Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

いまからでも遅くない!Git超入門 座学編 rerun

いまからでも遅くない!Git超入門 座学編 rerun

本スライドは以下connpassで実施した資料になります。
https://ibm-developer.connpass.com/event/280948/

YokoKohno

May 26, 2023
Tweet

Other Decks in Education

Transcript

 1. 5FDI%PKP
  ͍·͔ΒͰ΋஗͘ͳ͍ʂ
  (JU௒ೖ໳ʢ࠲ֶฤʣ
  ೥݄೔
  IBM Developer
  3&36/

  View full-size slide

 2. 2
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ࣗݾ঺հ
  • Տ໺ Α͏ࢠʢ͜͏ͷ Α͏͜ʣ
  ZPLPOP!KQJCNDPN
  ܦྺ
  Y೥ʙ ೔ຊ*#.ۈ຿ɻ౰ॳ͸4*Ͱͷ͓٬༷γεςϜ։ൃۀ຿
  ೥ʙ σʔλϞσϧؔ࿈ɺϚελʔσʔλ؅ཧؔ࿈48੡඼ͷٕज़Ӧۀ
  ೥ʙ *#.$MPVEٕज़ӦۀΛܦݧޙɺηʔϧεɾαϙʔτۀ຿΁
  ೥ʙ ΧελϚʔαΫηεϚωʔδϟ ண೚

  View full-size slide

 3. 3
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ໔੹ࣄ߲
  ຊࢿྉʹؚ·ΕΔ৘ใ͸ՄೳͳݶΓਖ਼֬Λظ͓ͯ͠Γ·͕͢ɺ
  هࡌ͞Εͨ಺༰ʹؔͯ͠ɺ೔ຊΞΠɾϏʔɾΤϜגࣜձ͕ࣾ
  ԿΒอূ͢Δ΋ͷͰ͸͋Γ·ͤΜɻ
  ैͬͯɺຊࢿྉͷ৘ใͷར༻͸࢖༻ऀͷ੹೚ʹ͓͍ͯ
  ҝ͞ΕΔ΋ͷͰ͋Γɺࢿྉͷ಺༰ʹΑͬͯड͚ͨ
  ೗ԿͳΔඃ֐ʹؔͯ͠΋Ұ੾ͷิঈΛ͢Δ΋ͷͰ͸͋Γ·ͤΜɻ

  View full-size slide

 4. 4
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ݚमͷΰʔϧ
  (JUͷجຊతͳ֓೦͕Θ͔Δ

  View full-size slide

 5. 5
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ຊ೔ͷΞδΣϯμ
  ɽόʔδϣϯ؅ཧγεςϜͱ͸
  ɽ(JUɺ(JU)VCͱ͸
  ɽ(JUશମ૾
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢίϛοτɺJOJUͳͲʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϒϥϯνɺϚʔδɺίϯϑϦΫτʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϓογϡɺΫϩʔϯɺϑΣονɺϓϧʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϓϧϦΫΤετɺϒϥϯνઓུʣ

  View full-size slide

 6. 6
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ຊ೔ͷΞδΣϯμ
  ɽόʔδϣϯ؅ཧγεςϜͱ͸
  ɽ(JUɺ(JU)VCͱ͸
  ɽ(JUશମ૾
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢίϛοτɺJOJUͳͲʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϒϥϯνɺϚʔδɺίϯϑϦΫτʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϓογϡɺΫϩʔϯɺϑΣονɺϓϧʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϓϧϦΫΤετɺϒϥϯνઓུʣ

  View full-size slide

 7. 7
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  όʔδϣϯ؅ཧγεςϜͱ͸
  ϑΝΠϧʹରͯ͠
  ʮ͍ͭʯ ʮ୭͕ʯʮԿΛมߋ͔ͨ͠ʯ
  ͱ͍͏Α͏ͳ৘ใΛه࿥͢Δ͜ͱͰɺ
  աڈͷ͋Δ࣌఺ͷঢ়ଶΛʮ෮ݩʯͨ͠Γ
  มߋ಺༰ͷʮࠩ෼ʯΛදࣔͰ͖ΔΑ͏ʹ
  ʮόʔδϣϯʯΛ෇͚ͯ؅ཧ͢ΔγεςϜ

  View full-size slide

 8. 8
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  όʔδϣϯ؅ཧγεςϜͱ͸
  όʔδϣϯ؅ཧ͠ͳ͍৔߹ͷϑΝΠϧ؅ཧ͸ɾɾɾ
  ࠷৽ͷϑΝΠϧ
  ͸ͲΕ͚ͩͬʁ ϓϨθϯ.pptx
  मਖ਼ मਖ਼
  ͋ɺ্ॻ͖
  ͪ͠Όͬͨɾɾ

  View full-size slide

 9. 9
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  όʔδϣϯ؅ཧγεςϜͱ͸
  όʔδϣϯ؅ཧ͢Δͱɾɾɾ
  ࠩ෼͕Ұ໨Ͱ
  Θ͔Δʂ
  ϓϨθϯ.pptx
  मਖ਼ मਖ਼
  ܯࠂग़ͨͷͰ
  ͍·্ॻ͖Ͱ͖
  ͳ͍Ͷʂ
  Ҏલͷঢ়ଶʹ
  ໭ͤΔʂ
  ୭͕ɺ͍ͭɺͲͷϑΝΠϧ
  Λมߋ͔ͨ͠Ұ໨ྎવ

  View full-size slide

 10. 10
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  本⽇のアジェンダ
  ɽόʔδϣϯ؅ཧγεςϜͱ͸
  ɽ(JUɺ(JU)VCͱ͸
  ɽ (JUશମ૾
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢίϛοτɺJOJUͳͲʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϒϥϯνɺϚʔδɺίϯϑϦΫτʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϓογϡɺΫϩʔϯɺϑΣονɺϓϧʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϓϧϦΫΤετɺϒϥϯνઓུʣ

  View full-size slide

 11. 11
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  (JUɺ(JU)VCͱ͸
  (JUͱ͸ɾɾɾ
  ・リーナス・トーバルズが開発
  ・Linuxカーネル開発時に誕⽣
  ・分散バージョン管理システム
  "File:LinuxCon Europe Linus Torvalds 03 (cropped).jpg" by Krd (photo)Von Sprat (crop/extraction) is licensed under CC
  BY-SA 4.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0?ref=openverse.
  ・⼤規模プロジェクト向き

  View full-size slide

 12. 12
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  (JUɺ(JU)VCͱ͸
  (JUҎ֎ͷதԝूதܕόʔδϣϯ؅ཧγεςϜ
  ➀औಘ
  ➂൓ө
  ➁มߋ
  ϦϞʔτ
  ϦϙδτϦ

  View full-size slide

 13. 13
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  (JUɺ(JU)VCͱ͸
  (JUͳͲͷ෼ࢄܕόʔδϣϯ؅ཧγεςϜ
  ϦϞʔτ
  ϦϙδτϦ
  ➁มߋ
  ϩʔΧϧ
  ϦϙδτϦ
  ϩʔΧϧ
  ϦϙδτϦ
  ➀औಘ
  ➂൓ө
  (JUIVCͳ
  Ͳ

  View full-size slide

 14. 14
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  (JUɺ(JU)VCͱ͸
  (JUҎ֎ͷதԝूதܕόʔδϣϯ؅ཧγεςϜ
  ɾΦϑϥΠϯͰ͸ཤྺͷরձ͕Ͱ͖ͳ͍
  ɾࣗ෼ͷฤू͕ଞͷϝϯόʔ΁ӨڹΛ༩͑Δ
  ˠฤूத͸ଞͷਓ͸ಉ͡ϑΝΠϧΛฤूͰ͖ͳ͍
  ɾϦϞʔτϦϙδτϦ͕ফ໓͢Δͱ෮چͰ͖ͳ͍

  View full-size slide

 15. 15
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  (JUɺ(JU)VCͱ͸
  (JUͳͲͷ෼ࢄܕόʔδϣϯ؅ཧγεςϜ
  ɾࣗ෼ͷฤू͕ଞͷϝϯόʔ΁ӨڹΛ༩͑ͳ͍
  ˠฤूதͰ΋ଞͷਓ͸ಉ͡ϑΝΠϧΛฤूͰ͖Δ
  ɾΦϑϥΠϯͰ΋ཤྺͷরձ͕Ͱ͖Δ
  ɾϦϞʔτϦϙδτϦ͕ফ໓ͯ͠΋෮چͰ͖Δ

  View full-size slide

 16. 16
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ŋιʔείʔυͷ
  ϗεςΟϯάαʔϏε
  ŋΫϦεɾϫϯετϥεΒ͕։ൃ
  ŋଞʹ΋(JU-BCɺ#JU#VDLFU
  ŋ4/4ɺ*%&ɺ$*$%ɾɾɾ
  (JUɺ(JU)VCͱ͸
  (JU)VCͱ͸ɾɾɾ
  "Gotham Ruby Conference 2008" by sd is licensed under CC BY-NC-SA 2.0. To view a copy of this
  license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/?ref=openverse.

  View full-size slide

 17. 17
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  (JUɺ(JU)VCͱ͸
  ϦϙδτϦ͍Ζ͍Ζʢ044ܥʣ
  https://github.com/nodejs/node

  View full-size slide

 18. 18
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  (JUɺ(JU)VCͱ͸
  https://github.com/trekhleb/javascript-algorithms
  ϦϙδτϦ͍Ζ͍Ζʢαϯϓϧܥʣ

  View full-size slide

 19. 19
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  (JUɺ(JU)VCͱ͸
  https://github.com/aws-amplify-jp/awesome-aws-amplify-ja
  ϦϙδτϦ͍Ζ͍Ζʢ·ͱΊܥʣ

  View full-size slide

 20. 20
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  (JUɺ(JU)VCͱ͸
  https://github.com/IBM/japan-technology
  *#.΋ެ։ͯ͠·͢

  View full-size slide

 21. 21
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ຊ೔ͷΞδΣϯμ
  ɽόʔδϣϯ؅ཧγεςϜͱ͸
  ɽ(JUɺ(JU)VCͱ͸
  ɽ(JUશମ૾
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢίϛοτɺJOJUͳͲʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϒϥϯνɺϚʔδɺίϯϑϦΫτʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϓογϡɺΫϩʔϯɺϑΣονɺϓϧʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϓϧϦΫΤετɺϒϥϯνઓུʣ

  View full-size slide

 22. 22
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ϦϞʔτ
  ϦϙδτϦ
  มߋ
  ϩʔΧϧ
  ϦϙδτϦ
  ϩʔΧϧ
  ϦϙδτϦ
  औಘ
  (JUIVCͳͲ
  ʢ͓͞Β͍ʣ(JUͳͲͷ෼ࢄܕόʔδϣϯ؅ཧγεςϜ
  ൓ө
  (JUશମ૾

  View full-size slide

 23. 23
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ΠϯσοΫε
  ϫʔΫπϦʔ
  ϩʔΧϧ
  ϦϙδτϦ
  ϦϞʔτ
  ϦϙδτϦ
  ֓ཁਤͱొ৔ਓ෺ʢ࡞ۀ৔ॴ΍อଘ৔ॴʣ
  GithubͳͲ
  (JUશମ૾
  ࡞ۀ৔ॴ ߋ৽४උ
  ϩʔΧϧ
  อଘ৔ॴ
  ϦϞʔτ
  อଘ৔ॴ

  View full-size slide

 24. 24
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ຊ೔ͷΞδΣϯμ
  ɽόʔδϣϯ؅ཧγεςϜͱ͸
  ɽ(JUɺ(JU)VCͱ͸
  ɽ(JUશମ૾
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢίϛοτɺJOJUͳͲʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϒϥϯνɺϚʔδɺίϯϑϦΫτʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϓογϡɺΫϩʔϯɺϑΣονɺϓϧʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϓϧϦΫΤετɺϒϥϯνઓུʣ

  View full-size slide

 25. 25
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  commit
  add ΠϯσοΫε
  ϫʔΫπϦʔ
  ϩʔΧϧ
  ϦϙδτϦ
  ϦϞʔτ
  ϦϙδτϦ
  (JUϫʔΫϑϩʔͱجຊతͳίϚϯυͱͷରԠ
  init
  ϩʔΧϧϦϙδτϦ࡞੒
  status
  GithubͳͲ
  (JUίϚϯυͷཧղʢίϛοτɺJOJUͳͲʣ

  View full-size slide

 26. 26
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  JOJUɺ BEEɺTUBUVTɺDPNNJU
  init ・・・ ϩʔΧϧϦϙδτϦΛ࡞੒͢Δ
  status ・・・ ϫʔΫπϦʔͷঢ়گΛදࣔ͢Δ
  add ・・・ ϑΝΠϧΛΠϯσοΫεʹ௥Ճ͢Δ
  commit ・・・ ΠϯσοΫεʹ͋ΔϑΝΠϧΛ
  ϩʔΧϧϦϙδτϦʹ௥Ճ͢Δ
  (JUίϚϯυͷཧղʢίϛοτɺJOJUͳͲʣ

  View full-size slide

 27. 27
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ຊ೔ͷΞδΣϯμ
  ɽόʔδϣϯ؅ཧγεςϜͱ͸
  ɽ(JUɺ(JU)VCͱ͸
  ɽ(JUશମ૾
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢίϛοτɺJOJUͳͲʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϒϥϯνɺϚʔδɺίϯϑϦΫτʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϓογϡɺΫϩʔϯɺϑΣονɺϓϧʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϓϧϦΫΤετɺϒϥϯνઓུʣ

  View full-size slide

 28. 28
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  commit
  add ΠϯσοΫε
  ϫʔΫπϦʔ
  ϩʔΧϧ
  ϦϙδτϦ
  ϦϞʔτ
  ϦϙδτϦ
  (JUϫʔΫϑϩʔͱجຊతͳίϚϯυͱͷରԠ
  init
  ϩʔΧϧϦϙδτϦ࡞੒
  status
  branch
  merge
  checkout
  (JUίϚϯυͷཧղʢϒϥϯνɺϚʔδɺίϯϑϦΫτʣ
  GithubͳͲ

  View full-size slide

 29. 29
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ϒϥϯν
  ʮ෼ذʯͯ͠ه࿥͢ΔͨΊͷ࢓૊Έ
  A B C
  H
  Z
  リリース
  履歴
  バグ
  履歴
  機能追加
  履歴
  (JUίϚϯυͷཧղʢϒϥϯνɺϚʔδɺίϯϑϦΫτʣ

  View full-size slide

 30. 30
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  Ϛʔδ
  ࡞ۀதͷϒϥϯνʹɺผͷϒϥϯνͷ಺༰ΛऔΓࠐΉ͜ͱʢ౷߹͢Δ͜ͱʣ
  C
  H
  D
  J
  Index.html
  Index.html
  Index.html
  (JUίϚϯυͷཧղʢϒϥϯνɺϚʔδɺίϯϑϦΫτʣ

  View full-size slide

 31. 31
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ίϯϑϦΫτ
  ෳ਺ਓ͕ಉ͡ՕॴΛมߋͯ͠Ϛʔδ͠Α͏ͱͨ࣌͠ɺͲͷهड़Λ༏ઌͨ͠Β͍͍͔෼͔
  Βͳ͍ঢ়ଶ
  B C
  H
  D
  J
  コンフリクト
  (JUίϚϯυͷཧղʢϒϥϯνɺϚʔδɺίϯϑϦΫτʣ

  View full-size slide

 32. 32
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ຊ೔ͷΞδΣϯμ
  ɽόʔδϣϯ؅ཧγεςϜͱ͸
  ɽ(JUɺ(JU)VCͱ͸
  ɽ(JUશମ૾
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢίϛοτɺJOJUͳͲʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϒϥϯνɺϚʔδɺίϯϑϦΫτʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϓογϡɺΫϩʔϯɺϑΣονɺϓϧʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϓϧϦΫΤετɺϒϥϯνઓུʣ

  View full-size slide

 33. 33
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  push
  commit
  add ΠϯσοΫε
  ϫʔΫπϦʔ
  ϩʔΧϧ
  ϦϙδτϦ
  ϦϞʔτ
  ϦϙδτϦ
  (JUϫʔΫϑϩʔͱجຊతͳίϚϯυͱͷରԠ
  init
  clone
  ϩʔΧϧϦϙδτϦ࡞੒
  status
  branch
  merge
  checkout
  (JUίϚϯυͷཧղ ϓογϡɺΫϩʔϯɺϑΣονɺϓϧ

  pull/fetch
  GithubͳͲ

  View full-size slide

 34. 34
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ϓογϡ
  ϩʔΧϧϦϙδτϦʹ͋Δର৅σʔλΛɺϦϞʔτϦϙδτϦʹΞοϓϩʔυ͢Δ͜ͱ
  push
  ϩʔΧϧ
  ϦϙδτϦ
  ϦϞʔτ
  ϦϙδτϦ
  Githubͳ
  Ͳ
  (JUίϚϯυͷཧղ ϓογϡɺΫϩʔϯɺϑΣονɺϓϧ

  View full-size slide

 35. 35
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  Ϋϩʔϯ
  ϦϞʔτϦϙδτϦʹ͋Δ৘ใΛɺϩʔΧϧϦϙδτϦʹ·Δ͝ͱίϐʔ͢Δ͜ͱ
  ʢಉ࣌ʹϩʔΧϧϦϙδτϦ΋࡞੒ʣ
  clone
  ϩʔΧϧ
  ϦϙδτϦ
  ϦϞʔτ
  ϦϙδτϦ
  GithubͳͲ
  (JUίϚϯυͷཧղ ϓογϡɺΫϩʔϯɺϑΣονɺϓϧ

  View full-size slide

 36. 36
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ϑΣον
  ϦϞʔτϦϙδτϦ ͔Β࠷৽ͷߋ৽৘ใΛऔಘͯ͠ɺϩʔΧϧϦϙδτϦΛ࠷৽Խ͢Δ͜ͱ
  fetch
  ϩʔΧϧ
  ϦϙδτϦ
  ϦϞʔτ
  ϦϙδτϦ
  GithubͳͲ
  (JUίϚϯυͷཧղ ϓογϡɺΫϩʔϯɺϑΣονɺϓϧ

  View full-size slide

 37. 37
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ϓϧ
  ϦϞʔτϦϙδτϦ ͔Β࠷৽ͷߋ৽৘ใΛऔಘͯ͠ɺϩʔΧϧϦϙδτϦΛ࠷৽Խͯ͠ɺ
  खݩͷιʔεͱϚʔδ͢Δ͜ͱʢGFUDIʴNFSHFʣ
  pull
  ϩʔΧϧ
  ϦϙδτϦ
  ϦϞʔτ
  ϦϙδτϦ
  GithubͳͲ
  (JUίϚϯυͷཧղ ϓογϡɺΫϩʔϯɺϑΣονɺϓϧ

  View full-size slide

 38. 38
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ຊ೔ͷΞδΣϯμ
  ɽόʔδϣϯ؅ཧγεςϜͱ͸
  ɽ(JUɺ(JU)VCͱ͸
  ɽ(JUશମ૾
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢίϛοτɺJOJUͳͲʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϒϥϯνɺϚʔδɺίϯϑϦΫτʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϓογϡɺΫϩʔϯɺϑΣονɺϓϧʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϒϥϯνઓུɺϓϧϦΫΤετʣ

  View full-size slide

 39. 39
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ϒϥϯνઓུ
  ͜͜Ͱ͸Ұൠతʹ͸ʮHJUGMPXʯͱݺ͹ΕΔ΋ͷΛઆ໌͢Δʢߟ͑ํʣ
  ҎԼͷϒϥϯνͰߏ੒͢Δɻ
  NBTUFS NBJO

  EFWFMPQ
  GFBUVSF
  SFMFBTF
  IPUGJY
  ϓϩμΫτͱͯ͠ϦϦʔε͢Δ༻ͷϒϥϯνɻϦϦʔεͨ͠Βλά෇͚͢Δɻ
  ϦϦʔεޙͷۓٸରԠʢΫϦςΟΧϧͳόάϑΟοΫεͳͲʣ༻ɻ
  ։ൃ༻ϒϥϯνɻίʔυ͕҆ఆ͠ɺϦϦʔε४උ͕Ͱ͖ͨΒrelease΁Ϛʔδ
  ͢Δɻ
  ػೳͷ௥Ճ༻ɻdevelop͔Β෼ذ͠ɺdevelopʹϚʔδ͢Δɻ
  ϓϩμΫτϦϦʔεͷ४උ༻ɻ
  ϦϦʔε༧ఆͷػೳ΍όάϑΟοΫε͕൓ө͞Εͨঢ়ଶͷdevelop͔Β෼ذ
  ͢Δɻ
  (JUίϚϯυͷཧղʢϒϥϯνઓུɺϓϧϦΫΤετʣ

  View full-size slide

 40. 40
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ϒϥϯνઓུʢथܗਤʣ
  ྫ͑͹ɾɾɾ
  NBTUFS NBJO

  EFWFMPQ
  GFBUVSF
  SFMFBTF
  IPUGJY
  Tag
  Ver0.1
  Tag
  Ver1.0
  Tag
  Ver2.0
  Tag
  Ver2.1
  (JUίϚϯυͷཧղʢϒϥϯνઓུɺϓϧϦΫΤετʣ

  View full-size slide

 41. 41
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ϓϧϦΫΤετ
  ίʔυͳͲΛ௥Ճɾमਖ਼ͨ͠ࡍɺϒϥϯν΁ͷ൓өΛଞͷ։ൃऀʹґཔ͢Δػೳ
  ϓϧϦΫΤετ Ϛʔδ
  ϨϏϡʔ୲౰
  (JUίϚϯυͷཧղʢϒϥϯνઓུɺϓϧϦΫΤετʣ

  View full-size slide

 42. 5FDI%PKP
  ͍·͔ΒͰ΋஗͘ͳ͍ʂ
  (JU௒ೖ໳ʢϋϯζΦϯฤʣ
  ͜͏͝ظ଴ʂʂ
  IBM Developer
  ࣍ճ༧ࠂʂʂ

  View full-size slide

 43. 5FDI%PKP
  ͍·͔ΒͰ΋஗͘ͳ͍ʂ
  (JU௒ೖ໳ʢϋϯζΦϯฤʣ
  ͜͏͝ظ଴ʂʂ
  IBM Developer

  View full-size slide

 44. 44
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ·ͱΊ
  ɽόʔδϣϯ؅ཧγεςϜͱ͸
  ɽ(JUɺ(JU)VCͱ͸
  ɽ(JUશମͱίϚϯυͷରԠ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢίϛοτɺJOJUͳͲʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϒϥϯνɺϚʔδɺίϯϑϦΫτʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϓογϡɺΫϩʔϯɺϑΣονɺϓϧʣ
  ɽ(JUίϚϯυͷཧղʢϒϥϯνઓུɺϓϧϦΫΤετʣ
  (JUެࣜυΩϡϝϯτ͸ͥͻ͝ཡ͍ͩ͘͞ʂ
  IUUQTHJUTDNDPNCPPLKBW

  View full-size slide

 45. 45
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ͍Ζ͍Ζ5SZ&SSPS͠ͳ͕Β
  ࢼͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞

  View full-size slide

 46. 46
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ͪΐͬͱ͓·͚ ɿ 4#0.ͷ͓࿩
  SBOM = Software Bill of Materials
  ιϑτ΢ΣΞ෦඼ද

  View full-size slide

 47. 47
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  4#0.ͷඞཁੑ͕ߴ·͖ͬͯͨഎܠ
  ෳࡶԽ͍ͯ͠Διϑτ΢ΣΞ
  ଟ͘ͷOSSΛऔΓࠐΜͩ։ൃ
  αϓϥΠνΣʔϯʹજΉ੬ऑੑ
  ྫʣSolarWinds (2020೥)ɺ
  Apache Log4j (2021೥)
  ੬ऑੑ͕ݟ͔ͭͬͨͱ͖ʹ
  ֘౰͢Διϑτ΢ΣΞ͕
  ࢖ΘΕ͍ͯΔՕॴΛಛఆ͠
  ӨڹΛ೺Ѳ͢Δඞཁੑ
  ʹ SBOMΛ༻͍ͨ؅ཧ

  View full-size slide

 48. 48
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ถࠃͰ΋೔ຊͰ΋ r (JU)VC΋ରԠ͸͡Ίͯ·͢
  ܦࡁ࢈ۀল αΠόʔɾϑΟδΧϧɾηΩϡϦςΟ֬อʹ޲͚ͨιϑτ΢ΣΞ؅ཧख๏౳ݕ౼λεΫϑΥʔε
  https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sangyo_cyber/wg_seido/wg_bunyaodan/software/index.html
  αΠόʔηΩϡϦςΟͷڧԽʹؔ͢Δେ౷ྖྩୈ14028߸ (2021/5 ถࠃʹͯ ൃ෍)
  ιϑτ΢ΣΞͷαϓϥΠνΣʔϯ্ͷ҆શੑ޲্ͷͨΊʹɺιϑτ΢ΤΞͷߏ੒ཁૉʹؔ͢ΔৄࡉΛ෦඼ද(SBOM:Software Bill of
  Materials )ͱͯ͠؅ཧ͢Δ͜ͱΛٻΊΔ΋ͷɻιϑτ΢ΤΞͷ੬ऑʢ͍ͥ͡Ό͘ʣੑ΁ͷରԠʹ׆༻͢Δ͜ͱΛ໨తͱ͢Δɻ
  GitHub :ηϧϑαʔϏεͷSBOM͕ొ৔ (2023/3/28)
  https://github.blog/jp/2023-04-06-introducing-self-service-sboms/
  SBOMͷͨΊͷඪ४ϑΥʔϚοτͰ͋Δ
  SPDX(Software Package Data Exchange)ܗࣜͰͷΤΫεϙʔτ͕Մೳʹ

  View full-size slide

 49. 49
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide

 50. 50
  Customer Success, IBM Technology, Japan / © 2023 IBM Corporation

  View full-size slide