Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

北海道情報大学オープンキャンパス模擬講義「IoTプログラミング演習」 / HIUOC2022

yumulab
August 11, 2022

北海道情報大学オープンキャンパス模擬講義「IoTプログラミング演習」 / HIUOC2022

北海道情報大学オープンキャンパス模擬講義「IoTプログラミング演習」の資料

yumulab

August 11, 2022
Tweet

More Decks by yumulab

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ๺ւಓ৘ใେֶ ΦʔϓϯΩϟϯύε ໛ٖߨٛ
  ʢ৘ใϝσΟΞֶ෦ ৘ใϝσΟΞֶՊʣ
  ౬ଜ ཌྷ
  !"#$%&'()&*+
  ,-./.012


  -./.41,5"67"8"519:1;:7<
  ࢿྉ͸Ξοϓϩʔυࡁ


  https://speakerdeck.com/yumulab/hiuoc2022

  View Slide

 2. !"#$%#&'
  • IoT֓ཁ (15෼)


  • IoT (ArduinoγϛϡϨʔλ) ԋश (30෼)


  • ͦͷଞɾ·ͱΊɾ࣭໰ (5෼)
  2

  View Slide

 3. !"#=>

  View Slide

 4. ()*+,
  • Internet of Things


  • Ϟϊ͕Πϯλʔωοτʹܨ͕Δ


  • ϋʔυ΢ΣΞΛѻ͏γεςϜͷϓϩάϥϛϯά


  • ޫɺಈ͖ɺԻ ͳͲͳͲ


  • ΞϓϦ΍ήʔϜͷϓϩάϥϛϯάͱ͸Կ͕ҧ͏͔ʁ


  • ΞϓϦ΍ήʔϜ͸ίϯϐϡʔλͷதʹด͍ͯ͡Δ


  • ϑΟδΧϧίϯϐϡʔςΟϯά͸ίϯϐϡʔλͷ֎ͷσʔλΛऔಘ
  ͨ͠Γϋʔυ΢ΣΞΛಈ͔͢


  • ʮ૊ࠐΈίϯϐϡʔςΟϯάʯ΍ʮϑΟδΧϧίϯϐϡʔςΟϯάʯ
  ͱڞ௨఺΋͋Δ (एׯҧ͏৔߹΋͋Δ)
  4

  View Slide

 5. ()*-./0
  5
  ૯຿লಈըνϟϯωϧ ຀৔ʹ͓͚ΔIoT׆༻ࣄྫ঺հ


  https://youtu.be/6UIQiSYPwfg

  View Slide

 6. ()*-./0
  6
  ૯຿লಈըνϟϯωϧ հޢʹ͓͚ΔIoT׆༻ࣄྫ঺հ


  https://youtu.be/MPQwGPLNeto

  View Slide

 7. ()*-./0
  7
  ૯຿লಈըνϟϯωϧ ړۀʹ͓͚ΔIoT׆༻ࣄྫ঺հ


  https://youtu.be/ja0lJk9_yWg

  View Slide

 8. 12345678
  • ͍Ζ͍ΖͳπʔϧɾςΫϊϩδʔ͕࢖ΘΕΔ


  • Χϝϥը૾ղੳ


  • ηϯα


  • Ϟʔλʔ


  • LED


  • ϫϯϘʔυϚΠίϯ
  8
  ͜ͷߨٛͷର৅

  View Slide

 9. 9:;<=>?@:
  • ී௨ͷPCͱൺ΂ͯ


  • ͍҆🙆


  • খ͍͞🙆


  • ௿ফඅిྗ🙆


  • ੑೳ௿͍🙅
  9
  M5Stack Basic (¥5,203)


  https://ssci.to/3647
  Arduino Uno R3 (¥3,300)


  https://ssci.to/789
  micro:bit (¥2,200)


  https://ssci.to/6600
  Raspberry Pi 4 Model B


  / 2GB (¥5,225)


  https://ssci.to/5681
  ͜ͷߨٛͷର৅

  View Slide

 10. ABCDEF)
  • ʮΞϧσϡΠʔϊʯͱಡΈ·͢


  • ͨͿΜੈքҰ༗໊ͳϫϯϘʔυϚΠίϯ


  • ͍҆ޓ׵඼΋͋ΔɿύνϞϊ͡Όͳͯ͘Φʔϓϯιʔεϋʔυ΢ΣΞ


  • Arduino IDEͰ։ൃɿC++ݴޠ
  10
  Arduino Uno R3


  https://ssci.to/789 Arduino IDE

  View Slide

 11. *EFGHBIJCKLKABCDEF)MNOP• ࢖͑Δ෦඼΋ଟ͘ɺ͍ΖΜͳ͜ͱ͕Ͱ͖Δ


  • ߨٛ͸TinkercadΛ࢖ͬͯਐΊ·͢


  • ※ Tinkercadʹ͸ଞʹ3DϞσϦϯάπʔϧ΋ؚ·Ε͍ͯ·͕͢ɺ͜ͷߨٛͰ͸
  3DϞσϦϯάπʔϧͷػೳ͸࢖༻͠·ͤΜ
  11

  View Slide

 12. !"#*+

  View Slide

 13. *EFGHBIJCRSTUV2
  • Google ChromeΛ։͘ (σεΫτοϓͷγϣʔτΧοτ͔Β)


  • ΞυϨεόʔʹ https://bit.ly/hiu2022ͱೖྗ
  13

  View Slide

 14. *EFGHBIJCRSTUV2
  • χοΫωʔϜͰࢀՃ → χοΫωʔϜΛೖྗ


  • χοΫωʔϜ͸഑෍ͨ͠ࢴʹॻ͍͍ͯ·͢ (hiu01ʙhiu30)
  14
  ΫϦοΫ هೖ
  ΫϦοΫ
  ※ ՈͰ΍Δͱ͖͸ https://www.tinkercad.com/ ʹΞΫηεͯ͠ʮΞΧ΢ϯτΛ࡞੒ʯ
  ·ͨ͸ʮଞαʔϏεΞΧ΢ϯτ(Google / Apple / Microsoft / Facebook)ͰαΠϯΠ
  ϯʯ͍ͯͩ͘͠͞

  View Slide

 15. WUXYZ#6[
  15
  ʮճ࿏ʯΛબ୒
  ΫϦοΫ

  View Slide

 16. YZMNOP• ԋशͰ͸جຊతʹ͜ͷը໘Λ࢖͍·͢
  16
  ໊લΛΫϦοΫͯ͠


  ฤू͠Α͏
  ෦඼ΛΫϦοΫ → ഑ஔ


  (υϥοάˍυϩοϓͰ΋OK)

  View Slide

 17. !"37^+
  • (1) LEDΛޫΒͤΔ


  • (2) NeoPixel (LEDςʔϓ) ΛޫΒͤΔ


  • (3) NeoPixelͷ৭Λม͑ͯΈΔ


  • (4) LCDΛಈ͔ͯ͠දࣔจࣈΛม͑ͯΈΔ


  • (5) ͍ΖΜͳ෦඼(ελʔλʔ)Λಈ͔ͯ͠ΈΔ


  • ͨͿΜશ෦͸Ͱ͖ͳ͍ͷͰɺͥͻ͓͏ͪͰ΍ͬͯΈ͍ͯͩ͘͞
  17

  View Slide

 18. _`aRbcd7
  18
  ໊લΛΫϦοΫͯ͠


  ฤू͠Α͏
  ෦඼ΛΫϦοΫ → ഑ஔ


  (υϥοάˍυϩοϓͰ΋OK)

  View Slide

 19. 19
  ෦඼ͷ୺ࢠΛΫϦοΫ


  →઀ଓઌ୺ࢠΛΫϦοΫ
  _`aRbcd7

  View Slide

 20. 20
  ಈ͔͢ʹ͸͜͜ΛΫϦοΫ
  _`aRbcd7

  View Slide

 21. 21
  ɹΫϦοΫͰ෦඼બ୒


  → BackspaceͰ࡟আ
  shiftΛԡ͠ͳ͕ΒΫϦοΫ͢Δͱ


  ෳ਺બ୒Մೳ
  Undo


  ctrl+zͰ΋Մ
  _`aRbcd7

  View Slide

 22. 22
  Ϛ΢εϗΠʔϧͰը໘֦େ/ॖখ
  ෦඼ͷճస


  (Shiftԡ͠ͳ͕Β


  ΫϦοΫͰٯճస)
  ϓϩύςΟมߋ
  ͳʹ΋ͳ͍ͱ͜ΖΛ


  υϥοά͢Δͱ


  ը໘Ґஔͷௐ੔
  _`aRbcd7

  View Slide

 23. eH)fEgHh
  • Adafruitࣾ੡ͷϚΠίϯ಺ଂϑϧΧϥʔLED


  • ͭͳ͛ͯ૿΍ͤΔʂ


  • ςʔϓঢ়ɺϦϯάঢ়ʹͭͳ͕͍ͬͯΔ੡඼Λ࢖͏͜ͱ͕ଟ͍


  • ੍ޚʹ͸ArduinoͳͲΛ࢖͏


  • ϥΠϒϥϦΛ࢖͑͹͍͍ײ͡ʹͰ͖ΔͷͰɺ੍ޚํ๏ͷৄࡉΛ஌Βͳͯ͘΋େৎ෉
  23
  Adafruit Industries, NeoPixel RGBW LEDs w/
  Integrated Driver Chip - Natural White


  [~4500K - Black Casing - 10 Pack]


  https://www.adafruit.com/product/2761
  $5.95 / 10ݸ
  εΠοναΠΤϯε, NeoPixel Ring


  - 12࿈ϑϧΧϥʔγϦΞϧLED


  https://www.switch-science.com/catalog/1593/
  1,177ԁ
  Adafruit Industries, NeoPixel Digital RGB LED Strip
  - White 30 LED - WHITE


  https://www.adafruit.com/product/1376
  $16.95 / meter

  View Slide

 24. eH)fEgHhRbcd7
  • ελʔλʔ (෦඼ͷ૊Έ߹Θͤ)ͷ഑ஔ
  24
  1. ελʔλʔ͔Β


  “Arduino” Λબ୒
  2. NeoPixelΛબ୒ͯ͠഑ஔ
  3. γϛϡϨʔγϣϯΛ։࢝
  ࢀߟɿ࣮ࡍͷNeoPixel

  View Slide

 25. eH)fEgHh#b7iRjk7
  • ίʔυ (ϓϩάϥϜ/εέον) ͷฤूํ๏
  25
  ʮίʔυʯΛΫϦοΫ

  View Slide

 26. eH)fEgHh#b7iRjk7
  • 25ߦ໨ͷredColor, greenColor, blueColorΛফͯ͠ 0ʙ255ͷ޷͖ͳ਺ࣈʹॻ͖׵͑


  • ॻ͖׵͑ͨΒʮγϛϡϨʔγϣϯΛ։࢝ʯΛΫϦοΫ
  26
  ͜͜Λॻ͖׵͑
  ྫ͑͹

  View Slide

 27. _la
  • Liquid Crystal Display (=ӷথσΟεϓϨΠ) ͷུ


  • ArduinoͷΑ͏ͳϚΠίϯϘʔυͰ৘ใΛදࣔ͢Δوॏͳखஈ


  • 16 × 2 (ԣ16จࣈɺॎ2จࣈ)


  • ഑ઢ͕େม


  • ελʔλʔʹ഑ઢࡁΈͷ΋ͷ͕͋ΔͷͰɺͦΕΛ࢖͏ͷָ͕
  27
  ळ݄ిࢠ௨঎, ̡̘̙ΩϟϥΫλ
  σΟεϓϨΠϞδϡʔϧɹ̍̒×̎
  ߦɹόοΫϥΠτ෇നൈ͖


  https://akizukidenshi.com/catalog/g/
  gP-02919/
  800ԁ

  View Slide

 28. _la
  • ελʔλʔ͔ΒʮLCDʯΛબ୒
  28
  LCDΛબ୒ͯ͠഑ஔ

  View Slide

 29. _la
  • ʮίʔυʯˠʮจࣈʯΛબ୒
  29

  View Slide

 30. _la
  • ʮଓߦʯΛΫϦοΫ
  30

  View Slide

 31. _la
  • දࣔ͢Δจࣈ΍ɺ਺ࣈͷҐஔΛม͑ͯΈ·͠ΐ͏
  31
  ͜͜Λॻ͖׵͑
  ͜͜΋ॻ͖׵͑ͯΈͯ΋OK

  View Slide

 32. XmnopqrsQ• ͍ΖΜͳελʔλʔ͕͋ΔͷͰ͍Ζ͍Ζࢼͯ͠Έ·͠ΐ͏


  • جຊతʹɺ഑ஔ࣮ͯ͠ߦ͢Δ͚ͩͰಈ͖·͢


  • Α͘Θ͔Βͳ͍΋ͷ΋͋Δͱࢥ͍·͕͢


  • Իͷग़Δ΋ͷ΋͋ΔͷͰ஫ҙ


  • ͨ͘͞Μ഑ஔ͢Δͱಈ࡞͕ॏ͘ͳΔͷͰɺ࢖͍ऴΘͬͨ෦඼͸ফ͠·͠ΐ͏ (બ୒ͯ͠BackSpaceΩʔ)
  32

  View Slide

 33. ?@ABCDE

  View Slide

 34. xyzeH)fEgHh{<=|}~•€
  • 3ຊͷ઀ଓ͕ඞཁɿ৴߸ઢɺ5VɺGND


  • ઀ଓͯ͠૿΍͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ


  • Կݸ·Ͱ઀ଓͰ͖Δʁ → ߋ৽ϨʔτʹΑΔ


  • Tinkercadͩͱ100ݸۙ͘ͳΔͱॏ͘ͳΔ
  34
  ͜ΕͰ1ݸ
  0 1 2 3 4 5 6 7
  8
  9
  10
  11
  ৴߸͕ྲྀΕΔํ޲
  ͭͳ͛ͯ૿΍ͤΔ


  (ಉ͡छྨͷ୺ࢠΛ઀ଓ)
  DIN:৴߸ઢೖྗ(Digital IN)
  5V
  GND
  DO:৴߸ઢग़ྗ(Digital OUT)

  View Slide

 35. •EIB)‚ƒE„
  • ଞͷϚΠίϯϘʔυ micro:bitʢϚΠΫϩϏοτʣ΋঺հ͠·͢


  • 2015೥ʙ ։ൃ͞Εͨڭҭ༻ϚΠίϯϘʔυ


  • ΠΪϦεͰখֶੜʹແঈ഑෍͞Εͨ


  • ݱࡏ͸ϚΠΫϩιϑτࡿԼͷϓϩδΣΫτ


  • 2020೥ʹv2ʹόʔδϣϯΞοϓ


  • LED 5×5 = 25ݸɺϘλϯ2ݸɺεϐʔΧɺϚΠΫɺ໌Δ͞ηϯαʔɺՃ଎౓ηϯαʔɺ
  ࣓ྗηϯαʔɺԹ౓ηϯαʔɺແઢ௨৴ػೳʢBLEʣΛ౥ࡌ
  35
  εΠοναΠΤϯε, micro:bit


  https://ssci.to/6600
  2,200ԁ
  ※ ൒ಋମෆ଍ͷӨڹͰ


  ݱࡏࡏݿͳ͠ɺೖՙະఆ

  View Slide

 36. •EIB)‚ƒE„
  • Webϒϥ΢βͷ։ൃ؀ڥͰ։ൃ͢Δ


  • ϒϩοΫɺJavaScriptɺPythonͰ։ൃ


  • ͲͷίʔυͰॻ͍ͯ΋ޓ׵ੑ͕͋Δʢม׵Մೳʣ


  • ։ൃ؀ڥʹγϛϡϨʔλ͕෇ଐ͢Δ
  36

  View Slide

 37. pq#…†
  37
  εΠοναΠΤϯε, ArduinoΛ͸͡
  ΊΑ͏Ωοτ


  https://ssci.to/181
  4,400ԁ
  εΠοναΠΤϯε, The Arduino
  Starter Kitʢ೔ຊޠ൛ʣ


  https://ssci.to/2628
  12,731ԁ
  εΠοναΠΤϯε, M5GO IoTε
  λʔλʔΩοτ V2.6


  https://ssci.to/7363
  9,845ԁ
  • ΋ͬͱֶͼ͍ͨਓ͸ɺͥͻ࣮ػΛߪೖͯ͠Έ͍ͯͩ͘͞


  • ࠷ॳ͸Ωοτ͕͓͢͢ΊͰ͢


  • Arduino୯ମͩͱ΄ͱΜͲԿ΋Ͱ͖ͳ͍


  • ύʔπબͼ͕೉͍͠

  View Slide

 38. s?‡ˆ‰?Š:s
  • ΩοτɺϚΠίϯɺNeoPixelɺߴՁ֨ଳηϯα(¥1,000Ҏ্)౳
  38

  View Slide

 39. ‹Œ•Ž••
  • ௿Ձ֨ଳ෦඼(఍߅ɺLEDɺεΠονɺIC)ɺܭଌػث౳


  • ळ༿ݪʹ࣮ళฮ͕͋Γ·͢
  39

  View Slide

 40. ‘’“”
  • ࡳຈʢ୪খ࿏̓ஸ໨ʣʹ͋ΔͷͰɺ࣮ػΛݟͨΓ
  ͙͢ʹങ͍ʹߦ͖͔ͨͬͨΒ͜͜
  40

  View Slide

 41. •–—˜
  41
  ౻ݪຑཬࡊ, ແବͳϚγʔϯ
  Λൃ໌͠Α͏! (2021)
  Ϊϟϧి, Ϊϟϧిͱͭ͘Δ!


  όΠϒεςϯΞήαΠόʔύϯΫ
  ޫΓ෺ిࢠ޻࡞ (2021)
  ArduinoΛ͸͡ΊΑ͏ ୈ3൛
  (2015)

  View Slide

 42. •–*™E„„HB
  42
  @shiropen2 @make_jp @fabcrossjp

  View Slide

 43. •–š)D*DƒHˆ›:œ•
  43
  Πνέϯ ແବͮ͘Γ

  View Slide

 44. žŸ ¡
  • ͍ΖΜͳઌੜ͕͍ΖΜͳݚڀΛ͍ͯ͠·͢


  • ๺ւಓ৘ใେֶ΍ͦͷଞͷେֶͷWebαΠτΛௐ΂ͯΈ͍ͯͩ͘͞
  44
  ,-./.012


  -./.41,5"67"8"519:1;:7<

  View Slide