Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ウェブサービスのCentOS5撤退 / Centos5 Retiring For Web Servicies

ウェブサービスのCentOS5撤退 / Centos5 Retiring For Web Servicies

Hosting Casual Talks #3

Yuuki Tsubouchi (yuuk1)

June 28, 2016
Tweet

More Decks by Yuuki Tsubouchi (yuuk1)

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ΢ΣϒαʔϏεͷ
  $FOU04ఫୀ
  Z@VVLJ
  )PTUJOH$BTVBM

  View Slide

 2. @y_uuk1
  id:y_uuki
  ΢ΣϒΦϖϨʔγϣϯΤϯδχΞ
  @͸ͯͳ

  View Slide

 3. CentOS 5
  EOL

  View Slide

 4. ͋ͱ9ϲ݄

  View Slide

 5. EOL੾ΕϦεΫ
  • ੬ऑੑରԠ͕೉͘͠ͳΔ
  • OpenSSLͳͲͷηΩϡϦςΟύονͷ͋ͨͬͨ
  ύοέʔδͷߋ৽͕ͳ͘ͳΔ
  • ֎෦αΠτͷTLSࣄ৘ʹ௥͍͚ͭͳ͘ͳΓɺ઀ଓ
  Ͱ͖ͳ͘ͳΔ
  • CentOS 5ͷOpenSSL͸0.9.8ܥͰݹ͍
  • TLS 1.2ʹඇରԠ + SNI͕࢖͑ͳ͍ͳͲ

  View Slide

 6. 1000+ CentOS5
  100+ roles

  View Slide

 7. ରࡦ͢Δαʔόͷબ୒
  • ϦόʔεϓϩΩγ
  • ֎෦͔Β઀ଓΛड͚෇͚ΔɻTLS઀ଓ͢Δ΋ͷ༏ઌ
  • ΞϓϦέʔγϣϯαʔόɺόοναʔόɺϫʔΧ
  • ͳΜΒ͔ͷϏδωεॲཧΛ࣮ߦ͢Δαʔό
  • Ϋϩʔϥ΍֎෦APIΛୟ͘ͱ͜ΖΛ༏ઌ
  • ϦεΫͷ௿͍σʔλϕʔε͸ޙճ͠
  • ͦͷଞ֎෦ͱͷ઀఺ͷͳ͍؅ཧܥαʔό΋ޙճ͠

  View Slide

 8. ରࡦํ਑
  • ☓ ࣗ෼ͰηΩϡϦςΟύονΛ͋ͯΔ
  • ࠷ऴखஈͱ͍ͨ͠
  • ☓ CentOS 7ʹΞοϓάϨʔυ
  • ○ ଞͷσΟετϦ΁Ҡߦ
  • 5೥લ͔Β৽αʔϏε͸Debian

  View Slide

 9. DebianԽʢϓϩΩγʣ
  • ݱࡏͷ؀ڥ͸ Apache2 or Nginx
  • httpd.conf͕؆୯ͳ΋ͷ͸Nginx΁
  • ؆୯Ͱͳ͍΋ͷ͸Apache 2ͷ࠷৽൛΁
  • 300ߦͷRewriteRule
  • ςετίʔυΛॻ͍ͯಈ࡞֬ೝ͢Δ

  View Slide

 10. https://github.com/yuuki/
  yuuki/blob/master/misc/
  proxy-config-test.md

  View Slide

 11. DebianԽʢΞϓϦέʔγϣϯʣ
  • mod_perl1, mod_perl2ΛDebianͰϏϧυ
  • rpmԽ͞ΕͨCPANϞδϡʔϧ؅ཧΛ
  cpanfileԽ
  • XSͳͲCͷϥΠϒϥϦʹґଘ͢Δ΋ͷ΋͋
  ΔͨΊɺDebianͰϏϧυͰ͖Δ͔Ͳ͏͔

  View Slide

 12. mod_perl1, mod_perl2ΛϏϧυ
  • ϏϧυͰ͖ͳ͍ͷͳΒϞμϯͳ؀ڥʢPlackʣ
  ʹҠߦ͢Δඞཁ͕͋Δʢ΋ͷ͘͢͝େมʣ
  • DockerfileͰϏϧυ͠ϑΝΠϧαʔόʹઃஔ
  • ChefͰ /opt/httpdʹઃஔ͢Δ͚ͩ
  • Perlґଘ͕͋ΔͨΊdebύοέʔδԽ͕໘౗

  View Slide

 13. IUUQTHJUIVCDPNZVVLJEPDLFSpMFT
  USFFNBTUFSNPE@QFSM

  View Slide

 14. cpanfileԽ
  • rpm -qa perl ͔Βੜ੒
  • ҰൃͰ carton install ͕௨ΔΑ͏ʹͳ
  Δ·Ͱͱʹ͔͕͘Μ͹Δ
  • ಈ࡞֬ೝͯ͠ಈ͔ͳ͔ͬͨΒɺCPAN
  Ϟδϡʔϧͷόʔδϣϯͷࠩ෼Λٙ͏

  View Slide

 15. initεΫϦϓτ vs daemontools
  • Systemd …
  • daemontoolsͰࠔ͍ͬͯͳ͍ͷͰ
  daemontoolsԽ
  • daemontools͸มԽ͕ͳ҆͘ఆͯ͠
  ͍ͯࠓޙ΋҆৺

  View Slide

 16. ม͑ͳ͍΋ͷ
  • Perlͷόʔδϣϯ
  • mod_perlϝδϟʔόʔδϣϯ
  • Apacheϝδϟʔόʔδϣϯ
  • CPANϞδϡʔϧͷόʔδϣϯ
  • ݹ͍΋ͷ͕खʹೖΒͳ͍Մೳੑ͸͋Δ

  View Slide

 17. Ұ൪େมͳͷ͸
  ಈ࡞֬ೝ

  View Slide

 18. ಈ࡞֬ೝ
  • ݹ͍ΞϓϦέʔγϣϯ͸ςετ͕ͳ͍
  • खಈͰ͕Μ͹Δ
  • ϓϩΩγઃఆͷςετͲ͏͢Δͷ͔
  • PerlͰૉ๿ʹHTTPΛୟ͘ςετΛॻ
  ͍ͯΔ

  View Slide

 19. ೖΕସ͑࡞ۀ
  • ϩʔυόϥϯα഑Լʹ1୆͚ͩ౤ೖ༷͠
  ࢠݟ
  • ΤϥʔϩάͳͲΛSlackʹྲྀ͢
  • ໰୊͕ى͖ͨΒ௚͢
  • શ୆ೖΕସ͑

  View Slide

 20. Debian8ͷEOL
  2020-06ʢLTSʣ

  View Slide

 21. ͋ͱ4೥

  View Slide

 22. ΞοϓσʔταΠΫϧ
  Λճ͠ଓ͚ΔͨΊʹ͸

  View Slide

 23. ࡞ۀ಺༰͓͞Β͍
  • ৽OS্Ͱmod_perlϏϧυ
  • cpanfile࡞੒
  • αʔόͷ࡞Γ௚͠ͱஔ͖׵͑
  • ΞϓϦέʔγϣϯͷಈ࡞֬ೝ
  • ϓϩΩγͷಈ࡞֬ೝ

  View Slide

 24. ϛυϧ΢ΣΞґଘ͠ͳ͍ςετ
  • Apache => nginxͷΑ͏ʹಉ͡໾ׂͷϛ
  υϧ΢ΣΞΛϦϓϨΠε͢Δ͜ͱ͕͋Δ
  • ઃఆϑΝΠϧΛςετ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ
  ֎͔ΒΈͨৼΔ෣͍Λςετ͢Δ
  • ϓϩΩγͷ৔߹͸ɺ࣮ࡍʹϦΫΤετ͢
  ΔςετΛॻ͘

  View Slide

 25. ΞϓϦέʔγϣϯ؀ڥͷ෼཭
  • ͍·ͩͱαʔό͝ͱ৽͘͠༻ҙͯ͠ೖΕସ
  ͕͑ඞཁ
  • ݹͯ͘ࠔΔͷ͸ΞϓϦέʔγϣϯ
  • ΞϓϦέʔγϣϯ࣮ߦ؀ڥΛಠཱͯ͠Ξο
  ϓσʔτ͍ͨ͠
  • ίϯςφԽ (chrootɺDocker)

  View Slide

 26. ͓ΘΓ

  View Slide