Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

cookpad 2015 summer internship TDD

cookpad 2015 summer internship TDD

Yoshiori SHOJI

August 20, 2015
Tweet

More Decks by Yoshiori SHOJI

Other Decks in Technology

Transcript

 1. TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 1

  View Slide

 2. git
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 2

  View Slide

 3. git
  • βοΫϦݴ͑͹ॻ͍ͨιʔείʔυͷཤྺΛ؅ཧͯ͘͠ΕΔιϑτ
  • ࠷ॳ͸ΤσΟλͷ undo ͷੌ͍΍ͭͩͱࢥͬͯஔ͚͹
  • ศརͳͷͰ༨༟͕Ͱ͖ͨΒ৭ʑௐ΂͓֮ͯ͑ͯ͘ͱྑ͍
  • github ͱ͔ฉ͍ͨ͜ͱ͋Δͱࢥ͏͚ͲɺͱΓ͋͑ͣؾʹ͢ΔͳɻWiki ͱ Wikipedia ͘Β
  ͍ͷҧ͍͕͋Δ
  • ʢ׬શʹؔ܎ͳ͍ͱ͸ݴΘͳ͍͕ಉҰࢹͯ͠͸͍͚ͳ͍ʣ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 3

  View Slide

 4. git
  ͱΓ֮͋͑ͣ͑Δ΂͖ίϚϯυ
  - add
  - มߋΛ൓өͤ͞Δ
  - commit
  - ൓өͨ͠มߋΛอଘ͢Δ
  - push
  - ϦϞʔτʹஔ͘
  - pull
  - ϦϞʔτ͔Β࣋ͬͯ͘Δ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 4

  View Slide

 5. TDD
  ςετۦಈ։ൃ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 5

  View Slide

 6. TDD
  ςετۦಈ։ൃ
  ։ൃख๏
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 6

  View Slide

 7. TDD
  ςετۦಈ։ൃ
  ։ൃख๏ → ςετख๏Ͱ͸ͳ͍
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 7

  View Slide

 8. TDD
  • ࠓճ͸ςετϑΝʔετΛ΍ͬͯΈ·͢
  • कഁ཭ͷकͷ෦෼ͩͱࢥͬͯ΍ͬͯΈ·͠ΐ͏
  • Զ΋݁ߏະͩʹςετϑΝʔετͰॻ͘͜ͱ͕ଟ͍Ͱ͢
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 8

  View Slide

 9. TDD & git
  ͬͦ͘͞खΛಈ͔͍͖֮ͯ͑ͯ͠·͠ΐ͏
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 9

  View Slide

 10. ՝୊: ԕ͍ੈքͷ਺ࣜ1
  ܅ͷ஌Βͳ͍ԕ͍ੈքͷ਺ࣜΛධՁͯ͠΋Β͏ɻ ਺ࣜ͸ 4*5+6&7|8 ͷΑ͏ͳܗʹͳ͍ͬͯΔɻ ۮવʹ΋ɺ
  ԋࢉࢠͷҙຯ͸ ruby ͷ֤ԋࢉࢠͷҙຯͱಉ͡ͳΜ͚ͩͲɺ༏ઌॱҐ͸ ruby ͱ͸ҟͳΔͷͰͦͷ·· eval
  ͢ΔΘ͚ʹ͸͍͔ͳ͍ɻ ԋࢉࢠͷ༏ઌॱҐ͸Լදͷ௨ΓɻҰԠҙຯ΋ॻ͍͚ͨͲɺҙຯ͸ ruby ͱಉ͡ɻ
  ↑ ༏ઌॱҐߴ
  | Ϗοτ or
  & Ϗοτ and
  + Ճࢉ
  * ৐ࢉ
  ↓ ༏ઌॱҐ௿
  1 http://nabetani.sakura.ne.jp/kanagawa.rb/evalex/
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 10

  View Slide

 11. ·ͣ͸؀ڥͷ֬ೝ
  calculator_spec.rb
  describe "calculator" do
  it { expect(true).to be true }
  end
  ࣮ߦͯ͠ΈΑ͏
  $ rspec calculator_spec.rb
  calculator
  should equal true
  Finished in 0.00191 seconds (files took 0.19241 seconds to load)
  1 example, 0 failures
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 11

  View Slide

 12. ·ͣ͸؀ڥͷ֬ೝ
  ͜ΕʹΑͬͯ෼͔Δ͜ͱ
  1. rspec ίϚϯυʹ path ͕௨͍ͬͯΔ
  1. ·ͣ͸؀ڥͷςετʹͳΔ
  2. ࣮͸؀ڥ͕੔͍ͬͯͳ͍ͱ͔Α͋͘Δ
  2. ࣮ࡍʹ࣮ߦͯ͠ΤϥʔʹͳΒͳ͍
  1. ϕʔεͷίʔυ͕ؒҧ͍͑ͯͳ͍ࣄ͕Θ͔Δ
  2. ࣮͸ผͷϑΝΠϧ࣮ߦͯͨ͠ͱ͔Α͋͘Δ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 12

  View Slide

 13. ·ͣ͸؀ڥͷ֬ೝ
  ͜͜ͰҰ୴ίϛοτ
  $ git init
  Initialized empty git repository in /path/to/your/dir/.git/
  $ git add calculator_spec.rb
  $ git commit -m "init"
  [master (root-commit) 1f3ad9b] init
  1 file changed, 3 insertions(+)
  create mode 100644 calculator_spec.rb
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 13

  View Slide

 14. ͔͜͜Β͖͞͸جຊతʹ
  • ςετ͕ green
  • ࣮૷ίʔυͷϦϑΝΫλϦϯά͔ςετίʔυͷ ௥Ճ ͷ
  Έ
  • ςετ͕ red
  • ࣮૷ίʔυ͔͠࿔Βͳ͍
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 14

  View Slide

 15. ͔͜͜Β͖͞͸جຊతʹ
  • άνϟάνϟʹͳͬͯΑ͘෼͔Βͳ͘ͳͬͨΒ
  • git reset --hard HEAD
  • Ͱɺίϛοτͨ͠ͱ͜Ζ·Ͱ໭ͤ·͢
  • ࠓճ͸ Path ͱ͔Ͱ೰Ήͷຊ࣭Ͱ͸ͳ͍ͷͰҰͭͷϑΝΠϧͰ
  ΍Γ·͢
  • ී௨͸ςετίʔυͱ࣮૷ίʔυͷϑΝΠϧΛΘ͚·͢
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 15

  View Slide

 16. ࠷ॳͷ࣮૷
  ·ͣ͸ςετΛίέͤ͞Δ
  describe "calculator" do
  it "15*5 = 75" do
  expect(calc("15*5")).to eq 75
  end
  end
  ࣮ߦͯ͠ΈΔͱίέ·͢ɻ
  ʮcalc ͳΜͯϝιουແ͍ΑʯͱౖΒΕΔͷͰ calc ͱ͍͏ϝιουΛ࣮
  ૷ͯ͠Έ·͢ɻ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 16

  View Slide

 17. ࠷ॳͷ࣮૷
  red ʹͳͬͨͷͰ࣮૷ίʔυΛ࿔Δ
  ςετ͕௨ΔΑ͏ʹ
  def calc(expression)
  75
  end
  describe "calculator" do
  it "15*5 = 75" do
  expect(calc("15*5")).to eq 75
  end
  end
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 17

  View Slide

 18. !?
  def calc(expression)
  75
  end
  75 Λฦ͍ͯ͠ΔͷഅࣛΈ͍ͨʁ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 18

  View Slide

 19. ࠷ॳͷ࣮૷
  ͜ΕʹΑͬͯ෼͔Δ͜ͱ
  Ծ࣮૷ ͱ͍ΘΕͨΓ͢Δ
  1. green ʹͳΔ͜ͱΛ֬ೝ͢Δ
  • ظ଴͍ͯ͠Δͱ͓Γʹςετ͕ಈ͍͍ͯΔ͜ͱͷ֬ೝ
  • ςετίʔυͷςετʹͳΔ
  2. ࣗ෼͕ฤू͍ͯ͠ΔϑΝΠϧʹؒҧ͍ͳ͍
  • ࣗ෼͕৮ͬͯΔϑΝΠϧΛצҧ͍ͯ͠Δͱ͔Α͋͘Δ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 19

  View Slide

 20. ࠷ॳͷ࣮૷
  ͜͜ͰҰ୴ green ʹͳͬͨͷͰίϛοτ͓͖ͯ͠·͠ΐ͏
  • ࠓ͔ΒϦϑΝΫλϦϯάʹೖΔͷͰ͍ͭͰ΋໭ΕΔΑ͏ʹ
  • ͋ͱͰ্ॻ͖ͯ͠ཤྺ͔Β͸ຣফ͠·͢ɻ
  • ޙͰ rebase ౳Ͱ·ͱΊΔલఏͰࡉ͔͘ίϛοτͪ͠Ό͏
  ͷ΋Φεεϝ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 20

  View Slide

 21. Q.1
  ϦϑΝΫλϦϯά
  Ծ࣮૷Ͱ͸ͳ࣮͘ࡍͷ࣮૷Λͯ͠Έ·͠ΐ͏ʢ5 ෼ʣ
  def calc(expression)
  # ίίʹ࣮૷Λॻ͘
  end
  describe "calculator" do
  it "15*5 = 75" do
  expect(calc("15*5")).to eq 75
  end
  end
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 21

  View Slide

 22. ࠷ॳͷ࣮૷

  def calc(expression)
  result = nil
  expression.scan(/\d+/).each do|num|
  if result
  result = result * num.to_i
  else
  result = num.to_i
  end
  end
  result
  end
  • green ΛΩʔϓ͍ͯ͠Δ͜ͱ
  • ઈରʹςετίʔυΛ࿔Βͳ͍
  • ඞཁҎ্ͷࣄ͸͠ͳ͍
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 22

  View Slide

 23. ࠷ॳͷ࣮૷
  ͜͜Ͱ ίϛοτ
  $ git add -p
  ϦϑΝΫλϦϯάͨ͠෼͚ͩͳͷΛ֬ೝ
  $ git commit --amend
  Ծ࣮૷ͷίϛοτʹ্ॻ͖ͯ͠ίϛοτ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 23

  View Slide

 24. ࣍ͷ࣮૷
  ςετΛ·ͣ௥Ճ͠·͢
  describe "calculator" do
  it "15*5 = 75" do
  expect(calc("15*5")).to eq 75
  end
  it "15+5 = 20" do
  expect(calc("15+5")).to eq 20
  end
  end
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 24

  View Slide

 25. ࣍ͷ࣮૷
  1) calculator 15+5 = 20
  Failure/Error: expect(calc("15+5")).to eq 20
  expected: 20
  got: 75
  (compared using ==)
  # ./calculator_spec.rb:11:in `block (2 levels) in '
  15 + 5 Ͱ 20 Λظ଴͚ͨ͠Ͳ 75 ͕ฦ͖ͬͯͨͱݴ͍ͬͯ·͢ɻ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 25

  View Slide

 26. ࣍ͷ࣮૷
  ͜ΕʹΑͬͯ෼͔Δ͜ͱ
  1. ৽͍͠མͪΔςετΛ௥Ճ
  - ςετίʔυͷςετ
  - ͜Ε͕མͪͳ͔ͬͨΒΦΧγΠ
  2. ݩͷςετ͸੒ޭ͍ͯ͠Δ͜ͱΛ֬ೝ
  - ଞΛյ͍ͯ͠ͳ͍͜ͱΛอূ
  15 + 5 Ͱ 20 Λظ଴͚ͨ͠Ͳ 75 ͕ฦ͖ͬͯͨͱݴΘΕͨͷͰ 20 ͕ฦΔ
  Α͏ʹ͠·͢ɻ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 26

  View Slide

 27. ࣍ͷ࣮૷
  ·ͨԾ࣮૷Λ͠·͢
  def calc(expression)
  result = nil
  expression.scan(/\d+/).each do|num|
  if result
  if expression.include?("*")
  result = result * num.to_i
  else
  result = result + num.to_i
  end
  else
  result = num.to_i
  end
  end
  result
  end
  ࠓ౓͸ςετ௨Γ·͢
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 27

  View Slide

 28. ࣍ͷ࣮૷
  ͜ΕʹΑͬͯ෼͔Δ͜ͱ
  1. ςετ͸ظ଴௨Γʹಈ͍͍ͯΔ
  • ςετίʔυͷςετ
  ͳͷͰ͜͜Ͱίϛοτͯ͠ϦϑΝΫλϦϯάʹೖΓ·͢
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 28

  View Slide

 29. ࣍ͷ࣮૷
  ϦϑΝΫλϦϯάྫ
  def calc(expression)
  result = nil
  op = expression.scan(/\*|\+/).first
  expression.scan(/\d+/).each do|num|
  if result
  case op
  when "*"
  result = result * num.to_i
  else
  result = result + num.to_i
  end
  else
  result = num.to_i
  end
  end
  result
  end
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 29

  View Slide

 30. ୤ઢ: Ruby ͷ࿩
  "15+5".scan(/\d+/) #=> ["15", "5"]
  "15+5".send("scan", /\d+/) #=> ["15", "5"]
  ϝιουݺͼग़͠͸ send ϝιουʹจࣈྻͰϝιου໊Λ౉
  ͢͜ͱͰߦ͏͜ͱ΋ग़དྷ·͢ɻ(ϝιουͷҾ਺͸ୈೋҾ਺Ҏ߱
  ʹฒ΂·͢ʣ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 30

  View Slide

 31. ୤ઢ: Ruby ͷ࿩
  10 + 5 #=> 15
  10.+(5) #=> 15
  ԋࢉࢠ΋࣮͸ϝιουͰ͢ɻʢ਺ࣈͷΦϒδΣΫτʹରͯ͠ +
  ͬͯϝιουΛݺΜͰ͍·͢ʣ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 31

  View Slide

 32. ୤ઢ: Ruby ͷ࿩
  ίϨΛ૊Έ߹Θͤͯߟ͑Δͱ
  10 + 5 #=> 15
  ͸
  10.send("+",5) #=> 15
  ͬͯॻ͚·͢
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 32

  View Slide

 33. ୤ઢ: Ruby ͷ࿩
  ͱ͍͏͜ͱ͸
  case op
  when "*"
  result = result * num.to_i
  else
  result = result + num.to_i
  end
  ͱॻ͍ͨ෦෼͸
  result = result.send(op, num.to_i)
  ͱॻ͚·͢ɻ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 33

  View Slide

 34. ୤ઢ: Ruby ͷ࿩
  def calc(expression)
  result = nil
  op = expression.scan(/\*|\+/).first
  expression.scan(/\d+/).each do|num|
  if result
  result = result.send(op, num.to_i)
  else
  result = num.to_i
  end
  end
  result
  end
  ςετ͕௨ͬͯΔ͜ͱΛ֬ೝͯ͠ίϛοτ͠·͠ΐ͏
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 34

  View Slide

 35. ୤ઢ: Ruby ͷ࿩
  Array#map ͱ͍͏ཁૉͷ਺͚ͩ܁Γฦ͠ϒϩοΫΛ࣮ߦͯ͠ϒ
  ϩοΫͷ໭Γ஋ΛूΊͨ഑ྻΛ࡞੒ͯ͠ฦ͢ϝιου͕͋Γ·
  ͢ɻ
  [1, 2, 3].map {|i| i + 5 } #=> [6, 7, 8]
  ["1", "2", "3"].map {|i| i.to_i } #=> [1, 2, 3]
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 35

  View Slide

 36. ୤ઢ: Ruby ͷ࿩
  ͦͯ͠୯७ͳϝιουݺͼग़͠ͷ࣌͸
  ["1", "2", "3"].map {|i| i.to_i } #=> [1, 2, 3]
  ["1", "2", "3"].map(&:to_i) #=> [1, 2, 3]
  ͱॻ͚·͢3ɻ
  3 Կނͦ͏ͳΔͷ͔ڵຯͷ͋Δਓ͸ Symbol#to_proc Λௐ΂ͯΈ·͠ΐ͏
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 36

  View Slide

 37. ୤ઢ: Ruby ͷ࿩
  ͱ͍͏͜ͱ͸
  expression.scan(/\d+/)
  ͱॻ͍͍ͯͨ෦෼Λ
  expression.scan(/\d+/).map(:to_i)
  ͱ͓ͯ͘͠ͱຖճ to_i Λݺ͹ͳͯ͘Α͘ͳΓ·͢ɻ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 37

  View Slide

 38. ୤ઢ: Ruby ͷ࿩
  def calc(expression)
  result = nil
  op = expression.scan(/\*|\+/).first
  expression.scan(/\d+/).map(&:to_i).each do|num|
  if result
  result = result.send(op, num)
  else
  result = num
  end
  end
  result
  end
  ςετ͕௨ͬͯΔ͜ͱΛ֬ೝͯ͠ίϛοτ͠·͠ΐ͏
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 38

  View Slide

 39. ୤ઢ: Ruby ͷ࿩
  Enumerable#inject ϝιουͱ͍͏΋ͷ͕͋ΓϒϩοΫΛ࢖ͬͯ
  ܁Γฦ͠ܭࢉΛߦ͏ͷʹ࢖͍·͢ɻϒϩοΫʹॱʹʮཁૉ1ɺཁ
  ૉ2ʯɺʮϒϩοΫͷલճͷ໭Γ஋ɺཁૉ3ʯɺʮϒϩοΫͷલճ
  ͷ໭Γ஋ɺཁૉ4ʯɺ...Λ౉͠·͢ɻϝιουͷ໭Γ஋͸ϒϩο
  Ϋ͕࠷ޙʹฦͨ͠஋ʹͳΓ·͢ɻ
  (೔ຊޠͷઆ໌ಡΉΑΓαϯϓϧݟͨ΄͏͕Θ͔Γ΍͍͢Ͱ͆͢ʣ
  [1, 2, 3].inject {|sum, num| sum + num } #=> 6
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 39

  View Slide

 40. ୤ઢ: Ruby ͷ࿩
  ͞Βʹ͖ͬ͞ग़͖ͯͨ map ͱಉ͘͡
  ["1", "2", "3"].map {|i| i.to_i } #=> [1, 2, 3]
  ["1", "2", "3"].map(&:to_i) #=> [1, 2, 3]
  ↓ ͷΑ͏ʹॻ͚·͢
  [1, 2, 3].inject {|sum, num| sum + num } #=> 6
  [1, 2, 3].inject(&:+) #=> 6
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 40

  View Slide

 41. ୤ઢ: Ruby ͷ࿩
  ϦϑΝΫλϦϯάྫ
  def calc(expression)
  op = expression.scan(/\*|\+/).first
  expression.scan(/\d+/).map(&:to_i).inject(&op.to_sym)
  end
  ςετ͕௨ͬͯΔ͜ͱΛ֬ೝͯ͠ίϛοτ͠·͢
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 41

  View Slide

 42. ໌നͳ࣮૷
  ࠓͷ࣮૷Ͱ "15&5" ͱ "15|5" ʹ΋؆୯ʹରԠͰ͖ͦ͏Ͱ͢ɻ
  ͜͏͍͏࣌͸Ծ࣮૷Λল͍࣮ͯ૷ͯ͠͠·͍·͠ΐ͏ɻ
  ΍͸Γ·ͣ͸ςετΛॻ͖·͢
  it "15&5 = 5" do
  expect(calc("15&5")).to eq 5
  end
  it "15|5 = 15" do
  expect(calc("15|5")).to eq 15
  end
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 42

  View Slide

 43. ໌നͳ࣮૷
  ࣮ߦͯ͠ςετ͕ίέΔ͜ͱΛ֬ೝ͠·͠ΐ͏
  େࣄ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 43

  View Slide

 44. େࣄ
  ͜ͷλΠϛϯάͰςετΛ͓ͯ͘͜͠ͱ͸͘͢͝େࣄͰ͢ɻ
  େମ͜͏͍͏ʮ͓ɺ༨༟ͰͰ͖ͦ͏ʯͬͯ࣌ʹݶͬͯίϐϖϛεͳͲͰςε
  τ͕ؒҧ͍͑ͯΔ͜ͱͳͲ͕͋Γ·͢ɻ
  ͦͯ͠ɺେମͦ͏͍͏ͩ͘Βͳ͍ϋϚΓํͰ࣌ؒΛ࢖ͬͯ͠·ͬͨΓ͠·
  ͢ɻ
  ࠓͷ͏ͪʹ·ͣ͸ςετίʔυͷਖ਼͠͞Λ֬ೝ͢ΔบΛ͚͓͖ͭͯ·͠ΐ
  ͏ɻ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 44

  View Slide

 45. ໌നͳ࣮૷
  Ͱ͸ࠓճ͸Ծ࣮૷ͳ͠Ͱ࣮૷ͪ͠Ό͍·͢ɻ
  def calc(expression)
  op = expression.scan(/\*|\+|\&|\|/).first
  expression.scan(/\d+/).map(&:to_i).inject(&op.to_sym)
  end
  ςετ͕௨Δ͜ͱΛ֬ೝͯ͠ίϛοτ͠·͢ɻ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 45

  View Slide

 46. ߋʹ࣍΁
  ࣍ʹԿΛ࣮૷͢Δ͔Λߟ͑·͢ɻ
  ݱࡏͷ࢒࡞ۀΛߟ͑Δͱ
  1. ԋࢉࢠ͕ࠞࡏ͍ͯ͠Δ࣌ͷॲཧ
  2. ԋࢉࢠͷ༏ઌॱҐͷॲཧ
  ͕࢒͍ͬͯ·͢ɻ
  2 ͸̍ΛऴΘΒͤͳ͍ͱ࣮૷Ͱ͖ͦ͏ʹͳ͍ͷͰઌʹ 1 Λ࣮૷͠
  ·͢ɻ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 46

  View Slide

 47. ߋʹ࣍΁
  ԋࢉࢠ͕ࠞࡏ͍ͯ͠Δ࣌ͷॲཧ Λ࣮૷͢Δ͜ͱʹܾΊͨͷͰɺద੾
  ͳςετΛબͼ·͢ɻ
  1. ԋࢉࢠ͕ෳ਺ࠞࡏ͍ͯͯ͠
  2. ༏ઌॱҐΛؾʹ͠ͳ͍Ͱྑ͍ʢࠨ͔Βܭࢉ͢Ε͹ྑ͍ʣ
  ΋ͷΛ୳͠·͢ɻ
  αϯϓϧσʔλ1ͷ #9 "30+15*5" ͕ྑͦ͞͏Ͱ͢ɻ
  1 http://nabetani.sakura.ne.jp/kanagawa.rb/evalex/
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 47

  View Slide

 48. ߋʹ࣍΁
  ςετΛ௥Ճ͠མͪΔ͜ͱΛ֬ೝ͠·͢
  it "30+15*5 = 225" do
  expect(calc("30+15*5")).to eq 225
  end
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 48

  View Slide

 49. ߋʹ࣍΁
  Ծ࣮૷͠·͢
  def calc(expression)
  return 225 if expression == "30+15*5"
  op = expression.scan(/\*|\+|\&|\|/).first
  expression.scan(/\d+/).map(&:to_i).inject(&op.to_sym)
  end
  ςετ͕௨Δ͜ͱΛ֬ೝ͠·͢ɻ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 49

  View Slide

 50. ߋʹ࣍΁
  def calc(expression)
  op = expression.scan(/\*|\+|\&|\|/)
  expression.scan(/\d+/).map(&:to_i).inject do|sum, n|
  sum.send(op.shift, n)
  end
  end
  ςετ͕௨ͬͨΒίϛοτ͠·͢ɻ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 50

  View Slide

 51. ׬੒΁
  Ͱ͸ɺ࠷ޙʹ࢒ͬͨʮԋࢉࢠͷ༏ઌॱҐͷॲཧʯΛ࣮૷ͯ͠Έ
  ·͠ΐ͏ɻ
  αϯϓϧσʔλ1ͷ #6 "30*15+5" ͕ྑͦ͞͏Ͱ͢ɻ
  ࠓ·Ͱͱಉ͡Α͏ʹςετΛ௥Ճ͠མͪΔ͜ͱΛ֬ೝ͠·͢ɻ
  it "30*15+5 = 600" do
  expect(calc("30*15+5")).to eq 600
  end
  1 http://nabetani.sakura.ne.jp/kanagawa.rb/evalex/
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 51

  View Slide

 52. ׬੒΁
  ࣍ͷ࣮૷Λߟ͑ͯΈ·͠ΐ͏……
  it "30*15+5 = 600" do
  expect(calc("30*15+5")).to eq 600
  end
  ͪΐͬͱ 5 ෼΄ͲɺίϨ͕௨ΔΑ͏ʹߟ͑ͯΈ͍ͯͩ͘͞ɻ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 52

  View Slide

 53. ׬੒΁
  Ͳ͏΍Βࠓ·ͰͷΑ͏ʹ୯७ʹϧʔϓॲཧʹ೚ͤͯܭࢉ͢ΔͷͰ͸͏·͘ߦ͔
  ͳͦ͏Ͱ͢ɻ
  Ұ୴΋͏ͪΐͬͱ؆୯ͳςετ͔Β࢝Ίͨ΄͏͕ྑͦ͞͏Ͱ͢ɻ
  ͜ͷςετ͸ pending ʹ͠·͢ɻ
  it "30*15+5 = 600" do
  pending("unimplemented")
  expect(calc("30*15+5")).to eq 600
  end
  ࣮ߦͯ͠ pending ʹͳ͍ͬͯΔ͜ͱΛ֬ೝ͠·͢ɻ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 53

  View Slide

 54. ׬੒΁
  ۩ମతʹ͸Ͳ͏΍ͬͯܭࢉ͍ͯ͘͠ͷ͔ߟ͑ͯΈ·͢ɻ
  30*15+5 -> 30*20 -> 600
  ϓϩάϥϜͰѻ͏ࣄΛߟ͑ͯ Array ʹͯ͠
  ["30", "*", "15", "+", "5"]
  ["30", "*", "20"]
  ["600"]
  ͱܭࢉ͍ͯ͘͠Α͏ʹ͢Ε͹ྑͦ͞͏Ͱ͢ɻ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 54

  View Slide

 55. ׬੒΁
  ͱΓ͋͑ͣ࠷ॳͷҰาΛผͷϝιουͰ࣮૷ͯ͠Έ·͠ΐ͏ɻ
  it "30*15+5 -> 30*20" do
  expect(_calc(["30", "*", "15", "+", "5"])).to eq ["30", "*", "20"]
  end
  ্هΛ௨ΔΑ͏ͳίʔυΛ·ͣ͸ॻ͍ͯΈ·͠ΐ͏ɻ
  ʢ5෼ ׬੒͠ͳͯ͘΋͍͍Ͱ͢ʣ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 55

  View Slide

 56. ׬੒΁
  టष͘ॻ͍ͯΈ·ͨ͠
  def _calc(expressions)
  pos = expressions.index("+")
  operator = expressions[pos]
  left = expressions[pos-1].to_i
  right = expressions[pos+1].to_i
  res = left.send(operator, right)
  expressions[pos-1..pos+1] = res.to_s
  expressions
  end
  ͜ͷॲཧΛԋࢉࢠͷ༏ઌ౓ॱʹߦ͑͹ग़དྷͦ͏Ͱ͢ɻ
  ͱΓ͋͑ͣίϛοτ͓͖ͯ͠·͢ɻ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 56

  View Slide

 57. ׬੒΁
  Q.2
  ઌ΄Ͳͷ pending ʹͨ͠ςετ͕௨Δ4Α͏ʹ
  ࣮૷Λͯ͠Έ·͠ΐ͏ʢ45 ෼ʣ
  it "30*15+5 = 600" do
  pending("unimplemented")
  expect(calc("30*15+5")).to eq 600
  end
  ͍͖ͳΓ্هςετ௨ΔΑ͏ʹ͢ΔͷͰ͸ͳ͘
  ͖ͬ͞ͷΑ͏ʹগͮͭ͠ςετΛॻ͍ͯҰาͮͭਐΜͰΈ·͠ΐ͏ɻ
  4 ϖϯσΟϯάʹ͍ͯͨ͠ςετ͕௨Δͱ΋͏ϖϯσΟϯάͰ͸ͳ͍ͱදͨ͢Ίʹ੺͘ͳΔͷͰ pending Λফ͠·͠ΐ͏ɻ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 57

  View Slide

 58. ͕࣍શͯ௨ΔࣄΛ֬ೝͯ͠Έ·͠ΐ͏2
  describe "all" do
  it do
  [
  [ 0, "4*5+6&7|8", "44" ],
  [ 1, "15*5", "75" ],
  [ 2, "15+5", "20" ],
  [ 3, "15&5", "5" ],
  [ 4, "15|5", "15" ],
  [ 5, "30*15*5", "2250" ],
  [ 6, "30*15+5", "600" ],
  [ 7, "30*15&5", "150" ],
  [ 8, "30*15|5", "450" ],
  [ 9, "30+15*5", "225" ],
  [ 10, "30+15+5", "50" ],
  [ 11, "30+15&5", "35" ],
  [ 12, "30+15|5", "45" ],
  [ 13, "30&15*5", "70" ],
  [ 14, "30&15+5", "19" ],
  [ 15, "30&15&5", "4" ],
  [ 16, "30&15|5", "14" ],
  [ 17, "30|15*5", "155" ],
  [ 18, "30|15+5", "36" ],
  [ 19, "30|15&5", "5" ],
  [ 20, "30|15|5", "31" ],
  [ 21, "1+2+3+4+5+6+7+8+9+10", "55" ],
  [ 22, "1*2*3*4*5*6*7*8*9*10", "3628800" ],
  [ 23, "1+2+3+4+5*6+7+8+9+10", "600" ],
  [ 24, "1*2*3*4*5+6*7*8*9*10", "1330560" ],
  [ 25, "1|2|4|8|16|32|64|128|256|512", "1023" ],
  [ 26, "2046&2045&2043&2039&2031&2015&1983&1919&1791&1535", "1024" ],
  [ 27, "0+1|7*6", "42" ],
  [ 28, "6|4+2&9+4", "10" ],
  [ 29, "0&6+1&6|4*2", "0" ],
  [ 30, "4|4*7+7+4&9", "56" ],
  [ 31, "9&8*2+3*1|2|7", "280" ],
  [ 32, "230+83*751&176", "50080" ],
  [ 33, "89+62465*94&84", "5254536" ],
  [ 34, "668&925+398*562", "599092" ],
  [ 35, "15|9+348*302&23&77", "1452" ],
  [ 36, "3&3&6|7+3|5*3|2&4*4", "0" ],
  [ 37, "7*6|7|7*1&7|7&3&8*3", "0" ],
  [ 38, "896+316*209*264&728", "2026464" ],
  [ 39, "1844+41*64|7906|66842", "138965970" ],
  [ 40, "2&41&6884*69857+68083", "0" ],
  [ 41, "2+3*9*3|6|7&0+3+3*6&8", "0" ],
  [ 42, "895+400*988|549&237+488", "938875" ],
  [ 43, "30*48&99036+140&33+75|645", "22050" ],
  [ 44, "278+2033+53*96*56|3303|3&14", "3177216" ],
  [ 45, "5380&27|643*2+1888&74+30|16", "0" ],
  [ 46, "0&3845+6645*4293+78&78*3102|9|3", "90127550385" ],
  [ 47, "78&44956&67*974|413+13237*5588|54*668", "0" ],
  [ 48, "500*206+145|167|163|465&668+662+806*681&458", "123896000" ],
  [ 49, "82+14&0*344+34+542916&18*11|844|64*873223|840993", "23813260003764" ],
  [ 50, "374958|6727+53965&53*954&29|6*138572+59|547783&43*8998", "12178274756590800" ],
  ].each do |q|
  expect(calc(q[1])).to eq q[2].to_i
  end
  end
  2 https://gist.github.com/yoshiori/87238f1e229baab94a7b
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 58

  View Slide


 59. def calc(expression)
  result = expression.scan(/\*|\+|\&|\||\d+/)
  %w(| & + *).each do |op|
  while result.include? op
  pos = result.index(op)
  res = result[pos-1].to_i.send(op, result[pos+1].to_i)
  result[pos-1..pos+1] = res
  end
  end
  result.first
  end
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 59

  View Slide

 60. ࠷ॳʹग़͞Ε͓ͨ୊
  ܅ͷ஌Βͳ͍ԕ͍ੈքͷ਺ࣜΛධՁͯ͠΋Β͏ɻ ਺ࣜ͸
  4*5+6&7|8 ͷΑ͏ͳܗʹͳ͍ͬͯΔɻ ۮવʹ΋ɺԋࢉࢠͷҙຯ
  ͸ ruby ͷ֤ԋࢉࢠͷҙຯͱಉ͡ͳΜ͚ͩͲɺ༏ઌॱҐ͸ ruby
  ͱ͸ҟͳΔͷͰͦͷ·· eval ͢ΔΘ͚ʹ͸͍͔ͳ͍ɻ ԋࢉࢠͷ
  ༏ઌॱҐ͸Լදͷ௨ΓɻҰԠҙຯ΋ॻ͍͚ͨͲɺҙຯ͸ ruby ͱ
  ಉ͡ɻ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 60

  View Slide

 61. ࣮ࡍʹ๻Β͕࠷ॳʹ΍ͬͨࣄ
  15*5 Λ 75 ʹ͢Δ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 61

  View Slide

 62. ࠓճͷ՝୊
  1. େ͖͍໰୊Λখ͘͞෼ׂ͢Δ
  2. ໰୊Λ 1 ͭͣͭղ͍͍ͯ͘
  3. ͦΕΛTDD Ͱ㕩͍ͯ͘͠
  Λߦ͍·ͨ͠ɻ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 62

  View Slide

 63. TDD
  ͓͞Β͍
  • ςετ͕૝ఆ௨Γ͔֬ೝ͢Δ͜ͱ͕େࣄ
  • red ͕ѱ͍ɺgreen ͕ྑ͍ͷͰ͸ͳ͍
  • red ʹͳΔ΂͖ςετ͕ red ʹͳΓɺgreen ʹͳΔ΂͖ςετ͕ green ʹͳ͍ͬͯΔ͜ͱ͕େࣄ
  • ͦΕΛૉૣ֬͘ೝ͢ΔͨΊͷԾ࣮૷
  • ςετίʔυͷςετʹͳΔ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 63

  View Slide

 64. TDD
  ͓͞Β͍
  1. ࠷ॳʹ red ʹ͢Δ
  2. ࠷଎Ͱ green ʹ͢Δ
  • ͜͜·Ͱ͸ςετίʔυͷςετ
  3. ϦϑΝΫλϦϯά͢Δ
  • ͕͜͜ຊؾͷ࣮૷
  • ଟ෼ΈΜͳ͕ීஈ૝૾͢Δʢେن໛ͳʣϦϑΝΫλϦϯάͱ͸গ͠ײ͕֮ҧ͏
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 64

  View Slide

 65. red green refactor
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 65

  View Slide

 66. ·ͱΊ
  1. େ͖͍໰୊Λখ͘͞෼ׂ͢Δ
  2. ໰୊Λ 1 ͭͣͭղ͍͍ͯ͘
  3. ͦΕΛ㕩͍ͯ͘͠
  1. ·ͣ͸མͪΔςετΛॻ͘
  2. ςετ͕௨ΔҰ൪؆୯ͳ࣮૷Λॻ͘ʢԾ࣮૷ɺ໌നͳ࣮૷ʣ
  3. ϦϑΝΫλϦϯά͢Δ
  2015/08/20 TDD ͱ git Ͱ㕩Δ։ൃ 66

  View Slide