Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Clean Test Code Revised

Clean Test Code Revised

Rails Developer Meetup 2019での発表資料です!可読性の高いテストコードを書くためのコツについて話しました

Shinichi Maeshima

March 23, 2019
Tweet

More Decks by Shinichi Maeshima

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Clean Test Code
  Revised
  @willnet

  View Slide

 2. Έͳ͞Μ
  ςετॻ͍ͯ·͔͢ʁ

  View Slide

 3. ͜͜Ͱશһख্͕͕
  Δ༧ఆ✋

  View Slide

 4. ςετॻ͘ͷָ͍͠
  ਓʁ

  View Slide

 5. ͜͜Ͱશһ͕໨Λ෬
  ͤΔ༧ఆ

  View Slide

 6. Ͳ͏͍͏ͱ͖ʹͭΒ͍ʁ
  w ͨ·ʹ$*͚ͩͰίέΔςετ
  w ͳʹΛͲ͏ςετͯ͠Δͷ͔Θ͔Βͳ͍ςετίʔυͷղ

  w ςετͷఆٛΛҰͭมߋͨ͠Βେྔͷ

  View Slide

 7. Ͳ͏͍͏ͱ͖ʹͭΒ͍ʁ
  w ͨ·ʹ$*͚ͩͰίέΔςετ
  w ͳʹΛͲ͏ςετͯ͠Δͷ͔Θ͔Βͳ͍ςετίʔυͷղ

  w ςετͷఆٛΛҰͭมߋͨ͠Βେྔͷ
  طଘͷςετίʔυ
  मਖ਼͕ͭΒ͍

  View Slide

 8. Ͳ͏͍͏ͱ͖ʹͭΒ͍ʁ
  w ͨ·ʹ$*͚ͩͰίέΔςετ
  w ͳʹΛͲ͏ςετͯ͠Δͷ͔Θ͔Βͳ͍ςετίʔυ
  w ఆٛΛҰͭมߋͨ͠Βେྔͷ
  A
  ࠓ೔࿩͢͜ͱ

  View Slide

 9. Մಡੑͷߴ͍ίʔυΛ
  मਖ਼͢ΔͳΒਏ͘ͳ͍͸ͣʜ

  View Slide

 10. 8F`SFOPUIJSJOH
  ҎલɺՄಡੑͷߴ͍
  ςετίʔυͷॻ͖ํ
  ʹ͍ͭͯ࿩͠·ͨ͠
  https://speakerdeck.com/willnet/clean-test-code

  View Slide

 11. 3BJMT%FWFMPQFST
  .FFUVQ
  ӫ͑͋ΔୈҰճ໨ʂ

  View Slide

 12. ൃද͔Β೥ܦͪ
  ಄͕੔ཧ͞Ε͖ͯͨͷͰ΋ͬ
  ͱ͍͍ײ͡ͷઆ໌͕Ͱ͖ͦ͏

  View Slide

 13. ͔͜͜Βຊ୊

  View Slide

 14. ࠓ೔͸$MFBO5FTU
  $PEF Մಡੑͷߴ͍ς
  ετίʔυ
  ʹ͍ͭͯ
  ࿩͠·͢

  View Slide

 15. Ͳ͏͍͏ঢ়ଶͩͱ
  ʮՄಡੑͷߴ͍ςετ
  ίʔυʯͱݴ͑Δͷ͔

  View Slide

 16. ཧ૝ͷ͕࢟Θ͔Βͳ͍
  ͱमਖ਼͠Α͏͕ͳ͍ʜ

  View Slide

 17. ೴ʹෛ୲Λ͔͚ͳ͍
  ςετίʔυ͸Մಡੑ
  ͕ߴ͍

  View Slide

 18. ๻ͨͪ͸ςετίʔυ
  ΛಡΉͱ͖ɺςετͷ
  ಺༰Λ೴಺ϝϞϦʹల
  ։͍ͯ͠Δ

  View Slide

 19. ೴಺ϝϞϦʹల։͍ͯ͠Δ
  ཁૉ
  w ςετͷ֓ཁ
  w ςετͷࣄલ৚݅
  w खଓ͖
  w ظ଴͍ͯ͠Δ݁Ռ

  View Slide

 20. αϯϓϧίʔυ

  View Slide

 21. ֓ཁ
  6TFSGVMMOBNF͕੏ͱ໊Λ͋Θͤͨ΋ͷΛ
  ฦ͢͜ͱΛςετ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 22. લఏ৚݅
  pSTUOBNF͕`ਅҰ` MBTUOBNF͕`લౡ`ͷ
  6TFSΦϒδΣΫτΛੜ੒͠ɺVTFSͰࢀরͰ͖ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 23. खଓ͖
  VTFSGVMMOBNFΛ࣮ߦ͢Δ

  View Slide

 24. ظ଴͢Δ݁Ռ
  bલౡਅҰ`͕໭Γ஋ͱͯ͠ฦΔ

  View Slide

 25. ςετίʔυ͔Β
  ΁ͷϚοϐϯά

  View Slide

 26. ͜ΕΒΛ͢ΜͳΓల։͞
  ͤͳ͍ཁૉ͕ଘࡏ͢Δ

  View Slide

 27. ೴ʹෛ୲Λ͔͚Δཁૉ
  Λഉআͨ͠ςετίʔ
  υ͸Մಡੑ͕ߴ͍

  View Slide

 28. ೴ʹෛ୲Λ͔͚Δཁૉ
  ͱ͸

  View Slide

 29. ೴ʹෛ୲Λ͔͚Δཁૉ
  w આ໌ෆ଍
  w είʔϓʹϊΠζ͕͍ࠞͬͯ͟Δ
  w είʔϓͷඈͼ஍
  w ҉໧తͳґଘ͕͋Δ
  w ఆٛΛ్தͰมߋ͢Δ

  View Slide

 30. આ໌ෆ଍

  View Slide

 31. આ໌ෆ଍
  w EFTDSJCF DPOUFYU JUͷઆ໌͕ࡶɺ΋͘͠͸આ໌͕ͳ͍
  w ςετͷ֓ཁ͕͙͢ʹ͔ͭΊͣɺ೴ͷϦιʔεΛফඅ͢Δ

  View Slide

 32. View Slide

 33. EFTDSJCF΍DPOUFYU͕୯ޠ͚ͩ
  JUͷઆ໌͕লུ
  ͳʹΛͲ͏ςετ͍ͯ͠Δͷ͔͙͢ʹ͸Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 34. View Slide

 35. จষΛಡΉ͚ͩͰ
  ֓ཁ͕͙͢ʹΘ͔Δʂ

  View Slide

 36. ཧ૝͸EFTDSJCF
  DPOUFYU JUΛಡΊ͹ςε
  τͷྲྀΕΛཧղͰ͖Δ͜ͱ

  View Slide

 37. ݱ৔ͷςετίʔυͰ͸
  JUͷઆ໌͕লུ͞Ε͕ͪ

  View Slide

 38. ॻ͍ͨຊਓʹͱͬͯ͸ࣗ
  ໌͔΋͠Εͳ͍͚Ͳɺ
  ޙੈͷਓ͕ͭΒ͍ͷͰ
  ৄ͘͠ॻ͖·͠ΐ͏

  View Slide

 39. JUͷઆ໌Λলུͯ͠Α͍ͷ͸ɺϫϯϥΠφʔܗ
  ࣜͰ͔ͭTVCKFDUͱϚονϟ͕୯७ͳ΋ͷ͚ͩ

  View Slide

 40. ·ͱΊ
  ςετ͸આ໌͗͢͠
  ͘Β͍Ͱͪΐ͏ͲΑ͍

  View Slide

 41. είʔϓʹϊΠζ͕ࠞ
  ͍ͬͯ͟Δ

  View Slide

 42. ͜͜Ͱ͍͏είʔϓͱ͸
  ֘౰͢Δςετʹؔ܎͢Δ
  ϒϩοΫͷ͜ͱͰ͢

  View Slide

 43. ͷείʔϓ

  View Slide

 44. ͷείʔϓ

  View Slide

 45. ྫCͱDͰ͚ͩ࢖͏
  ఆ͕ٛ͋Δ

  View Slide

 46. %3:ʹ͢ΔͨΊʹ
  Ұ্ͭʹҠಈ

  View Slide

 47. %3:ʹ͢ΔͨΊʹ
  Ұ্ͭʹҠಈ
  (

  View Slide

 48. %3:ʹ͢ΔͨΊʹ
  Ұ্ͭʹҠಈ
  ͜ͷఆٛ͸ࠓݟ͍ͯΔε
  ίʔϓͰ࢖ΘΕ͍ͯΔͷ
  ͔ʁ࢖ΘΕ͍ͯͳ͍ͷ
  ͔ʁͱ͍͏൑அ͕ඞཁʹ
  ͳΓ೴ͷϦιʔεΛফඅ
  ͢Δ

  View Slide

 49. MFUΛMFUʹ͢Δͱ஗ԆධՁͰ`B`ͷίϯς
  ΩετͰ͸࣮ߦ͞Εͳ͍͔ΒΑ͍ͷͰ͸ʁ

  View Slide

 50. MFUΛMFUʹ͢Δͱ஗ԆධՁͰ`B`ͷίϯς
  ΩετͰ͸࣮ߦ͞Εͳ͍͔ΒΑ͍ͷͰ͸ʁ
  (

  View Slide

 51. MFUΛMFUʹ͢Δͱ஗ԆධՁͰ`B`ͷίϯς
  ΩετͰ͸࣮ߦ͞Εͳ͍͔ΒΑ͍ͷͰ͸ʁ
  MFUͷ஗Ԇ࣮ߦʹΑͬͯϚ
  γϯ্Ͱ࣮ߦ͞Εͳͯ͘
  ΋೴ͷϝϞϦ͸ফඅ͞Ε
  Δ

  View Slide

 52. MFUͱMFUͲͪΒͰ΋
  ྑ͍৔߹͸MFU

  View Slide

 53. ·ͱΊ
  είʔϓʹ͸࢖͏΋ͷ
  ͚ͩΛఆٛ͢Δ

  View Slide

 54. είʔϓͷඈͼ஍

  View Slide

 55. View Slide

 56. ΤσΟλΛεΫϩʔϧ
  ͍ͯ͠Δؒʹ೴಺ϝϞ
  Ϧ͕شൃ͕ͪ͠

  View Slide

 57. ͜ͷྫ͸͏·͍
  ղܾࡦ͕ͳ͍ʼʻ
  ͋Μ·ΓͭΒ͍Α͏ͳΒ
  ωετΛ΍ΊΔͷ͕Αͦ͞͏

  View Slide

 58. View Slide

 59. ผϑΝΠϧͷఆٛΛߦͬͨΓ
  དྷͨΓ͍ͯ͠Δؒʹ೴಺ϝϞ
  Ϧ͕شൃ͕ͪ͠

  View Slide

 60. ϑΝΠϧதͰ͔͠࢖͍ͬͯͳ͍
  ϔϧύϝιουͳΒ͜͏͍ͨ͠

  View Slide

 61. ·ͱΊ
  είʔϓͷඈͼ஍ΛͰ͖Δݶ
  ΓݮΒ͢ɻ΍ΉΛಘͳ͍ͱ͖
  ΋ͳΔ΂ۙ͘͘ʹ഑ஔ͢Δ

  View Slide

 62. ҉໧తͳґଘ

  View Slide

 63. TUBUVT͸SFBEZEPJOHEPOFͷҰํ޲͔͠ભҠͰ͖ͳ͍
  ͦΕҎ֎ͷભҠΛ͠Α͏ͱͨ͠ΒΤϥʔͱ͍͏࢓༷

  View Slide

 64. View Slide

 65. TUBUVTͷσϑΥϧτ͕SFBEZͰ͋Δ͜ͱʹґଘ͍ͯ͠Δ͕ɺ
  ςετίʔυ୯ମΛΈ͚ͨͩͰ͸ؾ͚ͮͳ͍

  View Slide

 66. TUBUVTͷσϑΥϧτ͕SFBEZͰ͋Δ͜ͱʹґଘ͍ͯ͠Δ͕ɺ
  ςετίʔυ୯ମΛΈ͚ͨͩͰ͸ؾ͚ͮͳ͍
  ΋ͪΖΜςετέʔε͕଍Γͳ͍
  ͱ͍͏ͷ΋͋Δ͚ͲͦΕ͸ஔ͍͓͍͍ͯͯͩ͘͞

  View Slide

 67. ςετίʔυதʹॻ͔Ε
  ͍ͯͳ͍҉໧తͳ৚݅
  FYGBDUPSZ@CPUͷσ
  ϑΥϧτ஋
  ʹґଘͨ͠
  ίʔυΛॻ͘ͱɺࣄલ৚
  ݅ͷ೺Ѳ͕೉͘͠ͳΔ

  View Slide

 68. ࣄલ৚݅Λਖ਼͘͠೺ѲͰ͖
  ͳ͍ঢ়ଶͰςετίʔυΛ
  ॻ͘ͱɺಡΈͮΒ͍ෆ҆ఆ
  ͳςετίʔυʹͳΔ

  View Slide

 69. ΋ͪΖΜσϑΥϧτ஋Λ
  มߋͨ͠Βͱ͍͏ͷ΋͋Δ

  View Slide

 70. ඞཁͷͳ͍ϊΠζ

  View Slide

 71. ͋Δ΂͖࢟

  View Slide

 72. ͖ͬ͞΋ݴ͚ͬͨͲ
  େࣄͳ͜ͱͳͷͰ
  ΋͏Ұ౓

  View Slide

 73. ςετʹؔ܎͍ͯ͠Δ
  ஋Λɺςετίʔυ֎
  ʹॻ͘ͱͭΒ͍

  View Slide

 74. ͭΒ͍

  View Slide

 75. ςετʹؔ܎͍ͯ͠Δ
  ஋Λɺςετίʔυ্
  Ͱաෆ଍ͳ͘໌ࣔతʹ
  ࢦఆ͢ΔͱಡΈ΍͍͢

  View Slide

 76. ͜ͷதʹ͢΂ͯΛॻ͍͍ͯͩ͘͞ʂ

  View Slide

 77. ͱ͸͍͑ɺ
  'BDUPSZ#PUͷσϑΥ
  ϧτ஋ʹґଘͨ͠ίʔ
  υ͸ॻ͍ͯ͠·͍͕ͪ

  View Slide

 78. ਪ঑ϓϥΫςΟε
  ʮσϑΥϧτ஋Λϥϯ
  μϜʹ͢Δʯ

  View Slide

 79. ඞཁͳ஋ͷઃఆʹෆ଍͕͋Δͱ
  ͱ͖Ͳ͖ςετ͕ίέΔΑ͏ʹͳΔ

  View Slide

 80. 2ϥϯμϜʹ͢Δͱ
  ςετ͕ίέͨͱ͖ʹ
  ࠶ݱͰ͖ͳ͘ͳ͍ʁ

  View Slide

 81. "ςετ͕ίέͨͱ͖
  ͸ASTQFDŠTFFE
  AͷΑ͏ʹTFFE
  ஋Λࢦఆ͢Δͱ࠶ݱͰ
  ͖Δ

  View Slide

 82. ·ͱΊ
  ςετʹؔ࿈͍ͯ͠Δ஋
  ΛͳΔ΂͘ςετίʔυ
  ಺ʹدͤͯදݱ͢Δɻա
  ෆ଍͕ͳ͍Α͏ʹ͢Δ

  View Slide

 83. ఆٛΛ్தͰมߋ͢Δ

  View Slide

 84. View Slide

 85. ҉໧ͷґଘ

  View Slide

 86. ͜Εʹґଘͨ͠ςετίʔυ͕͢Ͱʹଘࡏ͢Δͱ
  ͜ͷఆٛΛมߋ͠ʹ͘͘ͳΔ

  View Slide

 87. ґଘΛͦͷ··࢖ͬͯ
  ແཧ΍ΓςετΛॻ͍ͨྫ

  View Slide

 88. σϑΥϧτ஋͕໌ࣔతͰͳ͍
  ͷͰɺGBDUPSZͷϑΝΠϧͱ
  ςετͷϑΝΠϧΛߦͬͨΓདྷͨΓ
  ͢Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 89. ಈతʹσϑΥϧτ஋Λ
  ม͑Δͱ࠷ऴతͳ஋͕
  ෼͔ΓͮΒ͘ͳΔ

  View Slide

 90. USBJUΛ࢖͍ɺσϑΥϧτͰ͸
  QPTU͕࡞ΒΕͳ͍Α͏ʹมߋ

  View Slide

 91. ґଘ͍ͯ͠Δ΋ͷΛ໌ࣔతʹͯ͠
  ςετίʔυຊମʹॻ͘͜ͱ͕Ͱ͖ͨ

  View Slide

 92. ྫΛ΋͏গ͠

  View Slide

 93. View Slide

 94. ֎ଆͷείʔϓͰఆٛͨ͠QPTUΛVQEBUF͍ͯ͠ΔͷͰɺ
  ೴಺NFSHF͕ඞཁ

  View Slide

 95. ͦΕͧΕͷείʔϓͰ໌ࣔతʹQPTUΛఆٛͨ͠΄͏͕
  Θ͔Γ΍͍͢

  View Slide

 96. View Slide

 97. ֎ଆͷMFUͰఆٛͨ͠QVCMJTI@BUΛ্ॻ͖ͨ͠Γ
  ͍ͯ͠ͳ͔ͬͨΓ͢ΔͷͰɺ೴಺ϑΟϧλϦϯά͕ඞཁ

  View Slide

 98. σϑΥϧτͷMFUΛ΍Ίͯ
  ͦΕͧΕͷDPOUFYUͰ໌ࣔతʹఆٛ͢Δͱ
  ೴಺ϑΟϧλϦϯά͕ෆཁʹͳΔ

  View Slide

 99. ֎ଆͷείʔϓͰఆٛ
  ͨ͠΋ͷΛ಺ଆͷε
  ίʔϓͰߋ৽͢Δͱ೴
  ʹෛ୲͕͔͔Δ

  View Slide

 100. ·ͱΊ
  ςετͷલఏ৚݅Λ্
  ॻ͖ͨ͠Γमਖ਼ͨ͠Γ
  ͠ͳ͍

  View Slide

 101. ೴ʹෛ୲Λ͔͚Δཁૉ
  ʹ͍ͭͯҰ௨Γ࿩ͨ͠

  View Slide

 102. ೴ʹෛ୲Λ͔͚Δཁૉ ࠶ܝ

  w આ໌ෆ଍
  w είʔϓʹϊΠζ͕͍ࠞͬͯ͟Δ
  w είʔϓͷඈͼ஍
  w ҉໧తͳґଘ͕͋Δ
  w ఆٛΛ్தͰมߋ͢Δ

  View Slide

 103. ೴ʹෛ୲Λ͔͚Δཁૉ
  Λෳ਺ؚΈ͕ͪͳ΋ͷ
  ͕͋Δ

  View Slide

 104. ͦΕ͸ʜ

  View Slide

 105. TIBSFE@DPOUFYU
  TIBSFE@FYBNQMFT

  View Slide

 106. ͜ΕͰۤ͠ΜͩPS
  ۤ͠ΜͰ͍Δਓ✋

  View Slide

 107. %3:ʹ͍ͨ͠ཉٻ͕
  TIBSFE଒Λঌש͢Δ

  View Slide

 108. TIBSFE଒Λ࢖͏ͳ
  Βɺ͜Ε·Ͱ࿩ͨ͠ϓ
  ϥΫςΟεΛͰ͖Δ͔
  ͗Γ੝ΓࠐΈ·͠ΐ͏

  View Slide

 109. View Slide

 110. આ໌͕଍Γͳ͍

  View Slide

 111. Ṗͷґଘؔ܎

  View Slide

 112. TIBSFE@FYBNQMFTͷఆٛͱ
  ςετίʔυΛߦͬͨΓདྷͨ
  Γͯ͠ɺ೴಺Ͱ
  ʮTIBSFE@FYBNQMFTΛ࢖Θ
  ͳ͔ͬͨͱ͖ͷίʔυʯʹม
  ׵͠ͳ͍ͱͳʹ΋Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 113. मਖ਼Ҋ

  View Slide

 114. આ໌Λৄͯ͘͠͠
  ςετίʔυ಺͚ͩͰ֓ཁΛ͔ͭΊΔΑ͏ʹͨ͠

  View Slide

 115. ͔͠͠Ҿ਺ʹظ଴͢Δ݁ՌΛ౉ͯ͠ಈతʹJUͷ಺༰Λมߋ͢Δ
  ͱ͍͏͜ͱࣗମ͕ՄಡੑΛଛͶ͍ͯΔ
  ݁ہఆٛΛಡΜͰ೴಺Ϛʔδͷඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 116. ΂ͨॻ͖ʹͯ͠Έͨ

  View Slide

 117. ݟ΍͘͢ͳ͕ͬͨ
  ιʔείʔυߦ਺͸૿͑ͨ

  View Slide

 118. όϥϯεΛ
  ߟ͑·͠ΐ͏

  View Slide

 119. Լखʹ෼͚Δ͘Β͍ͳ
  ΒίϐϖͰ΂ͨॻ͖ͷ
  ΄͏͕ίετ௿͍Ͱ͢

  View Slide

 120. શମͷ·ͱΊ
  w Մಡੑͷߴ͍ςετͷॻ͖ํʹ͍ͭͯઆ໌͠·ͨ͠
  w ςετίʔυ͸ΞϓϦέʔγϣϯίʔυͱͪΐͬͱ͚͓ͩ
  ࡞๏͕ҧ͏
  w ΞϓϦέʔγϣϯίʔυ΄ͲՄಡੑ͕ߟྀ͞Ε͍ͯͳ͍ง
  ғؾ
  w ςετίʔυ΋ΞϓϦέʔγϣϯΛߏ੒͢ΔίʔυͷҰ෦
  ͳͷͰɺಡΈ΍͍͢ίʔυʹ͍͖ͯ͠·͠ΐ͏Ͷ

  View Slide

 121. ͕࣌ؒ༨ͬͨΒ
  ࣗݾ঺հ

  View Slide

 122. Shinichi Maeshima
  !
  "
  #
  @netwillnet
  @willnet
  http://blog.willnet.in
  Willnet Inc.

  View Slide

 123. 3BJMT%.
  ͨ͘͞Μొஃ͍ͯ͠·͢
  • Rails Developers Meetup #1
  • Rails Developers Meetup 2017
  • Rails Developers Meetup 2018 Day2
  • Rails Developers Meetup 2018 Day3 Extreme
  • Rails Developers Meetup 2019 ← New!

  View Slide

 124. ٕज़ސ໰ۀΛ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 125. ͓࢓ࣄ4/4తͳ΋ͷΛ։ൃ
  ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 126. 8F`SFOPUIJSJOH

  View Slide

 127. ސ໰ઌ΋
  ืू͍ͯ͠·ͤΜ

  View Slide

 128. ͰԥΔ༻ҙͷ͋Δ
  ձࣾ͞Μ͸ྫ֎ͳͷͰ
  ͓੠͕͚͍ͩ͘͞

  View Slide

 129. )BQQZ5FTUJOH

  View Slide