Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ansible実践 / ansible-my-use-case

VTRyo
April 19, 2018

ansible実践 / ansible-my-use-case

2018/4/19 サポーターズ勉強会資料
github: https://github.com/VTRyo/ansible-samples
blog: https://tech.vtryo.me

VTRyo

April 19, 2018
Tweet

More Decks by VTRyo

Other Decks in Technology

Transcript

 1. A N S I B L E ࣮ ફ I

  N F R A / S R E RY O
 2. ໨ ࣍ • ࣗݾ঺հ • ͲΜͳαʔόΛ؅ཧ͍ͯ͠Δʁ • ࣮ࡍʹӡ༻͍ͯ͠ΔσΟϨΫτϦߏ੒ • ࣄྫू

  ɹɾvagrant + ansible ɹɾdocker + ansible ɹɾansible-vault ɹɾAWS + ansible
 3. Ͳ Μ ͳ α ʔ ό Λ ؅ ཧ ͯ͠

  ͍ Δʁ Ұ෦͓Έͤ͠·͢
 4. Ͳ Μ ͳ α ʔ ό Λ ؅ ཧ ͯ͠

  ͍ Δʁ ࣗࣾϓϩμΫτΛྫʹ
 5. ࣮ ࡍ ʹ ӡ ༻ ͯ͠ ͍ Δ σΟ Ϩ

  Ϋ τ Ϧ ߏ ੒ ͳΔ΂͘ϕετϓϥΫςΟεʹد͍ͤͯΔ ɾม਺ϑΝΠϧͷgroup_vars ɾର৅αʔόΛهड़ͨ͠hosts ɾrolesʹϛυϧ΢ΣΞ܈
 6. ࣮ ࡍ ʹ ӡ ༻ ͯ͠ ͍ Δ σΟ Ϩ

  Ϋ τ Ϧ ߏ ੒ HSPVQ@WBST ɾ֤؀ڥ͝ͱʹϑΝΠϧΛ ɹΘ͚ͯ͋Δɻ ɾhostsͷάϧʔϐϯάʹ ɹج͍ͮͯಡΈࠐ·ΕΔ
 7. ࣮ ࡍ ʹ ӡ ༻ ͯ͠ ͍ Δ σΟ Ϩ

  Ϋ τ Ϧ ߏ ੒ )PTUT ɾhosts΋؀ڥ͝ͱʹ ɾhosts͸άϧʔϐϯά
 8. ࣮ ࡍ ʹ ӡ ༻ ͯ͠ ͍ Δ σΟ Ϩ

  Ϋ τ Ϧ ߏ ੒ 3PMFT ɾ֤ϛυϧ΢ΣΞΛ֨ೲ ɾαʔόʹΑͬͯҟͳΔ ɹόʔδϣϯ΋͋Δ
 9. ࣮ ࡍ ʹ ӡ ༻ ͯ͠ ͍ Δ σΟ Ϩ

  Ϋ τ Ϧ ߏ ੒ αʔό͝ͱʹ࣮ߦ͍ͤͨ͞λεΫ͕ҧ͏ͱ͖͸ʁ ɾྫ͑͹CentOSͱamazonlinuxͱͰ෼ذ͍ͨ͠ͱ͖
 10. A N S I B L E ࣮ ફ I

  N F R A / S R E RY O ׬