$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

社内用アプリでFirebaseを使っている話

 社内用アプリでFirebaseを使っている話

2017年6月23日に開催されたOtemachiFirebase#2で発表した資料です

yamacraft

June 23, 2017
Tweet

More Decks by yamacraft

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ࣾ಺ΞϓϦͰ
  FirebaseΛ࢖͍ͬͯΔ࿩
  @yamacraft

  View Slide

 2. profile
  • @yamacraft (Wataru Yamada)
  • Mobile Application Engineer
  • LeadingMark, inc
  • team Y.G.E.(private)

  View Slide

 3. View Slide

 4. دߘͯ͠·͢ʂ
  • ൃചதʂʂ
  • Android 7.0/7.1
  • Firebase (Android/iOS)
  • Analytics
  • Notifications

  View Slide

 5. ࢀߟࢿྉʢίʔυ෦෼ʣ
  • https://gist.github.com/yamacraft/
  c232359e28db4fcbca9ef2bd2420fe87
  • Shortener > https://goo.gl/gJsbHo

  View Slide

 6. ࠓճͷൃද಺༰͸
  ʮ͍·΍ͬͯΔ͜ͱʯ
  ʮ·ͩ΍ͬͯͳ͍͜ͱʯ
  ʮ͍͔ͭ΍Γ͍ͨ͜ͱʯ
  Ͱ͓ૹΓ͠·͢

  View Slide

 7. ຊ୊

  View Slide

 8. εϚʔτϩοΫʹΑΔղৣ

  View Slide

 9. ݱࡏͷ໰୊఺

  View Slide

 10. ೖ੍ࣨޚΞϓϦͰղܾʢ༧ఆʣ

  View Slide

 11. ΞϓϦͷ֓ཁਤ

  View Slide

 12. ࠓճ͸͜͜ͷ࿩Λ͠·͢

  View Slide

 13. ࠓճར༻͍ͯ͠Δػೳ
  • Realtime Database
  • ϢʔβʔʢʴΧʔυʣͷొ࿥ͱಡΈࠐΈ
  • Authentication
  • GoogleೝূʴDBͷॻ͖ࠐΈ੍ݶ
  • ʢAnalyticsɺCrash Reportingʣ

  View Slide

 14. Realtime Databaseͷߏ੒
  • ෳࡶʹ͢ΔϝϦοτ΋
  ͳ͍ͷͰγϯϓϧʹ
  • ϓϩδΣΫτΛෳ਺؅
  ཧ͢Δͷ͕໘౗ͦ͏ͳ
  ͷͰɺ͍ͬͨΜಉ͡ϓ
  ϩδΣΫτͰςετͱ
  ຊ൪σʔλΛ؅ཧʢΑ
  Ζ͘͠ͳ͍ʣ

  View Slide

 15. Card৘ใ෦෼Ϋϥε

  View Slide

 16. Database Client

  View Slide

 17. Database Clientॲཧ
  • items/ҎԼͷσʔλมߋΛ؂ࢹʢValueEventListenerʣ
  • มԽ͕͋Ε͹ίʔϧόοΫΛ࢖ͬͯར༻ݩΫϥεʹ
  DataSnapshotΛૹΔ
  • ར༻ݩΫϥεʢࠓճ͸ViewModelଆʣͰσʔλͷ੔
  ܗͱরձΧʔυϦετ৘ใΛߋ৽͢Δ
  • ੔ܗ·Ͱ͸͜͜Ͱ΍ͬͨํ͕͍͍ͷ͔ͳ…Θ͔ΒΜʂ

  View Slide

 18. ੔ܗ෦෼ʢViewModelʣ

  View Slide

 19. ॻ͖ࠐΈ͸ͱͯ΋୯७
  • ͨͩ͠ɺʢࠓճͷΞϓϦ͸ʣಛఆͷGoogleΞ
  Χ΢ϯτͰೝূ͍ͯ͠Δඞཁ͕͋Γ·͢

  View Slide

 20. RealtimeDatabaseͰ͍͍ͳͱ
  ࢥͬͨͱ͜Ζ
  • ؅ཧଆͰDBΛมߋʢ௥Ճʗ࡟আʗߋ৽ʣͤ͞Δͱར༻୺
  ຤ͷDB͕ଈ࠲ʹߋ৽͞ΕΔ
  • ϙʔϦϯάΈ͍ͨͳॲཧ͕ෆཁʂศརʂ
  • REST API͕༻ҙ͞Ε͍ͯΔ
  • ޷͖ͳݴޠͰσʔλ੍ޚ΋Ͱ͖Δ
  • ೝূ੍ޚ͕བྷΉͱͪΐͬͱ΍͔͍͔ͬ΋͠Εͳ͍

  View Slide

 21. Firebase Admin Python SDK
  ͸ɺͪΐͬͱղઆॻ͖·ͨ͠

  View Slide

 22. AuthenticationʹΑΔ੍ݶ
  • ಡΈࠐΈ͸੍ݶͳ͠ʢಛʹൿಗ͢΂͖৘ใ΋ͳ͍ͨΊʣ
  • ॻ͖ࠐΈ͸ಛఆϢʔβʔʢGoogleΞΧ΢ϯτʣͷΈͱ
  ͢Δ

  View Slide

 23. AuthenticationʢUIDऔಘʣ
  ʹ͍ͭͯ
  • firebase/quickstartͷαϯϓϧͦͷ··ͳͷ
  Ͱɺ͋·ΓޠΕΔͱ͜Ζ͸ͳ͍Ͱ͢…
  • UID͸ೝূޙͰͳ͍ͱ֬ೝͰ͖ͳ͍ͷͰ஫ҙ

  View Slide

 24. Authenticationͷิ଍
  • ͪͳΈʹGoogleೝূͷ৔߹ɺΞΧ΢ϯτͷ
  ϝʔϧΞυϨε͕औಘͰ͖·͢

  View Slide

 25. ݱ࣌఺Ͱߟ͑͏Δݒ೦఺
  • ॳճͷಡΈࠐΈ͕ͪΐͬͱ͔͔࣌ؒΔҹ৅͕͋Δ
  • ͱ͸͍͑جຊৗ࣌ىಈͳͷͰ໰୊͸গͳ͍͸
  ͣ…ʁ
  • Ϣʔβʔʢۈ຿ऀʣ͕૿͑ͨͱ͖ͷ؅ཧ΍ӡ༻࣌ͷ
  ؂ࢹ͕ΞϓϦ͚ͩͰ͸ͪΐͬͱΊΜͲͦ͘͞͏…
  • Cloud FunctionͰͳΜͱ͔ͳΓͦ͏ͳؾ͕͢Δ…

  View Slide

 26. View Slide

 27. ΍Εͦ͏ͳ͜ͱ
  • Realtime Database / AuthenticationΛ؂ࢹͯ͠…
  • ຊ൪σʔλͱςετσʔλͷಉظॲཧ
  • αΠϯΠϯΛslackʹ௨஌ ʼ ෆཁͳαΠϯΠϯͷ࣮ߦ؂ࢹ
  • HTTPτϦΨʔΛ࢖ͬͯ…
  • chat botܦ༝ͰFCM ʼ ϩοΫղআͷ੍ޚ
  • ఆظ࣮ߦ ʼ ར༻͞Ε͍ͯͳ͍ΧʔυͷνΣοΫ

  View Slide

 28. ஫ҙ
  • ແྉ࿮Ͱ͸GoogleҎ֎͔Βͷݺͼग़͕͠Ͱ͖
  ͳ͍ͷͰ஫ҙɻ

  View Slide

 29. firebase/functions-samples

  View Slide

 30. ͓͠·͍
  ʢ࣍ճ͕͋Ε͹ʣͦͷޙͷ࿩ͩͬͨΓɺFirebase
  Λ࢖ͬͨWebαʔϏεఏڙͷ࿩Λ͠·͢ʂ

  View Slide