$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Google Cloud Next 2019 わくわく報告会 / Google Cloud Next 2019 WakuWaku Report

Google Cloud Next 2019 わくわく報告会 / Google Cloud Next 2019 WakuWaku Report

Masahiro Wakame

April 17, 2019
Tweet

More Decks by Masahiro Wakame

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Google Cloud Next 2019
  Θ͍Θ͍ใࠂձ
  In Mercari
  Θ͔Ί ·͞ͻΖ

  View Slide

 2. Θ͔Ί ·͞ͻΖ @v vakame
  Masahiro Wakame
  Go
  GraphQL
  TypeScript
  AppEngine

  View Slide

 3. US ڧߦ܉
  •04/06 from HND to SFO
  •04/09-11 Cloud Next
  •04/11-12 from SFO to HDN
  •04/14 ٕज़ॻయ6 (27Kmา͍ͨ)
  •04/17 ࠓ೔ʂʂ ·ͩ࣌ࠩϘέͯΔ

  View Slide

 4. ࠓճͷײ૝ (1/3)
  •ΞϓϦدΓ։ൃऀతʹ͸NOT FUN
  •※ AppEngine/SE ͳਓؒͰ͢
  •Anthosʹ࢝·ΓEnterpriseܥͷ࿩୊ଟ͠
  •Google͕Cloudࢢ৔ຊؾͰऔΓʹདྷͨײ

  View Slide

 5. ࠓճͷײ૝ (2/3)
  •Kubernetes͔Β͸ಀ͛ΒΕͳ͍…ʂ
  •͋Δఔ౓֮ޛܾΊΔඞཁ͕͋Γͦ͏
  •͋ͱ1-2೥ఔ౓͸ಀ͛ΒΕΔؾ΋͢Δ
  •ฐࣾʹ͸SREνʔϜ͕ډͯΑ͔ͬͨ

  View Slide

 6. ࠓճͷײ૝ (3/3)
  •Kubernetesͷcluester࠶࡞੒͔Β΋…
  •ಀΕͳ͍֮ޛΛͨ͠΄͏͕޾ͤʁ
  •Traffic Director… Istio… etc?

  View Slide

 7. ࠓճͷײ૝ (4/3)
  •AppEngine͸ࢮͳΜ͞…ʂ
  •Cloud Run ͍͢͝Αͦ͞͏Ͱ͢Ͷ
  •2nd genͷҙຯ߹͍มΘ͖ͬͯͨ
  •ͬͯࢠݘࣂͬͯΔແ৬͕ݴͬͯͨ

  View Slide

 8. Spanner Internals
  ࠓ೔ͷຊ୊Ͱ͢
  https://gist.github.com/vvakame/fd8e3e7b0ee430e9e62e83a500fd355f

  View Slide

 9. Spanner Internals Part 1: What Makes Spanner Tick?
  Spanner Internals Part 2: How GCP Builds Global Meta-Data and
  Scalable Data Backends on Spanner
  ࠷ۙɺࣾͰSpanner͕
  ϗοτͩͬͨͷͰ…
  https://cloud.withgoogle.com/next/sf/sessions?session=DBS304
  https://cloud.withgoogle.com/next/sf/sessions?session=DBS306

  View Slide

 10. Spannerͱ͸ʁ
  •Relational DBͱಉ͡semantics
  •Schemas, ACID, Transactions, SQL
  •Horizontal Scale
  •Scale out Ͱ͖Δʂ
  •MySQLͱ͔͸Ͱ͖ͳ͍…

  View Slide

 11. Ͳ͏΍ͬͯʁ
  •PaxosΞϧΰϦζϜ
  •෼ࢄ߹ҙͷͨΊͷϓϩτίϧ
  •͙͙Εʂ(Θ͔Δ͚ͲΘ͔Βͳ͍
  •TrueTime API
  •TxOpsͷॱং෇͚͕Մೳʹ

  View Slide

 12. TrueTime?
  https://youtu.be/nvlt0dA7rsQ?t=860

  View Slide

 13. TrueTime?
  •࠷৽ͷߏ੒ͷ঺հ
  •1ϥοΫʹ4αʔό
  •2αʔό → GPSΛ࢖ͬͨ࣌ࠁಉظ
  •2αʔό → ݪࢠ࣌ܭΛ࢖ͬͨ࣌ࠁಉظ
  •2ͭͷݪࢠ࣌ܭͷϒϥϯυ͸෼͚Δ

  View Slide

 14. TrueTime?
  •TrueTimeΛ࢖͏ͱૢ࡞ͷॱ൪͕Ұҙʹ
  •௨৴ແ͠ʹͰ͖Δ͜ͱ΋ଟ͍
  •ৄ͘͠͸͙͙Εʂ

  View Slide

 15. Read, Write
  https://youtu.be/nvlt0dA7rsQ?t=977

  View Slide

 16. ࢼ࡞൛Spanner
  •3-4ݸ͘Β͍ࢼ࡞Λ࡞ͬͨΒ͍͠
  •2-3೥͔͔ͬͨ
  •৭ʑͳϛεΛͨ͠…
  •࠶ؼతͳσΟϨΫτϦͷαϙʔτͱ͔
  •࣌ؒܦաͰղܾ͠Α͏ͱͨ͠Γͱ͔

  View Slide

 17. ϑΝΠϧγεςϜͷ࿩
  •ColossusͱBigtable্ʹߏங
  •File Systemͱಠཱ͍ͯ͠Δ
  •ϑΝΠϧ؅ཧ΍Hot spot໰୊͸੾Γ཭͠
  ͯߟ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΒ͍͠
  SpannerʹHot spot໰୊͕ͳ͍Θ͚Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 18. ҆ఆੑͷ࿩ʁ
  •ׂͱΈΜͳΑ͘ಈ͘
  •TrueTime΋৺഑Λਧ͖ඈ͹ͨ͠
  •Paxos΋ૉ௚ʹΑ͘ಈ͘
  •CAPఆཧ
  •͋Δ͚Ͳਓੜͷେ൒͸͏·͍͘͘

  View Slide

 19. ConsistencyͷͭΒΈ
  •Eventual consitencyਏ͘ͳ͍ʁ
  •Strong consistency͸ਓੜ͕๛͔ʹͳΔ
  •͋ʔͦΕΊͬͪΌΘʔ͔ʔΔʔ
  •୯७ʹߟ͑Δ͜ͱ͕ݮΔ
  •ίʔυॻ͘ྔ΋ݮΔ

  View Slide

 20. SQL͍͍ΑͶ…
  •ॊೈ
  •ܕ͕͋Δʂ
  •΍ͬͺΓSchema͕͋Δͷͬͯਆ΍ͳ

  View Slide

 21. ୭͕࢖ͬͯΔͷ
  •Merpay͕࢖ͬͯΔΑʂ
  •…͸ஔ͍ͱ͍ͯ
  •Google͕ΨϯΨϯ࢖ͬͯΔΑʂ
  •୅දࣄྫͱͯ͠GCSͰͷ࿩͕ΨοπϦ

  View Slide

 22. Googleͱಉ͡΋ͷʁ
  •͍͍ͩͨಉ͡
  •ಉ͡Πϯϑϥ…
  •ಉ͡όΠφϦ…

  View Slide

 23. Googleͱಉ͡΋ͷʁ
  •ҟͳΔ
  •ΞΫηεύε
  •ηΩϡϦςΟ, ίϯϓϥ
  •༻ޠ
  • Cloud Spanner nodes →

  ɹSpanner Servers
  • Cloud Spanner instance configurations →

  ɹSpanner configurations

  View Slide

 24. GCSͷ࿩
  •GCSͷmetadataͷ؅ཧ͸͢΂ͯSpanner
  •SpannerʹΑΔϝϦοτͷ࿩ͨ͘͞Μ
  •Multi regionͳҰ؏ੑ
  •Strongly consistent listings

  View Slide

 25. GCSͷ࿩
  https://youtu.be/zy-rcR4MoN4?t=604

  View Slide

 26. GCSͷ࿩
  https://youtu.be/zy-rcR4MoN4?t=834

  View Slide

 27. GCSͷ࿩
  https://youtu.be/zy-rcR4MoN4?t=1936

  View Slide

 28. མͪึर͍
  •Spannerͷྺ࢙
  https://youtu.be/nvlt0dA7rsQ?t=1601

  View Slide

 29. References
  •https://bit.ly/2KLGqIB
  •https://bit.ly/2wvMFWt
  •http://bit.ly/2vaskps
  •http://bit.ly/2IDjgl0

  View Slide