Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

how to embed mruby

how to embed mruby

Ecd1d460960b652a705a565deef2d026?s=128

Tomoyuki Sahara

June 02, 2013
Tweet

Transcript

 1. mrubyͷ૊ΈࠐΈ͔ͨ ࠤݪ۩޾ UTBIBSB!JJKBEKQ גࣜձࣾΠϯλʔωοτΠχγΞςΟϒ $PQZSJHIU $ *OUFSOFU*OJUJBUJWF+BQBO*OD"MMSJHIUTSFTFSWFE

 2. ͸͡Ίʹ ࠒͷ࿩Ͱ͢

 3. NSVCZͱ͸ mruby is the lightweight implementation of the Ruby language...

  https://github.com/mruby/mruby google://mruby/
 4. CPU: ARM 32bit Memory: 128MB FlashROM: 32MB OS: NetBSD 4"8

  XXXTBDNKQTBX NSVCZΛ࢖ͬͨϧʔλ
 5. ͳͥNSVCZΛ࢖ͬͨͷ͔ interface.ge1.ipv4.address : 192.168.0.1/24 interface.wlan0.service : enable interface.wlan0.ssid : guest

  interface.wlan0.security : wpa-psk-aes route.ipv4.0.destination : default route.ipv4.0.gateway : 100.100.0.1 dhcp.server.0.interface : wlan0 dhcp.server.0.pool.address : 192.168.0.4/24 dhcp.server.0.pool.count : 100 ίϯϑΟά ύʔζݕূධՁ൓ө mruby!
 6. NSVCZΛಈ͔͢ CPU ARM 32bit ˡͦͦ͜͜;ͭ͏ Memory 128MB ˡ·͊·͊͋Δ FlashROM 32MB

  ˡ΍΍ݫ͠Ί OS NetBSD ˡ͍͓ͪ͏6OJY 㲈;ͭ͏ͷ1$ ͨͩ͠ශऑ 㲈;ͭ͏ͷ1$ ͨͩ͠ශऑ 㱤ಈ͔͚ͩ͢ͳΒ೉͘͠ͳ͍
 7. ΍ͬͨ͜ͱ • ػೳ֦ு • ෆ۩߹मਖ਼ • ҆ఆ൛ϦϦʔεͷ࡞੒ • ϑΝʔϜ΢ΣΞ΁ͷ૊ΈೖΕ

 8. Of cource it runs NetBSD

 9. ιϑτ΢ΣΞͷ૊ΈࠐΈ NetBSD ϑΝʔϜ΢ΣΞ OpenSSL KAME NTPD Quagga ಠࣗιϑτ΢ΣΞ mruby

 10. ιʔείʔυͷऔಘ % wget http://www.openssl.org/ source/openssl-1.0.1e.tar.gz

 11. NSVCZͷ҆ఆ൛ % wget http://www.mruby.org/ source/mruby-1.0.0.tar.gz ͸͋Γ·ͤΜɻ

 12. ΍ͬͨ͜ͱ • ػೳ֦ு • ෆ۩߹मਖ਼ • ҆ఆ൛ϦϦʔεͷ࡞੒ ←New! • ϑΝʔϜ΢ΣΞ΁ͷ૊ΈೖΕ

 13. NSVCZPOHJUIVC

 14. JJKNSVCZ

 15. ϒϥϯνຊ Ћ ϒϥϯν ༻్ NBTUFS NSVCZNSVCZ JJK ։ൃ൛ T ҆ఆ൛

  ͦͷଞ QVMMSFRVFTU༻ͳͲɺ࢖͍ࣺͯ
 16. NSVCZNSVCZ JJKNSVCZ NBTUFS NBTUFS JJK T EBJMZ ࣗಈ EBJMZ ࣗಈ·ͨ͸खಈ

  ෆఆظ ϨϏϡʔ෇͖खಈ
 17. ΍ͬͨ͜ͱ • ػೳ֦ு • ෆ۩߹मਖ਼ • ҆ఆ൛ϦϦʔεͷ࡞੒ • ϑΝʔϜ΢ΣΞ΁ͷ૊ΈೖΕ

 18. Πϯϙʔτखॱ work=$HOME/mruby-import % cd $work % git checkout -b s1

 19. Πϯϙʔτखॱ % make % make test % ./test/posix/all.sh

 20. Πϯϙʔτखॱ usr=$NetBSD/usr.bin/mruby % cp src/y.tab.c mrblib/mrblib.c $usr % vi $usr/Makefile

 21. Πϯϙʔτखॱ dist=$NetBSD/dist/mruby % make clean % rm -r $dist/* %

  cp -r * $dist
 22. Πϯϙʔτखॱ % cd $dist; svn add ... % svn ci

  $dist $usr
 23. ΍ͬͨ͜ͱ • ػೳ֦ு • ෆ۩߹मਖ਼ • ҆ఆ൛ϦϦʔεͷ࡞੒ • ϑΝʔϜ΢ΣΞ΁ͷ૊ΈೖΕ

 24. Bug, Bug, Bug!

 25. ΍ͬͨ͜ͱ • ػೳ֦ு • ෆ۩߹मਖ਼ ←New! • ҆ఆ൛ϦϦʔεͷ࡞੒ • ϑΝʔϜ΢ΣΞ΁ͷ૊ΈೖΕ

 26. ҆ఆԽ w σόοά؀ڥͷ੔උ w όοΫτϨʔε w lSFRVJSFzʹΑΔϞδϡʔϧ෼ׂ w ٯΞηϯϒϥ BQQNSCEVNQ

  w ςετϑϨʔϜϫʔΫ NSVCZNUFTU w σόοΨ NSVCZNEFCVH
 27. ΍ͬͨ͜ͱ • ػೳ֦ு • ෆ۩߹मਖ਼ • ҆ఆ൛ϦϦʔεͷ࡞੒ • ϑΝʔϜ΢ΣΞ΁ͷ૊ΈೖΕ

 28. ʮ͑ 3VCZͳͷʹ ͕ແ͍ͷ ʯ

 29. ΍ͬͨ͜ͱ • ػೳڧԽ ←New! • ෆ۩߹मਖ਼ • ҆ఆ൛ϦϦʔεͷ࡞੒ • ϑΝʔϜ΢ΣΞ΁ͷ૊ΈೖΕ

 30. ֦ு w6OJYґଘͷػೳͷ௥Ճ w*0 'JMF 4PDLFU 3FHFYQ &SSOP wطଘϞδϡʔϧͷڧԽ w"SSBZ

  4USJOH 
 31. JJKNSVCZ mruby-io mruby-socket mruby-regexp-pcre mruby-errno mruby-simple-random mruby-env mruby-require mruby-pack mruby-mock

  mruby-syslog mruby-mtest mruby-tempfile mruby-process mruby-pcap mruby-dir (more...)
 32. ׬੒ʂ • ػೳڧԽ • ෆ۩߹मਖ਼ • ҆ఆ൛ϦϦʔεͷ࡞੒ • ϑΝʔϜ΢ΣΞ΁ͷ૊ΈೖΕ

 33. ࠓޙ w ૊ΈࠐΜͩNSVCZͷ׆༻ w ࣍ͷ҆ఆ൛Tͷ࡞੒