Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Detonatorで爆発 - Shimokita.unity

Detonatorで爆発 - Shimokita.unity

Yusuke Ando

June 22, 2014
Tweet

More Decks by Yusuke Ando

Other Decks in Programming

Transcript

 1. !ZBOEP
  4IJNPLJUB6OJUZ

  %FUPOBUPSͰരൃ

  View Slide

 2. OPUFNVZBOEP

  View Slide

 3. ΞδΣϯμ
  ֓ཁ
  Πϯετʔϧ
  ϓϨϋϒͰരൃ
  εΫϦϓτ͔Βരൃ
  ༷ʑͳരൃ

  View Slide

 4. લఏ৚݅
  جຊૢ࡞͸υοτΠϯετʔϧ
  3JHJECPEZͱ$PMMJEFSͷ͸લճΛࢀরɻ
  ࡞ۀ͸࠷ޙʹ·ͱΊͯɻ
  ·͊ͳΜͱͳ͘ಈ͖·͢

  View Slide

 5. ֓ཁ

  View Slide

 6. %FUPOBUPS&YQMPTJPO'SBNFXPSL
  ແྉͰരൃ
  ૉࡐ΍ઃఆΛมߋͯ͠രൃ
  ֓ཁ

  View Slide

 7. View Slide

 8. Πϯετʔϧ

  View Slide

 9. Πϯετʔϧ
  ΞηοτετΞ
  ແྉͷΞηοτ΋ଟ਺
  ·ͣ͸ΞΧ΢ϯτ࡞੒
  %FUPOBUPSͰݕࡧ

  View Slide

 10. Πϯϙʔτ׬ྃ

  View Slide

 11. 5FTU4DFOF

  View Slide

 12. ϓϨϋϒͰരൃ

  View Slide

 13. ϓϨϋϒ
  ͙͢ʹ࢖͑ΔരൃΦϒδΣΫτ܈
  γʔϯʹ഑ஔ͢Ε͹ଈരൃ

  View Slide

 14. ϓϨϋϒͰଈരൃ

  View Slide

 15. ଈരൃ

  View Slide

 16. ͕͢͞ʹΦΧγΠ
  ΄Μͱʹଈരൃ͍ͯ͠Δ
  ϘλϯΛԡͨ͠Βͱ͔
  &YQMPEF0O4UBSU͕ݪҼ

  View Slide

 17. &YQMPEF0O4UBSUΛΦϑ

  View Slide

 18. εΫϦϓτ͔Βരൃ

  View Slide

 19. εΫϦϓτ
  ϓϨϋϒ͔Βͷരൃ͸͋͘·Ͱྫ
  രൃର৅ʹεΫϦϓτΛઃఆ
  ॊೈͳઃఆ͕Մೳ
  "EE$PNQPOFOU%FUPOBUPS

  Ξηοτ͕ΤσΟλΛ֦ு͍ͯ͠Δ

  View Slide

 20. ίϯϙʔωϯτ௥Ճ

  View Slide

 21. ઃఆ߲໨

  View Slide

 22. εΫϦϓτͰணՐ
  &YQMPEF0O4UBSUΛΦϑ
  εΫϦϓτ͔Β
  4FOE.FTTBHF b&YQMPEF`

  $PNQPOFOUΛૢ࡞͢Δʹ͸$ͷน

  View Slide

 23. +T4FOE.FTTBHF

  View Slide

 24. DT(FU$PNQPOFOU

  View Slide

 25. ͳͥʁ
  %FUPOBUPS͸$Ͱ࣮૷͞Ε͍ͯΔ
  4FOE.FTTBHFͰͷݺग़͸+4͔Β΋Մೳ
  ΫϥεΛૢ࡞͢Δʹ͸޻෉͕ඞཁ

  4UBOEBSE"TTFUT͔1MVHJOʹஔ͘

  View Slide

 26. ༷ʑͳരൃ

  View Slide

 27. पғͷ෺ମΛਧ͖ඈ͹͢
  3JHJECPEZΛ͚͓͚ͭͯ͹ਧͬඈͿ
  ಈ͔ͳ͍΋ͷʹ͸͚ͭͳ͍

  View Slide

 28. Ի͕ग़Δരൃ
  %FUPOBUPS4PVOEΛ"EE
  Ի੠ϑΝΠϧΛࢦఆ
  ࣮͸όάͬͯΔ

  View Slide

 29. όάରԠ
  ԼهͷίʔυΛPWFSSJEFQVCMJDWPJE*OJU
  ͷલʹೖΕΔɻ

  View Slide

 30. ഁยΛඈ͹͢
  0CKFDU4QSBZTΛ"EE
  ഁยʹ͍ͨ͠3JHJECPEZ෇͖ͷΦϒδΣ
  ΫτΛઃఆ
  ഁย͸ద౰ʹ࡞Δ

  View Slide

 31. ڽͬͨಈ͖

  View Slide

 32. ·ͱΊ
  ͔ͳΓϦονͳػೳ
  ԿՕॴ͔٧·ΔϙΠϯτ͕͋Δ
  ৄ͘͠͸

  IUUQRJJUBDPNZBOEPJUFNTFBDFECDCDG

  View Slide