$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

GoでGraphQLサーバを立てるぞ! / Building GraphQL server by go

GoでGraphQLサーバを立てるぞ! / Building GraphQL server by go

mercari.go #2 登壇資料です
https://mercari.connpass.com/event/95665/

Masahiro Wakame

August 10, 2018
Tweet

More Decks by Masahiro Wakame

Other Decks in Technology

Transcript

 1. GoͰGraphQLαʔόΛཱͯΔͧʂ
  mercari.go #2
  Θ͔Ί ·͞ͻΖ
  #mercarigo
  bit.ly/2vyiluP

  View Slide

 2. Θ͔Ί ·͞ͻΖ @v vakame
  Masahiro Wakame
  GAE/Go
  TypeScript
  ٕज़ॻయ

  View Slide

 3. TL;DR
  •GraphQLͬͯԿʁ
  •GitHub v4 APIΛ৮ͬͯΈΔ
  •github.com/99designs/gqlgen
  •ઃܭϕετϓϥΫςΟε
  ΫϥΠΞϯτͷ࿩͸͠ͳ͍

  View Slide

 4. GraphQLͬͯԿʁ
  ࡉ͔͍͜ͱ͸
  ࠷ޙͷࢀߟࢿྉूͰʂ

  View Slide

 5. GraphQLͬͯԿʁ
  •Facebook͕2015೥ʹެ։ͨ͠࢓༷
  •άϥϑߏ଄ʹର͢ΔQuery Language
  •༑ୡͷ༑ୡΛ5ਓͣͭऔಘ͢Δͱ͔
  •Client→Serverͷσʔλཁٻ࣌ʹ࢖͏

  View Slide

 6. GraphQLͬͯԿʁ
  RESTͳΒ3RPCඞཁ

  GraphQLͳΒ1ճ
  {
  circle(id: "Q2lyY2xlRXhoaWJpdEluZm86MTIzNAo") {
  name
  spaces
  penName
  webSiteURL
  genre
  genreFreeFormat
  products(first: 9) {
  pageInfo { hasNextPage endCursor }
  nodes {
  name
  description
  type
  page
  price
  relatedURLs
  firstAppearanceEventName
  firstAtTechBookFest
  images {
  url
  height
  width
  }
  }
  }
  loginUserChecked {
  checked
  }
  }
  }

  View Slide

 7. େࣄͳ͜ͱ
  •ΘΓͱ੍໿͋Δ (N+1ରࡦͱ͔)
  •ແݶʹૣ͘ͳ͍
  •REST APIͷ্Ґޓ׵Ͱ͸ͳ͍
  •ࠩҟΛΑ͘ཧղ͠Α͏

  View Slide

 8. ϝϧΧϦͰ࢖ͬͯΔʁ
  •C Sπʔϧ PHP+webonyx/graphql-php
  •US ϝϧΧϦWeb ???
  •MicroserviceԽ CSπʔϧ Go+gqlgen
  •ϝϧΧϦWeb Node.js+Apollo
  •ϝϧϖΠ CSπʔϧ(ݕ౼த) Go+gqlgen
  ٕज़ॻయWeb΋࣮ݧதͰ͢

  View Slide

 9. ClientͷྲྀΕ
  •·ͣSchema(+αʔό)͕͋Δ
  •ͦ͜ʹOperationΛ౤͛Δ
  •Query, Mutation, Subscribe ͷ3छ
  •ཁٻͨ͠௨ΓͷܗࣜͰσʔλདྷΔ

  View Slide

 10. Queryͷྫ
  {
  viewer {
  id
  login
  name
  location
  bio
  company
  repositoriesContributedTo(first: 2) {
  nodes {
  owner {
  login
  }
  name
  }
  }
  }
  }
  {
  "data": {
  "viewer": {
  "id": "MDQ6VXNlcjEyNTMzMg==",
  "login": "vvakame",
  "name": "Masahiro Wakame",
  "location": "Tokyo, Japan",
  "bio": "TypeScript and GAE/Go",
  "company": "Merpay, Inc.",
  "repositoriesContributedTo": {
  "nodes": [
  {
  "owner": {
  "login": "mruby"
  },
  "name": "mruby"
  },
  {
  "owner": {
  "login": "DefinitelyTyped"
  },
  "name": "DefinitelyTyped"
  }
  ]
  }
  }
  }
  }
  ରԠͨ͠ߏ଄͕ฦΔ

  View Slide

 11. ClientͷྲྀΕ
  •ͭ·Γ…
  •ΫΤϦʹΑͬͯಘΒΕΔσʔλ͕มΘΔ
  •ΫΤϦݸผʹฦΓ஋ͷσʔλͷܕཉ͍͠
  •→ݴޠʹΑͬͯ͸࢖͍ͮΒ͍Մೳੑʁ
  ·͊JSͱ૬ੑྑͦ͞͏ͳͷ͸Θ͔Δ

  View Slide

 12. ͬ͘͟ΓServerݪཧ
  •Query͕དྷΔ
  •ฦ͢σʔλ͸Treeߏ଄ʹͳΔ
  •Treeͷઅ(ͱ͔)ຖʹResolverΛఆٛ͢Δ
  •Resolver͕ཁٻ͞ΕͨNodeΛੜ੒͠ฦ͢
  •Resolverͷू߹ == αʔόͷ࣮૷

  View Slide

 13. ͬ͘͟ΓServerݪཧ
  type ResolverRoot interface {
  Query() QueryResolver
  User() UserResolver
  CircleExhibitInfo() CircleExhibitInfoResolver
  ProductInfo() ProductInfoResolver
  }
  type QueryResolver interface {
  Circle(ctx context.Context, id string) (*CircleExhibitInfo,
  }
  type CircleExhibitInfoResolver interface {
  ID(ctx context.Context, obj *CircleExhibitInfo) (string, err
  Products(ctx context.Context, obj *CircleExhibitInfo, first
  }
  type ProductInfoResolver interface {
  ID(ctx context.Context, obj *ProductInfo) (string, error)
  Images(ctx context.Context, obj *ProductInfo) ([]Image, erro
  }
  query {
  circle(id: "Q2lyY2xlRXhoaWJpdEluZm86MTIzNAo") {
  name
  spaces
  penName
  webSiteURL
  genre
  genreFreeFormat
  products(first: 9) {
  pageInfo { hasNextPage endCursor }
  nodes {
  name
  description
  type
  page
  price
  relatedURLs
  firstAppearanceEventName
  firstAtTechBookFest
  images {
  url
  height
  width
  }
  }
  }
  loginUserChecked {
  checked
  }
  }

  View Slide

 14. ͬ͘͟ΓServerݪཧ
  Resolverͷू߹
  ʹ
  αʔόͷ࣮૷

  View Slide

 15. ͜͜޷͖
  •୯ҰΤϯυϙΠϯτ
  •Introspection
  •SchemaΛ஌Δʹ΋GraphQL͕࢖͑Δ
  •ڧ͍ܕ෇͚ʂ

  View Slide

 16. GitHub v4 APIΛ৮Δ

  View Slide

 17. ৮Γ·͠ΐ͏
  •developer.github.com/v4/explorer/
  •GraphiQLʹ৮ΕΔ
  •GitHubͷߟ͑ͨ࠷ڧͷઃܭʹ৮ΕΔ
  •͋ΘΑ͘͹࢖ͬͯΈΔ

  View Slide

 18. σϞ
  •ϩάΠϯϢʔβͷ໊લग़͢
  •೚ҙͷϦϙδτϦ͕࡞ΒΕͨ೔ग़͢
  •GraphQLʹؔ࿈ͷ͋ΔUserΛநग़͢Δ

  View Slide

 19. ίʔυ͔Β
  •ద౰ʹPOST͢Δ͚ͩ
  •Authorization: bearer ${PersonalAccessToken}
  •https://api.github.com/graphql
  •https://github.com/settings/tokens
  bit.ly/2Oo8DlD

  View Slide

 20. github.com/99designs/gqlgen
  I’m committer!

  View Slide

 21. ͳͥGoͳͷ͔ʁ
  •Go͸΍͍͠ฒߦॲཧ؆୯ͩ͠
  •Microservice܈͕GoͳͷͰ…ʂ
  •GAE/GoͰಈ͘ͷͰ…ʂ
  •ࣾ಺ʹ͸PHP੎΍Node.js੎΋͍·͢
  •Frontend Engineer؅׋

  View Slide

 22. GoओཁϥΠϒϥϦൺֱ
  •github.com/graph-gophers/graphql-go
  •github.com/graphql-go/graphql
  •github.com/samsarahq/thunder
  •github.com/99designs/gqlgen

  View Slide

 23. GoओཁϥΠϒϥϦൺֱ
  •github.com/graph-gophers/graphql-go
  •github.com/graphql-go/graphql
  •github.com/samsarahq/thunder
  •github.com/99designs/gqlgen
  ػೳ͕ͪΐͬͱශऑ
  GoͷίʔυͰSchemaॻ͖ͨ͘ͳ͍
  ಉ্
  ΘΓͱྑͦ͞͏ʁ

  View Slide

 24. ͳͥgqlgen͔ʁ
  •ϘΠϥʔϓϨʔτ͸ݏʂ
  •׬શίʔυੜ੒΋ݏʂ
  •ίʔυੜ੒+खॻ͖ΛఔΑ͘…
  •ΑΖ͍͠ͳΒ͹gqlgenͩʂ

  View Slide

 25. gqlgen͸ྑ͍ͷ͔ʁ
  ྑ͘͠·ͨ͠❤
  Ͱcommitterʹͳͬͨ

  View Slide

 26. gqlgenͷαϙʔτൣғ
  •Query
  •Mutation
  •Subscription
  •Directive
  •import syntax
  •type extend
  ͋Δ ΄͍͠
  ͦͷ͏ͪ΍Γ·͢
  committer͔ͩΒͶ

  View Slide

 27. σϞ
  •gqlgen init ͯ͠ΈΔ
  •มߋΛՃ͑ͯΈΔ
  •gqlgen gen ͯ͠ΈΔ
  •࣮ࡍʹୟ͍ͯΈΔ
  ࣌ؒ…͋Δʁ
  gqlgen.com/
  getting-started/

  View Slide

 28. ύʔπͷղઆ
  •Resolver
  •Directive
  •Middleware
  •ErrorPresenter

  View Slide

 29. ύʔπͷղઆ
  •Resolver
  •Directive
  •Middleware
  •ErrorPresenter
  ੜ੒͞Εͨinterface࣮૷ͯ͠ʂ
  ੜ੒͞ΕͨDirectiveʹ࣮૷Λ༩͑ͯʂ
  ద౰ʹϩΪϯάͱ͔ʹ࢖͑·͢
  ΤϥʔͷΧελϚΠζͰ͖·͢
  gitter.im/gqlgen/Lobby
  gqlgen.com

  View Slide

 30. Middleware
  •ResolverMiddleware
  •Resolverͷಈ࡞લޙʹॲཧΛڬΉ
  •RequestMiddleware
  •Req,RespʹॲཧΛڬΉ(ओʹϩΪϯά)
  bit.ly/2MmjbEE

  View Slide

 31. ઃܭϕετϓϥΫςΟε
  ຊ౰ʹϕετ͔͸͠ΒΜʂ

  View Slide

 32. RelayΛษڧ͢΂͠
  •RelayΛ࠾༻͠ͳͯ͘΋ษڧͯ͠
  •Server͚ͩߟ͑ΔͱΠϛϑͳ࢓༷͕͋Δ
  •ओʹFragmentपΓ
  •UIଆΛඒ͘͠ઃܭ͢ΔͨΊ
  TSαϙʔτ͖ͨ
  github.com/facebook/relay/pull/2293

  View Slide

 33. RelayΛษڧ͢΂͠
  •Relay spec 3ܑఋ
  •cursor, global object, input object
  •specຊମ͡Όͳ͍ͷͰཤमಀ͕ͪ͠
  •GitHub΋౿ऻ͍ͯ͠Δ
  •bit.ly/2npeSdv

  View Slide

 34. N+1໰୊
  •Πϕϯτ3ͭ×αʔΫϧ100݅×൦෍෺9ݸ
  •1+3×1+3×100×1 = 304ճͷDBΞΫηε
  •ؤுͬͯ࠷దԽ͢Δͱ 1+1+1 ??

  View Slide

 35. N+1໰୊
  •gqlgen͸ResolverΛฒྻॲཧ͢Δ
  •→ू໿͕೉͍͠ʂ
  •github.com/vektah/dataloaden
  •ࢦఆظؒͷϦΫΤετΛҰׅԽ
  •·ͩະධՁ… ྑ͍ํ๏ࢥ͍ͭ͘ʁ

  View Slide

 36. REST APIͱͷରൺ
  •REST API = RPC
  •GraphQL = QueryLanguage
  •Τϥʔʹର͢Δߟ͑ํ͕ࠜຊతʹҧ͏
  •“ਖ਼͍͠Requestͷ౤͛ํ” ͱ͍͏֓೦
  •ڻ͖࠷খͷݪଇ & σόοΨϏϦςΟ

  View Slide

 37. REST APIͱͷରൺ
  •Τϥʔʹର͢Δߟ͑ํϚδॏཁ
  •େࣄͳ͜ͱͳͷͰ2ճݴ͍·ͨ͠
  •GraphiQLͰ׬݁͢ΔσόοΨϏϦςΟ
  •੍ޚ͸ͳΔ΂͘DirectiveϨϕϧͰ
  ϑϧεΫϥονͰ͖ΔͳΒͦΕ͕Α͍

  View Slide

 38. Schemaઃܭ
  •Schema͔ΒಡΈऔΕΔ৘ใΛ૿΍͢
  •DirectiveΛ࢖ͬͨScope੍ޚͱ͔
  •DBͷ1table=1typeʹ͢Δͱ͔
  •มʹ߹ମͤͨ͞Γ෼ׂͨ͠Γ͠ͳ͍

  View Slide

 39. AuthपΓ
  •ಛʹܾ·ͬͨ࢓༷͕ͳ͍
  •ͷͰɺී௨ʹHTTP͢Δ
  •ηογϣϯ, OAuth2 etc…

  View Slide

 40. ·ͩΘ͔ΒΜ

  View Slide

 41. ςετͲ͏͢Δʁ
  •ࠓͷͱ͜Ζgolden testingͯ͠Δ
  •Resolver, DirectiveΛݸผʹςετʁ

  View Slide

 42. Mock?
  •αʔόଆ࣮૷͕͋ͱʹͳΔ৔߹
  •ΫϥΠΞϯτଆʹͲ͏ ָͤ͞Δ΂͖ʁ

  View Slide

 43. BFF vs ௚࣮૷
  •جຊ௚࣮૷ͷ΄͏ָ͕ͦ͏
  •Backend Engineerతʹ͸
  •Microserviceͷͱ͖ʁ
  •݁ہBFFతଘࡏʹͳΔͷͰ͸…ʁ

  View Slide

 44. ӡ༻ͷ࿩
  •ϝτϦΫεऔΓ͍ͨʁ
  •ϩάऔΓ͍ͨʁ
  •stats෼ੳ͍ͨ͠ʁ

  View Slide

 45. ΫϥΠΞϯτଆϫʔΫϑϩʔ
  •ͳʹ΋͔΋Θ͔ΒΜ
  •ಛʹAndroid, iOSͷ஌ݟ͕ͳ͍
  •Web͸ద౰ʹ΍ͬͯ΄͍͠

  View Slide

 46. ࢀߟࢿྉ

  View Slide

 47. ࢀߟࢿྉू
  •b.hatena.ne.jp/vvakame/GraphQL
  •graphql.org
  •www.howtographql.com
  •ٕज़ॻయ5Ͱຊग़͢…ʁ(མͪͳ͍Ͱ
  ͜Ε͖͢

  View Slide

 48. ͓͠·͍

  View Slide