$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

FFTT_20180427

 FFTT_20180427

FFTT_20180427

秒速284km

April 27, 2018
Tweet

More Decks by 秒速284km

Other Decks in Programming

Transcript

 1. FFTT
  @284km 20180427

  View Slide

 2. feedforce Ά͍
  εϥΠυͷςϯ
  ϓϨʔτ৭Λܾ
  ΊΔͧʂʂ

  View Slide

 3. A Ҋ (logo ͷ৭)
  rgb(111, 161, 84)
  by @tmd45

  View Slide

 4. B Ҋ (logoഎܠ৭)
  rgb(107, 167, 83)
  by @tmd45

  View Slide

 5. ܾ·ͬͨʁ

  View Slide

 6. ͡Ό͋ͦΕͰ

  View Slide

 7. FFTT ͱ͸
  Final Fantasy Tactics …
  feedforce technical talk (ͩͬͨ͸ͣ…)
  ຖि༵ۚͷ 16-17 ࣌ࠒʹ࣋ͪճΓ
  ͰԿ͔ talk Λ͢Δ΍ͭ

  View Slide

 8. ࠓ೔ͷςʔϚܾΊ
  Ͱ·ͣ೰Μͩ࿩
  લճ FFTT ๻ͷ൪ͷ࣌ʹ͸ɺ
  RubyKaigi ͷৼΓฦΓΛ͔ͨ͠Βɺ࣮࣭
  ͸͡Ίͯɻ

  View Slide

 9. ςʔϚܾΊ ೉͍͠
  - Α͘΍ͬͯΔͷ͸ Ruby ͱ͔ Rails ͱ͔ GraphQL ͱ͔࿮͕͋Δ
  - ͔ͩΒͦͷลʹڵຯͷ͋Δਓ͕ू·Δ͠࿩͢ର৅ͱͳΔ
  - ࠓ೔͸ FF x Tech ͱ͍͏࿮ɻٕज़తڵຯͷର৅͸ਓʹΑΓ͚Γ
  - ࣗ෼͕࿩ͤΔ͜ͱ͔͠࿩ͤͳ͍
  - ࣗ෼͕࿩ͤΔ͜ͱɺͦΕ͸࣮ମݧ
  - ੈքͰɺࣗ෼ʹ͔͠Ͱ͖ͳ͍࿩͕Ͱ͖ͨΒྑ͍ΑͶ

  View Slide

 10. ߟ͑ΔͷΛ΍Ίͨ
  ݁ہɺࣗ෼͕࿩͍ͨ͜͠ͱΛͳʹ͔
  ࿩͠·͢

  View Slide

 11. ωλόϨ
  ·ͣ 1-4 ݄ͷ׆ಈใࠂ͠·͢
  ԭೄRubyձٞ02 ͷൃදৼΓฦΓ
  (΍Δͱݴͬͯ΍͍ͬͯͳ͔ͬͨ)
  ٕज़ॻయ4 ͷৼΓฦΓ
  (͜Ε஌͓ͬͯ͘ͱ͖ͬͱಉਓࢽग़ͤΔΑʂ)
  ͦͷଞࡉ͔͍ࡶஊతͳ΍ͭ
  ීஈͷੜ׆ݍͷίϛϡχςΟपลͷ࿩͠ͱ͔ڵຯ͋Γ·͢ʁ

  View Slide

 12. ࣭໰͸͍ͭͰ΋Ͳͷ
  λΠϛϯάͰ΋׻ܴ
  ੵۃతʹ୤ઢͤͯ͞
  ͍͘͜ͱਪ঑

  View Slide

 13. ׆ಈใࠂ 1 - 4 ݄
  2018 ೥ͷൃදࢿྉ͸Ҿ͖ଓ͖ͪ͜ΒʹΞοϓ͍ͯ͠
  ·͢
  https://github.com/284km/slides
  https://speakerdeck.com/284km
  Ҏ߱Ͱ͸ಛ௃తͳ׆ಈΛ঺հ͠·͢ɻ

  View Slide

 14. 1 ݄
  2017 ೥ʹͲ͏΍ͬͯੜ͖͍ͯͨͷ͔෼͔Βͳ͘ͳͬ
  ͯɺࢥ͍ग़͢ͷʹۤ࿑͍ͯͨ͠ɻ
  1/24 αʔΫϧ "ͲΒ΍͖΋ͳ͔" Ͱٕज़ॻయ4 ʹظݶ
  ΪϦΪϦͰਃ͠ࠐΜͰ͍ͨ໛༷
  1/31 Ͳ͏΍ΒԭೄRubyձٞͷ CFP ఏग़͍ͯͨ͠໛༷
  ʢΪϦΪϦʣ

  View Slide

 15. 2 ݄
  ੜ͖ํΛࢥ͍ग़͖ͤͯͨࠒ
  2/4? 2/5? ԭೄRubyձٞ accept ͷ͓஌Β͕͖͍ͤͯͨ͸ͣ
  2/10 ลΓ? ٕज़ॻయʹ౰બ͍ͯͨ͜͠ͱΛ஌ΔɻͲ͏ʹ
  ͔ͳΔ΍Ζͱɺ7000ԁࢧ෷͍αʔΫϧࢀՃ֬ఆɻ
  2/28 23:59:59 RubyKaigi ͷ CFP ظݶΪϦΪϦͰ 2 ͭग़ͨ͠ɻ
  ফ໣͕ܹ͔ͬͨ͠ɻɻ

  View Slide

 16. 3 ݄
  ϠόΠɻ༧ఆͷೖΕํΛޡͬͨͱؾ෇͕͘ɺ΋͸΍ૉૣ͘શ෦΍Δ͔͠ͳ
  ͍ɻ΍͹͍ɻ
  3/7? ecbooster ϦϦʔε
  3/9, 10, 11 ԭೄRubyձٞ02
  3/24, 25 railsdm 2018
  3/31 trick2018 ఏग़ظݶ (࣮૷ؒʹ߹Θͳͯ͘ఏग़ͳΒͣ… ແ೦…ɻʣ
  ͋ͱɺHanami ͷقઅͰͨ͠Ͷɻ

  View Slide

 17. 4 ݄
  ΍͹͍ɻͳΜ͔ࡉ͔͍༧ఆ͕ଟ͍͜ͱͱओʹ
  ಉਓࢽΛॻ͔ͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍ɻ
  4/22 ٕज़ॻయ4
  4/27 FFTT
  ͜ͷޙ RejectKaigi 2018 (5/12) ͷ४උ

  View Slide

 18. [એ఻] RejectKaigi 2018
  https://speee.connpass.com/event/
  84915/

  View Slide

 19. ͯ͞ɺ
  ԭೄRubyձٞ02
  ͷৼฦΓΛ΍Γ
  ·͠ΐ͏ɻ

  View Slide

 20. ΍ͬͨ

  View Slide

 21. ٕज़ॻయ4
  ͷ͜ͱΛগ͠࿩
  ͠·͢ɻ

  View Slide

 22. ΍ͬͨ

  View Slide

 23. ͋ͱ͸ԿͩΖ͏

  View Slide

 24. Α͘ߦ͘ίϛϡ
  χςΟͷ঺հͱ
  ͔ʁ

  View Slide

 25. Asakusa.rb (Ruby Tuesday)
  Omotesando.rb (1st Thu)
  Shibuya.rb (3rd Wed)
  Shinjuku.rb (3rd Wed)
  step-to-rails-expert-rb (4th Mon)
  GraphQL Tokyo (irregular)
  OSS ύονձ

  View Slide

 26. ͦΕͧΕҧ͏໨
  తͰɺཧ༝͕͋ͬ
  ͯߦͬͯΔɻ

  View Slide

 27. Asakusa.rb (Ruby Tuesday)
  - too many
  Omotesando.rb (1st Thu)
  - @sinsoku
  Shibuya.rb (3rd Wed)
  - @tyabe, @kaiba
  Shinjuku.rb (3rd Wed)
  - @itkrt2y, @treby
  step-to-rails-expert-rb (4th Mon)
  - @ehihara99999, @two_sann
  GraphQL Tokyo
  OSS ύονձ (monthly)
  - @koic, @kamipo, @y-yagi, @yahonda, …

  View Slide

 28. ࡶஊͱ͔
  ࣭໰ͱ͔
  Կ͔͋Γ·͢ʁ

  View Slide

 29. ࠷ޙʹ

  View Slide

 30. feedforce Ά͍
  Keynote
  ςϯϓϨʔτ
  ຊ೔ҭ੒։࢝

  View Slide

 31. ΧϯϑΝϨϯεͷඅ
  ༻ิॿͳͲͷܾఆ͋
  Γ͕͍ͨɻ
  -> ײँ͸ߦಈͰ

  View Slide