Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

北海道情報大学オープンキャンパス模擬講義「フィジカルコンピューティングをはじめよう」 / HIUOC20211114

yumulab
November 14, 2021

北海道情報大学オープンキャンパス模擬講義「フィジカルコンピューティングをはじめよう」 / HIUOC20211114

2021年11月14日に開催された北海道情報大学オープンキャンパス模擬講義「フィジカルコンピューティングをはじめよう」の資料

teamLab, Light Ball Orchestra / 光のボールでオーケストラ https://youtu.be/NN1vbIbH3GE
daito manabe, particles at YCAM https://youtu.be/gvUpkknryaYa
Wall Recordings, SAMURIZE - Killer Instinct (Official Video) https://youtu.be/rjMD36M4GMM
British Council, Japan, ザ・コンスタント・ガーデナーズ (The Constant Gardeners) 作品説明 https://youtu.be/sPMGH0eCLNw
tangiblemedia, inFORM - Interacting With a Dynamic Shape Display
https://youtu.be/ouP9xNujkNo
daito manabe, electric stimulus to face -test3 ( Daito Manabe )
https://youtu.be/YxdlYFCp5Ic
Yoichi Ochiai, Pixie Dust: Graphical Levitation System (2014-)
https://youtu.be/NLgD3EtxwdY

yumulab

November 14, 2021
Tweet

More Decks by yumulab

Other Decks in Education

Transcript

 1. ๺ւಓ৘ใେֶ ΦʔϓϯΩϟϯύε ໛ٖߨٛʢ৘ใϝσΟΞֶՊʣ
  2021.11.14
  ౬ଜ ཌྷ
  !"#$%&'()*+"',-./012
  34565789


  4565;83<=>[email protected]=<8AB8CB?D
  ࢿྉ͸Ξοϓϩʔυࡁ


  https://speakerdeck.com/yumulab/hiuoc20211114

  View Slide

 2. !"#$%#&'
  • ϑΟδΧϧίϯϐϡʔςΟϯά֓ཁ (15෼)


  • ϑΟδΧϧίϯϐϡʔςΟϯά (ArduinoγϛϡϨʔλ) ԋश (30෼)


  • ͦͷଞɾ·ͱΊɾ࣭໰ (5෼)
  2

  View Slide

 3. !"#$%&'()*+"',EF

  View Slide

 4. ()*+,-./0123*/4567
  • ϋʔυ΢ΣΞΛѻ͏γεςϜͷϓϩάϥϛϯά


  • ޫɺಈ͖ɺԻ ͳͲͳͲ


  • ΞϓϦ΍ήʔϜͷϓϩάϥϛϯάͱ͸Կ͕ҧ͏͔ʁ


  • ΞϓϦ΍ήʔϜ͸ίϯϐϡʔλͷதʹด͍ͯ͡Δ


  • ϑΟδΧϧίϯϐϡʔςΟϯά͸ίϯϐϡʔλͷ֎ͷσʔλΛऔಘ
  ͨ͠Γϋʔυ΢ΣΞΛಈ͔͢


  • ʮInternet of Things (IoT)ʯ΍ʮ૊ࠐΈίϯϐϡʔςΟϯάʯͱڞ௨఺
  ΋͋Δ (एׯҧ͏৔߹΋͋Δ)
  4

  View Slide

 5. )*+,-./0123*/4#8
  5
  teamLab, Light Ball Orchestra / ޫͷϘʔϧͰΦʔέετϥ


  https://youtu.be/NN1vbIbH3GE

  View Slide

 6. )*+,-./0123*/4#8
  6
  daito manabe, particles at YCAM


  https://youtu.be/gvUpkknryaYa

  View Slide

 7. )*+,-./0123*/4#8
  7
  Wall Recordings, SAMURIZE - Killer Instinct (Of
  fi
  cial Video)


  https://youtu.be/rjMD36M4GMM

  View Slide

 8. )*+,-./0123*/4#8
  8
  British Council, Japan, βɾίϯελϯτɾΨʔσφʔζ (The Constant Gardeners) ࡞඼આ໌
  https://youtu.be/sPMGH0eCLNw

  View Slide

 9. )*+,-./0123*/4#8
  9
  tangiblemedia, inFORM - Interacting With a Dynamic Shape Display


  https://youtu.be/ouP9xNujkNo

  View Slide

 10. )*+,-./0123*/4#8
  10
  daito manabe, electric stimulus to face -test3 ( Daito Manabe )


  https://youtu.be/YxdlYFCp5Ic

  View Slide

 11. )*+,-./0123*/4#8
  11
  Yoichi Ochiai, Pixie Dust: Graphical Levitation System (2014-)


  https://youtu.be/NLgD3EtxwdY

  View Slide

 12. 9:;<=>[email protected]
  • ͍Ζ͍ΖͳπʔϧɾςΫϊϩδʔ͕࢖ΘΕΔ


  • Χϝϥը૾ղੳ


  • ө૾ΤϑΣΫτ੍࡞ (AfterEffect, Blender, Unity)


  • ϓϩδΣΫγϣϯϚοϐϯά


  • ηϯα


  • Ϟʔλʔ


  • LED


  • ϫϯϘʔυϚΠίϯ
  12
  ͜ͷߨٛͷର৅

  View Slide

 13. A/B2CDE./
  • ී௨ͷPCͱൺ΂ͯ


  • ͍҆🙆


  • খ͍͞🙆


  • ௿ফඅిྗ🙆


  • ੑೳ௿͍🙅
  13
  M5Stack Basic (¥5,203)


  https://ssci.to/3647
  Arduino Uno R3 (¥3,300)


  https://ssci.to/789
  micro:bit (¥2,200)


  https://ssci.to/6600
  Raspberry Pi 4 Model B


  / 2GB (¥5,225)


  https://ssci.to/5681
  ͜ͷߨٛͷର৅

  View Slide

 14. FGHIJKL
  • ʮΞϧσϡΠʔϊʯͱಡΈ·͢


  • ͨͿΜੈքҰ༗໊ͳϫϯϘʔυϚΠίϯ


  • ͍҆ޓ׵඼΋͋ΔɿύνϞϊ͡Όͳͯ͘Φʔϓϯιʔεϋʔυ΢ΣΞ


  • Arduino IDEͰ։ൃɿC++ݴޠ
  14
  Arduino Uno R3


  https://ssci.to/789 Arduino IDE

  View Slide

 15. MJKNOGPQHRSRFGHIJKLTU1V2W
  • ࢖͑Δ෦඼΋ଟ͘ɺ͍ΖΜͳ͜ͱ͕Ͱ͖Δ


  • ߨٛ͸TinkercadΛ࢖ͬͯਐΊ·͢


  • ※ Tinkercadʹ͸ଞʹ3DϞσϦϯάπʔϧ΋ؚ·Ε͍ͯ·͕͢ɺ͜ͷߨٛͰ͸
  3DϞσϦϯάπʔϧͷػೳ͸࢖༻͠·ͤΜ
  15

  View Slide

 16. !"#$%&'()*+"',GH

  View Slide

 17. MJKNOGPQHXYZ[\:
  • Google ChromeΛ։͘ (σεΫτοϓͷγϣʔτΧοτ͔Β)


  • (a) ·ͨ͸ (b) ͷͲͪΒ͔ͷํ๏ͰTinkercadΛ։͘


  • (a) σεΫτοϓͷʮseiryuʯγϣʔτΧοτ → ΦʔϓϯΩϟϯύε →
  2021೥౓෼ → ΦʔϓϯΩϟϯύε_౬ଜ ʹೖ͍ͬͯΔγϣʔτΧοτ
  ΛGoogle Chromeʹυϥοά&υϩοϓ


  • (b) ΞυϨεόʔʹ https://bit.ly/hiu2021ͱೖྗ
  17
  ※ ՈͰ΍Δͱ͖͸ https://www.tinkercad.com/ ʹΞΫηεͯ͠ʮΞΧ΢
  ϯτΛ࡞੒ʯ·ͨ͸ʮଞαʔϏεΞΧ΢ϯτ(Google / Apple / Microsoft
  / Facebook)ͰαΠϯΠϯʯ͍ͯͩ͘͠͞

  View Slide

 18. MJKNOGPQHXYZ[\:
  • χοΫωʔϜͰࢀՃ → χοΫωʔϜΛೖྗ


  • χοΫωʔϜ͸഑෍ͨ͠ࢴʹॻ͍͍ͯ·͢ (hiu01ʙhiu30)
  18
  ΫϦοΫ
  هೖ
  ΫϦοΫ

  View Slide

 19. ][^_`#>a
  19
  ʮճ࿏ʯΛબ୒
  ΫϦοΫ

  View Slide

 20. _`TU1V2Wbc
  • ԋशͰ͸جຊతʹ͜ͷը໘Λ࢖͍·͢
  20
  ໊લΛΫϦοΫͯ͠


  ฤू͠Α͏
  ෦඼ΛΫϦοΫ → ഑ஔ


  (υϥοάˍυϩοϓͰ΋OK)

  View Slide

 21. !";?d6
  • (1) LEDΛޫΒͤΔ


  • (2) NeoPixel (LEDςʔϓ) ΛޫΒͤΔ


  • (3) NeoPixelͷ৭Λม͑ͯΈΔ


  • (4) ͍ΖΜͳ෦඼(ελʔλʔ)Λಈ͔ͯ͠ΈΔ


  • ͨͿΜશ෦͸Ͱ͖ͳ͍ͷͰɺͥͻ͓͏ͪͰ΍ͬͯΈ͍ͯͩ͘͞
  21

  View Slide

 22. efgXhij?
  22
  ໊લΛΫϦοΫͯ͠


  ฤू͠Α͏
  ෦඼ΛΫϦοΫ → ഑ஔ


  (υϥοάˍυϩοϓͰ΋OK)

  View Slide

 23. 23
  ෦඼ͷ୺ࢠΛΫϦοΫ


  →઀ଓઌ୺ࢠΛΫϦοΫ
  efgXhij?

  View Slide

 24. 24
  ಈ͔͢ʹ͸͜͜ΛΫϦοΫ
  efgXhij?

  View Slide

 25. 25
  ɹΫϦοΫͰ෦඼બ୒


  → BackspaceͰ࡟আ
  shiftΛԡ͠ͳ͕ΒΫϦοΫ͢Δͱ


  ෳ਺બ୒Մೳ
  Undo


  ctrl+zͰ΋Մ
  efgXhij?

  View Slide

 26. 26
  Ϛ΢εϗΠʔϧͰը໘֦େ/ॖখ
  ෦඼ͷճస


  (Shiftԡ͠ͳ͕Β


  ΫϦοΫͰٯճస)
  ϓϩύςΟมߋ
  ͳʹ΋ͳ͍ͱ͜ΖΛ


  υϥοά͢Δͱ


  ը໘Ґஔͷௐ੔
  efgXhij?

  View Slide

 27. kOLlJmOn
  • Adafruitࣾ੡ͷϚΠίϯ಺ଂϑϧΧϥʔLED


  • ͭͳ͛ͯ૿΍ͤΔʂ


  • ςʔϓঢ়ɺϦϯάঢ়ʹͭͳ͕͍ͬͯΔ੡඼Λ࢖͏͜ͱ͕ଟ͍


  • ੍ޚʹ͸ArduinoͳͲΛ࢖͏


  • ϥΠϒϥϦΛ࢖͑͹͍͍ײ͡ʹͰ͖ΔͷͰɺ੍ޚํ๏ͷৄࡉΛ஌Βͳͯ͘΋େৎ෉
  27
  Adafruit Industries, NeoPixel RGBW LEDs w/
  Integrated Driver Chip - Natural White


  [~4500K - Black Casing - 10 Pack]


  https://www.adafruit.com/product/2761
  $5.95 / 10ݸ
  εΠοναΠΤϯε, NeoPixel Ring


  - 12࿈ϑϧΧϥʔγϦΞϧLED


  https://www.switch-science.com/catalog/1593/
  1,177ԁ
  Adafruit Industries, NeoPixel Digital RGB LED Strip
  - White 30 LED - WHITE


  https://www.adafruit.com/product/1376
  $16.95 / meter

  View Slide

 28. kOLlJmOnXhij?
  • ελʔλʔ (෦඼ͷ૊Έ߹Θͤ)ͷ഑ஔ
  28
  1. ελʔλʔ͔Β


  “Arduino” Λબ୒
  2. NeoPixelΛબ୒ͯ͠഑ஔ
  3. γϛϡϨʔγϣϯΛ։࢝
  ࢀߟɿ࣮ࡍͷNeoPixel

  View Slide

 29. kOLlJmOn#h?oXpq?
  • ίʔυ (ϓϩάϥϜ/εέον) ͷฤूํ๏
  29
  ʮίʔυʯΛΫϦοΫ

  View Slide

 30. kOLlJmOn#h?oXpq?
  • 25ߦ໨ͷredColor, greenColor, blueColorΛফͯ͠ 0ʙ255ͷ޷͖ͳ਺ࣈʹॻ͖׵͑


  • ॻ͖׵͑ͨΒʮγϛϡϨʔγϣϯΛ։࢝ʯΛΫϦοΫ
  30
  ͜͜Λॻ͖׵͑
  ྫ͑͹

  View Slide

 31. ^rstuvwxW2W2yXz{[=|?
  • ͍ΖΜͳελʔλʔ͕͋ΔͷͰ͍Ζ͍Ζࢼͯ͠Έ·͠ΐ͏


  • جຊతʹɺ഑ஔ࣮ͯ͠ߦ͢Δ͚ͩͰಈ͖·͢


  • Α͘Θ͔Βͳ͍΋ͷ΋͋Δͱࢥ͍·͕͢


  • Իͷग़Δ΋ͷ΋͋ΔͷͰ஫ҙ


  • ͨ͘͞Μ഑ஔ͢Δͱಈ࡞͕ॏ͘ͳΔͷͰɺ࢖͍ऴΘͬͨ෦඼͸ফ͠·͠ΐ͏ (બ୒ͯ͠BackSpaceΩʔ)
  31

  View Slide

 32. IJKLMN0

  View Slide

 33. }~•kOLlJmOn€2C•‚ƒ„…
  • 3ຊͷ઀ଓ͕ඞཁɿ৴߸ઢɺ5VɺGND


  • ઀ଓͯ͠૿΍͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ


  • Կݸ·Ͱ઀ଓͰ͖Δʁ → ߋ৽ϨʔτʹΑΔ


  • Tinkercadͩͱ100ݸۙ͘ͳΔͱॏ͘ͳΔ
  33
  ͜ΕͰ1ݸ
  0 1 2 3 4 5 6 7
  8
  9
  10
  11
  ৴߸͕ྲྀΕΔํ޲
  ͭͳ͛ͯ૿΍ͤΔ


  (ಉ͡छྨͷ୺ࢠΛ઀ଓ)
  DIN:৴߸ઢೖྗ(Digital IN)
  5V
  GND
  DO:৴߸ઢग़ྗ(Digital OUT)

  View Slide

 34. †JPGL‡ˆJ‰
  • ଞͷϚΠίϯϘʔυ micro:bitʢϚΠΫϩϏοτʣ΋঺հ͠·͢


  • 2015೥ʙ ։ൃ͞Εͨڭҭ༻ϚΠίϯϘʔυ


  • ΠΪϦεͰখֶੜʹແঈ഑෍͞Εͨ


  • ݱࡏ͸ϚΠΫϩιϑτࡿԼͷϓϩδΣΫτ


  • 2020೥ʹv2ʹόʔδϣϯΞοϓ


  • LED 5×5 = 25ݸɺϘλϯ2ݸɺεϐʔΧɺϚΠΫɺ໌Δ͞ηϯαʔɺՃ଎౓ηϯαʔɺ
  ࣓ྗηϯαʔɺԹ౓ηϯαʔɺແઢ௨৴ػೳʢBLEʣΛ౥ࡌ
  34
  εΠοναΠΤϯε, micro:bit


  https://ssci.to/6600
  2,200ԁ
  ※ ൒ಋମෆ଍ͷӨڹͰ


  ݱࡏࡏݿͳ͠ɺೖՙະఆ

  View Slide

 35. †JPGL‡ˆJ‰
  • Webϒϥ΢βͷ։ൃ؀ڥͰ։ൃ͢Δ


  • ϒϩοΫɺJavaScriptɺPythonͰ։ൃ


  • ͲͷίʔυͰॻ͍ͯ΋ޓ׵ੑ͕͋Δʢม׵Մೳʣ


  • ։ൃ؀ڥʹγϛϡϨʔλ͕෇ଐ͢Δ
  35

  View Slide

 36. uv#Š‹
  36
  • ΋ͬͱֶͼ͍ͨਓ͸ɺͥͻ࣮ػΛߪೖͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞


  • ࠷ॳ͸Ωοτ͕͓͢͢ΊͰ͢


  • Arduino୯ମͩͱ΄ͱΜͲԿ΋Ͱ͖ͳ͍


  • ύʔπબͼ͕೉͍͠

  View Slide

 37. Œ•Ž
  37
  εΠοναΠΤϯε, ArduinoΛ͸͡
  ΊΑ͏Ωοτ


  https://ssci.to/181
  4,400ԁ
  εΠοναΠΤϯε, The Arduino
  Starter Kitʢ೔ຊޠ൛ʣ


  https://ssci.to/2628
  12,731ԁ
  εΠοναΠΤϯε, M5GO IoTε
  λʔλʔΩοτ V2.6


  https://ssci.to/7363
  9,845ԁ

  View Slide

 38. xE•••E‘/x
  • ΩοτɺϚΠίϯɺNeoPixelɺߴՁ֨ଳηϯα(¥1,000Ҏ্)౳
  38

  View Slide

 39. ’“”•–—
  • ௿Ձ֨ଳ෦඼(఍߅ɺLEDɺεΠονɺIC)ɺܭଌػث౳


  • ळ༿ݪʹ࣮ళฮ͕͋Γ·͢
  39

  View Slide

 40. ˜™š›
  • ࡳຈʢ୪খ࿏̓ஸ໨ʣʹ͋ΔͷͰɺ࣮ػΛݟͨΓ
  ͙͢ʹങ͍ʹߦ͖͔ͨͬͨΒ͜͜
  40

  View Slide

 41. œ•žŸ
  41
  ౻ݪຑཬࡊ, ແବͳϚγʔϯΛ


  ൃ໌͠Α͏! (2021)
  Ϊϟϧి, Ϊϟϧిͱͭ͘Δ! όΠϒεςϯΞή


  αΠόʔύϯΫޫΓ෺ిࢠ޻࡞ (2021)

  View Slide

 42. œ•M J‰‰OG
  42
  @shiropen2 @make_jp @fabcrossjp

  View Slide

 43. œ•¡LIMIˆO•¢/£-
  43
  Πνέϯ ແବͮ͘Γ

  View Slide

 44. ¤¥¦§
  • ͍ΖΜͳઌੜ͕͍ΖΜͳݚڀΛ͍ͯ͠·͢


  • ๺ւಓ৘ใେֶ΍ͦͷଞͷେֶͷWebαΠτΛௐ΂ͯΈ͍ͯͩ͘͞
  44
  34565789


  4565;83<=>[email protected]=<8AB8CB?D

  View Slide