Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

そうだ RubyKaigi、行こう。 / Let's go to RubyKaigi

そうだ RubyKaigi、行こう。 / Let's go to RubyKaigi

aiandrox

May 18, 2023
Tweet

More Decks by aiandrox

Other Decks in Technology

Transcript

 1. "GUFS3VCZ,BJHJ
  ͦ͏ͩ3VCZ,BJHJɺߦ͜͏ɻ
  ʙॳΊͯͷ3VCZ,BJHJͷา͖ํʙ
  ϑΝΠϯσΟגࣜձࣾԕ౻܆

  View Slide

 2. TFMGJOUSPEVDUJPO

  View Slide

 3. View Slide

 4. View Slide

 5. খֶߍͷڭһ
  ˣ
  ཱྀؗͷ஥ډ
  ˣ
  ϓϩάϥϛϯάεΫʔϧ
  ˣ
  3VCZ3BJMTΤϯδχΞ
  ԕ౻܆
  !BJBOESPY

  View Slide

 6. View Slide

 7. ࠓճ
  3VCZ,BJHJʹࢀՃͨ͠ਓ
  🙋
  [email protected]

  View Slide

 8. ࠓճ
  3VCZ,BJHJʹࢀՃͨ͠ਓ
  🙋
  ॳΊͯ
  [email protected]

  View Slide

 9. ਪ঑ࣄ߲
  wʮ͋Δ͋ΔʯʮΘ͔Δʯ
  wࣈͰ͋ͳͨͷࢥ͍Λ௲Δ
  ΨϠΛ͓଴͓ͪͯ͠Γ·͢❤

  View Slide

 10. ਪ঑ࣄ߲
  wʮ͋Δ͋ΔʯʮΘ͔Δʯ
  wࣈͰ͋ͳͨͷࢥ͍Λ௲Δ
  ΨϠΛ͓଴͓ͪͯ͠Γ·͢❤
  [email protected]

  View Slide

 11. View Slide

 12. 3VCZ,BJHJͷײ૝
  [email protected]

  View Slide

 13. দຊ͍͍ͱ͜Ζ
  ͍ΖΜͳਓͱ஥ྑ͘ͳΕͨ
  Ϟνϕര্͕Γ
  3VCZJTU࠷ߴ
  Πϕϯτ੝Γͩ͘͞Μ
  ಥൃతͳग़ձ͍
  ϕϧςΟͷΫΦϦςΟ͙͍͑
  γϣϯ೉ͯ͘͠Α͘Θ͔ΒΜ͚Ͳ͍͢͝
  εςοΧʔ΋Β͑ͨ
  ͚ͬͨ͐ίϛϡχςΟ
  3VCZͷΑ͞Λײ͡
  ৽͍͠ਓؒؔ܎
  3VCZͷྺ࢙ͱະདྷʹࢥ͍Λ஘ͤΔ
  ָ͔ͬͨ͠ʂ
  ڶഴ͏·͍
  5γϟπ͔Θ͍͍
  ָ͔ͬͨ͠ʂ

  View Slide

 14. Ͱ΋ʜʜ͔ͩΒͦ͜
  [email protected]

  View Slide

 15. ΋ͬͱૣ͘3VCZ,BJHJʹ
  ࢀՃ͢Ε͹Α͔ͬͨ
  [email protected]

  View Slide

 16. ͳͥࠓ·Ͱ3VCZ,BJHJʹ
  ࢀՃ͠ͳ͔ͬͨͷ͔
  [email protected]

  View Slide

 17. ߦ͘લͷҹ৅
  [email protected]
  ηογϣϯͷϨϕϧ͕
  ߴ͍͔Βߦͬͯ΋Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 18. ߦͬͨޙͷײ૝
  [email protected]
  ਖ਼௚Θ͔ΒΜ😇

  View Slide

 19. ߦͬͨޙͷײ૝
  [email protected]
  Θ͔Δ͜ͱ΋͋Δ

  View Slide

 20. ߦͬͨޙͷײ૝
  [email protected]
  3VCZͷτϨϯυ͕Θ͔Δ

  View Slide

 21. ߦͬͨޙͷײ૝
  [email protected]
  3VCZͷػೳ΁ͷ࣭ײΛײ͡Δ

  View Slide

 22. ߦͬͨޙͷײ૝
  [email protected]
  Ϟνϕʔγϣϯ͕༙͘

  View Slide

 23. ͪͳΈʹ
  [email protected]
  3VCZྺ೔ͷਓ΋͍ͨ

  View Slide

 24. ߦ͘લͷҹ৅
  [email protected]
  ஌Γ߹͍͕গͳ͘
  ΅ͬͪʹͳΔͷ͕ා͍

  View Slide

 25. ߦͬͨޙͷײ૝
  [email protected]
  ෆ҆ͳͷ͸ࣗ෼͚ͩ͡Όͳ͍

  View Slide

 26. ߦͬͨޙͷײ૝
  [email protected]
  ৽͍͠ަྲྀΛٻΊ͍ͯΔਓ΋

  View Slide

 27. ߦͬͨޙͷײ૝
  [email protected]
  ࣍ճ͸36/5&2͔Β΋
  ͨ͘͞Μࢀઓ͢Δͧ

  View Slide

 28. ͜ΕͰ΋l3VCZ,BJHJzʹ
  ೔࿨ͬͯΔౕ͍Δʁ
  [email protected]

  View Slide

 29. ͍Ͷ͑Αͳ͊ʂʂʁ
  [email protected]

  View Slide

 30. View Slide

 31. ॳΊͯͷ3VCZ,BJHJͷา͖ํ
  [email protected]

  View Slide

 32. Կ൪Ḧ͡Ͱ΋ɺ
  ͋ͳ͕ͨḦͨ͡஡͕ҿΈ͍ͨ
  [email protected]

  View Slide

 33. ॳΊͯͷ3VCZ,BJHJͷา͖ํ
  ४උฤ
  [email protected]

  View Slide

 34. ༧श͢Δ
  [email protected]

  View Slide

 35. ʮશͬͬͬͬͬવΘ͔ΒΜʯ͕
  ʮશવΘ͔ΒΜʯͰࡁΜͩ
  [email protected]
  ༧श͢Δ

  View Slide

 36. Πϕϯτ͕ଟ͍Μ͡Ό
  [email protected]
  ༧श͢Δ

  View Slide

 37. ༗ࢤͷํ͕·ͱΊͨ৘ใ͕
  ࢀߟʹͳΔ
  [email protected]
  ༧श͢Δ

  View Slide

 38. [email protected]
  ༧श͢Δ
  ༧शΦϑϥΠϯΠϕϯτʹࢀՃ
  Ұؾʹ༧श͕Ͱ͖ΔʂʜʜΒ͍͠

  View Slide

 39. ໨ඪΛཱͯΔ
  [email protected]

  View Slide

 40. [email protected]
  ໨ඪΛཱͯΔ
  ηογϣϯʁަྲྀʁ؍ޫʁ
  શ෦Λ༏ઌ͢Δͷ͸ෆՄೳ

  View Slide

 41. [email protected]
  ໨ඪΛཱͯΔ
  .645໨ඪͱ8"/5໨ඪ

  View Slide

 42. [email protected]
  ໨ඪΛཱͯΔ
  w3VCZ,BJHJͷงғؾΛຬ٤͢Δ
  wηογϣϯΛฉ͍ͯɺࣗ෼Ͱ΋ࢼ͍ͨ͠Կ͔Λ
  ݟ͚ͭΔ
  w.BU[ͱࣸਅΛࡱΔ
  ྫʣ

  View Slide

 43. View Slide

 44. [email protected]
  ໨ඪΛཱͯΔ
  ॳ೔͔Βඈ͹͗͢͠ͳ͍

  View Slide

 45. View Slide

 46. ॳΊͯͷ3VCZ,BJHJͷา͖ํ
  ౰೔ฤ
  [email protected]

  View Slide

 47. View Slide

 48. [email protected]
  5XJUUFS
  إ໘ΑΓ5XJUUFSΞΠίϯͷํ͕ೝ஌Ͱ͖Δ
  5XJUUFSΞΧ΢ϯτ͸໊ࢗ

  View Slide

 49. View Slide

 50. [email protected]
  5XJUUFS
  ηογϣϯͷ࣮گ
  SVCZLBJHJͱSVCZLBJHJ"͸ਆ
  ཁ໿ͯͩ͘͠͞Δํʹ಄্͕͕Βͳ͍

  View Slide

 51. View Slide

 52. [email protected]
  ަྲྀ
  ެࣜΠϕϯτʹࢀՃ͢Δ

  View Slide

 53. [email protected]
  ަྲྀ
  ࿩͔͚ͯ͠΋͔͑͑ʁͱ͍͏
  ΦʔϥΛग़͢

  View Slide

 54. [email protected]
  ࣸਅΛࡱΔ
  SVCZGSJFOETΛ࢖͏
  ަྲྀ

  View Slide

 55. ਓͦΕͧΕͷָ͠Έํ͕͋Δ
  [email protected]

  View Slide

 56. ʮָ͔ͬͨ͠ʯͳΒϤγʂ
  [email protected]

  View Slide

 57. View Slide

 58. ࣍ճ Ҏ߱
  ͷ3VCZ,BJHJʹ޲͚ͯ
  [email protected]

  View Slide

 59. ΍Γ͍ͨ͜ͱ
  wԿ͔͠ΒʹίϯτϦϏϡʔτ͍ͨ͠
  wܕΛ࣮ࡍʹ৮ͬͯΈͯࣗ෼ͳΓͷߟ͑Λ͍࣋ͪͨ
  w஍ҬSCʹࢀՃ͍ͨ͠
  wϔϧύʔͱͯ͠ӡӦͷ͓ख఻͍Λ͍ͨ͠
  [email protected]

  View Slide

 60. ΍Γ͍ͨ͜ͱ
  wू߹ࣸਅʹөΔ
  [email protected]

  View Slide

 61. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide