹٻΊΔػೳ

  View full-size slide

 7. https://itunes.apple.com/jp/app/wwdc/id640199958?mt=8

  View full-size slide

 8. ٻΊΔػೳ͸
  ͨ͘͞Μ͋Δ͕ɺ

  View full-size slide

 9. Ϣʔβʔ͸
  ݟ΍͍͢λΠϜςʔϒϧ
  ΛٻΊ͍ͯΔ͸ͣ

  View full-size slide

 10. FY
  8FCͷλΠϜςʔϒϧ

  View full-size slide

 11. https://fortee.jp/iosdc-japan-2018/timetable
  https://iosdc.jp/2017/node/1528

  View full-size slide

 12. FY
  ࠓ೥ͷJ04%$ ඇެࣜ
  ΞϓϦ

  View full-size slide

 13. 1SPT
  w ॎ࣠ ಉҰτϥοΫ
  ͷηογϣϯͷࢹ໺ੑ͕ߴ͍
  https://itunes.apple.com/jp/app/dc-2018/id1431300339?mt=8
  $POT
  w ԣ࣠ ಉ࣌ࠁͷηογϣϯ
  ͕ൺֱ͠ʹ͍͘

  View full-size slide

 14. ݟ΍͍͢ʂʂ
  ࢖͍΍͍͢ʂʂ
  ײँ

  View full-size slide

 15. ͬ͞ͱݟΔ͚ͩͳΒɺ
  ϦετܗࣜͷλΠϜςʔϒϧ
  ͰΑ͍ͷͰ͸ࢥ͍·͕ͨ͠ɺ

  View full-size slide

 16. Զ͸දܗࣜͷλΠϜςʔϒϧ͕
  ࡞Γ͍ͨΜͩʂʂʂʂʂ

  View full-size slide

 17. Զ͕ߟ͑Δ࠷ߴͷλΠϜςʔϒϧ
  w ϕʔε͸ॎԣΛ໢ཏ͍ͯ͠Δ൪૊දͷ6*
  w ηογϣϯ৘ใΛϑΟϧλՄೳ
  w ηογϣϯͷঢ়ଶ͕͙͢ʹΘ͔Δ
  w FUD

  View full-size slide

 18. ࠓճ΋͓ੈ࿩ʹͳΓ·ͨ͠ʂ4QSFBETIFFU7JFX
  w 6*$PMMFDUJPO7JFXMJLF"1*
  w ηϧ݁߹ͷ࣮૷ͷෳࡶ͞͸க͠ํͳ͍
  https://github.com/kishikawakatsumi/SpreadsheetView

  View full-size slide

 19. ྑ͍ͷͰ͸ʂʂʂ

  View full-size slide

 20. ελοϑ஥ؒʹݟͤͯΈͨ
  ࠷ߴͩΖʙ

  View full-size slide

 21. ͏ʔΜɺλΠϜςʔϒϧ΋ҰཡͰ
  ݟͤͯ΋ྑ͍͔΋Ͷ
  ελοϑ஥ؒʹݟͤͯΈͨ

  View full-size slide

 22. ͋·Γڹ͍ͯͳ͍ʂ

  View full-size slide

 23. ϚΠηογϣϯը໘

  View full-size slide

 24. ॎεΫϩʔϧ͚ͩͳͷͰ
  ໨͕ർΕͳ͍Θʙ

  View full-size slide

 25. ΍͸Γɺ
  Ϧετܗ͕ࣜݟ΍͍͔͢ɻɻ

  View full-size slide

 26. Ќ
  ϑϧεΫϦʔϯϞʔυ

  View full-size slide

 27. ࠷ޙʹɺগ͚ͩ͠
  ΤϞ͍࿩

  View full-size slide

 28. झຯΞϓϦ͸ɺ
  ΍Γ͍ͨࣄ ৽͍͠ࣄ
  ΍Βͳ͖Όଛ

  View full-size slide

 29. ΞϓϦΛ࡞ΔաఔͰ৭Μͳ͜ͱΛ
  ࢼͯ͠Έͨ

  View full-size slide

 30. w 9DPEF(FO
  w 'MVY.77.
  w /VLF ͪΌΜͱ࢖ͬͨ͜ͱͳ͔ͬͨ

  w 'JSFCBTF ͪΌΜͱ࢖ͬͨ͜ͱͳ͔ͬͨ

  w ΞχϝʔγϣϯɺΧελϜભҠ
  w ͦΕຊ౰ʹ͍Δͷʁͱࢥ͏Α͏ͳػೳ࣮૷

  View full-size slide

 31. ద੾ͳٕज़બఆͰ͸ͳ͔͔ͬͨ΋͠Εͳ͍
  ͦΕͰ΋೰Έͳ͕Βɺ
  ॻ͍ͯ͸ফ͠ॻ͍ͯ͸ফ͠
  ͳΜͱ͔ɺܗʹ͸Ͱ͖ͨ

  View full-size slide

 32. ۀ຿Ͱѻ͍ͨͯ͘΋Ͱ͖ͳ͔ͬͨࣄ
  νϟϨϯδ͔ͨͬͨ͠ࣄ
  Ͱ༡Ϳࣄ͕Ͱ͖ͨ
  ࣮ݧ ॻ͍ͯ͸ফ͠ͷ܁Γฦ͠
  ͷաఔ͸
  ָ͍ۤ͠͠Ͱ͸ͳ͔ͬͨ

  View full-size slide

 33. ͜ͷମݧ͸ɺ
  ৽ͨͳίʔυ ৽ͨͳՁ஋
  ΛੜΈग़͢
  ϞνϕʔγϣϯͱͳΔ

  View full-size slide

 34. ࠓޙ΋ɺ೰Έۤ͠Έͳ͕Β
  ࠷ߴͷλΠϜςʔϒϧΛߟ͍͑ͯͧ͘

  View full-size slide