Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

情報の世界 2022年度 第12回「個人のデータ」 #情報の世界 / Data of Individual 2022

情報の世界 2022年度 第12回「個人のデータ」 #情報の世界 / Data of Individual 2022

2022年7月7日(木)に開催された北海道情報大学の講義「情報の世界」の第12回「個人のデータ 〜 ウェアラブルデバイス、行動認識、画像処理、プライバシー、パーソナルデータ etc.」の講義資料

yumulab

July 07, 2022
Tweet

More Decks by yumulab

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 2022.07.07
  ๺ւಓ৘ใେֶ ৘ใϝσΟΞֶ෦ ৘ใϝσΟΞֶՊ
  ౬ଜ ཌྷ
  !"#$%&


  ()*+,-$./012345167891:+/.;%1<%=>-$%&'?@AB
  CDEFEGH'I'CDEFEJKL


  DEFEMKCNOPQORONKSBKABQT
  ৘ใͷੈք ୈ12ճ

  View Slide

 2. !"#$
  • Twitter΁ͷײ૝ɾ࣭໰ͷ౤ߘ׻ܴ (͜ͷतۀͷࢲͷճͷΈ)


  • ϋογϡλά
  #৘ใͷੈք


  • HIU-WiFi͔ΒTwitterͭͳ͕Βͳ͍ͷͰ(͝ΊΜͶ🥺)ɺɹ
  εϚϗ͔Β౤ߘ͍ͯͩ͘͠͞


  • ޶όϨͨ͘͠ͳ͍ਓ͸तۀ༻ΞΧ΢ϯτ࡞ΔͱΑ͍͔΋


  • εϥΠυͷࡱӨɾεΫγϣ΋౤ߘOKͰ͢🙆


  • খςετͷεΫγϣ౤ߘ͸NG🙅 2

  View Slide

 3. %&'()
  • ࠓ೔ͷߨٛςʔϚ͸ʮݸਓͷσʔλʯ


  • ʮݸਓʯͱ͍͍ͭͭɺ͍ΖΜͳ࿩͕͋Γ·͢


  • ͨͿΜ৘ใաଟͰ͢


  • ͋ͱͰPOLITE3ͷϦϯΫूΛৼΓฦ͍ͬͯͩ͘͞


  • ͥͻʮࣗ෼͕ͲͷΑ͏ʹؔΘΕΔ͔ʯΛҙࣝ͠ͳ͕Β
  ฉ͍͍ͯͩ͘͞
  3
  👀 σϞ͋Γ ಈը͋Γ

  View Slide

 4. %&'()
  4
  લ൒ (40෼)


  ΢ΣΞϥϒϧσόΠεɺߦಈೝࣝɺը૾ॲཧ
  ޙ൒ (25෼)


  ϓϥΠόγʔɺύʔιφϧσʔλ
  খςετ (20෼)
  BreakɿTeachable Machineɹ(5෼)

  View Slide

 5. *+,-+./0-1234'567'89:
  5
  • ஍ਤ্ͷσʔλΛΧοίΑ͘ՄࢹԽͰ͖ΔWebγεςϜ(Uber)
  👀
  kepler.gl https://kepler.gl/

  View Slide

 6. ;<=>?@5ABC
  6
  ϝΨω (JINS MEME)
  JINS MEME


  https://jinsmeme.com/
  Apple Watch Series 3


  https://www.apple.com/jp/shop/buy-watch/apple-watch-series-3
  Apple Watch

  View Slide

 7. DE1FGHI1J
  7
  Xiaomi MiεϚʔτόϯυ6-ੈքҰͷϙʔλϒϧ | Xiaomi Japa
  n

  https://www.mi.com/jp/product/mi-smart-band-6/
  ¥4,870

  View Slide

 8. KLMN1DODO
  8
  JINS MEME


  https://jinsmeme.com/
  ¥19,800 + ¥500/݄(1೥໨ແྉ)

  View Slide

 9. KLMN1DODO
  9
  👀

  View Slide

 10. PQRH+.1S1KLMN1DODO
  10
  Vtuner | JINS MEME https://jinsmeme.com/vtuner/
  👀

  View Slide

 11. TUVW
  • େྔͷσʔλΛػց(ίϯϐϡʔλ)͕ಡΈࠐΜͰ
  ֶश͠ɺͦͷֶशͨ݁͠Ռ(Ϟσϧ)Λ࢖ͬͯॲཧ
  Λߦ͏


  • Ͱ͖Δ͜ͱ


  • ෼ྨɺ༧ଌɺҟৗݕ஌ɺੜ੒
  11

  View Slide

 12. 2XY:Z[\]
  • ༷ʑͳσʔλΛ༻͍ͯਓؒͷߦಈΛೝࣝ͢Δ


  • ϔϧεέΞɺεϙʔπͳͲʹ׆༻
  12
  ڑ཭ηϯα
  ಈըɾը૾
  ߦಈೝࣝ
  RUNNING
  WALKING
  SITTING
  STANDING
  JUMPING
  σʔλ
  εϚʔτϑΥϯ
  ʢՃ଎౓ɾ܏͖ɾ஍࣓ؾ౳ʣ
  ΢ΣΞϥϒϧσόΠε
  ʢՃ଎౓ɾ຺೾౳ʣ

  View Slide

 13. ^_`abc$deZ[\]
  • Bayat et al., A Study on
  Human Activity Recognition
  Using Accelerometer Data
  from Smartphones (2014)


  • εϚʔτϑΥϯͷՃ଎౓ηϯ
  αͰߦಈೝࣝ


  • 2005೥ࠒ(εϚʔτϑΥϯ͕
  ग़Δલʂ)͔Β͔͞Μʹ΍Β
  Ε͍ͯΔݚڀ 13

  View Slide

 14. fghiabc$deZ[\]
  • Laput et al., Synthetic Sensors: Towards General-Purpose Sensing (2017)


  • Ոఉ಺ͰͷߦಈΛΧϝϥΛ࢖ΘͣʹϚΠΫɺ੺֎ઢηϯαɺՃ଎౓ηϯαɺ࣓ྗܭͳͲΛ౥ࡌͨ͠ηϯαͰਪఆ
  14
  Synthetic Sensors: Towards General-Purpose Sensing https://youtu.be/aqbKrrru2co

  View Slide

 15. jklmno7pbq$deZ[rs
  • ߴྛΒ, ਍அπʔϧΛ༻͍ͨεϚʔτλοϓͷফඅిྗ৘ใʹΑΔਓͷߦಈਪఆਫ਼౓
  ͷ࣮ূධՁ (2018)


  • εϚʔτλοϓͰऔಘͨ͠ফඅిྗྔ͔Βʮىচʯʮ֎ग़ʯʮؼ୐ʯʮब৸ʯΛਪఆ
  15

  View Slide

 16. tBuvtw6x6'yz{|}~•]€
  • ૔ڮΒ, τΠϨοτϖʔύͷճసʹجͮ͘τΠϨ࢖༻ऀࣝผख๏ (2017)


  • τΠϨοτϖʔύʔͷਊʹ֯଎౓ηϯαΛઃஔ͠ɺ5ͭͷಛ௃ྔ(࢖༻ྔɺ
  ࣌ؒɺ଎౓ͷ࠷େ஋ɺ଎౓ͷฏۉ஋ɺ଎౓ͷ෼ࢄ)͔Β࢖༻ऀΛਪఆ
  16

  View Slide

 17. C•6‚1S1ƒ„
  17
  ʲSSK໺ٿެࣜʳεΠϯάΛ஌Δɻ͔ͩΒଧܸ͕มΘΔɻόοςΟϯάʹIoTֵ໋ʂόοτεΠϯάηϯαʔʮSWINGɹCOACHʯ


  https://youtu.be/QL7Eo35LJZ8

  View Slide

 18. C•6‚1S1cv…6
  18
  Technical Shot https://technical-shot.com/
  The Best Wearable Soccer Tracker App | PlayerMake
  r

  https://www.playermaker.com/

  View Slide

 19. C•6‚1S1cv…6†>q‡6
  19
  SPT JAPANʛެࣜαΠτ https://www.sportsperformancetracking.jp/
  GPSͰ


  ҐஔΛ௥੻

  View Slide

 20. C•6‚1S1>bobq
  20
  EVORIDE ORPHE - γϡʔζ͕ɺίʔνʹͳΔɻʛΞγοΫεެࣜ
  https://www.asics.com/jp/ja-jp/mk/running/evorideorphe

  View Slide

 21. ˆ‰Š‹5ABCŒ•.++
  21
  ͸͡Ίͯͷํ΁ | DFree - ഉᔔ༧ଌσόΠε/Toilet Timing Predicting Device https://dfree.biz/personal/beginners.html

  View Slide

 22. Z[\]Ž567Ž•>BA•6
  • ػցֶशʹΑΓ͞·͟·ͳߦಈೝ͕ࣝՄೳʹ


  • ࿙Εͯ΋໰୊ͳ͍ͱࢥͬͨσʔλ͔Βɺ༧ظ͠ͳ͍৘ใ(ߦಈཤྺͳͲ)
  ͕࿙ΕΔՄೳੑ΋͋Δ


  • σʔλͷѻ͍͸ɺ͜Ε·ͰҎ্ʹϓϥΠόγʔʹ഑ྀ͢Δඞཁ͕͋Δ
  22

  View Slide

 23. TUVWŽ‘’“”
  • ػցֶशͱը૾ॲཧ෼໺͸૬ޓʹີ઀ʹൃల


  • Α͘࢖ΘΕΔศརͳπʔϧΛ3ͭ঺հ


  • YOLO


  • MediaPipe


  • Teachable Machine
  23

  View Slide

 24. •–—–˜™š›œ=@•pžŸ
  24
  YOLO Open Images in New York https://youtu.be/69Ii3HjUiTM

  View Slide

 25. D+IEG E,+
  • Google͕ఏڙ͢
  ΔΦʔϓϯιʔε
  πʔϧ


  • Pythonɺ
  JavaScriptͳͲ͍
  Ζ͍ΖͳݴޠͰϥ
  ΠϒϥϦ͕͋Δ
  25
  👀
  Home - mediapipe https://google.github.io/mediapipe/

  View Slide

 26. D+IEG E,+1¡GHI¢'£¤¥
  26
  ๭Ξχϝͷѱ໾͕࢖͏ʮͱ͓͖ͬͯͷख඼ʯͬΆ͍ېढ͕࢖͑Δʢؾ͕͢Δ͔΋͠Εͳ͍ʣWebΞϓϦ V3 ͷࢼ࡞ʢʁʣ


  https://youtu.be/wyOzbHk_tVE

  View Slide

 27. D+IEG E,+1 ¦¢+'£¤¥
  27
  ্൒਎Ͱԋ૗ | ProtoPedia https://protopedia.net/prototype/2840
  👀

  View Slide

 28. §+G¨©Gª-+1DG¨©EH+
  • Google͕ఏڙ͢ΔػցֶशϞσϧੜ੒πʔϧɺWeb্ͰࢼͤΔ
  28
  👀
  Teachable Machine https://teachablemachine.withgoogle.com/

  View Slide

 29. UM?KV
  • Teachable MachineͰ
  ʮάʔʯʮνϣΩʯʮύʔʯ
  Λೝࣝͯ͠Έ·͠ΐ͏


  • Teachable MachineͷWeb
  αΠτ͔Βʮ࢖ͬͯΈΔʯɹɹɹɹɹɹ
  ˠʮը૾ϓϩδΣΫτʯɹ
  ˠʮඪ४ͷը૾Ϟσϧʯ


  • ࡞ۀ࣌ؒ5෼


  • ٳܜ΋͜ͷؒʹ͍ͯͩ͘͠͞

  View Slide

 30. =«q>'¬-
  30
  ৗઃలࣔʰΞφάϥͷ͏ͨɹʙফ͑ͨത࢜ͱ࢒͞Εͨ૷ஔʙʱ https://youtu.be/75jA7F8AXC4

  View Slide

 31. =«q>'¬-
  31
  ৗઃలࣔʮΞφάϥͷ͏ͨ―ফ͑ͨത࢜ͱ࢒͞Εͨ૷ஔʯ https://youtu.be/j1zLBXUoG3I

  View Slide

 32. ®vt¯6°…±>
  • Πϯλʔωοτӽ͠ʹө૾ΛݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΧϝϥ


  • ๷൜Χϝϥɺࣗ୐ϖοτ؂ࢹ etc.


  • ੬ऑͳύεϫʔυ΍όοΫυΞʹΑΔෆਖ਼ΞΫηεͷϦεΫ΋
  32
  தࠃ੡ωοτϫʔΫΧϝϥʹ؅ཧऀݖݶΛୣऔͰ͖ΔόοΫυΞͷଘࡏ͕ใࠂ͞ΕΔ - GIGAZINE


  https://gigazine.net/news/20200207-xiongmai-backdoor/

  View Slide

 33. N¡–Œ²M
  • Πϯλʔωοτ઀ଓػثͷݕࡧαΠτ
  33

  View Slide

 34. EH¢+¨G³
  • ύεϫʔυઃఆ͍ͯ͠ͳ͍ωοτϫʔΫΧϝϥͷө૾ΛूΊͨWebαΠτ΋͋Δ
  34
  ๷൜Χϝϥө૾Λͷ͖ͧݟͰ͖ͯ͠·͏ʮinsecamʯϨϏϡʔɺ೔ຊͷ๷൜Χϝϥ΋1000୆Ҏ্ϦΞϧλΠϜͰ౪ΈݟՄೳ - GIGAZINE


  https://gigazine.net/news/20200718-insecam/

  View Slide

 35. M–§L´O
  • Πϯλʔωοτ઀ଓػثͷ੬ऑੑௐࠪ


  • ૯຿লɺࠃཱݚڀ։ൃ๏ਓ৘ใ௨৴ݚڀػߏ͕࣮ࢪ
  35
  NOTICEʛαΠόʔ߈ܸʹѱ༻͞ΕΔ͓ͦΕͷ͋ΔIoTػثͷௐࠪɺ஫ҙשىΛߦ͏ϓϩδΣΫτ https://notice.go.jp/

  View Slide

 36. …±>µ¶'•>BA•6·¸
  36
  JRେࡕӺϏϧͷʮإࣝผʯ࣮ূ࣮ݧɺϓϥΠόγʔ৵֐ͷݒ೦͔ΒԆظ | ೔ܦΫϩεςοΫʢxTECHʣ


  https://xtech.nikkei.com/it/article/NEWS/20140311/542723/
  ຊ࣮ূ࣮ݧ͸ݪଇͱͯ͠ɺຽ๏ٴͼಠཱߦ੓๏ਓ౳ݸਓ৘ใอޢ๏ʹ͸ҧ൓͠ͳ͍ͱͷ݁࿦Λಘͨ
  ػߏ๏ʹج͖ͮઃཱ͞Εͨެతஂମͱͯ͠ͷઆ໌੹೚ΛՌ͍ͨͯ͠ͳ͍ɺͱͷ൷൑Λ໔Εͳ͍Ͱ͋Ζ͏
  ө૾ηϯαʔ࢖༻େن໛࣮ূ࣮ݧݕ౼ҕһձ ௐࠪใࠂॻΑΓ

  View Slide

 37. ¹Xº»Žx6¼«@567
  37
  ύʔιφϧσʔλɿݸਓʹؔ͢Δ৘ใ


  ݸਓ৘ใɿݸਓΛࣝผͰ͖Δ৘ใ
  ࢯ໊ ੜ೥݄೔ ॅॴ
  ݸਓͷଐੑ৘ใ Ҡಈɾߦಈɾߪങཤྺ
  ΢ΣΞϥϒϧػث͔Βऩूͨ͠৘ใ

  View Slide

 38. x6¼«@567'¥˜nAB@½Y¾¿
  • ܞଳి࿩ར༻ऀͷҐஔ৘ใΛ౷ܭతʹར༻ (ߪೖՄ)
  38
  ʲެࣜʳϞόΠϧۭؒ౷ܭ | Ґஔ৘ใͳͲͷϏοάσʔλΛར༻ͨ͠ਓޱ౷ܭ৘ใ https://mobaku.jp/
  👀

  View Slide

 39. º»ÀZ
  39
  ৘ใۜߦͱ͸ | ৘ใۜߦαʔϏεDprimeɿࡾඛ̛̪̟৴ୗۜߦ https://www.tr.mufg.jp/dprime/service/about/

  View Slide

 40. º»ÀZ
  • ৘ใΛ༬͚Δ(౉͢)ͷ͸ෆ҆ʁ


  • ೔ຊͰ࠷ॳʹͰ͖ͨۜߦ͸1873(໌࣏6)೥ͷୈҰ
  ࠃཱۜߦ


  • ೔ຊͰ࠷ॳʹͰ͖ͨ௨՟͸ 7ੈلޙ൒ͷ෋ຊમ
  40

  View Slide

 41. Á¿Ã
  41
  NEC ൿີܭࢉ | NEC https://jpn.nec.com/secure-computation/index.html

  View Slide

 42. •>BA•6†aÄÅpÆÇŽÈÉ
  • ๏཯ͷઢҾ͖͸֬ݻͨΔ΋ͷͰ͸ͳ͍


  • ղऍʹ෯͕͋Δ(ͳͷͰࡋ൑ͰܾΊΔ)


  • ࣌୅എܠͷӨڹΛड͚ͯҐஔ͚͕ͮมΘΔ


  • Coinhiveࣄ݅


  • ޿ࠂΛࡌͤΔ୅ΘΓʹ҉߸௨՟ϚΠχϯάΛߦ͏ɺWebαΠ
  τͷ৽͍͠ऩӹγεςϜCoinhive͕ҧ๏ͱ͞Εݕڍ


  • 1৹ɿແࡑɹɹ2৹ɿ༗ࡑɹɹ࠷ߴࡋɿແࡑ
  42

  View Slide

 43. ÊŽ#
  • ৽͍͠΋ͷ ← ෆ҆ ← ࢓૊Έ͕Θ͔Βͳ͍


  • ύʔιφϧσʔλ


  • AI


  • ϒϩοΫνΣʔϯ


  • etc.


  • ࢓૊ΈΛษڧͯ͠ෆ҆Λ෷১͠Α͏
  43

  View Slide

 44. ËÌÌ#º»
  44
  @shiropen2 AIͷҨిࢠ

  View Slide

 45. ËÍ{$
  • খςετʹऔΓ૊ΜͰ͍ͩ͘͞


  • 2ճडݧͰ͖·͢


  • క੾ɿ࣍ճߨٛ։࢝࣌(07/14 16:15)·Ͱ


  • ײ૝ॻ͍͍ͯͩ͘͞ (೚ҙɺ੒੷ʹؔ܎ͳ͠)
  45

  View Slide