$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

勉強のやる気の高め方

 勉強のやる気の高め方

TRY部の授業スライドです。

More Decks by 田中洋輔(NPO法人 D.Live)

Other Decks in Education

Transcript

 1. ษڧͷ
  ΍ΔؾΛ
  ߴΊΔํ๏

  View Slide

 2. ʮ΍ΔؾͳΜͯඞཁͳ͍ʯ

  View Slide

 3. ΍Δؾ͕ͳͯ͘΋
  ग़དྷΔΑ͏ʹͳΔʂ

  View Slide

 4. τΠϨʹߦ͘ͷʹɺ
  ΍Δؾ͸ඞཁʁ

  View Slide

 5. /0ʂ

  View Slide

 6. श׳ʹͳ͍ͬͯΔ͔Β

  View Slide

 7. શͯ͸ɺے೑

  View Slide

 8. ษڧ͕׳ΕΔͱɺ
  ษڧͷے೑͕ͭ͘

  View Slide

 9. Կ౓΋ಉ͡ߦಈΛ܁Γฦ͢͜ͱͰɺ
  ઐ༻ͷਆܦճ࿏͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 10. ͔ͩΒɺ׳Εͳ͍͏ͪ͸
  ͠ΜͲ͍

  View Slide

 11. ͡Ό͋ɺͲ͏͢Δ͔ʁ

  View Slide

 12. ͱʹ͔͘ɺ
  ษڧͷے೑Λ͚ͭΔʂ

  View Slide

 13. ษڧ͢Δճ਺Λ૿΍͢ʂ

  View Slide

 14. ࣌ؒʷɹճ
  ෼ʷɹճ
  ΑΓ

  View Slide

 15. ΊΜͲ͍͘͞
  ΍Γͨ͘ͳ͍
  ήʔϜ͍ͨ͠

  View Slide

 16. ͦΜͳؾ࣋ͪ͸ɺ౰ͨΓલɻ

  View Slide

 17. ఍߅੎ྗʢϨδελϯεʣΛ
  Ͳ͏΍ͬͯ΍͚ͬͭΔ͔ʁ

  View Slide

 18. Ϩδελϯεʹ
  ͹Εͳ͍Α͏ʹɺ΍Δʂ

  View Slide

 19. ʮ΍Γͨ͘ͳ͍ʯͱ͍͏ؾ࣋ͪ
  ͕ग़ͳ͍Α͏ʹ͢Δɻ

  View Slide

 20. ʮͪΐͬͱ͚ͩ΍͔Βʯͱ
  ࣗ෼ʹݴ͍ฉ͔ͤΔɻ

  View Slide

 21. ͳʹ͔ͷ͍ͭͰʹ΍Δɻ

  View Slide

 22. ίπ͸ɺϦΩΈա͗ͳ͍͜ͱɻ

  View Slide

 23. ςϯγϣϯ্͕͕Γա͗Δͱɺ
  ਓ͸ूதͰ͖ͳ͍ɻ

  View Slide

 24. ϦϥοΫεͯ͠΍Ζ͏ˑ

  View Slide

 25. ΍Γͨ͘ͳ͍ͱ͖͸ɺ
  Ͳ͏͢Δʁ

  View Slide

 26. ظ଴ʷՁ஋ཧ࿦

  View Slide

 27. ظ଴ɾɾɾ
  ྑ͍݁Ռʹܨ͕Γͦ͏

  View Slide

 28. Ձ஋ɾɾɾ
  ͜ΕΛ͢Δ͜ͱʹ͸ҙຯ͕͋Δ

  View Slide

 29. ઌੜͷ΄͘Ζͷ਺Λ͔ͧ͑Δ
  ʮͰ͖ͦ͏ʯ͚ͩͲɺ
  ΍ΔҙຯΛײ͡ͳ͍ɻ

  View Slide

 30. ͳͥɺ΍Δͷ͔ʁ
  Λҙࣝ͢Δɻ

  View Slide

 31. ໨ඪΛҙࣝ͢Δɻ

  View Slide

 32. ໨ඪΛୡ੒͍ͨ͠ͱɺ
  ڧ͘ࢥ͏ɻ

  View Slide

 33. ՝୊Λࣗ෼ࣄʹ͢Δɻ

  View Slide

 34. ͳ͔ͳ͔ूதͰ͖ͳ͍໰୊

  View Slide

 35. ετοϓ΢ΥονͰܭΔʂ

  View Slide

 36. ੍ݶ࣌ؒΛઃ͚Δ͜ͱͰɺ
  ήʔϜײ֮ʹͳΔɻ

  View Slide

 37. ษڧͷͱ͖͸ɺ
  εϚϗ͸৮Βͳ͍ɻ

  View Slide

 38. ษڧͷͱ͖ɺεϚϗΛ৮Δͱɺ
  ͲΕ͘Β͍ͷϩε͔ʁ

  View Slide

 39. ूதΛऔΓ໭͢ͷʹɺ
  ˓˓෼͔͔Δɻ

  View Slide

 40. ूதΛऔΓ໭͢ͷʹɺ
  ෼͔͔Δɻ

  View Slide

 41. ϙΠϯτ

  View Slide

 42. ࣗ෼ͷউͪύλʔϯΛ
  ஌͓ͬͯ͘

  View Slide

 43. ϧʔςΟϯΛܾΊ͓ͯ͘ɻ

  View Slide

 44. <ϫʔΫ>

  ษڧ͢ΔΞΫγϣϯϦετΛ
  ࡞੒͠Α͏ʂ

  View Slide

 45. w ͏·͍͘͘ॱ൪ʹ͢Δ
  w ແཧͷͳ͍΋ͷʹ͢Δ
  w ͭͭߦಈΛ෼͚Δ

  View Slide

 46. Χόϯ͔ΒڭՊॻΛग़͢
  صʹ࠲Δ
  ϖϯΛऔΓग़͢
  ԻָΛ͔͚Δ
  ଉΛు͘

  View Slide

 47. ษڧͷͱ͖ʹ
  ࢼͯ͠ΈΔ͜ͱΛܾΊΑ͏ʂ

  View Slide