Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Webプログラマの為のUnity入門

 Webプログラマの為のUnity入門

Yusuke Ando

May 27, 2014
Tweet

More Decks by Yusuke Ando

Other Decks in Programming

Transcript

 1. !ZBOEP
  8FCϓϩάϥϚͷҝͷ

  6OJUZೖ໳

  View Slide

 2. ZBOEP
  $BOEZ$BOFQIQ ࣥච

  View Slide

 3. FOHJOFZBSEDPKQ

  View Slide

 4. ͳΜͰ͓લ͕

  6OJUZͷ࿩͢Μͷʁ

  View Slide

 5. OPUFNVZBOEP

  View Slide

 6. झຯ͸ʮςτϦε ࡞Γ
  ʯ

  View Slide

 7. View Slide

 8. ΞδΣϯμ
  લఏ৚݅
  ֓ཁ
  6OJUZΤσΟλ
  εΫϦϓτ
  Ξηοτ

  View Slide

 9. લఏ৚݅
  ߏจཧղ΍ϩδοΫ͸ཧղ
  6OJUZ͸৮ͬͨ͜ͱͳ͍
  ωΠςΟϒΞϓϦͳͲ΋ະܦݧ
  ͦΕͰ΋6OJUZ͸͙͢ʹͰ͖Δ

  View Slide

 10. ֓ཁ

  View Slide

 11. View Slide

 12. View Slide

 13. %ʹڧ͍ήʔϜΤϯδϯ։ൃπʔϧ

  ͨͱ͑͹υϥΫΤ
  $+4ͰϚϧνϓϥοτϑΥʔϜରԠ

  1$͔ΒεϚʔτϑΥϯɺίϯιʔϧ
  ΞηοτετΞɺ֦ு͕͍͢͝

  ເ͕޿͕Δ
  ֓ཁ

  View Slide

 14. ಺෦ߏ଄
  .POP&OHJOF
  044ͷ$ΛϏϧυ͢Δπʔϧ
  +BWB4DSJQU΋$ʹม׵ͯ͠Ϗϧυ
  όΠφϦ͕࡞ΒΕ࣮ߦ࣌͸ωΠςΟϒ

  View Slide

 15. 6OJUZ4DSJQU
  6OJUZ͸$த৺
  +4ͱ͍ͬͯ΋ϥΠϒϥϦ͸࢖͑ͳ͍
  ܕ͕͋Δ
  6OJUZ4DSJQUͱݺͿ޲͖΋͋Δ

  View Slide

 16. 6OJUZ͔Β͸8FC(-΋

  View Slide

 17. ৄࡉ
  http://japan.unity3d.com/unite/unite2014/files/
  DAY2-1300-room1-Jonas.pdf

  View Slide

 18. 6OJUZΤσΟλ

  View Slide

 19. View Slide

 20. γʔϯϏϡʔ
  ΦϒδΣΫτͷ഑ஔΛߦ͏
  ήʔϜϏϡʔ
  ࣮ߦ࣌ͷը໘ͷϓϨϏϡʔ
  ϋΠϥϧΩʔ
  γʔϯ಺ͷߏ଄
  ϓϩδΣΫτ
  ૉࡐ΍ϑΝΠϧ
  ΠϯεϖΫλ
  ΦϒδΣΫτͷ
  ઃఆ஋

  View Slide

 21. جຊͷྲྀΕ
  γʔϯʹ഑ஔɺҠಈ
  ήʔϜϏϡʔͰϓϨϏϡʔ
  ΠϯεϖΫλͰௐ੔
  ཁ͸εϥΠυ࡞੒ͳͲͱࣅͨྲྀΕ

  View Slide

 22. ࠷ॳʹ٧·Δ
  ׳Εͷ໰୊ɻΩʔϘʔυɺϚ΢εॏཁ
  Ҡಈ
  ճస
  ֦େ

  View Slide

 23. ΠϯεϖΫλେࣄ
  ࡉ͔͍ઃఆ஋͸खೖྗͨ͠΄͏͕࣮֬

  View Slide

 24. Ͱ͔ͬͯ͘͠ΈͨΓ
  େࣄͳαΠζ΍Ґஔ͸͖ͬͪΓ

  View Slide

 25. ϥΠτ͕ແ͍ͱ҉͍

  View Slide

 26. ૉࡐௐୡ
  ࠷ॳ͸6OJUZ$IBO
  ..%ͳͲ͔Βม׵
  ࣗ࡞ͰϞσϦϯάɻ
  6OJUZʹ͸ϞσϦϯάػೳ͸͋Γ·ͤΜ

  View Slide

 27. εΫϦϓτ

  View Slide

 28. ΠϯεϖΫλ͔Βઃఆ

  View Slide

 29. ίϯϙʔωϯτʹׯব

  View Slide

 30. ͔ͳΓ௚ײత

  View Slide

 31. ΤσΟλͱ௒࿈ܞ
  εΫϦϓτͷඍௐ੔͸ίʔυෆཁ

  View Slide

 32. ෺ཧԋࢉ΋ॠࡴ

  View Slide

 33. Ξηοτ

  View Slide

 34. View Slide

 35. ΞηοτετΞ
  Ϟσϧɺը૾ɺԻ
  εΫϦϓτ
  γεςϜ֦ு
  શ͕ͯύοέʔδԽ͞Εൢച΋Մೳɻ

  View Slide

 36. &YDFMͰʂʁ

  View Slide

 37. ͞Βʹ
  0DVMVT3JGU
  -FBQ.PUJPO
  ,JOFDU
  ͞·͟·ͳઌ୺σόΠε΋ύοέʔδͰಋೖ

  View Slide

 38. Կ͔Β࢝ΊΔʁ

  View Slide

 39. View Slide

 40. ͸͡Ίͯͷ6OJUZ

  View Slide

 41. ·ͱΊ
  8FCϓϩάϥϚʹͱͬͯ͸؆୯
  ͋ͬͱ͍͏ؒʹಈ࡞͢Δ΋ͷ͕࡞ΕΔ
  ೔༵େ޻ʹ࠷ద
  ίϯϙʔωϯτ׬੒౓ʹ1)1Λ༕͏

  View Slide