Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

adultoruby

 adultoruby

オトナとRuby の発表資料です
https://toruby.doorkeeper.jp/events/30722

Yoshiori SHOJI

October 10, 2015
Tweet

More Decks by Yoshiori SHOJI

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ๻ͱಢ໦
  :PTIJPSJ4IPKJ

  View full-size slide

 2. レベル:
  じんしゅ:
  ヨシオリ
  40
  エンジニア
  ▶ アカウント
  ギットハブ:
  ツイッター:
  yoshiori
  @yoshiori
  ▶ コミュニティ
  java-ja:
  Asakusa.rb:
  しゅさいしゃ
  ゆうれいぶいん

  View full-size slide

 3. z5%%ͷςετ͸։ൃ
  ͷͨΊͷςετͰ͋ͬ
  ͯ඼࣭Λ୲อ͢Δςε
  τͰ͸ͳ͍z
  IUUQCJUMZCWS1ZZ
  ࡾप஗Εͷ91
  ๻ͱυϫϯΰͷ91

  View full-size slide

 4. େԌ্
  IUUQUPHFUUFSDPNMJ

  View full-size slide

 5. ͱͪ͗ςετͷձ
  ٞʢͱ͔ͯʣʹ
  ݺ͹ΕΔ

  View full-size slide

 6. ʢͱΜͰ΋ͳ͍͜
  ͱʹͳͬͨʜʜʣ

  View full-size slide

 7. Զͷςετͱ඼࣭อূ
  ͷ஌ࣝʹ͍ͭͯ
  w΋ͱ΋ͱ૊ΈࠐΈܥͷ2"΍ͬͯͨ
  wܞଳͷ+BWB7.͕ϝΠϯʢJΞϓϦͱ͔
  w౰֤͕࣌ࣾಠࣗʹ࣮૷ͯͨ͠
  wҰ෦ΞϓϦοΫεͷ+#MFOE࢖ͬͯͨ
  wޓ׵ੑͱ͔φχιϨͳ͘Β͍ΧΦε

  View full-size slide

 8. 7.ͷ2"ͳͷͰ
  wϓϩάϥϜॻ͚ͳ͍ͱ࿩͠ʹͳΒʹ
  w୭ΑΓ΋࢓༷Λ೺Ѳͯ͠ͳ͍ͱμϝ
  ͪͳΈʹ๭˓)Jͷ
  ൃചΛ஗Βͤͨ͜ͱ͋Γ
  ʢ޻৔ಈ͖࢝Ίͯ࠷ޙͷड͚ೖΕςετͰ
  க໋తͳόάൃݟͨ͠ʣ

  View full-size slide

 9. ͔ͩΒ
  ඼࣭zอূzͬͯݴΘΕΔͱ
  ͦͷϨϕϧͷ΋ͷΛ૝ఆͯ͠͠·͏

  View full-size slide

 10. લఏ৚݅
  આ໌ऴΘΓ

  View full-size slide

 11. ΍ͬͺΓ։ൃख๏Ͱ͔͠ແ͍ͱࢥͬͯΔ
  ʢԌ্͠ͳ͍Α͏ʹখ੠Ͱʣ

  View full-size slide

 12. ͱ͍ͬͯ΋
  Զ͕ษڧෆ଍
  ͳ͚ͩͳͷ͔΋

  View full-size slide

 13. ౰࣌3VCZͱ
  34QFD͕
  ࠷ઌ୺ͳ
  ؾ͕ͯͨ͠

  View full-size slide

 14. ࠃ಺۶ࢦͷ
  3VCZͷձࣾͰ
  ۀ຿Ͱܦݧ͢Ε͹
  Θ͔Δ͔ͳʁ

  View full-size slide

 15. ຊؾͰ
  ςετͯ͠Δ

  View full-size slide

 16. l5%%z͸
  ඼࣭୲อ
  ͍ͯ͠Δ͔

  View full-size slide

 17. ݁ہϘΫʹͱͬͯ͸
  ίϯιʔϧΛ֬ೝ͢
  Δͷ͕ϝϯυΠͷΛ
  ճආͯ͠Δ͚ͩ

  View full-size slide

 18. ίϨΛ࣮ߦ͢Δͱίϯιʔϧʹ
  ͬͯग़ͯ͘Δ͔Βʜʜ
  ͑ʔͱɺ̍ɼ̕ɼ̔ɼ̎ʜʜ
  ͬͯ֬ೝ͢Δͷ໘౗͍͔͘͞Β
  (3&&/

  ͬͯͳΔͱྑ͍

  View full-size slide

 19. z͕Μ͹Δͷ͸ർΕ·͢ɻ
  ർΕͨ͋͘Γ·ͤΜɻz
  IUUQUFDIMJGFDPPLQBEDPNFOUSZ
  ϚΠΫϩαʔϏε࣌୅Λ৐Γӽ͑ΔͨΊʹɺ3BDL7$3ͰΒ͘Β
  ͘ΞϓϦέʔγϣϯؒςετCZIPHFMPH

  View full-size slide

 20. ݁ہϘΫʹͱͬͯ͸
  5%%ͷςετॻ͘ͷ͸
  FNBDT
  ॻ͘ͷͱมΘΒͳ͍

  View full-size slide

 21. 5%%ͷ࠷த͸
  ඼࣭Λશ͘୲อͯ͠ͳ͍
  ʢ΋ͪΖΜ5%%Ͱ։ൃͨ͠ޙɺ
  ʮ࠷௿ݶյΕͳ͍Α͏ʹʯ
  ͷςετ͸ॻ͍ͯ·͢ʣ

  View full-size slide

 22. ͢Δͭ΋Γ΋ແ͍

  View full-size slide

 23. ܰ͘ݟ͍ͯΔͷͰ͸ͳ͘

  View full-size slide

 24. લఏ৚݅Ͱઆ໌ͨ͠Α͏
  ʹ඼࣭Λz୲อz͢ΔͳΒ
  ΋ͬͱͪΌΜͱߟ͑ͯ΍
  Βͳ͍ͱ͍͚ͳ͍

  View full-size slide

 25. ͦͯ͠։ൃͷͨΊͷςε
  τॻ͍ͯΔ࣌ʹͦ͜·Ͱ
  ߟྀͯ͠ؤுΔͱ
  ։ൃ଎౓ʹӨڹ͢Δ

  View full-size slide

 26. z͕Μ͹Δͷ͸ർΕ·͢ɻ
  ർΕͨ͋͘Γ·ͤΜɻz
  IUUQUFDIMJGFDPPLQBEDPNFOUSZ
  ϚΠΫϩαʔϏε࣌୅Λ৐Γӽ͑ΔͨΊʹɺ3BDL7$3ͰΒ͘Β
  ͘ΞϓϦέʔγϣϯؒςετCZIPHFMPH

  View full-size slide

 27. ΋ͪΖΜɺͪΌΜͱߟ͑
  ͨ݁Ռ5%%ͷ੒Ռ෺Λ
  ඼࣭୲อͷzҰ෦zͱͯ͠
  ࢖͏ͷ͸͋Γͩͱࢥ͏

  View full-size slide

 28. ๻͸ࠓɺ
  ͦ͜·Ͱߟ͑ͯͳ͍

  View full-size slide

 29. ຊؾͰ΍Δͷେม͗ͯ͢
  ଞͷ͜ͱ͍ͨ͠

  View full-size slide

 30. Ͱ΋ɺ
  ຊؾͰ΍ͬͯΔਓ͕͍Δ

  View full-size slide

 31. দඌ࿨ত ΫοΫύουςετΤϯδχΞ

  View full-size slide

 32. ൴͕ຊؾͰ։ൃͷ଎౓Λ
  མͱͣ͞ʹαʔϏεશମ
  ͷ඼࣭Λ޲্͢Δ͔
  ։ൃϓϩηεվળ͔Β૊
  ৫తͳো֐΁ͷऔΓ૊Έ
  ͱ͔ߟ͑ͯ͘ΕΔ

  View full-size slide

 33. ͔ͩΒ๻͸ͦ͜·Ͱߟ͑
  ͳ͍Ͱ։ൃʹूதͰ͖Δ

  View full-size slide

 34. ΫοΫύουΤϯδχΞͷτʔΫφΠτ
  ʙΫοΫύουςετΤϯδχΞͷ͋Γํʙ


  ʙ
  IUUQDPOOQBTTDPNFWFOU
  U@XBEBͱNPSPͱԶ΋ग़ΔΑʂ

  View full-size slide

 35. Ҏ্$.ऴΘΓ

  View full-size slide

 36. ඇίϛϡͳͷͰࣗ෼͔Β
  ࿩͔͚͠ΒΕͳ͍ͷͰ࿩
  ͍ͨ͜͠ͱ·ͱΊ·ͨ͠

  View full-size slide

 37. ࠓ೔࿩͍ͨ͜͠ͱ
  w7JFXͬͯ5%%ग़དྷΔͷʁ
  wͩͬͯݟͨ໨ͩΑͶʜʜ
  w͜ͷJEͷΤϨϝϯτ͕දࣔ͞ΕͯΔͱ͔֬ೝ͢Δͷɺ࡞ͬͨޙ͡Ό
  ͳ͍ͱॻ͚ͳ͍ʜʜ
  wϓϩແ৬ͷձࣾͰͷධՁʹ͍ͭͯ
  wѹ౗త੒Ռʜʜʢਏ͍ʜʜ
  wͲͷ͘Β্͍·Ͱཧղͯ͠Δͷ͔
  wϓϩແ৬ډͳͯ͘΋͍͍Μ͡Όͳ͍ʁͬͯݴΘΕͨΒʁ
  wٯʹଞͷνʔϜʹ΋ϓϩແ৬࡞Δಈ͖ʹͳͬͨΓͱ͔ʁ

  View full-size slide