$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

ハチャメチャに叩く

uzulla
July 13, 2018

 ハチャメチャに叩く

【非公式】PHPカンファレンス 2018 関西 前夜祭
https://dbstudychugoku.connpass.com/event/92337/

uzulla

July 13, 2018
Tweet

More Decks by uzulla

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ϋνϟϝνϟʹhttp(s)
  ͰԥΓ͍ͨ

  View Slide

 2. @uzulla

  View Slide

 3. ઌ೔Swooleͷ࿩Λ͠·͕ͨ͠
  • https:/
  /speakerdeck.com/uzulla/zui-jin-
  meruhuomukaitenaimeruhuomaniyoru-tiyotutodakebian-watuta-
  ying-phpfalsemeruhuomu-falseohua-fu-ti-zui-jin-
  swoolegatafalsesiidesu
  • ʢ௕͍…ʣ
  • ʢuzulla swoole speakerdeckͰݕࡧʣ
  • ඇಉظɺcoroutine౳ͷ࿩͕͋·ΓͰ͖ͳ͔ͬͨͷͰ
  • ͦͷؔ࿈

  View Slide

 4. ਓ͸ϋνϟϝνϟʹʢAPIͱ͔Λʣୟ͖͍ͨ
  • PHPͰ΋ͲΜͲΜୟ͖͍ͨ
  • Ϋϩʔϧ͍ͨͨ͠Ί
  • ྲྀߦͷϚΠΫϩφϯτΧͰ୔ࢁAPIΛୟ͘ඞཁ
  • ૘շײΛಘΔͨΊ

  View Slide

 5. • ͔͠͠PHP͸ʮ஗͍ʯ(Β͍͠) !

  View Slide

 6. • Կ͕஗͍͔ʁ!
  • http͸ʮऔಘ͢Δ଴ͪ࣌ؒʯ͕ࢧ഑త
  • ௚ྻͷಉظॲཧͰ͸ͦͷؒͳʹ΋Ͱ͖ͳ͍ʂ "
  • ଞͷݴޠͰ͸؆୯ʹʢʁʣϚϧνεϨουʹͨ͠Γ͢Δʢཁ
  ग़య#ʣ
  • ͔͠͠PHP͸ϚϧνεϨουɺϚϧνϓϩηε͸Ή͔͍ͣ͠
  ʢཁग़య#ʣ

  View Slide

 7. Ͳ͏͢Δ͔ʁ
  • ඇಉظͩʂ
  • PHPͷඇಉظ͸݁ߏྺ࢙͕͋Δ(ओ؍)
  • ʢඇಉظI/OɺϊϯϒϩοΩϯάI/OɺଟॏԽI/Oͱ͔৭ʑ͋Δ
  ͕ɺ͜͜Ͱ͸Ұॹͨ͘ʹඇಉظͱ͓͖ͯ͠·͢ʣ

  View Slide

 8. ʮඇಉظʯͱ͸ʁ
  • I/OॲཧதʹϘʔͬͱͤͣɺଞͷ͜ͱΛ΍ΕΔ
  • ฒྻॲཧͰ͸ͳ͍ɺʢਅͷʣϚϧνεϨουͰ͸ͳ͍
  • ͳΜΒ͔c֦ுΛೖΕͳ͍ͱCPUෛՙ͕ߴ͍
  • ex: ev,uv,event,swoole
  • ૉखͰ৮Δͷ͸େมͳͷͰϑϨʔϜϫʔΫ͕ॏཁ
  • ex: reactPHP,swoole,amp౳

  View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. View Slide

 12. View Slide

 13. View Slide

 14. ༨ஊ curl_multi Ͱ͍͍ͷͰ͸ʁ
  • ࠷ॳʹʮNݸऔಘʯΈ͍ͨʹͳΔͷͰɺ̍ͭऴΘΓ࣍ୈҰͭى
  ಈͱ͔Ͱ͖ͳ͍
  • ༻్ʹΑΔ͕ɺྫ͑͹ΫϩʔϥͰ͸ඞཁ
  • selectͷѻ͍͸೉͍͠…
  • ʢͦ΋ͦ΋curl_* ࣗମ͕೉͍͠ʣ
  • ʢͲ͜ʹͰ΋ೖ͍ͬͯΔʢʁʣͷ͸࠷ߴʣ

  View Slide

 15. ʮͱ͍͏͜ͱͰswooleͰඇಉظͩʂʯ
  • ຺བྷ͸লུ͠·͢ɻ
  • ʮͳͥPHPͳͷ͔ɺదࡐదॴ͕ඞཁͰ͸ʁʁʯ
  • ʮࠓ೔PHPҎ֎ͷ࿩ͯ͠΋͔ͨ͠ͳ͍Ͱ͠ΐ…ʯ

  View Slide

 16. swooleʹ͓͚Δهड़ํࣜ
  • callbackํࣜ
  • coroutineํࣜ

  View Slide

 17. • callbackํࣜ
  • ΠϕϯτۦಈΒ͍͠ॻ͖ํ
  • JSͬΆ͍
  • ຊདྷ͕ͪ͜ΒͳͷͰɺݫີʹௐ੔͠΍͍͢
  • ωετ΍෼அ͕૿͑ΔͷͰগʑಡΈͮΒ͍

  View Slide

 18. • coroutineํࣜ
  • ී௨ͷίʔυͬΆ͍ɺಡΈ΍͍͢ɺָ
  • (PHPͷ) δΣωϨʔλͬΆ͍
  • ͪΐͬͱͨ͠ແବ͕Ͱ͖΍͍͢
  • ৭ʑӅṭ͞Ε͍ͯΔͷͰɺٯʹ೴಺࣮ߦͮ͠Β͍͜ͱ΋
  • ࠓճ͸ͪ͜Β

  View Slide

 19. • swoole͸࠷ۙcoroutineํࣜਪ͠
  • swoole͸go()Λ͔ͭ͏ͱɺઐ༻؀ڥʢΠϕϯτϧʔϓͳͲʣ֎Ͱ
  ΋ίϧʔνϯΛಈ͔ͤΔ
  • ʢͷͰָɻׂ͕͜͜ͱॏཁͳͷ͕ͩɺൺֱʹͳΔ͠આ໌͕௕
  ͘ͳΔͷͰলུʣ

  View Slide

 20. coroutineͷྑ͍ͱ͜Ζ
  • ;ͭʔͷίʔυͰ͸ɺAPI΍DBΞΫηεΛ͍͔ͭ͘ॱ൪ʹߦ͏
  • coroutine͸ී௨(௚ྻ)ʹॻ͚Δ
  • callbackํࣜ͸ωετ(ؔ਺Ͱ෼ׂ)͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍
  • PromiseΛ͔ͭ͑͹ฏୱʹ͸Ͱ͖Δ͕ɺείʔϓͷ෼ׂ͸͞Ε
  Δ

  View Slide

 21. ͱ͍͏͜ͱͰαϯϓϧίʔυ
  • coroutineํࣜ
  • ʮwhileͰ΍ΔͷɺͲ͏ͳͷʁʯ
  ʮsleepΛௐ੔͢Ε͹࣮༻Ͱ͠ΐ…ʢͲ͏͔ͳʁʣʯ

  View Slide

 22. • ͓ࢼ͢͠Δਓ͸ͪ͜Β͔ΒͲ͏ͧ
  • https:/
  /github.com/uzulla/sample-co-get

  View Slide

 23. const MAX_REQ = 10; // نఆॲཧ਺
  $req_num = 0;
  while (1) {
  echo ".";
  // نఆॲཧ਺Λ௒͑ͨͷͰऴྃ
  if ($req_num >= MAX_REQ) { break; }
  // औಘ
  $req_num++;
  $_ = file_get_contents("http://example.jp");
  }

  View Slide

 24. • 1req2ඵ͔͔ΔAPIΛ10ճऔಘͩͱ…
  real 0m20.199s
  user 0m0.089s
  sys 0m0.067s

  View Slide

 25. go(function () {
  $now_worker_num = 0;
  $req_num = 0;
  while (1) { echo ".";
  co::sleep(0.001); // εέδϡʔϥͷͨΊʹ
  // نఆॲཧूΛ௒͑ͨͷͰऴྃ
  if ($req_num >= MAX_REQ) { break; }
  // ىಈதͷίϧʔνϯ͕نఆ਺ʹୡ͍ͯ͠ͳ͚Ε͹௥Ճىಈɺ
  // ʢنఆϫʔΧʔ਺ͳΒىಈͤͣɺϧʔϓઌ಄΁ʣ
  if ($now_worker_num >= MAX_WORKER_NUM) { continue; }

  View Slide

 26. // while (1) {
  // ...
  // go()಺ͷΫϩʔδϟ͕ίϧʔνϯͱͯ͠εέδϡʔϥʹొ࿥
  go(function () use (&$now_worker_num, &$req_num) {
  $req_num++;
  $now_worker_num++;
  $http = new \Swoole\Coroutine\Http\Client(
  "http://example.jp", 80);
  $http->get('/');
  $_ = $http->body;
  $now_worker_num--;
  }); // ্ه׬ྃΛ଴ͨͣʹൈ͚Δ
  }
  });

  View Slide

 27. real 0m4.187s
  user 0m0.267s
  sys 0m0.523s

  View Slide

 28. • 1req2ඵ͔͔ΔAPIΛ10ճऔಘ͢Δͷʹ
  • ʢಉظʣ20ඵ->ʢඇಉظʣ4ඵ
  • ಉ࣌5઀ଓͩͱ̎ճ
  • ಉ࣌10ʹͳΒҰׅͰऴΘΔͷͰ̎ඵʹ
  • ʢ…ͳΔ͜ͱ΋͋Δʣ

  View Slide

 29. coroutineཧղצॴ
  • go()ͰίϧʔνϯΛ࡞੒ͯ͠ʮޙͰ࣮ߦϦετʯʹ௥Ճ͠ʢεέ
  δϡʔϧ͞ΕΔʣɺޙͰ࣮ߦ͢Δ
  • ઐ༻ʹ࡞ΒΕͨؔ਺Ҏ֎͸ඇಉظʹ͸ͳΒͳ͍

  View Slide

 30. εέδϡʔϧ…ʁ
  • ֓೦ਤͰͬ͘͟Γઆ໌͍ͨ͠

  View Slide

 31. View Slide

 32. View Slide

 33. View Slide

 34. View Slide

 35. View Slide

 36. View Slide

 37. View Slide

 38. • ʮεέδϡʔϧͬͯΫϩʔδϟΛฒ΂ସ͍͑ͯΔ͚ͩͳͷͰ
  ͸ʁʯʮ͜͜Ͱ͸͋Δҙຯਖ਼ղͰ͢ʯ
  • (ࠓճ͸set/getDeferͷ࿩͸͠·ͤΜ)
  • ʢͪΌΜͱཧղ͢ΔͨΊʹίʔυΛಡΉͳΒɺreactPHPͳͲͷ
  ίʔυ͸ൺֱతಡΈ΍͍͢ʢSwoole͸CͳͷͰ…ʣʣ

  View Slide

 39. • Ͳ͔͜ΒͰ΋ࣗ༝ʹεΠον͞ΕΔ༁Ͱ͸ͳ͍
  • ओʹIO΍sleepͳͲɺ໭ͯ͠ҙຯ͕͋ΔॴͰ౉͞ΕΔ
  • ͦ͏͍͏;͏ʹSwoole͕औΓ࢓੾͍ͬͯΔ

  View Slide

 40. • JSΈ͍ͨʹؔ਺୯ҐͰࣗಈతʹ੾Γସ͑͞Εͳ͍ͷͰ஫ҙ
  • ʮͳΜ͔ίϧʔνϯ͕ಈ͔ΜʂແݶϧʔϓʂϩοΫʂʯͱ͍
  ͏࣌͸େମ͜Ε
  • ׳ΕΔ·Ͱ͸ࢥͬͨ௨Γͷ࣮ߦλΠϛϯάʢεέδϡʔϦϯ
  άʣʹͳΒͳ͍͜ͱ΋͋Δ
  • ඞཁͳΒɺखಈͰco::sleepͳͲΛೖΕͨΓ͢Δ
  • ׳ΕΔ·Ͱ͸ʮͳΜͰಈ͔ͳ͍Μͩ…ʯͱࢥ͏͜ͱ΋
  ->׳ΕΑ͏ʂ

  View Slide

 41. ·ͱΊ
  • ʮඇಉظ͸͋Μ·Γා͘ͳ͍ʯ
  • γϯϓϧʹॻ͖΍͘͢ಡΈ΍͍͢ͷ͕ʢSwooleͷʣ
  Coroutineʢओ؍ʣ
  • ͲΜͲΜAPIͳͲΛୟ͍ͯճΓ·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 42. ຊ౰ͷ(?)·ͱΊ
  • file_get_contentsͰे෼ͳΒɺͦ͏͠·͠ΐ͏
  • ʮfile_get_contentsͰ଎౓͕ͨΓͳ͍༻్ͱ͸…͏͝͝…ʯ
  • ʮඇಉظͰ͏·͘΍Ε͹ඵؒXXXXճୟ͘͜ͱ΋ເͰ͸ͳ
  ͍ʂʯ
  • → ࣄ݅ʹͳΔ
  • ʮඇಉظͱ͔ɺ୭͕ϝϯς͢ΔΜͩ…ʯ
  • ʢ ચ೴ ҭ੒͍ͯ͜͠͏ʣ

  View Slide

 43. ࠓ೔͸࿩͞ͳ͔࣮ͬͨࡍʹϋνϟϝνϟʹୟͨ͘
  Ίʹॏཁͳॴ
  • DNSΩϟογϡɺkeep-aliveɺλΠϜΞ΢τ&ϦτϥΠɺಈతε
  ϩοτϦϯάɺchanͳͲͰͷσʔλड͚౉͠ɺDefer
  • ʮຊ౰ʹඇಉظ͕ඞཁͳॴͱ͸Ͳ͔͜ʁʯ
  • ॏ͍݁Ռॲཧ͕ඞཁͳΒϚϧνίΞ͕׆͔ͤΔͷͰϚϧνϓ
  ϩηεͷ΄͏͕ྑ͍
  • ʮϚϧνϓϩηεʴඇಉظͩʂʯʮγϯϓϧͱ͸…ʯ

  View Slide

 44. go()͝ਗ਼ௌ͍͖ͨͩ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝
  ·ͨ͠ɻ

  View Slide

 45. • ͕࣌ؒ༨Ε͹ҎԼ

  View Slide

 46. coroutine͕ಡΈ΍͍͢ɺͱ͸ʁ
  • ʢҎԼ࣮ࡍʹಈ͔͍ͯ͠ΔίʔυͰ͸ͳ͍Ͱ͕͢ʣ

  View Slide

 47. go(function () {
  $http = new Co\Http\Client("http://example.jp", 80);
  $http->get('/api.json');
  $data = json_decode($http->body);
  $id = $data[0]['id'];
  $http->get('/api.json?id='.$id);
  $data = json_decode($http->body);
  $child_id = $data[0]['child_id'];
  $http->get('/api.json?child_id='.$child_id);
  $data = json_decode($http->body);
  echo $data['title'];
  //->
  });

  View Slide

 48. $client = new Swoole\Http2\Client("example.jp", 80);
  $client->get("/", function ($o) use($client) {
  $data = json_decode($o->body);
  $id = $data[0]['id'];
  $client->get("/api.json?id=".$id, function ($o) use($client) {
  $data = json_decode($o->body);
  $child_id = $data[0]['child_id'];
  $client->get("/api.json?child_id=".$id, function ($o) use($client) {
  $data = json_decode($o->body);
  echo $data['title'];
  //--------->
  }
  }
  });

  View Slide

 49. 3ճϦΫΤετΛͳ͛Δͱ…
  # coro
  //-> (1Πϯσϯτ
  # cb
  //---------> (3Πϯσϯτ

  View Slide

 50. • ී௨ɺ͍͔ͭ͘ͷAPI΍DBΞΫηεΛॱ൪ʹߦ͏
  • coroutine͸ී௨(௚ྻ)ʹॻ͚Δ
  • ίʔϧόοΫํࣜ͸ωετ(ؔ਺Ͱ෼ׂ)͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍
  • PromiseΛ͔ͭ͑͹ฏୱʹ͸Ͱ͖Δ͕ɺείʔϓͷ෼ׂ͸͞Ε
  Δ

  View Slide

 51. see also
  • https:/
  /wiki.swoole.com/wiki/page/p-coroutinehttpclient.html
  • https:/
  /github.com/swoole/swoole-src/tree/master/examples/
  coroutine
  • https:/
  /wiki.swoole.com/wiki/page/752.html
  • https:/
  /wiki.swoole.com/wiki/page/784.html
  • https:/
  /github.com/eaglewu/swoole-ide-helper
  • https:/
  /www.swoole.com/
  • https:/
  /www.swoole.co.uk/docs/modules/swoole-async-http-client

  View Slide