Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

あんまり触れられてない気がする、Kotlin1.3の ありがたい追加機能

yamacraft
November 29, 2018

あんまり触れられてない気がする、Kotlin1.3の ありがたい追加機能

2018年11月29日(木)にYahoo LODGEで開催された筋肉.ktの資料です

yamacraft

November 29, 2018
Tweet

More Decks by yamacraft

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ͋Μ·Γ৮ΕΒΕͯͳ͍ ؾ͕͢ΔɺKotlin1.3ͷ ͋Γ͕͍ͨ௥Ճػೳ @yamacraft

 2. profile • @yamacraft • Mobile Application Engineer • Freelance /

  (private)team Y.G.E. • Getting Over Itɹˠˠˠ • 130↑wins / BestTime 8min
 3. trainingʢonly machineʣ • νΣετϓϨε 70ʙ80kg 4ʙ6rep * 3 • ϩʔσϧτΠυ

  65ʙ75kg 4ʙ6rep * 3 • ϓϧμ΢ϯ 75kg 4ʙ6rep * 3 • ϨοάϓϨε 125ʙ135kg 4ʙ6rep * 3 • and more
 4. physical https://athletebody.jp/2017/10/31/skill-level-assessment/

 5. trouble • Ϛγϯ͚ͩͩͱѲྗ͸શવ͔ͭͳ͍ • CoC #1͕ด͡ΒΕͳͯ͘ԜΜͩ • όοΫΤΫεςϯγϣϯ͕δϜʹͳ͍ • δϜͷϑϦʔ΢ΣΠτκʔϯ͕ڱ͗͢Δ

 6. Kotlin 1.3Ͱ௥Ճ͞Εͨ ͪΐͬͱخ͍͠ػೳͷ঺հ https://kotlinlang.org/docs/reference/whatsnew13.html

 7. ͦͷલʹ

 8. ৽ػೳͷνΣοΫͬͯ Ͳ͏΍ͬͯ֬ೝ͠·͔͢ʁ

 9. UnitTestͰࢼ͢ͷ͕͓͢͢Ί ※ॾઆ͋Γ·͢

 10. ຊ୊ʹ໭Γ·͢

 11. Kotlin 1.3Ͱ௥Ճ͞Εͨ ͪΐͬͱخ͍͠ػೳͷ঺հ https://kotlinlang.org/docs/reference/whatsnew13.html

 12. RandomAPIͷ௥Ճ • kotlin.random.Random͕௥Ճ͞Εͨ • ཚ਺ੜ੒ʹjava.util.*Λར༻͠ͳͯ͘ࡁΉΑ͏ ʹͳͬͨ • java.util.Randomಉ༷ʹɺ֤ܕͰग़ྗՄೳ • Kotlin

  Native͋ͨΓ͸͋Γ͕͍ͨ͸ͣ
 13. RandomAPIͷ௥Ճ

 14. ίϨΫγϣϯܥʹ isNullOrEmpty()ͷ௥Ճ • Stringʹ͋ͬͨisNullOrEmpty()͕Collection΍ ListɺmapͳͲͰར༻Մೳʹͳͬͨ • isEmpty()ͳΒલ͔Β͋Γ·ͨ͠ • nullνΣοΫ΋·ͱΊͯͰ͖ͯେม͋Γ͕͍ͨ

 15. ίϨΫγϣϯܥʹ isNullOrEmpty()ͷ௥Ճ

 16. unsignedʢූ߸ͳ͠ʣܕͷ ௥Ճ • UByte … 0ʙ255 • UShort … 0ʙ65535

  • UInt … 0ʙ2^32-1 • ULong … 0ʙ2^64-1 • ਓʹΑͬͯ͸ϝνϟΫνϟ͋Γ͕͍ͨ…
 17. unsignedʢූ߸ͳ͠ʣܕͷ ௥Ճ

 18. ifEmpty()ɺifBlankͷ௥Ճ • if(x.isEmpty){}ͱ΍Βͣʹɺx.ifEmpty{}Ͱۭ΍ ۭന࣌ͷॲཧ͕͍͖ͳΓॻ͚ΔΑ͏ʹͳͬͨ • kotlinΆ͘ͳͬͯ͋Γ͕͍ͨ

 19. ifEmpty()ɺifBlankͷ௥Ճ

 20. ଞʹ΋͍Ζ͍Ζ͋ΔͷͰ νΣοΫͯ͠ΈΑ͏ʂ https://kotlinlang.org/docs/reference/whatsnew13.html

 21. ͓͠·͍