Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Concerns about Concerns

Concerns about Concerns

大阪Ruby会議02での発表スライドです

Shinichi Maeshima

September 15, 2019
Tweet

More Decks by Shinichi Maeshima

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Concerns
  about
  Concerns
  @willnet

  View Slide

 2. Shinichi Maeshima
  !
  "
  #
  @netwillnet
  @willnet
  https://blog.willnet.in
  Willnet Inc.

  View Slide

 3. ٕज़ސ໰ۀΛ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 4. ͓࢓ࣄ4/4తͳ΋ͷΛ։ൃ
  ͍ͯ͠·͢

  View Slide

 5. Concerns
  about
  Concerns

  View Slide

 6. Concern

  View Slide

 7. 関心
  懸念

  View Slide

 8. Concerns
  about
  Concerns
  $PODFSOT
  ʹؔ͢Δݒ೦

  View Slide

 9. Concerns
  about
  Concerns

  Α͘ͳ͍$PODFSOTͷ
  ࢖͍ํΛݮΒ͍ͨ͠

  View Slide

 10. ͦ΋ͦ΋$PODFSOTͬͯʁ
  w 3BJMT͔Βಋೖ͞ΕͨσΟϨΫτϦ
  w BQQNPEFMTDPODFSOT
  w BQQDPOUSPMMFSTDPODFSOT
  w த਎͸ͳ͍
  w ެࣜͷػೳઆ໌͸ͳ͍ 3BJMTΨΠυͳͲʹهࡌ͕ͳ͍

  w େ఍ͷ৔߹ɺNPEVMFͱͯ͠ෳ਺Ϋϥεʹڞ௨ͨ͠ఆ͕ٛஔ͔Ε
  Δ

  View Slide

 11. $PODFSOTͷྫ

  View Slide

 12. ؔ৺ࣄΛNPEVMFͱ͠
  ͯ෼཭͢Δ

  View Slide

 13. ؔ৺ࣄʁ

  View Slide

 14. ʮؔ৺ࣄʯͱ͍͏ͷ͕;Θͬ
  ͱ͍ͯ͠ΔͷͰ;Θͬͱͨ͠
  ࢖͍͔͕ͨ͞Ε͕ͪ

  View Slide

 15. Ͳ͏͢ΔͱΑ͍ͷ͔ʜͱ͍͏
  ࿩ͷલʹ΋͏গ͠ࣄલઆ໌

  View Slide

 16. ͜ΕɺͳΜͱͳ͘ఆٛͯ͠·ͤΜ͔ʁ

  View Slide

 17. "DUJWF4VQQPSU$PODFSO
  w NPEVMFΛ֦ுͯ͠DPODFSOTΛ؆୯ʹ࡞ΕΔΑ͏ʹ͢Δ
  ΋ͷ
  w NPEVMFಉ࢜ʹґଘؔ܎͕͋Δͱ͖ͷ໰୊ΛΑ͠ͳʹղܾ
  ͯ͘͠ΕΔ΋ͷ

  View Slide

 18. ެࣜυΩϡϝϯτͷίʔ
  υΛར༻ͯ͠આ໌͠·͢
  IUUQTBQJSVCZPOSBJMTPSHWDMBTTFT"DUJWF4VQQPSU$PODFSOIUNM

  View Slide


 19. "DUJWF4VQQPSU$PODFSO
  ͷͳ͍DPODFSOT

  View Slide

 20. ͜ΜͳܗʹͳΔ͜ͱ͕͋Δ

  View Slide

 21. Ṗͷ͓࡞๏ͨͪ

  View Slide

 22. NPEVMF͸ͦͷ··Ͱ͸ΫϥεϝιουΛ
  ௥ՃͰ͖ͳ͍
  ͷͰJODMVEFEϝιουͰIPPLͯ͠
  ௚઀FYUFOE͢Δ

  View Slide

 23. JODMVEFͨ͠ΫϥεͷίϯςΩετͰͳʹ͔࣮ߦ͍ͨ͠
  ৔߹͸[email protected]Λ࢖͏

  View Slide

 24. ॳ৺ऀ͕औΓѻ͏ͷ͸
  ೉͍͠

  View Slide


 25. "DUJWF4VQQPSU$PODFSO
  ͋ΓͷDPODFSOT

  View Slide

 26. View Slide

 27. JODMVEFͨ͠ΫϥεͷίϯςΩετͰͳʹ͔࣮ߦ͍ͨ͠
  ৔߹͸͜͜ʹఆٛ͢Δ

  View Slide

 28. Ϋϥεϝιου͸͜͜ʹఆٛ͢Δ

  View Slide

 29. ϝλϓϩͷ஌͕ࣝͳͯ͘΋ؔ
  ৺ࣄͷ෼཭͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳ
  Δ

  View Slide

 30. Ϟδϡʔϧಉ࢜ʹґଘؔ܎͕
  ͋Δͱ͖ͷ໰୊ͷղফ

  View Slide

 31. View Slide

 32. #BS͕'PPʹґଘ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 33. ॱ൪Λؒҧ͑ΔͱΤϥʔʹ

  View Slide

 34. #BSʹ'PPΛJODMVEFͨ͠Β
  )PTU͸JODMVEFͷॱ൪Λؾʹ͠ͳͯ͘͢Ήʁ

  View Slide

 35. CBTF͕#BSϞδϡʔϧʹͳͬͯ͠·͏ͷͰ
  )PTUʹ͸[email protected]@[email protected]͕௥Ճ͞Εͳ͍

  View Slide

 36. "DUJWF4VQQPSU$PODFSOΛFYUFOE͍ͯ͠Δͱ
  Α͠ͳʹղܾ͞ΕΔʂ

  View Slide

 37. "DUJWF4VQQPSU$PODFSOΛFYUFOE͍ͯ͠Δͱ
  Α͠ͳʹղܾ͞ΕΔʂ
  Ͳ͏΍࣮ͬͯݱ͍ͯ͠Δ͔͸
  ϝλϓϩ3VCZ΍࣮ࡍͷίʔ
  υΛಡΜͰΈ͍ͯͩ͘͞

  View Slide

 38. ෳࡶͳNPEVMFΛෳ਺
  ѻ͏ͱ͖ʹ΂ΜΓ

  View Slide

 39. ؓ࿩ٳ୊

  View Slide

 40. DPODFSOTͷΞϯνύλʔϯ
  w ίϯτϩʔϥͷϏδωεϩδοΫΛDPODFSOTʹ͢Δ
  w SVCPDPQͷ$MBTT-FOHUIରࡦͰDPODFSOTʹ͢Δ
  w ෳࡶͳϩδοΫΛͦͷ··DPODFSOTʹ͢Δ
  w IPPLΛDPODFSOTʹ͢Δ

  View Slide

 41. ίϯτϩʔϥͷϏδωεϩ
  δοΫΛDPODFSOTʹ͢Δ

  View Slide

 42. View Slide

 43. $POUSPMMFSΛϦϑΝΫλϦϯά͢ΔͨΊʹ
  DPODFSOTͱͯ͠੾Γग़ͨ͠ʂ

  View Slide

 44. $POUSPMMFS͕͖ͬ͢Γͨ͠ʁ

  View Slide

 45. View Slide

 46. ͦ΋ͦ΋Ϗδωεϩδο
  Ϋ͸Ϟσϧʹॻ͘΂͖

  View Slide

 47. Ϟσϧͷϝιουͱͯ͠Ҡಈͤͨ͞

  View Slide

 48. 1PTUT$POUSPMMFS͔Β
  [email protected]@QPTUTϝιου͕ݟ͑ͳ͘ͳ͚ͬͨͩͰͳ͘
  ϝιουͦͷ΋ͷΛ࣋ͨͳ͘ͳͬͨʂ

  View Slide

 49. 1030Ͱ࣮૷͢Δํ๏΋͋Δ

  View Slide

 50. ίϯτϩʔϥΛϦϑΝΫλϦ
  ϯά͢Δͱ͖ʹ͸·ͣϞσϧ
  ʹϩδοΫΛد͔ͤͯΒ

  View Slide

 51. SVCPDPQͷ$MBTT-FOHUI
  ରࡦͰDPODFSOTʹ͢Δ

  View Slide

 52. View Slide

 53. $MBTT-FOHUIΛ
  ௒͑Δͱ$*͕ίέΔ

  View Slide

 54. Ϟδϡʔϧʹ੾Γग़ͨ͠Β$*͕௨ͬͨ
  1PTUͰ͔͠࢖ΘΕ͍ͯͳ͍NPEVMFͨͪ

  View Slide

 55. View Slide

 56. ϑΝΠϧ͕෼͔Ε͚ͨͩͰɺ
  1PTUΫϥεࣗମ͸ͳʹ΋ม
  Θ͍ͬͯͳ͍

  View Slide

 57. Ϟδϡʔϧʹ੾Γग़ͯ͠΋
  Ϋϥεͷ੹຿͸ݮΒͳ͍

  View Slide

 58. ໊લ͕͍ͭͯ੾Γग़͞Εͨ෼
  ݟ΍͘͢ͳͬͨͷͰ͸ʁͱ͍
  ͏ҙݟ͸͋Γͦ͏

  View Slide

 59. DPODFSOJOHͰ΋ಉ͜͡ͱ͕Ͱ͖ΔͷͰ
  ϑΝΠϧΛ෼͚Δඞཁ͸ͳ͍

  View Slide

 60. SVCPDPQͷ$MBTT-FOHUIͷܯࠂ͸੹຿
  Λ࣋ͪ͗ͩ͢ɺͱ͍͏ҙຯͳͷͰ ଞͷΫ
  ϥεͱڞ௨Ͱͳ͍
  ϩδοΫ͸ผͷΫϥε
  ͱͯ͠੾Γग़͢ͷ͕

  View Slide

 61. ෳࡶͳϩδοΫΛͦͷ
  ··DPODFSOTʹ͢Δ

  View Slide

 62. طଘͷϞσϧΛܾΊΒΕͨܗࣜ +40/
  ܦ༝Ͱ
  ߋ৽ɺ࡟আ͢ΔͨΊͷϝιου

  View Slide

 63. ࡟আͷ৚݅
  όϦσʔγϣϯ
  ߋ৽͞ΕΔ஋
  طଘͷϞσϧΛܾΊΒΕͨܗࣜ +40/
  ܦ༝Ͱ
  ߋ৽ɺ࡟আ͢ΔͨΊͷϝιου

  View Slide

 64. ϦϑΝΫλϦϯάͷ
  ༨஍͕͋Δ

  View Slide

 65. ҕৡͰ࣮૷ͯ͠ΈΔ

  View Slide

 66. View Slide

 67. ॲཧͷ֓ཁΛ͔ͭΈ΍͘͢ͳͬͨʂ

  View Slide

 68. ϝιουͱͯ͠੾Γग़ͯ͠ɺ
  ໊લͰ࣮ଶΛදݱ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨʂ
  ࡟আͷ৚݅
  όϦσʔγϣϯ
  ߋ৽͞ΕΔ஋

  View Slide

 69. ҕৡͰ࣮૷͢Δͱɺ
  ϓϥΠϕʔτϝιουΛ੾Γ
  ग़͠΍͍͢

  View Slide

 70. ϞδϡʔϧͰ΋ϝιου෼ׂͰ͖ΔͷͰ͸ʁ

  View Slide

 71. "DUJWF3FDPSE͕ఏڙ͍ͯ͠Δ
  JOWBMJE ϝιουΛΦʔόϥΠυͯ͠͠·͏

  View Slide

 72. ͜ͷΠϯελϯεม਺΍ϝιου໊ɺ΄͔Ͱ࢖ͬͯͳ͍͔ͳʜʁ
  ͱߟ͑Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 73. ໊લͷিಥΛආ͚ΔͨΊʹɺ
  Ϟδϡʔϧʹ͸ͻͱͭͷϝιουʹ
  ϩδοΫ͕ଟ͘ॻ͔Εͯ͠·͍͕ͪ

  View Slide

 74. https://twitter.com/dhh/status/964244090224128001

  View Slide

 75. View Slide

 76. Իָੑͷҧ͍

  View Slide


 77. ϞδϡʔϧͰ࣮૷͢Δͱɺ͢΂ͯͷ੹
  ຿͕࠷ऴతʹͻͱͭͷΫϥεʹू໿͞
  Εͯ͠·͏ͷͰߟ͑ͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍
  ࣄ͕૿͑Δ

  View Slide

 78. ҕৡͰ࣮૷͢Δͱ
  ໊લۭ͕ؒ෼͔Ε͍ͯΔͷͰ
  ߟ͑Δ͜ͱ͕ݮΔ

  View Slide

 79. DPODFSOT͸͋͘·ͰHMVF

  View Slide

 80. IPPLΛDPODFSOTʹ
  ͢Δ

  View Slide

 81. View Slide

 82. ͻͱͭͷIPPLΛ
  DPODFSOTʹ·ͱΊ͍ͯΔ

  View Slide

 83. ίʔϧόοΫʹΫϥε
  Λ౉͢΄͏͕Θ͔Γ΍͘͢ͳ͍Ͱ͔͢ʁ

  View Slide

 84. ·ͱΊ
  w $PODFSOTͱ͸ͳΜͳͷ͔
  w "DUJWF4VQQPSU$PODFSOͱ͸ͳʹ͔
  w $PODFSOTͷΞϯνύλʔϯͱճආࡦ
  w ʹ͍ͭͯ͸ͳ͠·ͨ͠

  View Slide

 85. $PODFSOTͱͯ͠੾Γग़͢ͱ͖Ε͍ʹ
  ͳͬͨؾ෼ʹͳΓ·͕͢ɺՙ෺Λ෦԰
  ͷ۱ʹҠಈͤͯ͞૟আͨ͠ؾ࣋ͪʹͳ
  Δͷʹࣅ͍ͯ·͢

  View Slide

 86. $PODFSOTͱͯ͠੾Γग़͢͜ͱͰຊ
  ౰ʹίʔυ͕੔ཧ͞ΕΔͷ͔ɺݟ΍͢
  ͘ͳΔͷ͔΋͏Ұ౓ߟ͑ͯΈ·͠ΐ͏

  View Slide

 87. DMFBOSBJMTPSH

  View Slide

 88. Մಡੑͷߴ͍3BJMTͷ
  ίʔυʹ͍ͭͯ
  ࿩͢ίϛϡχςΟ

  View Slide

 89. ҙݟ͕͋ͬͨΒ
  DMFBOSBJMTPSHͰ

  View Slide