$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Introducing JAWS-UG Hokuriku

Introducing JAWS-UG Hokuriku

2015/06/20 「Kanazawa.rb x Hokuriku.NET x JAWS-UG北陸」 発表資料
https://atnd.org/events/66303

Daisuke AIBA

June 20, 2015
Tweet

More Decks by Daisuke AIBA

Other Decks in Technology

Transcript

 1. +"846(๺཮ࢧ෦ UXJUUFS!BJCBY
 GBDFCPPLGCDPNBJCBY ૬Ӌେี ͋ ͍ ͹ ͍͚ͩ͢

 2. "CPVUNF ૬Ӌେี ʢגʣυϦʔϜΨϨʔδ୅දऔక໾ ೥ੜ·Εɻ৽ׁݝົߴࢢग़਎ɻେֶ ਐֶΛػʹੴ઒ݝۚ୔ࢢ΁ɻ
 େֶଔۀޙ͸ιϑτ΢ΣΞ։ൃٕज़ऀͱ ͯ͠ɺҩྍ෱ࢱ෼໺ͷύοέʔδιϑτ ΢ΣΞ։ൃʹैࣄɻ
 ೥݄ʹۚ୔Ͱىۀ͠ɺגࣜձࣾυ ϦʔϜΨϨʔδΛઃཱɻ


  Ҏདྷɺ8FCŋεϚʔτϑΥϯͷΞϓϦέʔ γϣϯ։ൃΛத৺ʹ׆ಈɻ
 झຯ͸ొࢁɾτϨΠϧϥϯχϯάɻ ͋ ͍ ͹ ͍͚ͩ͢
 3. 8PSLT

 4. ӽా೫སࢠ ༓ମ཭୤ͪ͠ΌͬͨΈ͍ͨɻWPMrϨτϦοΫͱͯ͠ͷ.*3"*

 5. ӽా೫སࢠ ༓ମ཭୤ͪ͠ΌͬͨΈ͍ͨɻWPMrϨτϦοΫͱͯ͠ͷ.*3"*

 6. 8PSLT

 7. None
 8. None
 9. None
 10. None
 11. None
 12. None
 13. None
 14. None
 15. 

 16. None
 17. None
 18. None
 19. None
 20. None
 21. $MPVEY$PNNVOJUZ

 22. $MPVE

 23. "844VNNJU5PLZP ొ࿥ऀ਺  དྷ৔ऀ਺ 

 24. "844VNNJU5PLZP %BZ,FZOPUF

 25. Ͳ͜ͷ࿩

 26. ਂࠁͳ஍Ҭ֨ࠩ

 27. "844VNNJU5PLZP %BZ,FZOPUF

 28. "844VNNJU5PLZP %BZ,FZOPUF

 29. "844VNNJU5PLZP %BZ,FZOPUF

 30. "844VNNJU5PLZP %BZ,FZOPUF

 31. "844VNNJU5PLZP %BZ,FZOPUF

 32. "844VNNJU5PLZP %BZ,FZOPUF

 33. "844VNNJU5PLZP %BZ,FZOPUF

 34. $PNNVOJUZ

 35. $SPTT$PNNVOJUZ

 36. ೥݄ʢ༧ఆʣ

 37. None
 38. 5IBOLZPV