Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Vrijwilligers: een nieuwe toekomst voor de politie?

Besafe
December 10, 2015

Vrijwilligers: een nieuwe toekomst voor de politie?

Dag van de Veiligheid 2015 - PZ HAZODI

Besafe

December 10, 2015
Tweet

More Decks by Besafe

Other Decks in Research

Transcript

 1. Vrijwilligers:
  een nieuwe toekomst
  voor de politie?

  View full-size slide

 2. Inhoud
  üBevraging lokale politiezones België
  üInzet vrijwilligers politie België: wettelijk kader
  üMogelijkheden inzet vrijwilligers bij politie in België
  üPolitie in bijberoep
  üConclusie

  View full-size slide

 3. Bevraging lokale politiezones België

  View full-size slide

 4. Bevraging lokale politiezones België
  • Hoge verwachtingen ten aanzien van politie
  • Steeds ruimer takenpakket
  • Gemeenschapsgerichte politiezorg: voordeel van
  participatie van burgers
  => 2013: werkgroep Vaste Commissie Lokale Politie

  View full-size slide

 5. Bevraging lokale politiezones België
  • Korpschefs (toen nog)195 lokale politiezones
  • Antwoord 126 lokale politiezones
  • 84 NL
  • 42 F

  View full-size slide

 6. Bevraging lokale politiezones België
  • Algemene inzet vrijwilligers
  Verleden Heden Toekomst
  Ja; 45
  Neen; 81
  Ja; 47
  Neen; 79 Ja; 82
  Neen; 44

  View full-size slide

 7. Bevraging lokale politiezones België
  • Inzetmogelijkheden voor vrijwilligers
  Verleden Toekomst
  Heden
  3
  3
  12
  17
  25
  Burenbemiddeling
  DPA
  BIN-coördinator
  Andere
  Gemachtigd opzichter
  1
  4
  5
  16
  20
  25
  Afwezigheidstoezicht
  DPA
  Burenbemiddeling
  Andere
  BIN-coördinator
  Gemachtigd opzichter
  12
  24
  29
  29
  44
  48
  Afwezigheidstoezicht
  Burenbemiddeling
  BIN-coördinator
  DPA
  Gemachtigd opzichter
  Andere

  View full-size slide

 8. Bevraging lokale politiezones België
  • Redenen voor inzet vrijwilligers
  Capaciteitswinst; 37
  Gemeenschapsgerichte werking;
  24
  Financieel voordeel; 18
  Motivatie; 11
  Draagvlak voor politionele
  werking; 9
  Kennis; 5
  Flexibiliteit; 4
  Betere dienstverlening; 3
  Opvang gepensioneerde collega's;
  2
  Empowerment; 2
  Geïntegreerde aanpak
  veiligheidsproblemen; 2
  Verhogen veiligheidsgevoel; 2

  View full-size slide

 9. Bevraging lokale politiezones België
  • Voordelen inzet vrijwilligers
  Capaciteitswinst; 45
  Financieel voordeel; 42
  Motivatie; 38
  Gemeenschapsgerichte werking; 37
  Draagvlak voor
  politionele werking; 16
  Flexibiliteit; 15
  Kennis en ervaring; 12
  Vergroten recruteringsbasis; 5
  Geen; 5
  Kwaliteit van het werk; 3
  Geïntegreerde werking; 2
  Betere dienstverlening; 2
  Onafhankelijkheid; 2
  Opvang gepensioneerde collega's; 2
  Bezetting van het (grootste) terrein; 2
  Makkelijk einde te stellen aan contract;
  2

  View full-size slide

 10. Bevraging lokale politiezones België
  • Nadelen inzet vrijwilligers
  Beschikbaarheid; 39
  Begeleiding; 26
  Beroepsgeheim; 15
  Wettelijk kader; 12
  Selectie; 12
  Machtsmisbruik; 11
  Professionaliteit; 11
  Gebrek aan gezag; 9
  Onduidelijk voor bevolking; 9
  Gebrek aan kennis en/of ervaring; 8
  Weerstand politiepersoneel en/of
  vakbonden; 8
  Beperkte bevoegdheden en
  verantwoordelijkheden; 7
  Betrouwbaarheid; 6
  Geen; 6
  Beperkte
  inzetmogelijk-
  heden; 6
  Financiële
  bedenkingen; 5
  Controle; 4
  Beweegredenen; 4
  Imagoschade; 3
  Versnippering politiewerk; 3
  Veiligheidsrisico; 3
  Gebrek aan administratieve
  vereenvoudiging; 3

  View full-size slide

 11. Bevraging lokale politiezones België
  • Randvoorwaarden voor inzet vrijwilligers
  Begeleiding; 48
  Selectie; 31
  Afspraken i.v.m. takenpakket; 26
  Duidelijke afspraken (algemeen); 15
  Wettelijk kader; 15
  Afspraken i.v.m. bevoegdheden en
  verantwoordelijkheden; 10
  Mogelijkheid tot afsluiten contract; 9
  Draagvlak (bestuurlijke) overheden; 6
  Financiële vergoeding; 6
  Beroepsgeheim/
  discretieplicht; 6
  Motivatie; 5
  Kennis en
  ervaring; 5
  Verzekering; 5
  Tolerantie
  politie-
  personeel; 5
  Aanspreekpunt
  binnen korps; 5
  Herkenbaarheid; 5
  Structuur; 4
  Beschikbaarheid; 4
  Tolerantie bevolking; 3
  Waardering geven; 3
  Afspraken i.v.m.
  informatie-uitwisseling; 3
  Betrouwbaarheid; 3
  Onderzoeken integriteit, moraliteit; 3

  View full-size slide

 12. Inzet vrijwilligers:
  wettelijk kader België

  View full-size slide

 13. Inzet vrijwilligers: wettelijk kader België
  • Wet 3 juli 2005 betreffende vrijwilligerswerk
  • Vrijwilligerswerk:
  • Onbezoldigd en onverplicht
  • Ten behoeve van een of meer personen, andere dan degene die de
  activiteit verricht, van een groep of organisatie of de samenleving als
  geheel
  • Ingericht door organisatie anders dan familie- of privéverband van degene
  die de activiteit verricht
  • Niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie verricht i.h.k.v.
  arbeidsovereenkomst, dienstencontract of statutaire aanstelling

  View full-size slide

 14. Inzet vrijwilligers: wettelijk kader België
  • Wet 3 juli 2005 betreffende vrijwilligerswerk
  • Organisatienota: informatieverplichting
  • Sociale doelstelling en juridisch statuut organisatie
  • Verzekeringscontract burgerlijke aansprakelijkheid
  • Risicodekking
  • Vergoedingen
  • Geheimhoudingsplicht (art. 458 Sw.)
  • Overeenkomst rechten en plichten

  View full-size slide

 15. Inzet vrijwilligers: wettelijk kader België
  • Wet 3 juli 2005 betreffende vrijwilligerswerk
  • Wat?
  • Sociale, culturele of sportinitiatieven

  View full-size slide

 16. Inzet vrijwilligers: wettelijk kader België
  • Wet 3 juli 2005 betreffende vrijwilligerswerk
  • Wie mag vrijwilligers inschakelen?
  • Club, vereniging, verbond, instelling zonder winstoogmerk, openbare
  dienst
  • Geen organisaties die winst nastreven
  • Geen individuele privé-personen
  • Bv. vzw, mutualiteit, ziekenhuis, sportclub, gemeente, OCMW, politie …

  View full-size slide

 17. Inzet vrijwilligers: wettelijk kader België
  • Wet 3 juli 2005 betreffende vrijwilligerswerk
  • Wie mag als vrijwilliger werken?
  • Loontrekkende werknemers
  • Ambtenaren
  • Jongeren (vanaf 16 jaar)
  • Zelfstandigen
  • Werklozen
  • Bruggepensioneerden
  • Arbeidsongeschikte werknemers
  • Leefloontrekkers
  • Trekkers van uitkeringen voor personen met handicap
  • Trekkers van gewaarborgd inkomen voor bejaarden
  • Kinderbijslagtrekkers

  View full-size slide

 18. Inzet vrijwilligers: wettelijk kader België
  • Wet 3 juli 2005 betreffende vrijwilligerswerk
  • Aansprakelijkheid
  • Organisatie
  • Schade door vrijwilliger aan derden
  • Persoonlijke fout vrijwilliger
  • Ondergeschikt
  • Foute handeling met schadelijke gevolgen derde(n)
  • Vrijwilliger
  • Eigen bedrog
  • Zware fout
  • Lichte fout die eerder gewoonlijk voorkomt

  View full-size slide

 19. Inzet vrijwilligers: wettelijk kader België
  • Wet 3 juli 2005 betreffende vrijwilligerswerk
  • Relatie organisatie – vrijwilliger
  • Verplichtingsgraad
  • Informatienota à aquiliaanse aansprakelijkheid (art. 1382 B.W.)
  • Partnershipovereenkomst à contractuele aansprakelijkheid (art. 1137 B.W.)
  • Aquiliaanse aansprakelijkheid

  View full-size slide

 20. Inzet vrijwilligers: wettelijk kader België
  • Wet 3 juli 2005 betreffende vrijwilligerswerk
  • Verzekeringen
  • Burgerlijke aansprakelijkheid organisatie (buitencontractueel)
  • Burgerlijke aansprakelijkheid vrijwilliger (buitencontractueel)
  • Schade aan organisatie
  • Schade aan andere vrijwilligers
  • Schade aan derde(n)

  View full-size slide

 21. Inzet vrijwilligers: wettelijk kader België
  • Wet 3 juli 2005 betreffende vrijwilligerswerk
  • Relatie vrijwilliger – organisatie
  • Geen loontrekkende
  • Ondergeschiktheid, maar geen beroepsrelatie
  • Arbeidswetgeving en strafrecht

  View full-size slide

 22. Inzet vrijwilligers: wettelijk kader België
  • Wet 3 juli 2005 betreffende vrijwilligerswerk
  • Vergoeding en sociaal en fiscaal regime
  • Terugbetaling gemaakte kosten
  • Verplaatsingskosten
  • Verblijfskosten
  • Andere kosten (briefwisseling, gebruik van internet …)
  • Vergoeding niet verplicht
  • Forfaitaire vergoeding – reële kostenvergoeding

  View full-size slide

 23. Mogelijkheden inzet vrijwilligers bij
  politie in België

  View full-size slide

 24. Mogelijkheden inzet vrijwilligers bij politie
  in België
  • Toepassingsgebied vrijwilligerswet
  • Onbezoldigd en onverplicht (art. 3)
  • Geen verbintenis vrijwilliger – organisatie
  • Organisatienota à algemene informatieverplichting (art. 4)
  • Geen verplichting tot bepaalde prestaties
  • Afsprakennota ≠ bindend contract

  View full-size slide

 25. Mogelijkheden inzet vrijwilligers bij politie
  in België
  • Toepassingsgebied vrijwilligerswet
  • Niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie
  verricht i.h.k.v. arbeidsovereenkomst, dienstencontract of
  statutaire aanstelling (art. 3)
  • Geen goedkoop alternatief voor betaald werk
  • Geen misbruik door dubbele hoedanigheid
  • Geen permanente overheveling taken

  View full-size slide

 26. Mogelijkheden inzet vrijwilligers bij politie
  in België
  • Vrijwilligerswerk binnen ‘veiligheidssector’
  • Vrijwilligers bij de politie ≠ vrijwilligers bij het uitoefenen van
  andere taken binnen de veiligheidssector
  • Politie
  • Gemeenschapswachten
  • Private veiligheidsdiensten

  View full-size slide

 27. Mogelijkheden inzet vrijwilligers bij politie
  in België
  • Algemene randvoorwaarden voor vrijwilligers
  • Geen toekenning politiebevoegdheden
  • Beroepsgeheim: art. 4 vrijwilligerswet
  • Kennis en uitwisseling (persoons)gegevens
  • Overdracht van informatie
  • Gebruik van gegevens
  • Geen toegang tot politionele databanken (bv. ANG)
  • Verzekering: art. 6 vrijwilligerswet

  View full-size slide

 28. Politie in bijberoep

  View full-size slide

 29. Politie in bijberoep
  • Nood aan statuut voor vrijwilligers bij politie
  • Vergelijkbaar met statuut brandweer?

  View full-size slide

 30. Politie in bijberoep
  • Administratief statuut
  • Aanwerving
  • Benoeming
  • Opleiding
  • Opleiding tijdens loopbaan
  • Dubbel statuut
  • Professionalisering
  • Mobiliteit
  • Beroepsziekten en arbeidsongevallen

  View full-size slide

 31. Politie in bijberoep
  • Geldelijk statuut
  • Prestatievergoeding
  • Evolutie in weddeschaal
  • Toelage onregelmatige prestaties
  • Andere toelagen en vergoedingen
  • Mogelijkheid van behoud
  • Arbeidstijd

  View full-size slide

 32. Conclusie
  • Hoge verwachtingen
  • Uitgebreid takenpakket
  => Voordeel van vrijwilligers?
  • Lokale politiezones:
  • Twee derde
  • Administratieve en logistieke ondersteuning

  View full-size slide

 33. Conclusie
  • Maar: juridische beperkingen:
  • Geen permanente overheveling taken
  • Geen taken gemeenschapswachten of private
  veiligheidsdiensten
  • Geen politiebevoegdheden
  • Geen toegang tot politionele databanken
  • Geen kennis persoonsgegevens
  • Onbezoldigd en onverplicht

  View full-size slide

 34. Conclusie
  • Advies werkgroep
  • Uitbreiden bestaande regelgeving
  • Politie in bijberoep à statuut
  • Initiatief regering?

  View full-size slide

 35. Vragen?
  Korpschef Philip Pirard
  Lokale politie HAZODI
  [email protected]
  Michelle Voesen
  Lokale politie HAZODI
  [email protected]

  View full-size slide