Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ansible実践 / ansible-my-use-case

VTRyo
April 19, 2018

ansible実践 / ansible-my-use-case

2018/4/19 サポーターズ勉強会資料
github: https://github.com/VTRyo/ansible-samples
blog: https://tech.vtryo.me

VTRyo

April 19, 2018
Tweet

More Decks by VTRyo

Other Decks in Technology

Transcript

 1. A N S I B L E ࣮ ફ I

  N F R A / S R E RY O
 2. ໨ ࣍ • ࣗݾ঺հ • ͲΜͳαʔόΛ؅ཧ͍ͯ͠Δʁ • ࣮ࡍʹӡ༻͍ͯ͠ΔσΟϨΫτϦߏ੒ • ࣄྫू

  ɹɾvagrant + ansible ɹɾdocker + ansible ɹɾansible-vault ɹɾAWS + ansible
 3. ͓ ஌ Β ͤ • ͭͿ΍͍ͯ͘ΕΔͱ࣭໰ͱͯ͠रͬͨΓ͠·͢ • #spzcolab ΑΓٞ࿦͠΍͘͢

 4. ͓ ஌ Β ͤ • https://github.com/VTRyo/ansible-samples ҎԼͷϦϙδτϦΛݩʹ࿩ΛਐΊ·͢

 5. ࣗ ݾ ঺ հ

 6. ࣗ ݾ ঺ հ HUGOͰϒϩά

 7. ࣗ ݾ ঺ հ ৽ଔͰSESʹೖͬͨ΅͘ ແࣄ୤ग़

 8. ࣗ ݾ ঺ հ sp.17aʲήετ: 3s_hvʳ ָ͍͠ɺۀ຿ޮ཰ԽېࢭͷϒϥοΫSESاۀ͔Βͷ୤ग़ Sier4࣍੥͚͔ΒJob Change!!

 9. Ͳ Μ ͳ α ʔ ό Λ ؅ ཧ ͯ͠

  ͍ Δʁ Ұ෦͓Έͤ͠·͢
 10. Ͳ Μ ͳ α ʔ ό Λ ؅ ཧ ͯ͠

  ͍ Δʁ ࣗࣾϓϩμΫτΛྫʹ
 11. ࣮ ࡍ ʹ ӡ ༻ ͯ͠ ͍ Δ σΟ Ϩ

  Ϋ τ Ϧ ߏ ੒ ͳΔ΂͘ϕετϓϥΫςΟεʹد͍ͤͯΔ ɾม਺ϑΝΠϧͷgroup_vars ɾର৅αʔόΛهड़ͨ͠hosts ɾrolesʹϛυϧ΢ΣΞ܈
 12. ࣮ ࡍ ʹ ӡ ༻ ͯ͠ ͍ Δ σΟ Ϩ

  Ϋ τ Ϧ ߏ ੒ HSPVQ@WBST ɾ֤؀ڥ͝ͱʹϑΝΠϧΛ ɹΘ͚ͯ͋Δɻ ɾhostsͷάϧʔϐϯάʹ ɹج͍ͮͯಡΈࠐ·ΕΔ
 13. ࣮ ࡍ ʹ ӡ ༻ ͯ͠ ͍ Δ σΟ Ϩ

  Ϋ τ Ϧ ߏ ੒ )PTUT ɾhosts΋؀ڥ͝ͱʹ ɾhosts͸άϧʔϐϯά
 14. ࣮ ࡍ ʹ ӡ ༻ ͯ͠ ͍ Δ σΟ Ϩ

  Ϋ τ Ϧ ߏ ੒ 3PMFT ɾ֤ϛυϧ΢ΣΞΛ֨ೲ ɾαʔόʹΑͬͯҟͳΔ ɹόʔδϣϯ΋͋Δ
 15. ࣮ ࡍ ʹ ӡ ༻ ͯ͠ ͍ Δ σΟ Ϩ

  Ϋ τ Ϧ ߏ ੒ αʔό͝ͱʹ࣮ߦ͍ͤͨ͞λεΫ͕ҧ͏ͱ͖͸ʁ ɾྫ͑͹CentOSͱamazonlinuxͱͰ෼ذ͍ͨ͠ͱ͖
 16. ࣄ ྫ ू ͓଴͔ͪͶʁ

 17. ࣄ ྫ ू 7BHSBOU BOTJCMF ɾChefͰߏ੒͞Εͯͯෆศ ɾ୭΋ϝϯςͰ͖ͳ͍ ɾςϯϓϨʔτίϐϖͷcookbook ʲ࠾༻ཧ༝ʳ

 18. ࣄ ྫ ू %PDLFS BOTJCMFʢ˞ݱࡏݕূஈ֊ʣ ɾDockerfileΛॻ͖௚͢ͷ͕େม ɾvagrantͰ࡞੒ͨ͠playbookΛྲྀ༻Ͱ͖Δ ɾansible + packerͰdocker

  imageΛݻΊΒΕΔ ʲ࠾༻ཧ༝ʳ
 19. ࣄ ྫ ू BOTJCMFWBVMU ɾSaasʹίʔυΛPush͢ΔͨΊͷ҉߸Խ ɾansible-vault͸࢖͏ͷ͕༰қ ʲ࠾༻ཧ༝ʳ

 20. ࣄ ྫ ू "84 BOTJCMFʢ΍Ί·ͨ͠ʣ ɾplaybook͕৑௕Խͨ͠ ɾAWSϞδϡʔϧ͕update࣌ʹසൟʹೖΕସΘΔ ɹˠॻ͖௚͕͠ൃੜ͢Δ ɾTerraformͰΑ͘Ͷʁ ʲ࠾༻͠ͳ͔ͬͨཧ༝ʳ

 21. · ͱ Ί

 22. · ͱ Ί BOTJCMF͸͍͍ͧ ɾͰ΋ແཧʹansibleΛ࢖͏ඞཁ͸ͳ͍ ɾ͋͘·Ͱӡ༻্ͷޮ཰ͳͲΛߟྀͯ͠࢖͍ͬͯ͘ ɾߏ੒؅ཧͱͯ͠ͷ࢖͍উख͸Ұ൪͍͍ͱߟ͑ͯΔ

 23. A N S I B L E ࣮ ફ I

  N F R A / S R E RY O ׬