$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

プログラミング言語Rust

 プログラミング言語Rust

Rustの紹介的な勉強会

Yusuke Hosonuma

November 09, 2016
Tweet

More Decks by Yusuke Hosonuma

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϓϩάϥϛϯάݴޠ
  Rust

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • Yusuke Hosonuma
  • https://github.com/YusukeHosonuma
  • Qiita΋ͨ·ʹॻ͍ͯΔΑɻ
  • ϚΠϯυϑϧωε࣮ફதɻ

  View Slide

 3. Rustͬͯʁ

  View Slide

 4. Rustͬͯʁ
  • Mozilla͕࡞ͬͨγεςϜϓϩάϥϛϯάݴޠ
  • ߴ଎ੑɺ҆શੑɺฒߦੑɺʹϑΥʔΧε
  • C/C++/GoͷΑ͏ʹγϯάϧόΠφϦग़ྗͰ͖Δ
  • Ϟμϯͳ֓೦ʢؔ਺ܕͱ͔ʣΛऔΓೖΕͯΔ
  • Swift͕ӨڹΛड͚ͨݴޠͰ΋͋Δ

  View Slide

 5. ߴ଎ʁ

  View Slide

 6. ߴ଎ʁ
  • C/C++ͷΑ͏ͳθϩΦʔόʔϔουΛ໨ࢦ͢
  • GCͳ͠ɺࢀরΧ΢ϯτͳ͠ɺͷϝϞϦ؅ཧ
  • Ϟμϯͳ֓೦Λαϙʔτͭͭ͠ɺΦʔόʔϔου
  ͕ݶΓͳ͘ൃੜ͠ͳ͍Α͏ʹߟ͑ΒΕͯΔ
  • ʮθϩίετந৅Խʯ(zero-cost abstractions)

  View Slide

 7. ҆શʁ

  View Slide

 8. ҆શʁ
  • C/C++Ͱ͸ϝϞϦؔ࿈ͷόά͕ઈ͑ͳ͍
  • ະॳظԽ or ൣғ֎ͷྖҬʹΞΫηεͨ͠Γ
  • όοϑΝʔΦʔόʔϑϩʔ੬ऑੑͷѱເ
  • RustͰ͸ίϯύΠϧ࣌ʹແޮͳϝϞϦΞΫηε͕ൃ
  ੜ͠ͳ͍͜ͱΛอূ͢Δ
  • ੩తܕ෇͚Ͱܕਪ࿦͋Γ

  View Slide

 9. ฒߦʁ

  View Slide

 10. ฒߦʁ
  • Ұൠతʹฒߦϓϩάϥϛϯά͸೉͍͠
  • ෳ਺ͷεϨου͕ಉ͡σʔλΛಉ࣌ʹಡΈॻ͖
  ͠ͳ͍Α͏ʹࡉ৺ͷ஫ҙ͕ඞཁ
  • ࠶ݱੑͷ௿͍όά΋ੜΈग़͠΍͍͢
  • RustͰ͸ίϯύΠϧ࣌ʹσʔλڝ߹Λ๷͙࢓૊Έ
  ͕͋Δ

  View Slide

 11. ࣮੷ʁ

  View Slide

 12. ࣮੷ʁ
  • Friends of Rust

  https://www.rust-lang.org/en-US/friends.html


  ↑࣮ϓϩμΫτʹRustΛ࢖͍ͬͯΔ૊৫
  • Mozilla͸FirefoxͷϝσΟΞύʔβͰར༻

  ˠ 10ԯਓҎ্͕ར༻͍ͯ͠Δͷʹɺ1݅΋Τϥʔ͕
  ൃੜ͍ͯ͠ͳ͍ʢΒ͍͠ʣ
  • Dropbox΍LINEͱ͍ͬͨେޚॴ΋ར༻͍ͯ͠Δ

  View Slide

 13. Why Rust ?

  View Slide

 14. Why Rust ?
  • C/C++ͷΑ͏ʹߴ଎ੑ͕ٻΊΒΕΔιϑτ΢ΣΞ
  ʢOS/υϥΠόͳͲʣʹ޲͍͍ͯΔ
  • C/C++͸ߴ଎͚ͩͲɺϝϞϦ؅ཧ͸҆શͰ͸ͳ͍͠ɺ
  ฒߦϓϩάϥϛϯά΋೉͍͠
  • ݱঢ়ͷʢGoݴޠҎ֎ͷʣϞμϯݴޠ͔ΒݟΔͱػೳ͸
  ऑ͍ʢ͖ͼ͠Ίʹݴ͑͹࣌୅஗Εʣ
  • ͦ͜ͰRustͰ͢Αʂ

  View Slide

 15. ͭ·Γʁ

  View Slide

 16. ͭ·Γʁ
  • ϙετC++Λ໨ࢦ͢ݴޠ
  • ߴ଎ɺ҆શɺฒྻɺʹϑΥʔΧεͨ͠ݴޠ
  • ࠷େͷڝ߹͸Dݴޠ

  View Slide

 17. Hello Rust

  View Slide

 18. Hello Rust
  fn main() {

  println!("Hello, world!"); // This is macro

  }

  View Slide

 19. ϑΟϘφον਺ྻ

  View Slide

 20. ϑΟϘφον਺ྻ
  fn fib(n: u32) -> u32 { // Function definition

  match n { // Pattern match

  0 => 1,

  1 => 1,

  _ => fib(n - 1) + fib(n - 2), // Recursive call

  } // not need `return`

  }


  fn main() {

  let fib5 = fib(5); // local variable (Immutable is default)

  println!("fib(5): {}", fib5); // `{}` is placeholder

  // => 8

  }

  View Slide

 21. Cargo(Χϧΰ)

  View Slide

 22. Cargo(Χϧΰ)
  • Rustඪ४ͷϏϧυπʔϧ
  • ಉ࣌ʹύοέʔδϚωʔδϟͰ΋͋Δ
  • ͭ·ΓɺϏϧυɺϥΠϒϥϦͷμ΢ϯϩʔυɺ
  ґଘؔ܎ͷղܾɺΛશ෦΍Δ
  • ʮધՙʯͱ͍͏ҙຯ͕͋Δ

  View Slide

 23. Rustͷ࢝Ίํ

  View Slide

 24. Rustͷ࢝Ίํ
  • $ brew install rust
  • $ cargo new hello --bin
  • $ cd ./hello
  • $ cargo run
  • > Hello, world!

  View Slide

 25. Rust Samurai ΁ͷಓ
  ʻࡶίϥͰѱ͔ͬͨͳ

  View Slide

 26. Rust Samurai ΁ͷಓ
  • ϓϩάϥϛϯάݴޠRustʢ೔ຊޠ༁ʣ

  https://rust-lang-ja.github.io/the-rust-
  programming-language-ja/1.6/book/
  README.html
  • όʔδϣϯ1.6Ͱͪΐͬͱݹ͍͚Ͳ෼͔Γ΍͍͢

  View Slide

 27. Rust Samurai ΁ͷಓ
  • Rust by Example

  http://rustbyexample.com/index.html
  • αϯϓϧίʔυΛϕʔεʹֶͯ͠΂·͢ɻͨͩ͠
  ӳޠɻ

  View Slide

 28. Rust Samurai ΁ͷಓ
  • APIϦϑΝϨϯε

  https://doc.rust-lang.org/std/
  • ݕࡧػೳ͕ͳ͔ͳ͔༏लͰ͢ɻ

  View Slide

 29. Join us?

  View Slide

 30. Join us?
  • StackOverflowʹ͓͍ͯɺ2016೥ͷѪ͞ΕͯΔݴޠϥ
  ϯΩϯά1ҐΛ֫ಘ͍ͯ͠·͢ɻ
  • طʹηϧϑϗεςΟϯάʢࣗ਎Ͱࣗ਎ΛίϯύΠϧʣ
  Λ࣮ݱ͍ͯ͠·͢ɻ
  • GoݴޠͷΑ͏ʹޙΖ६͕ແͯ͘΋੒௕͖ͯͨ͠ݴޠ
  Ͱ͢ɻ
  • ࠷ۙʹͳͬͯར༻࣮੷͕֦େ͍ͯ͠·͢ɻ

  View Slide

 31. Rust͸͍͍ͧʂ

  View Slide

 32. Thanks!

  View Slide