הוראה ולמידה בסביבת ווב 2

35216c1654dcb70ea905537fcf2b1785?s=47 yoram orad
September 30, 2011

הוראה ולמידה בסביבת ווב 2

35216c1654dcb70ea905537fcf2b1785?s=128

yoram orad

September 30, 2011
Tweet

Transcript

 1. בוו תביבסב הדימלו הארוה 2 דערוא םרוי , ינוי 2010

 2. םילדבהה תא ואצמ

 3. ולאה תונומתה יתש ןיב לדבהה המ ?

 4. ולאה תונומתה יתש ןיב לדבהה המו ?

 5. ףותיש - שדחה רודה ינייפאממ דחא טנרטניאה לש – בוו

  2
 6. תגצמב ןודנ המ לע ? • בוו והמ 2 ?

  • בוו לש םילכ רפסמ 2 יקיוו ןוגכ , םיגולב , סקודלגוג , סשילד , תויתרבח תותשר , סבייווטנ , גיד , הסאקיפ , בויטוי . • ילכ לש םייטקדיד תונורתיו םייטקדיד םישומיש בוו 2 .
 7. בוו 2 – רבודמ םצעב המ לע ? רשפאמה טנרטניאה

  לש שדחה רודה : • ףותיש . • יאמצע ןכות תריצי . • תשר ימושיי : םינוש םימושייב שומיש בשחמה לע קר םינקתומ ויה רבעבש ישיאה ( םילילמת ידבעמ , תוגצמ תונכות , דועו ינורטקלא ןויליג תונכות .)
 8. בוו חנומה רוקמ 2 • בוו חנומה Web 2.0) 2.0

  ) יליירוא םיט ידי לע עבטנ ( Tim O'Reilly ) , רבוטקואב םייקתהש סנכל םשכ 2004 ןסב השדחה תשרה אשונב וקסיסנרפ .
 9. תויגת – בווב עדימ שופיחל ךרד 2 • בווב עדימה

  שופיחל תחוור ךרד 2 תויגת תועצמאב איה ( tags :) ןכותה ינרצי םהיניע תואר יפל תויגת םמצעב םירידגמ . םהש תויגת המכ ףרצל םילוכי םה עדימ טירפ לש וגויתל םיצור . • םיתעל – רפסמ לע דיעמ הנותנ תיגת לדוג רשאכ םינוש םילדגב תועיפומ תויגתה היפל םיגיותמה םיטירפה . • תויגתב שומיש לש ןורתי : תושימג – םיאשונ יפ לע שופיחל שיגנ עדימה טירפ ותוא םינוש , דחא אשונ ידי לע טירפ גויתל דוגינב . המגודל : ראתמה עדימ טירפ רובע ןוגכ תויגת המכ גיצהל רשפא הביבסה לע התעפשהו למשחה תנחת תלועפ תא : היגרנא , תילמשח היגרנא , למשח תונחת , היגרנא תורמה , הביבס . םיתעל ארקנ רתאב תויגת ףסוא תויגת ןנע
 10. תויגת ןנעל המגוד

 11. תויגתל תואמגוד : למרכ ןונמא לש רתאב םיבשחמה רתא Hzone

 12. בוו ילכ 2 – תונורתיו םישומיש

 13. יקיוו ( Wiki ) יקיוו והמ ? • טנרטניא ירתאו

  עדימ ירגאמ לש הריהמו הטושפ היינבל הטיש . רוקמ השוריפו יאווה ידילי תפשב איה הלימה " ריהמ ."
 14. יקיוו יפדל תואמגוד

 15. יקיוו ףדל המגוד • יקיוו ףד לש הנומת בלשל

 16. None
 17. יקיוו לש םינייפאמ • תוטשפ , תוחונו תוריהמ . •

  הביתכל תיפותיש הביבס / לש הביבסב דומילו האירק טנרטניא . • םיקזנ ןוקיתל הלק תורשפא ( רשפאמה ןויכרא םייק תולקב םינותנ רוזחש .) • תופיקש – ףתתשמ לש ויתומורת תא תוארל רשפא . • תוינכדע – םוקמב הדימע ןיא , בושו בוש ןחבנ עדיה ססובמו רישע רצותהו .
 18. יקיוו ימזימל תואמגוד • תירבעב הידפיקיוו • תילגנאב הידפיקיוו •

  טוטיציקיוו • ןולימיקיוו • ןיזוגור רפסה תיב לש יקיווה • ונ " בושקת ח
 19. יקיווה תאצמה • ידי לע אצמוה םהגנינק דרוו ( Ward

  Cunningham ) ב - 1995 • ןושארה יקיווה רתא - Ward's Wiki . • הידפיקיווה תמקה : 2001 . • תירבעב הידפיקיווה תמקה : 2003 .
 20. יקיוו םהב חותפל ןתינש תשרב תומוקמ • http://www.wiki.co.il • http://www.wikispaces.com/

 21. יטקדיד ילככ יקיוו יקיווב שמתשהל יאדכ עודמ ? : •

  םידימלתל רשפאמ יקיווה , הביבסב בותכל םירומ וא םיטנדוטס תדמתמ תורבדיה םהיניב תרצונש ךכ תיפותיש . • דימלתה לש ישיאה לוקה יוטיבל ילכ . • םיגשומ לש רפושמ שוביג . • תדמולה הליהקל תישיא תוביוחמ תריצי .
 22. יטקדיד ילככ יקיוו - ךשמה • הביתכ ירצות לש תוהובג

  תוקופת . • ידי לע ןועיטו רקח ןוגכ תונוש הדימל תויונמוימ לש שוביגו לוגרת םישמתשמה ןיב דימתמ ןתמו אשמ . • תיתרבחו תישיא הקיתא לוגרתו דומילל תונמדזה תריצי . • םידימלת לש תומורת ירחא בוקעל הרומה לש תלוכי . • היצקלפרל ילכ .
 23. יקיווב שומישל תוירשפא םיכרד • ישיא רצות תשגה – יתתיכה

  יקיוה ףד ךותב ישיא ךרע תביתכ הרומל ותשגהו . • יתצובק רצות תשגה – תצובקל ףתושמ ידומיל רצות תריצי םידמול . • רמאמ לש יתצובק חותינ . • ןחבמ תארקל תובושתו תולאש ףד תיינב . • רקחמ תעצה וא רקח תלאש לש תפתושמ הנכה . • םיחנומ רגאמ תמקה יפותיש ןפואב הנבנה .
 24. יקיווב שומישל תוירשפא םיכרד - ךשמה • התיכה ידימלת לכ

  תבוטל םייפותיש רועיש ימוכיס תיינב . • אשונ ביבס םייפותיש תונומת ירגאמ תיינב . • ןותנ אשונב םירושיק רגאמ תיינב ( היגרנא לשמל ) הנבייו ךליש התיכה ידימלת ידי לע הגרדהבו ףתושמב . • דמלנש המ לע דימלתה לש תישיא הביתכ , הפוקתל תחא , הרומה רובע הכרעהל ילככו דימלתה רובע יביטקלפר יעצמאכ .
 25. םיגולב • גולב ( Blog ) תשר ןמוי אוה ,

  דיחי ידי לע בתכנה םיבתוכ הצובק וא . םיבתוכ הצובקה וא דיחיה הילא ביגהל םילוכי םישלוגו המושר .
 26. םיגולבל תואמגוד

 27. גולבב םוסרפל המגוד • גולב לש הנומת בלשל

 28. םיגולבל תואמגוד • ךוניח יניינעל םיגולב • הדימל , םהיניבש

  המו טנרטניא • םניח הסינכה , ריחמ יצחב םידלי • םייעוצקמ םירומו תותיכ יכנחמ לש םידיקפתה תועמשמ • רחא עסמ • The thinking stick • Science teacher • הארוהה ליבשב • םינוש םיניינעב םיגולב • דשא ילא לש םוקי יטלומה • רטסבוו 4 • ןוארב טאמ לש גולבה
 29. םיגולב םהב חותפל ןתינש תשרב תומוקמ • רגולב • זגולבוידא

  • םישנא זופת – היגולבה • סרפדרוו
 30. יטקדיד ילככ םיגולב יטקדיד ילככ םיגולבב שמתשהל עודמ ? :

  • ימצעה םנוחטיב תרבגהו םידימלת תמצעה . • תיתרוקיב הבישח חופיט . • םידימלת לש הימונוטואה תרבגה . • םידימלת לש היצביטומה תרבגה . • היצקלפרל ילכ .
 31. יטקדיד ילככ םיגולב - ךשמה • ילאטיגיד ןכות תריציו תישיא

  הביתכ לש תויונמוימ חותיפ . • םהיתובשחמ תא אטבל םידימלתל תורשפא ןתמ . • ליבומה ךשמתמ חישל םיארוקו םיבתוכ ןיב רובחל תורשפא ןתמ הבישחו הביתכ ךשמהל . • תיפותיש הדימלו םיתימע ףותיש .
 32. הארוהב םיגולב לש םימגד • יאמצע : גולב דימלת לכל

  , ותטילשב אצמנה , םינכת םע הדימלה לולסמל םיעגונה םייאמצע . לש םיגולבל רשוקמ גולבה םירחאה םידימלתה . • הרומ גולב : הרומל ךיישה גולב , אוהו ומצעב ותוא להנמה םינכת וב הלעמה דיחיה . תועדוהל וב ביגהל םישרדנ וידימלת . • יתתיכ - יפותיש : םידמוללו םגו הרומל םג ףתושמב ךיישה גולב סרוקב . םירמוח תולעהל םילוכי םלוכ , עדימ קולחלו ביגהל . • יתווצ : תצובקמ קלחכ םידימלת תצובק ידי לע להונמה גולב סרוק תרגסמב הדימל .
 33. םיגולבורקימ • ורקימ - גולב : ינוכדע םסרפל רשפאמה גולב

  םירצרצק טסקט , תונומת , םיפילקו לוק יעטק
 34. גולבורקימב םוסרפל המגוד

 35. םיגולבורקימל תואמגוד • רטיווט (twitter) • ודומדא edmodo ) )

  - םיגולבורקימ תריציל המרופטלפ ךוניח יכרצל
 36. תותשר תויתרבח • תיתרבח תשר (social-network) : טנרטניא רתא םיכרצל

  תנווגמ תרושקת םהיניב רוציל םישנאל רשפאמה םייתרבח וא םייעוצקמ .
 37. תיתרבח תשר לש ףדמ המגוד • תיתרבח תשר לש ףדמ

  הנומת בלשל
 38. תיתרבח תשרב הרבח לש ףדמ המגוד

 39. תויתרבח תותשר לש םינייפאמ המכ • ולש םיטרפ גיצמה ולשמ

  דומע שמתשמ לכל , גיצהל רחוב אוהש . • ולשמ גולב שמתשמ לכל . • רוציל םגו רחוב אוהש ןיינע תוצובקל ףרטצהל לוכי שמתשמ לכ ןיינע תוצובק . • םירחא וילא ןימזהלו עוריא רוציל לוכי רבח לכ . • לע וא םירחא םישנאמ תורבח תשקב ידי לע תויורבח םירצוי םישנא םירחא םישנאמ תורבח תשקבל תונעיה ידי . תיתרבח תשר תרצונ ךכ הלודגה תיתרבחה תשרה ךותב ומצע שמתשמה לש תישיא .
 40. תויתרבח תותשר לש םינייפאמ המכ - ךשמה • רבח איבמ

  רבח : לע איה תושדח תויורבח רוציל םיכרדה תחא תישיאה תיתרבחה תשרב םייוצמה םירבחל תורבח תעצה ידי םהירבח לש . • ישיא רשק וא יבמופ רשק םירבח םע רוציל ןתינ ( ישיאה רשקה לש ישיאה דומעב היוצמה תישיא ראוד תבית תועצמאב עצבתמ שמתשמה .) • צב חחושל ןתינ ' תיתרבחה תשרב םירבח םע טא .
 41. תויתרבח תותשרל תואמגוד • My space • Facebook • תשרוידא

  - בוו תיגולונכט ימושייב םיניינעתמה ךוניח ישנאל תיתרבח תשר 2 ךוניחב • 2.0 Classroom - ךוניח יניינעל תימואלניב תיתרבח תשר . • The Marker Cafe
 42. לש םייטקדיד תונורתיו םישומיש תויתרבח תותשר • םהירומו התיכ ידימלת

  לש תנווגמו הליעי הדימלל המרופטלפ . • תוידומיל תויגוס ביבס םידימלת ןיב םירשק חותיפ . • תוצעייתהל םלועבו ץראב םהיתימעל םירומ ןיב םירשק חותיפ ךוניח ימוחתב היצמרופניא תפלחהלו . • תיתרבחה תשרב םיגצומה םינכתמ םידימלתו םירומ לש הדימל .
 43. לש םייטקדיד תונורתיו םישומיש תויתרבח תותשר - ךשמה • ילתוכל

  ץוחמ םירומו םידימלת לש תונווגמ היאר תודוקנ תרכה רפסה תיב , םלועה יבחרמו ץראה יבחרמ . • ילתוכל ץוחמ םירשק חותיפ ידי לע םירומו םידימלת תמצעה רפסה תיב , תימואלניבהו תימואלה המרב .
 44. בוו 2 הדובע ןחלושכ ילאבולג • תשר ימושיי : ןיעמ

  תווהל טנרטניאל םויה םירשפאמ םינוש םימושיי ילאבולג ילאוטריו הדובע ןחלוש , קר םינקתומ ויה רבעבש םימושיי םע ישיאה בשחמה לע ( םילילמת ידבעמ ןוגכ , תוגצמ תונכות , תונכות ינורטקלא ןויליג .) • תיפותיש ןכות תיינב : ןוגכ םיצבק ףותיש םירשפאמ תשרה ימושיי יפותיש ןפואב דרוו ךמסמ תיינב . • תשרה ימושייל השיגה – בשחמ לכמ , ןמז לכב , םלועב םוקמ לכמ .
 45. תשר ימושיי רתאל המגוד - ZOHO

 46. תשר ימושייל תואמגוד • Google docs • Zoho • Box.net

  • Picasa • slideshare
 47. םייטקדיד םישומיש • םוקמ לכמ החונו הריהמ השיג , םיישיא

  דומיל ירמוחל התיכה ירומו ידימלת ידי לע םינבנה . • דומיל ירמוח לש תיפותיש היינב ( תוגצמ ןוגכ םיטסקטו .) • םייטנוולרה תונומת ירגאמ לש תיפותישו תישיא היינב ןמזו םוקמ תולבגמ אלל הדימלה םוחתל .
 48. בוו ילכ 2 םירחא , ילעב לאיצנטופ יטקדיד • Netvibes

  - תישיא םימאתומ םינכת תגצה רשפאמה ףד . • Del.icio.us – ףותישל ילכ םיפדעומ • Digg - עדימ יטירפ גורידל רתא . • YouTube – ינוטרסב הייפצלו ואידיו ינוטרס תאלעהל רתא ואידיו .
 49. םוכיס – בוו לש םייטקדיד תונורתי 2

 50. • תיפותיש הדימל חותיפ . • תדמול הליהקל תישיא תוביוחמ

  תריצי . • דימלתה לש ישיאה לוקה יוטיב . • תיתרבחו תישיא הקיתא לוגרתו דומילל תונמדזה תריצי . • היצקלפרל ילכ . • תוידומיל תויגוס ביבס םידימלת ןיב םירשק חותיפ .
 51. • תוצעייתהל םלועבו ץראב םהיתימעל םירומ ןיב םירשק חותיפ ךוניח

  ימוחתב היצמרופניא תפלחהלו . • ילתוכל ץוחמ םירשק חותיפ ידי לע םירומו םידימלת תמצעה רפסה תיב , תימואלניבהו תימואלה המרב . • םיגשומ לש רפושמ שוביג . • הביתכ ירצות לש תוהובג תוקופת . • ןתמו אשמ ידי לע תונוש הדימל תויונמוימ לש שוביגו לוגרת םישמתשמה ןיב דימתמ . • םידימלת לש תומורת ירחא בוקעל הרומה תלוכי .