$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

メルカリ社員100人に聞いたGoLandの使い方 / JetBrains Night Tokyo 2018

メルカリ社員100人に聞いたGoLandの使い方 / JetBrains Night Tokyo 2018

Masahiro Wakame

November 20, 2018
Tweet

More Decks by Masahiro Wakame

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ϝϧΧϦࣾһ100ਓʹ
  ฉ͍ͨGoLandͷ࢖͍ํ
  JetBrains Night Tokyo 2018
  Θ͔Ί ·͞ͻΖ

  View Slide

 2. Θ͔Ί ·͞ͻΖ @v vakame
  Masahiro Wakame
  Go
  GraphQL
  TypeScript

  View Slide

 3. Q. ຊ౰ʹ100ਓʹฉ͍ͨʁ

  View Slide

 4. Q. ຊ౰ʹ100ਓʹฉ͍ͨʁ

  View Slide

 5. Q. ຊ౰ʹ100ਓʹฉ͍ͨʁ
  ड़΂ਓ਺ 372ਓ ʹ
  ฉ͖·ͨ͠ʂʂ

  View Slide

 6. ࠓ೔ͷαϚϦ
  ΈΜͳʹฉ͍ͨ
  ूେ੒Λ࿩͠·͢ʂ

  View Slide

 7. ࠓ೔ͷαϚϦ
  •GoLand ཱࣗɾࣗशͷͨΊͷ࢓૊Έ
  •IDEʹٻΊΔػೳ
  •GoLandͷศརͳػೳͨͪ

  View Slide

 8. ֤OSຖͷ࿩
  •๻͸macOSϢʔβͰ͢
  •ࠓ೔͸جຊmacOSϕʔε
  •Action໊͕Θ͔Ε͹OK
  •͋ͱͰઆ໌͠·͢

  View Slide

 9. ཱࣗɾࣗशͷͨΊͷ࢓૊Έ

  View Slide

 10. GoLand͸ଟػೳͰ͋Δ
  •ػೳ͕ແݶʹ͋Δ
  •஌Βͳ͍ػೳ͸࢖͏͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍
  •Ͳ͏΍ͬͯڧ͘ͳΕ͹͍͍Μͩ…
  ·ͣ͸ษڧͷ࢓ํ͔Β

  View Slide

 11. Productivity Guide
  •௚༁͢Δͱੜ࢈ੑΨΠυ
  •Help > Productivity Guide
  •ීஈ࢖ͬͯͳ͍ػೳʹ஫໨
  •ਓͷΛݟΔͱ݁ߏָ͍͠

  View Slide

 12. Find Action
  •ActionΛ୳͢
  •Help > Find Action
  •ࠓ೔͜Ε͚ͩ͸֮͑ͯؼͬͯʂ
  •͍͍ͩͨͷ΋ͷ͕Action
  Cmd+Shift+A

  View Slide

 13. Find Action
  ͍͍ͩͨ
  Կ΋͔΋
  Actionͩʂ

  View Slide

 14. Find Action
  ຊࢿྉ΋
  Action໊Λ
  ໌ه͠·͢

  View Slide

 15. Search Everywhere
  •ͳΜͰ΋ݕࡧ
  • ͜Ε
  •ϑΝΠϧ, ܕ, Action ͳʹ΋͔΋͔Βݕࡧ
  Shift Shift
  ࠔͬͨΒShift࿈ଧϚϯ

  View Slide

 16. Preferencesͷݕࡧ
  •ݕࡧܥػೳ΄Μͱॆ࣮͍ͯ͠Δ

  View Slide

 17. ϖΞ ϓϩάϥϛϯά
  •Ұ൪ϕʔγοΫͳ΍ͭ
  •ਫ਼ਆతෑډ͸ͪΐͬͱߴ͍
  •Ҋ֎ΈΜͳ࢖͍ํ͕όϥ͚Δ
  •γϣϧμʔαʔϑΟϯ͢Δͷָ͕
  ڐՄ͸औΖ͏ʂ

  View Slide

 18. Tip of the Day
  •ศར৘ใΛϥϯμϜʹදࣔ
  •Help > Tip of the Day
  •Ұؾʹෳ਺ݟΔͱָ͍͠
  •গͣͭ͠ڧ͘ͳΖ͏ʂ

  View Slide

 19. Presentation Assistant (Plugin)
  • github.com/chashnikov/IntelliJ-presentation-
  assistant
  • γϣʔτΧοτΩʔදࣔϓϥάΠϯ
  Unofficial PluginͰ͢

  View Slide

 20. Key Promotor X (Plugin)
  • github.com/halirutan/IntelliJ-Key-Promoter-X
  • γϣʔτΧοτΩʔڭҭϓϥάΠϯ
  • Ϛ΢εͱ͔࢖͏ͱࢦಋ͞ΕΔ
  Unofficial PluginͰ͢

  View Slide

 21. •Preference > Keymap >
  γϣʔτΧοτٯҾ͖
  ਓ͔ΒڭΘΔ࣌ศར
  ͻͬͦΓͯ͠·͢

  View Slide

 22. খ͍͞Ϙλϯશ෦ԡ͢
  •݁ߏݟಀ͚͢Ͳਵॴʹ͋Δ
  ͱΓ͋͑ͣԡ͠·͠ΐ͏

  View Slide

 23. ෆຬΛݟಀ͞ͳ͍
  •ෆศʹ׳Εͳ͍΄͏͕Α͍
  •ղফͯ͠৐Γӽ͍͖͍͑ͯͨ
  •ݴ͏͸қ͘ߦ͏͸೉͠…
  ୳ͤ͹(͍͍ͩͨ)͋Δʂ

  View Slide

 24. ϒϩάͱ͔ݟΔ
  •blog.jetbrains.com/go/
  •blog.jetbrains.com/jp/category/goland
  •samuraism.com/jetbrains/training
  ࡢ೔ϓογϡ͞ΕͨͷͰ…(ૉ௚

  View Slide

 25. IDEʹٻΊΔػೳ

  View Slide

 26. Goͷύοέʔδ؅ཧ
  •܈༤ׂڌ
  •Dep
  •Go Modules (Official)
  •↑Experimental
  GoLand͸Go Modulesαϙʔτࡁ

  View Slide

 27. Go Modules
  •GO111MODULE=on
  •࠷ߴͷαϙʔτʂ
  ͜Εͦ͜ސ٬͕ٻΊ͍ͯͨ΋ͷ…ʂ

  View Slide

 28. Go Module
  •GoLandͷGo Moduleαϙʔτ࠷ߴ(࠶ܝ
  •$GOPATH ͷมͳpackageरΘͳ͍
  •↑ͪΐ͍ͪΐ͍ਏ͔ͬͨ…
  •IDEͱͯ͠ͷ׬੒౓͕͕͋ͬͨ(ؾʹͳΔ

  View Slide

 29. σόοΨ
  •ී௨ʹ࢖͑Δ (Delve͕backend
  •Break point / Inspector
  •Unit TestपΓͷαϙʔτ΋ॆ࣮
  •Ͱ͖ͳ͍…
  •ෳࡶͳEvaluate Expression / Set Value

  View Slide

 30. AppEngineαϙʔτ
  •Google Cloud PlatformͷAppEngine
  •࢖ͬͯ·͔͢ʁ࢖ͬͯ·͢Ͷʁ
  •go111 runtimeͰΊͬͪΌָʹͳͬͨ
  •AppEngineଆ͕าΈد͖ͬͯͨܗ
  •2018.3 Ͱچruntimeͷαϙʔτ΋վળ
  ΊͬͪΌ࿩͍͚ͨ͠Ͳधཁബͦ͏ͳͷͰ࠙਌ձͰ…

  View Slide

 31. ίʔυิ׬
  •ී௨ͷαδΣετ
  •ςετੜ੒
  •Struct ͷFieldຒΊ
  •etc…

  View Slide

 32. πʔϧྨ…ʁ
  •gofmt, goimportsͳͲ
  •αϙʔτ༗Γ
  •νʔϜͰ౷Ұ͢ΔͨΊಛఆͷΤσΟλʹ
  ґଘͨ͘͠ͳ͍ؾ࣋ͪ΋…
  •gometalinter → File Watcher

  View Slide

 33. ଞΤσΟλϢʔβʹฉ͍ͨ

  View Slide

 34. Vim
  •IdeaVim Plugin
  •ΠέΔ೿
  •ͭΒ͍೿
  •Undoͷڍಈ͕ਏ͍…
  plugins.jetbrains.com/plugin/164-ideavim

  View Slide

 35. ίʔυิ׬ͱ͔͍Δͷ೿
  ݾΛ஁͑Ε͹
  Α͘ͳ͍Ͱ͔͢ʁ
  ※ݸਓͷײ૝Ͱ͢(ͬͯݴ͑ͬͯ

  View Slide

 36. GoLandͷศརͳػೳͨͪ
  ৭ʑग़͖ͯ·ͨ͠

  View Slide

 37. Show Intention Action
  •ͦͷ࣌ศརͦ͏ͳΞΫγϣϯΛදࣔ
  •Կ͔͋Γͦ͏ͱࢥͬͨΒͱΓ͋͑ͣԡ͢
  •Quick Fix ʹ͍ۙ
  •Warning΍Error͕ͳͯ͘΋ԡͤΔ
  Option + Enter

  View Slide

 38. Test (Cmd+Shift+T)
  •Code ⇔ Test ͷҠಈ
  •Testͷੜ੒
  •Table Driven TestͳςϯϓϨΛੜ੒ʂ
  •ςετؔ਺໊΋ΘΓͱྑ͍
  Table Driven Testͯ͠·͔͢ʁ

  View Slide

 39. Fill struct recursively
  •஋ͱͯ͠struct࡞Δ࣌ʹศར
  •zero஋ͰҰ୴શ෦ຒΊͯ͘ΕΔ
  Testॻ࣌͘ʹΑ͘࢖͍·͢

  View Slide

 40. Mark Directory as
  •Excludes ͱ͔͢Δ
  •ݕࡧͱ͔ʹҾ͔͔ͬΒͳ͘ͳΔ
  ͿͬͪΌ͚͋Μ·࢖Θͳ͍

  View Slide

 41. Declaration
  •ఆٛʹඈͿ΍ͭ
  •͜ͷϝιουͷ࣮૷Ͳ͏ͳͬͯΔͷʙ
  •Jump to Source ͱҧ͍͕Θ͔Βͳ͍…
  •GoҎ֎ͷݴޠͩͱҧ͏ͷ͔ͳ
  ͍ͭτϥοΫύουͰૢ࡞͢Δ΍ͭ

  View Slide

 42. Back
  •1ݸલͷ৔ॴʹ໭Δ΍ͭ
  •Declarationͱ૊Έ߹Θͤͯසൟʹ࢖͏
  •๻͸࠷ۙ·Ͱ஌Βͳͯ͘ෆศͩͱࢥͬͯ
  ·ͨ͠…

  View Slide

 43. Next Project Window
  •ผ૭Ͱ։͍͍ͯΔProjectʹҠಈ͢Δ΍ͭ
  •ɹ͔ͨ͠ʹ
  •͔ɺ͔͍͍ͬ͜…

  View Slide

 44. Edit Custom VM Options
  •GoLandͷىಈΦϓγϣϯ͍͡ΕΔ
  •-XmxΛ૿΍͢ʂͱ͍͏ਓ͕ଟ͔ͬͨ
  •JVMͷ࠷େώʔϓαΠζ
  •๻͸ -Xmx1920m ʹ͠·ͨ͠

  View Slide

 45. Recent Files
  •Recent Edited Files ΋͋ΔΑʂ

  View Slide

 46. •͜ͷInterfaceΛ࣮૷ͯ͠Δ΍ͭͲ͍ͭʁ
  •Methodͷ࣮૷ͷҰཡͱ͔΋ग़ͤΔ
  Implementations
  ݁ߏසൟʹ࢖͏…ʂΊͬͪΌྑ͍

  View Slide

 47. Call Hierarchy
  •ؔ਺ͳͲͷݺͼग़͠πϦʔΛදࣔ
  •Find Usage ΑΓศར…ʂ
  •࠶ؼతʹḷΕΔ
  Find Usageͣͬͱ࢖ͬͯͨ…

  View Slide

 48. Scratch File
  •GoͰ΋ී௨ʹ࢖͑Δ
  •ಉ྅ͱίʔυͷ૬ஊ͍ͨ͠…
  •Playground → ิ׬ͳͯ͘ࢮ͵
  •Scratch FileͰॻ͍ͯShare͢Δ
  ৽نϫʔΫεϖʔε४උ͸ΊΜͲ͍

  View Slide

 49. JetBrains Toolbox
  •www.jetbrains.com/toolbox/
  •GoLand ͦͷଞIDEೖΕΔͷΒ͘Β͘
  •όʔδϣϯݻఆͱ͔΋Ͱ͖Δ
  •Ξϓσ΋ϥΫϥΫʂ
  Actionͱ͔Ͱ͸ͳ͍͚Ͳ…

  View Slide

 50. Implement Interface
  •͋Δstructͱ͔ʹඞཁͳϝιουΛ
  ͼΌͬʂͱੜ΍ͤΔ
  ๻͸ implement missing method ೿Ͱ͢

  View Slide

 51. Implements missing method
  •଍Γͳ͍ϝιουΛͼΌͬʂͱੜ΍ͤΔ
  ίϯύΠϥʹinterface࣮૷νΣοΫͤ͞ΒΕΔ

  View Slide

 52. File… :Line:Column
  •File Ͱ :ߦ൪߸:ྻ൪߸ Ͱ֘౰Ґஔʹඈ΂Δ
  σόοάָ͕ʂ

  View Slide

 53. Next Highlighted Error
  •Warning, Error etc ʹδϟϯϓͰ͖Δ
  •ίϯύΠϧΤϥʔͷमਖ਼࣌ʹศར

  View Slide

 54. Show tabs in one row
  •Preferences > Editor > General > Editor Tabs
  •Show tabs in one row Λ disable ʹ͢Δ
  •λϒද͕ࣔ1ߦʹͳΔͷෆศͩΑͶ…
  •શ෦ݟ͑ͯΔͱ޾ͤ

  View Slide

 55. Camel Case matching
  •ೖྗิ׬Ͱ໊લΛશ෦ଧͭඞཁ͸ͳ͍
  •େจࣈ෦෼͚ͩͱ͔Ұ෦෼͚ͩͰOK
  ͜͏͍͏໊લͷ΍ͭ͋ͬͨΑͳ…ʁ
  Ͱίʔυ͕ॻ͚·͢(υΩϡϝϯτ͸ಡ΋͏

  View Slide

 56. Quick Documentation
  •υΩϡϝϯτ͕γϡοͱݟΕ·͢
  •External Documentation΋͋ΔΑʂ
  •godocͷWebϖʔδ͕γϡοͱ։͘

  View Slide

 57. Find in Path
  •ϓϩδΣΫτશମݕࡧͱ͔
  •Τϥʔϝοηʔδ͔ΒൃੜՕॴௐ΂ͨΓ
  •Replace in Path ΋Α͘࢖͍·͢

  View Slide

 58. ࠷ޙʹ

  View Slide

 59. We are hiring!
  •͞ΒͳΔ৘ใ͸ࣾ಺Wiki΍SlackͰʂ
  •ΞΫηε͢Δʹ͸ೖࣾ͢Δ͔͠ͳ͍…ʂ
  •ϝϧΧϦˠ careers.mercari.com/
  •ϝϧϖΠˠ jp.merpay.com/careers/

  View Slide

 60. View Slide