Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

TypeScriptの概要とLanguage Server Protocol / About TypeScript & Language Server Protocol

TypeScriptの概要とLanguage Server Protocol / About TypeScript & Language Server Protocol

https://www.microsoft.com/ja-jp/events/decode/2017/sessions.aspx
Microsoftのde:code 2017で登壇して喋ったやつです。

Masahiro Wakame

May 24, 2017
Tweet

More Decks by Masahiro Wakame

Other Decks in Programming

Transcript

 1. TypeScriptͷ֓ཁͱ
  Language Server Protocol
  @vvakame
  Θ͔Ί ·͞ͻΖ
  #decode17 #MW09

  View Slide

 2. Θ͔Ί ·͞ͻΖ @v vakame
  TypeScript
  Masahiro Wakame
  DefinitelyTyped
  Angular
  GAE/Go

  View Slide

 3. San Francisco

  View Slide

 4. Google I/O

  View Slide

 5. ؼࠃ͔Β3೔
  GCPͱ͔νϣτΘ͔Γ·͢

  View Slide

 6. ॻ͍ͨຊ
  • TypeScriptϦϑΝϨϯε Ver 1.0ରԠ
  • ΊͬͪΌݹ͍ͷͰࠓͱͳͬͯ͸ΦεεϝͰ͖ͳ͍
  • Revised TypeScript in Definitelyland
  • v2.0.0४ڌ
  • ແྉެ։ͯ͠·͢
  goo.gl/mcF92t

  View Slide

 7. Ξϯέʔτ
  • JavaScript ??
  • TypeScript ??
  • Language Server Protocol ??
  Ͳ͜ʹڵຯ͕
  ͋Γ·͔͢ʁ

  View Slide

 8. TypeScriptΛ…
  • ຖ೔࢖ͬͯ·͢ʂ
  • 1ճࢼ͠·ͨ͠
  • ڵຯ͸͋Δ
  • Babel΍flowtype࢖ͬͯ·͢ʂ
  શһ࢖͓͏ʂ

  View Slide

 9. ޷͖উखʹ࿩Λ͢Δͧʂ
  • ͱࢥ͍ͬͯͨ࣌ظ͕ࢲʹ΋͋Γ·ͨ͠
  • "TypeScript" ؚ͕·ΕΔηογϣϯ
  • 1݅
  • ๻͚ͩͰ͔͢ʂʁ
  গ͠ਅ໘໨ʹ͠Α…
  Buildʹ΋2ݸ͔͠ͳ͍

  View Slide

 10. TypeScript?
  TypeScript͸͍͍ͧ

  View Slide

 11. Why Type ??
  • ܕ͕͋ΔͱԿ͕͍͍ͷʁ
  • ੩తʹղੳͰ͖Δൣғ͕ΊͬͪΌ૿͑Δ
  • ࣮ߦͤͣʹΘ͔Δ͜ͱ͕ͨ͘͞Μ͋Δ
  • ܕ͸࠷΋ίʔυʹີணͨ͠ςετͩ
  • ૣظͷόάݕग़Ͱ։ൃʹඅ΍ͤΔ࣌ؒ++

  View Slide

 12. Why Type ??
  • IDE΍ΤσΟλ͕࢖͍΍͘͢ͳΔ
  • ίʔυؒͷؔ܎ੑ͕໌֬
  • ఆٛ΁δϟϯϓ΍ਖ਼֬ͳೖྗิ׬
  • ָʹ։ൃΛਐΊΒΕΔ
  • →ߟ͑Δࣄʹ࢖͑Δ࣌ؒ++

  View Slide

 13. TypeScript ֓ཁ
  ·ͣ͸Ξ΢τϥΠϯ͔Β

  View Slide

 14. ECMAScript ͱ͸
  • ECMAScript͸JavaScriptͷඪ४ن֨
  • 3, 5, 2015, 2016, 2017... ͳͲ͕ଘࡏ͢Δ
  • 6 → 2015 ʹͳΓ·ͨ͠
  • 2015Ͱclass, module ͳͲ৽ن࠾༻
  ཁ͢Δʹ == JavaScript
  goo.gl/lZyVX8

  View Slide

 15. ECMAScript ͱ͸
  • ͪͳΈʹ
  • TypeScript͸ECMAScriptͷsuperset
  • →ߏจʹ΄΅׬શͳޓ׵ੑ͕͋Δ
  • →શͯͷJSίʔυ͸TSͱͯ͠΋ਖ਼͍͠
  Ұ෦ಠࣗͷ֦ு͕͋Δ
  namespace, enum, Ҿ਺ϓϩύςΟએݴ…etc

  View Slide

 16. ͪΐͬͱུޠͷղઆ
  • ES → ECMAScript
  • JS → JavaScript
  • TS → TypeScript
  • AltJS → Alternative JS
  AltJS͸ΘΓͱద౰
  ୅ସ

  View Slide

 17. AltJS͸ඞཁͩͬͨ
  • લఏɿES 5͸ਏ͍…
  • Կ͔ to JS Ͱܰݮ͍ͨ͠…ʂ
  • CoffeeScript
  • Dart
  • TypeScript
  • Babel & Flowtype
  Babel͸ਖ਼௚
  ධՁͰ͖Δ΄Ͳ
  ࢖ͬͯ·ͤΜ(খ੠

  View Slide

 18. Ұ൪༏͍͠AltJS
  • CoffeeScriptɺES5ΑΓϚγ
  • Ͱ΋ΊͬͪΌόάΔʢܕແ͍
  • ܕʹཔͬͯੜ͖ͯΔϚϯʹ͸ਏ͍…
  • DartʹυϋϚϦ
  • Ͱ΋ϩοΫΠϯ͸ා͍…
  • ίϯύΠϧޙJS͸ਓؒʹ͸ಡΊͳ͍
  • ܧଓੑʹ֬৴͕࣋ͯͳ͍
  ձࣾͰ࠾༻͸ා͔ͬͨ…

  View Slide

 19. Ұ൪༏͍͠AltJS
  • TypeScriptొ৔
  • ϩοΫΠϯා͘ͳ͍ʂ
  • →ଈ࠾༻ʂ
  • babelʢ6to5ʣొ৔͸TSͷޙ 2014/10 ͱ͔

  View Slide

 20. TypeScript͕ੜ੒͢ΔJSίʔυ
  • HTML + ES Modules ྫ
  • Classes ྫ
  • Types ྫ
  • Downpile ྫ
  ϩοΫΠϯ͞Εͳ͍
  ཧ༝Λݟͤ·͢ʂ

  View Slide

 21. HTML+ES Modules

  import { hello } from "./sub.js";
  alert(hello("es module"));
  export function hello(word = "world") {
  return `Hello, ${word}`;
  }

  View Slide

 22. ม׵ޙ

  import { hello } from "./sub.js";
  alert(hello("es module"));
  export function hello(word = "world") {
  return `Hello, ${word}`;
  }
  ΄΅Ұக

  View Slide

 23. Classes TSฤ
  export abstract class Animal {
  abstract bark(): string;
  }
  export class Cat extends Animal {
  bark(): string {
  return "ʹΌʔΜ";
  }
  }
  const cat = new Cat();
  console.log(cat.bark());

  View Slide

 24. Classes JS(esnext)ฤ
  export class Animal {
  }
  export class Cat extends Animal {
  bark() {
  return "ʹΌʔΜ";
  }
  }
  const cat = new Cat();
  console.log(cat.bark());

  View Slide

 25. Classes JS(es5)ฤ
  "use strict";
  var __extends = (this && this.__extends) || (function () {
  var extendStatics = Object.setPrototypeOf ||
  ({ __proto__: [] } instanceof Array && function (d, b) { d.__proto__ = b; }) ||
  function (d, b) { for (var p in b) if (b.hasOwnProperty(p)) d[p] = b[p]; };
  return function (d, b) {
  extendStatics(d, b);
  function __() { this.constructor = d; }
  d.prototype = b === null ? Object.create(b) : (__.prototype = b.prototype, new __());
  };
  })();
  Object.defineProperty(exports, "__esModule", { value: true });
  var Animal = (function () {
  function Animal() {
  }
  return Animal;
  }());
  exports.Animal = Animal;
  var Cat = (function (_super) {
  __extends(Cat, _super);
  function Cat() {
  return _super !== null && _super.apply(this, arguments) || this;
  }
  Cat.prototype.bark = function () {
  return "ʹΌʔΜ";
  };
  return Cat;
  }(Animal));
  exports.Cat = Cat;
  var cat = new Cat();
  console.log(cat.bark());

  View Slide

 26. Types TSฤ
  export interface Container {
  data: T;
  }
  export function unwrap(container: Container): T {
  return container.data;
  }
  type RetStringFunc = () => string;
  const container: Container = {
  data: () => "Hello, world",
  };
  const func = unwrap(container);
  console.log(func());

  View Slide

 27. Types JS(esnext)ฤ
  export function unwrap(container) {
  return container.data;
  }
  const container = {
  data: () => "Hello, world",
  };
  const func = unwrap(container);
  console.log(func());

  View Slide

 28. Downpile TSฤ
  function* primes() {
  const primes: number[] = [];
  for (let i = 2; ; i++) {
  if (primes.some(prime => i % prime === 0)) {
  continue;
  }
  primes.push(i);
  yield i;
  }
  }
  for (const prime of primes()) {
  if (100 < prime) {
  break;
  }
  console.log(prime);
  }
  ΄΅׬શʹ
  ੜJSʂ
  : number[]
  ͷΈ

  View Slide

 29. Downpile JS(es5)ฤ
  "use strict";
  var __generator = (this && this.__generator) || function (thisArg, body) {
  var _ = { label: 0, sent: function() { if (t[0] & 1) throw t[1]; return t[1]; }, trys: [], ops: [] }, f, y, t, g;
  return g = { next: verb(0), "throw": verb(1), "return": verb(2) }, typeof Symbol === "function" && (g[Symbol.iterator] = function() { return this; }), g;
  function verb(n) { return function (v) { return step([n, v]); }; }
  function step(op) {
  if (f) throw new TypeError("Generator is already executing.");
  while (_) try {
  if (f = 1, y && (t = y[op[0] & 2 ? "return" : op[0] ? "throw" : "next"]) && !(t = t.call(y, op[1])).done) return t;
  if (y = 0, t) op = [0, t.value];
  switch (op[0]) {
  case 0: case 1: t = op; break;
  case 4: _.label++; return { value: op[1], done: false };
  case 5: _.label++; y = op[1]; op = [0]; continue;
  case 7: op = _.ops.pop(); _.trys.pop(); continue;
  default:
  if (!(t = _.trys, t = t.length > 0 && t[t.length - 1]) && (op[0] === 6 || op[0] === 2)) { _ = 0; continue; }
  if (op[0] === 3 && (!t || (op[1] > t[0] && op[1] < t[3]))) { _.label = op[1]; break; }
  if (op[0] === 6 && _.label < t[1]) { _.label = t[1]; t = op; break; }
  if (t && _.label < t[2]) { _.label = t[2]; _.ops.push(op); break; }
  if (t[2]) _.ops.pop();
  _.trys.pop(); continue;
  }
  op = body.call(thisArg, _);
  } catch (e) { op = [6, e]; y = 0; } finally { f = t = 0; }
  if (op[0] & 5) throw op[1]; return { value: op[0] ? op[1] : void 0, done: true };
  }
  };
  var __values = (this && this.__values) || function (o) {
  var m = typeof Symbol === "function" && o[Symbol.iterator], i = 0;
  if (m) return m.call(o);
  return {
  next: function () {
  if (o && i >= o.length) o = void 0;
  return { value: o && o[i++], done: !o };
  }
  };
  };
  function primes() {
  var primes, _loop_1, i;
  return __generator(this, function (_a) {
  switch (_a.label) {
  case 0:
  primes = [];
  _loop_1 = function (i) {
  return __generator(this, function (_a) {
  switch (_a.label) {
  case 0:
  if (primes.some(function (prime) { return i % prime === 0; })) {
  return [2 /*return*/, "continue"];
  }
  primes.push(i);
  return [4 /*yield*/, i];
  case 1:
  _a.sent();
  return [2 /*return*/];
  }
  });
  };
  i = 2;
  _a.label = 1;
  case 1: return [5 /*yield**/, _loop_1(i)];
  case 2:
  _a.sent();
  _a.label = 3;
  case 3:
  i++;
  return [3 /*break*/, 1];
  case 4: return [2 /*return*/];
  }
  });
  }
  try {
  for (var _a = __values(primes()), _b = _a.next(); !_b.done; _b = _a.next()) {
  var prime = _b.value;
  if (100 < prime) {
  break;
  }
  console.log(prime);
  }
  }
  catch (e_1_1) { e_1 = { error: e_1_1 }; }
  finally {
  try {
  if (_b && !_b.done && (_c = _a.return)) _c.call(_a);
  }
  finally { if (e_1) throw e_1.error; }
  }
  var e_1, _c;
  ৽͠Ίͷ
  ίʔυͰ
  ࢮͳͳ͍ʂ

  View Slide

 30. ࠷ۙͷ৘੎
  • Google͕TSΛࣾ಺ඪ४ݴޠʹ௥Ճ
  • https://goo.gl/eAyx0T
  • ঝೝϓϩηεʹ2೥͔͔ͬͨΒ͍͠
  • Slack͕TypeScriptʹҠߦ
  • https://goo.gl/S4P7PR
  • όάݕग़ʹޮՌ༗Γ
  ΋͸΍࣮੷ͱ͔͍͏
  εςʔδ͸ӽ͑ͨ

  View Slide

 31. JSͱͷߏจൺֱ
  • ม਺ʹର͢Δܕ஫ऍ
  • ؔ਺ʹର͢Δܕ஫ऍ
  • ߏ଄త෦෼ܕ
  • type assertion
  • ͦͷଞࡉ͔͍දݱ͕ͨ͘͞Μ
  • →JS͕ࣗ༝͗͢ΔͷͰ
  ੲ͸ؤுΕ͹
  ͋Β͔ͨ঺հͰ͖ͨ
  ࠓ͸΋͏ແཧ…

  View Slide

 32. ม਺ʹର͢Δܕ஫ऍ
  // ม਺໊ͷޙʹ : ܕ໊
  let str: string = "";
  // ܕʹ൓͢Δ஋ΛೖΕΑ͏ͱ͢ΔͱίϯύΠϧΤϥʔ
  str = 1;
  // ઃఆ࣍ୈͰ null ΍ undefined ΋νΣοΫՄೳ
  str = null;
  str = undefined;
  let num = 1;
  // ஋͔Βܕ͕ਪ࿦͞ΕΔͷͰnumberҎ֎͸μϝ
  num = "string";
  // ഑ྻͱ͔ unionܕͱ͔
  let array: (number | string)[] = [1, "str"];

  View Slide

 33. ؔ਺ʹର͢Δܕ஫ऍ
  // ԾҾ਺ͷޙʹ : ܕ໊ & ฦΓ஋ͷܕ໊
  let twice: (num: number) => number;
  twice = num => num * 2;
  console.log(twice(2));
  // লུՄೳҾ਺
  let helloA = (word?: string) => {
  word = word || "world";
  return `Hello, ${word}`;
  };
  console.log(helloA());
  // σϑΥϧτ஋෇͖Ҿ਺ (ES2015)
  let helloB = (word: string = "world") => {
  return `Hello, ${word}`;
  };
  console.log(helloB());

  View Slide

 34. ؔ਺ʹର͢Δܕ஫ऍ
  // ԾҾ਺ͷޙʹ : ܕ໊ & ฦΓ஋ͷܕ໊
  let twice: (num: number) => number;
  twice = num => num * 2;
  console.log(twice(2));
  // লུՄೳҾ਺
  let helloA = (word?: string) => {
  word = word || "world";
  return `Hello, ${word}`;
  };
  console.log(helloA());
  // σϑΥϧτ஋෇͖Ҿ਺ (ES2015)
  let helloB = (word: string = "world") => {
  return `Hello, ${word}`;
  };
  console.log(helloB());

  View Slide

 35. ߏ଄త෦෼ܕ
  class SampleA {
  name: string;
  constructor(name: string) {
  this.name = name;
  }
  }
  interface SampleB {
  name: string;
  }
  let objA: SampleA = new SampleA("A");
  let objB: SampleB = { name: "B" };
  // ίϯύΠϧΤϥʔʹͳΒͳ͍ʂ
  // SampleA ͱ SampleB ͸ಉ͡ੑ࣭Λຬͨ͢ͷͰޓ׵ੑ͕͋Δ
  objA = objB;

  View Slide

 36. type assertion
  // type assersionΛߦ͏ͱܕΛม׵Ͱ͖Δ
  // ԿͰ΋OKΛද͢ any ΛڬΊ͹޷͖ͳ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  // ؾܰʹ࢖ͬͯ͸͍͚ͳ͍…ʂ
  let objA: string = new Date() as any as string;
  // ͜͏͍͏ॻ͖ํ΋Ͱ͖Δ
  let objB: string = new Date();

  View Slide

 37. Version Up ͷาΈ
  • 2012/10/01 v0.8.0
  • 2014/04/02 v1.0.0
  • 2016/09/22 v2.0.3
  • ΄΅׬੒ܥͰ͸ʁ
  • 2017/04/28 v2.3.2
  ೔෇͸GMTͰ͢

  View Slide

 38. 2.0Ҏ߱ͷTypeScript
  • ܕͷॊೈ͞ͷ֦େ
  • JSͷࣗ༝౓΁ͷରԠ౓޲্
  • ৽͍͠ES࢓༷΁ͷରԠ
  • ES࢓༷΁ͷ४ڌ౓޲্
  • downpileͷରԠൣғ֦େ
  • Quick Fixͷ֦ॆ
  རศੑ΍
  ॊೈੑͷ
  ֦େ͕ϝΠϯ

  View Slide

 39. downpileͷڧԽ
  • async/awaitͷαϙʔτ
  • generatorͷdownpile
  BabelͳΒ
  Ͱ͖Δͷʹ…
  ͕ղফʂ

  View Slide

 40. طଘࢿ࢈ͷ׆༻
  • JSϥΠϒϥϦΛ࢖͍͍ͨʂ
  • ܕఆٛϑΝΠϧΛޙ෇͚
  • ·ΔͰܕ͕͋ΔΈ͍ͨʂ
  • ܕఆٛϑΝΠϧ
  • ࣗ෼Ͱॻ͘
  • DefinitelyTypedͰ୳͢
  • microsoft.github.io/TypeSearch/
  • npm install -D @types/node
  npmܦ༝ʹ
  ౷Ұʂ

  View Slide

 41. vs Babel
  • ݁ہͲͬͪΛ࠾༻͢΂͖ʂʁ
  • →νʔϜ࣍ୈ
  • ๻͸RubyΑΓ͸Java೿
  • →RubyΛબ୒͠੒ޭ͢ΔνʔϜ΋͋Δ
  • TSΛ͓͢͢Ί͢Δਓ
  • IDE΍ϦονͳΤσΟλ΄͍͠ʂ
  • Java΍C#͕޷͖ʂ
  • ҆શͳϦϑΝΫλϦϯάʂ
  ΄΅
  फڭઓ૪
  σϞΔʁ

  View Slide

 42. vs ੜJavaScript
  • ݱ࣌఺Ͱ͸೉͍͠
  • ࣌୅͕௥͍͍ͭͯͳ͍
  • bundler͕·ͩඞཁ
  • IE11͍ͭ੾Δͷ໰୊
  • ϥΠϑλΠϜ͕·ͩ·ͩ͋Δ
  • Ҋ݅ͷҒ͍ਓIE11໰୊
  ୤πʔϧ
  ೉͍͠…
  ΍ΊΖʔʂ

  View Slide

 43. TypeScript ಋೖฤ
  • npm init —yes
  • npm install -D typescript
  • tsc —init
  • npm-scripts
  • "build": “tsc"
  • VSCodeͷઃఆͳͲ
  Node.jsࣗମ͸
  nodebrew͕͓͢͢Ίʂ
  Windowsͷ৔߹…ʁ

  View Slide

 44. TypeScript ܕFight
  • ܕఆٛϑΝΠϧࣗ࡞͸Ͱ͖Δͱخ͍͠…
  • Document & Handbook
  • www.typescriptlang.org/docs/home.html
  • Revised TypeScript in Definitelyland
  • qiita.com/vvakame
  • όʔδϣϯࠩ෼·ͱΊ ॻ͍ͯ·͢
  ࣾ಺ʹ1ਓ
  ܕϑΝΠλʔ͕͍Δͱྑ͍
  ಘ೉͍

  View Slide

 45. Language Server Protocol
  ུͯ͠LSPͩʂ

  View Slide

 46. Language Server Protocol
  • ͱΓ͋͑ͣLSPͱུ͢
  • ޷͖ͳIDEɾΤσΟλΛ࢖͍͍ͨʂ
  • ޷͖ͳݴޠͰ։ൃΛ͍ͨ͠ʂ
  • ΑΖ͍͠ɺͳΒ͹LSPͩʂ

  View Slide

 47. LSPͷߟ͑ํ
  • ݴޠͷࣄΛҰ൪Α͘஌͍ͬͯΔͷ͸ʁ
  • ίϯύΠϥͷมߋʹ࠷଎Ͱ͍͍ͭͯ͘ͷ͸ʁ
  • ίʔυͱܕͷؔ܎ΛҰ൪Α͘஌͍ͬͯΔͷ͸ʁ
  • ίϯύΠϧΤϥʔʹͳΔ͔֬ೝͰ͖Δͷ͸ʁ
  • ͦ͏ʂίϯύΠϥࣗମ͕࠷ڧͩʂ
  ࠷ڧʹ೚ͤΔ
  is ࠷ߴ

  View Slide

 48. ΑΖ͍͠ͳΒ͹ίϯύΠϥͩʂ
  • ΤσΟλͱҰ൪஥ྑ͘͢Δ΂͖ͳͷ͸

  ίϯύΠϥͳͷͰ͸ʁ
  • ίϯύΠϥͳͲ͔ΒΤσΟλͰ

  ໾ʹཱͭ৘ใΛऔΓग़ͦ͏ʂ
  ݸผʹؤுΔ
  ͦΜͳͷ͸͍΍ͩ

  View Slide

 49. LSPͷ࢓༷
  • Microsoft͕΍ͬͯΔ
  • github.com/Microsoft/language-server-protocol
  • ΤσΟλˠClient
  • ݴޠଆˠServer
  • JSON-RPCͰϓϩηεؒ௨৴
  • ΤσΟλͰ໾ཱͭ৘ใΛ΍ΓͱΓ
  ࣮૷ݴޠґଘΛ͔ΘͤΔ

  View Slide

 50. LSP ಈ࡞Πϝʔδ

  View Slide

 51. ͜ΕɺTypeScriptʹ͋Γ·͢
  • tsserverίϚϯυ
  • Language ServiceΛϥοϓ
  • ଟ͘ͷΤσΟλͰߴΫΦϦςΟͷ

  TypeScriptαϙʔτ
  • VSCode, Atom, WebStorm, Vim etc..
  • ཪʹ͸tsserver͕ʂ
  • tsserver͸࣮͸LSP४ڌͰ͸ͳ͍…
  • ઌۦऀ͔ͩΒͶ ࢓ํͳ͍Ͷ goo.gl/HD4noG

  View Slide

 52. TypeScriptͷΞʔΩςΫνϟ
  github.com/Microsoft/TypeScript/wiki/
  Architectural-Overview

  View Slide

 53. ࠓ·Ͱͷ։ൃ؀ڥͷߏ଄
  http://langserver.org/
  ΤσΟλ×ݴޠ
  ͜Ε͸ਏ͍

  View Slide

 54. after LSPͷߏ଄
  http://langserver.org/
  ΤσΟλ + ݴޠ
  ݸผ։ൃͩͱϚγ

  View Slide

 55. • JSX https://jsx.github.io/
  • ͱ͍͏DeNA࢈ͷAltJS͕͋ͬͨ
  • Eclipse༻ϓϥάΠϯ͕ཉ͔ͬͨ͠
  • https://github.com/vvakame/jsx-plugin-for-eclipse
  • ͍͢͝ਏ͍
  • ݴޠ֦ுϓϥάΠϯͷ

  ࡞ΓํͷखҾ͕΄΅ͳ͍
  JSX + EclipseϓϥάΠϯͷࢥ͍ग़
  μϯδϣϯ͔
  Կ͔ʹ͍ۙ

  View Slide

 56. εΩϧϛεϚον໰୊
  • ݴޠ։ൃऀ
  • ػೳ։ൃ͍ͨ͠
  • IDEɾΤσΟλ։ൃऀ
  • શݴޠରԠͱ͔ඇݱ࣮త
  • ϓϥάΠϯͰͳΜͱ͔ͯ͠Ͷ
  • ී௨ʹίʔυॻ͖͍ͨਓ
  • ↑࣌ʹ͸ϓϥάΠϯॻ͔͟ΔΛ͑ͳ͍
  • ׳Εͯͳ͍ͷͰଟେͳۤ௧Λ൐͏
  ୭͕టΛ
  ඃΔͷ͔

  View Slide

 57. LSPͷҙٛ
  • LSPʹରԠ͍ͯ͠Ε͹ݸผ։ൃෆཁʂ
  • ࠓͷͱ͜Ζӕ
  • ݸผ։ൃͷ޻਺͕େ෯ʹݮΔͷ͸ࣄ࣮
  • OmniSharp͕ྑ͍ίϯηϓτΛ͍࣋ͬͯͨ
  • TypeScript΋tsserverΛ࣋ͬͨ
  • "ඪ४"͕͋Δͱ࿩͕ૣ͍

  View Slide

 58. LSP΍ͬͯΈͨ
  • ࣗ෼Ͱ࡞ͬͯΈͨ
  • prhͱ͍͏ٕज़ॻͳͲߍਖ਼༻πʔϧ
  • ͜ΕΛLSPରԠͤͯ͞ΈΑ͏ʂ
  • ࣮૷Ͱ͖ͨػೳ
  • ྑ͘ͳ͍දݱͷݕग़
  • Quick Fix
  • จॻதͷશީิΛҰׅFix
  • ઃఆͷࣗಈ࠶ಡࠐ github.com/prh/
  vscode-prh-extention

  View Slide

 59. LSP΍ͬͯΈͨ
  • ن໛
  • languageserver ໿300ߦ
  • vscode֦ு ໿100ߦ
  • ࣦͬͨ΋ͷ ΰʔϧσϯ΢ΟʔΫ
  • σϞ
  • VSCode্Ͱಈ༷͘ࢠ
  Θ͔Ε͹؆୯ʂ

  View Slide

 60. Type Hierarchyͱ͔
  ͋Γͦ͏Ͱͳ͍΋ͷ΋
  goo.gl/aIZBeS

  View Slide

 61. ࢀߟࢿྉ
  • github.com/prh/prh-languageserver
  • github.com/Microsoft/vscode-tslint
  • github.com/Microsoft/vscode-languageserver-node
  • github.com/Microsoft/vscode-languageserver-node-example

  View Slide

 62. ؔ࿈npmύοέʔδ
  • Server
  • vscode-languageserver
  • vscode-uri
  • Client (VSCode ext)
  • vscode-languageclient
  • ֤Language Server΁ͷύε

  View Slide

 63. ࣮૷ͯ͠Έ͍ͨਓ޲͚ͷઆ໌
  • ֤छΠϕϯτϋϯυϥΛŹžŹž࢖͑͹جຊOK
  • σόοάׂ͕ΓͱΊΜͲ͍
  • Node.jsϓϩηεʹΞλον͍ͨ͠…
  • ϩάग़ྗͰ৐Γ੾Δ…
  • ***.trace.server Λඞͣ༻ҙ
  VSCodeҎ֎ͷ
  ಈ࡞ݕূ͸…

  View Slide

 64. ͱ͜ΖͰtsserver͸
  • LSP४ڌͰ͸ͳ͍ʂ
  • v1.5.3Ͱొ৔ 2015/7/20
  • LSPϦϙδτϦ 2015/9/4
  ࢓ํͳ͍Ͷ…
  github.com/Microsoft/TypeScript/issues/11274

  View Slide

 65. ͦͷଞ
  • Rust Language Server
  • github.com/rust-lang-nursery/rls
  • Jonathand Turnerࢯͱ͔͕࡞ͬͯΔ
  • Rustࣗମ͸ػೳΛϗετͤͣ
  • ਫ਼౓͸ظ଴ͨ͠΄ͲͰ͸ͳ͍
  • list.get(0). Ͱิ׬͕Ͱͳ͘ͳͬͨΓ
  Rust+WASMॻ͍ͨ
  goo.gl/kjMffu

  View Slide

 66. ͦͷଞ
  • ݴޠࣗମʹLanguage Service͕૊Έࠐ·ΕͯΔྫ͕
  ͦ΋ͦ΋গͳ͍
  • ࠓޙͲ͏ͳΔʁʁ
  • TypeScriptଚ͍…
  ॳظઃܭ͔Β૊Έࠐ·ΕͯΔͱڧ͍ʂ

  View Slide

 67. Language Service Plugin
  ུͯ͠LSPͩʂ

  View Slide

 68. Language Service Plugin
  • ͱΓ͋͑ͣLSPͱུ… ةݥ͕ةͳ͍ʂ
  • ΊΜͲ͍ͷͰϓϥάΠϯͱݺ΅͏
  • ͜Ε͸TypeScriptݻ༗ͷػೳ
  • Language Serviceͷॲཧʹ1ຕטΊΔ
  • ͭ·Γtsserverʹ΋1ຕטΊΔ
  • tscʹ͸טΊͳ͍
  ηογϣϯλΠτϧ
  ࠷ॳؒҧ͑ͯ·ͨ͠…

  View Slide

 69. ࠶ܝ
  github.com/Microsoft/TypeScript/wiki/
  Architectural-Overview

  View Slide

 70. ͭ·Γ…ʁ
  • ΤσΟλΛ֦ுͰ͖Δʂ
  • LS→ϓϥάΠϯ→tsserver→ΤσΟλ
  • TSίʔυதͷผݴޠʹೖྗิ׬Λ͋ͯͨΓ
  • lintΛಈ͔ͨ͠Γ

  View Slide

 71. Ͱ͖ͳ͍ࣄ
  • tscͷॲཧʹ͸טΊͳ͍
  • ίϯύΠϧ݁ՌΛม͑Δ
  • ίϯύΠϧͷ͍ͭͰʹtslintΛ૸ΒͤΔ
  tscͰ΋ಈ͘ͱ
  ଟ͘ͷπʔϧ͔Β
  ແବ͕ݮΒͤͦ͏…ʁ

  View Slide

 72. ࣮ੈքͰͷར༻ྫ
  • @angular/language-service
  • ts-graphql-plugin
  github.com/Microsoft/TypeScript/wiki/
  Writing-a-Language-Service-Plugin

  View Slide

 73. ࣮ࡍʹ΍ͬͯΈͨ
  • github.com/vvakame/typescript-plugin-example
  • Quick Infoͱೖྗิ׬ީิʹ Λ͚ͭΔ
  • ͚ͩ
  • σϞ
  tsconfig.jsonʹ
  ઃఆ͕ඞཁͩͧ

  View Slide

 74. ͓͞Β͍
  • TypeScript͸
  • ϩοΫΠϯ͞ΕͮΒ͍
  • IDE΍ΤσΟλ͕ߴػೳ
  • ࠾༻ࣄྫ΋૿͑ͨ
  • Language Server Protocol
  • ָ͍͠ʂ
  • ଞݴޠʹ΋ঃʑʹ޿͕Δ͔΋
  ͜ͷޙAsk the speakerͰ
  ૬ஊͱ͔Ͱ͖·͢ʂ

  View Slide

 75. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide

 76. NOTE
  • TS ϦϦʔεαΠΫϧͷ࿩
  • TypeScriptίϯύΠϥ͸TypeScriptͰॻ͔Ε͍ͯΔ
  • tsfmtͷ঺հ
  • Salsaͷ࿩ʢJSͷΤϯδϯΛ݉ͶΔTS LSͷ࿩ʣ

  View Slide