Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

s2s

akameco
December 14, 2017

 s2s

12/14 Nihonbashi.js #3 100star以下限定!細かすぎて伝わらない自作ライブラリ選手権。

akameco

December 14, 2017
Tweet

More Decks by akameco

Other Decks in Technology

Transcript

 1. s2s
  Source to Source

  View Slide

 2. GitHubͰs2sͱ
  ݕࡧ͢Δͱग़͖ͯ·͢
  https://github.com/
  akameco/s2s

  View Slide

 3. ͸͡Ίʹ

  View Slide

 4. Atomͱ
  teletypeΛ࢖͍·͢ɻ
  ؀ڥ͕͋Δਓ͸
  ४උΛ͍ͯͩ͘͠͞

  View Slide

 5. ߏ੒
  • ࣗݾ঺հ
  • σϞ 3෼
  • എܠ
  • ࢓૊Έ
  • ͦͷଞ
  • ϑΟʔυόοΫ 1෼

  View Slide

 6. ࣗݾ঺հ
  • ͔͋Ί( @akameco )
  • ઌ݄༑ਓୡͱϨόχϥΛ৯΂
  ʹߦͬͨΒશһ΢Πϧεੑң
  ௎ԌͰ2िؒμ΢ϯ͠·ͨ͠
  • ਐḿΛग़͢ʹ͸ԿΑΓ΋݈߁
  ͕ඞཁͩͱΘ͔Γ·ͨ͠

  View Slide

 7. ޱ಄Ͱઆ໌͢ΔΑΓ
  ݟͯ΋Β͏ํ͕
  ଎͍ͱࢥ͍·͢ͷͰɺ
  ·ͣσϞ(3෼ఔ౓)Λ͠·͢

  View Slide

 8. AtomͷteletypeΛ࢖࣮ͬͯ
  ࡍʹίʔσΟϯά͠·͢
  Atom؀ڥ͕ͳ͍ํ͸ը໘ͷํͰ
  ·ͨɺಈ࡞͕΋ͬ͞Γͨ͠Β࿈ܞΛ੾Γ·͢

  View Slide

 9. https://youtu.be/
  hPR0SCaz-Wg

  View Slide

 10. എܠ
  • reduxϘΠϥʔϓϨʔτ͕ଟ͍໰୊ɻ
  • ͔͠͠อकతͳ؍఺ͰϚΫϩతͳղܾΛͨ͠
  ͘ͳ͍(Ϗϧυ࣌babelplugin౳)
  • ୹͘ॻͨ͘Ί͚ͩʹ͍ͭෆཁʹͳΔ͔Θ͔Β
  ͳ͍ϥΠϒϥϦΛಋೖͨ͘͠ͳ͍

  View Slide

 11. Ͱ͸ɺͲ͏͢Δ͔ʁ
  • ࠓ͋Δ࣮૷ͷ··ɺߴ଎ʹॻ͘
  • ਓؒͰ͸ݶք͕͋ΔɺϓϩάϥϜʹΑͬͯϓϩάϥϜ
  Λॻ͘
  • ͜ΕΛίʔσΟϯάλΠϜίϯύΠϧͱ໋໊ͨ͠
  • ͜ͷ͋ͨΓ͸͜ͷεϥΠυ͕೤͍ͷͰΦεεϝͰ͢ ”͜Ε͔Βͷϝλϓ
  ϩάϥϛϯάJavaScriptͷਖ਼ٛΛޠΖ͏” by erukiti ͞Μ https://
  speakerdeck.com/erukiti/meta-programming-javascript-is-justice

  View Slide

 12. ਎ۙͳΠϝʔδͩͱs2s͸fateͰ͍͏ͱ͜Ζͷ
  ౤Өຐज़Ͱ͢

  View Slide

 13. ར఺
  • ΤσΟλͷϓϥάΠϯͰ͸ͳ͍ͨΊ؀ڥͷϩοΫΠ
  ϯ͕ͳ͍
  • λΠϙ͕ݮΔ
  • มߋʹڧ͍
  • s2sʹै͏ݶΓ୭͕ॻ͍ͯ΋ಉ͡ग़ྗʹͳΔ
  • ίʔσΟϯάͷߴ଎ԽͰ͔͠ͳ͍ͨΊs2sࣗମΛ͍ͭ
  Ͱ΋ࣺͯΒΕΔ

  View Slide

 14. ࢓૊Έ

  View Slide

 15. v0.1~

  View Slide

 16. typescriptʹ΋ରԠͯ͠΄͍͠

  View Slide

 17. ϋϯυϥʔ
  ϑοΫ(੔ܗ)
  v0.14~ݱࡏ

  View Slide

 18. ϋϯυϥʔΛಋೖ

  View Slide

 19. ϋϯυϥʔΛಋೖ
  • ίʔυΛड͚औͬͯίʔυΛฦ͢ͱ͍͏৚݅Λຬ
  ͨؔ͢਺Ͱ͋Ε͹ԿͰ΋͍͍
  • σϑΥϧτͰ͸ɺjsͩͬͨΒBabel͕࣮ߦ͞Εɺts
  ͩͬͨΒBabel7+TypeScriptPlugin͕࣮ߦ͞ΕΔ
  • ͜ΕʹΑͬͯɺ࣮ࡍͲΜͳϑΝΠϧͰ͋ΕίʔσΟ
  ϯά࣌ʹॲཧ͕Մೳʹͳͬͨ(md,css,html,...)

  View Slide

 20. Hookʹ͍ͭͯ
  • ͳͥ͜ͷඞཁ͕͋Δ͔ͱ͍͏ͱBabelͷग़ྗ͸σ
  ϑΥϧτͰμϒϧίʔςʔγϣϯͩͬͨΓɺηϛί
  ϩϯ͕෇͍ͯͨΓ͢Δ͔Β
  • ओʹίʔυΛग़ྗͨ͠ޙͷ੔ܗΛߦ͏
  • σϑΥϧτͰ͸prettierɻϓϩδΣΫτͷrcʹै͏
  • ઌ೔tslintʹ΋ରԠ by kamijin-fanta ͞Μ

  View Slide

 21. ϓϩδΣΫτʹͲ͏ಋೖ͢Δ͔ʁ
  • ࣗ෼ͷϓϩδΣΫτʹಠࣗͷϓϥάΠϯΛಋೖ͍ͨ͠৔߹ɺ৽ͨʹ
  ϓϥάΠϯΛެ։͢Δඞཁ͸ͳ͘ɺs2s.config.js͔Β૬ରతʹ
  requireͰ͖Δ
  • ྫ͑͹ erukiti͞Μͷ https://github.com/erukiti/spike-react-redux-
  using-s2s Ͱ͸scriptsσΟϨΫτϦҎԼʹϓϥάΠϯΛ഑ஔͯ͠ར
  ༻͍ͯ͠Δ

  View Slide

 22. ͪΐ͏Ͳ͍͍νϡʔτϦΞϧ͸ʁ
  • cndlhvn ͞Μͷhttps://github.com/cndlhvn/s2s-redux-actions-
  sample ͕Φεεϝ (redux-saga + redux-actions)
  • ਖ਼௚ެࣜͷ100ഒ͙Β͍ஸೡͳreadme͕༻ҙͯ͋͠Γެࣜͷα
  ϯϓϧΑΓΦεεϝ
  • ͦͯ͠ؾ͍ͮͨͱ͖ʹ͸ࣗ෼ΑΓcndlhvn͞Μͷํ͕s2s-plugin
  Λެ։ͯͨ͠
  • ৽͘͠ManagerPluginͱݺ͹ΕΔ֓೦Λಋೖ͍ͯͯ͠໘ന͍

  View Slide

 23. ·ͱΊ

  View Slide

 24. ࣭໰΋ͱ͍
  ϑΟʔυόοΫλΠϜ

  View Slide

 25. ࠓճͷΦν
  teletypeΛ࢖ͬͯσϞ͢Δ͜ͱͰɺAtom
  ʹϩοΫΠϯ͢Δ͜ͱͰ؀ڥʹϩοΫΠ
  ϯ͞ΕΔ͜ͱ͸Ͳ͏͍͏͜ͱ͔Λ࣮ԋ͠
  ͯΈ·ͨ͠
  s2sʹ͸ϩοΫΠϯ͸͋Γ·ͤΜΑʁ
  Ͳ͏΋͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide