$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

TensorflowでYOLOv3を写経した話

Aipa
January 12, 2019

 TensorflowでYOLOv3を写経した話

Aipa

January 12, 2019
Tweet

More Decks by Aipa

Other Decks in Technology

Transcript

 1. TFUG Okinawa val.2
  ΞΠύʔୂ௕@ླྀٿେֶ

  View Slide

 2. औΓʹདྷͨ

  View Slide

 3. ຊ೔͓࿩͢Δ͜ͱ

  View Slide

 4. ຊ೔͓࿩͔ͨͬͨ͜͠ͱ
  • YOLOͱ͸
  • TensorflowͰ૊ΜͰΈͨ
  • ૊ΜͰΈͨYOLOΛֶशͤͯ͞Έͨ

  View Slide

 5. ຊ೔͓࿩͔ͨͬͨ͢͠Δ͜ͱ
  • YOLOͱ͸
  • TensorflowͰ૊ΜͰΈͨ
  • ૊ΜͰΈͨYOLOΛֶशͤͯ͞Έͨ

  View Slide

 6. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 7. ࣗݾ঺հ
  • ΞΠύʔୂ௕
  • ͪΎΒσʔλגࣜձࣾ
  • PyData.OkinawaڞಉΦʔΨφΠβʔ
  • Pythonͱո्ͱΫιΈ͍ͨͳөը͕޷͖Ͱ͢

  View Slide

 8. ๻ͷϨϕϧ
  • ਺ֶΘ͔ΒΜ
  • TensorflowΘ͔ΒΜ
  • σΟʔϓϥʔχϯάઙ͍ཧղ
  • ͭ·Γॳ৺ऀ

  View Slide

 9. (YOLOΛબ୒ͨ͠)
  ܦҢ

  View Slide

 10. ܦҢ
  Ϙεʣը૾ೝࣝͷҊ݅͘ΔΑʂ
  ๻ʣ͓ɺ͕Μ͹Δ͍ͧ
  Ϙεʣ·ͩΘ͔ΒΜ͚ͲObject DetectionͬΆ͍Αʂʂ
  ๻ʣ;͊ʔʔʔ

  View Slide

 11. ษڧͤͶ͹ʢਅإʣ

  View Slide

 12. YOLO(v3)

  View Slide

 13. YOLOͱ͸
  • ϦΞϧλΠϜΦϒδΣΫτݕग़ΞϧΰϦζϜ
  • YOLO(You Look Only Onse)
  • darknetͱ͍͏ϑϨʔϜϫʔΫͰಈ͔ͤΔ
  • σϞ͕͋Δ
  • ʢݕग़͕ʣ଎͍

  View Slide

 14. darknet
  https://pjreddie.com/darknet/

  View Slide

 15. YOLOͱ͸
  • ը૾ೖྗ͢ΔͱӈԼͷΑ͏ͳ݁ՌʹͳΔ
  • ʮ΋ͷʯͷݕग़͢Δ͚ͩ

  Ͱͳ͘ɺΫϥε΋෼ྨ

  ͢Δɻ͠Ύ͍͝

  View Slide

 16. YOLOͱ͸

  View Slide

 17. YOLOͷ࢓૊Έ

  View Slide

 18. YOLOͷ࢓૊Έ
  • ʢ·ʹ͋Θͳ͔ͬͨ͝ΊΜʣ
  • ͕ͬͪ͜Θ͔Γ΍͍͢ͷͰ֬ೝ͍ͯͩ͘͠͞
  • https://github.com/leetenki/YOLOv2/blob/
  master/YOLOv2.md

  View Slide

 19. YOLOͷ࢓૊Έ
  • ʢ·ʹ͋Θͳ͔ͬͨ͝ΊΜʣ
  • ͕ͬͪ͜Θ͔Γ΍͍͢ͷͰ֬ೝ͍ͯͩ͘͠͞
  • https://github.com/leetenki/YOLOv2/blob/
  master/YOLOv2.md

  View Slide

 20. View Slide

 21. ֶͼͷಓΛ੾Γସ͑Δ

  View Slide

 22. पΓͷ໠ऀͷֶͼํ
  1. ࿦จಡΉ
  2. هࣄΛړΔ
  3. ཧղͨ͠ɻΑ࣮͠૷͠Α͏

  View Slide

 23. ΅͘ʢLv.1ʣ
  1. ਆ༷ʢ࣮૷͍ͯ͠ΔਓɾίʔυʣΛݟ͚ͭΔ
  2. ࣸܦ͢Δ
  3. ͬ͘͟Γཧղͨ͠ -> هࣄړΔ

  View Slide

 24. ਆ༷ʢ࣮૷ʣΛ୳͢

  View Slide

 25. ਆ͸͍ͨ

  View Slide

 26. ਆͷهࣄ
  https://itnext.io/implementing-yolo-v3-in-tensorflow-tf-slim-c3c55ff59dbe

  View Slide

 27. ࣸܦ͢Δ

  View Slide

 28. ͦͷલʹ؀ڥͷ࿩
  • Ubuntu 16.04(Docker)
  • Python 3.7(Anaconda)
  • Tensorflow 1.12

  View Slide

 29. Tensorflow Πϯετʔϧ
  $ pip3 install --upgrade tensorflow
  Collecting tensorflow
  Could not find a version that satisfies the requirement
  tensorflow (from versions: )
  No matching distribution found for tensorflow
  ݟ͔ͭΒͳ͍ͱ͸ɾɾɾɾʁ

  View Slide

 30. ఘΊͳ͍ؾ࣋ͪ
  $ pip3 install —upgrade https://storage.googleapis.com/tensorflow/
  mac/cpu/tensorflow-1.10.1-py3-none-any.whl
  https://qiita.com/nahshi/items/fcf4898f7c45f11a5c63

  View Slide

 31. ʗ(^o^)ʘ
  Traceback (most recent call last):
  File "YOLO_small_tf.py", line 3, in
  import tensorflow as tf
  File "/opt/conda/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/__init__.py",
  line 22, in
  from tensorflow.python import pywrap_tensorflow # pylint:
  disable=unused-import
  File "/opt/conda/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/
  __init__.py", line 49, in
  from tensorflow.python import pywrap_tensorflow
  File "/opt/conda/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/
  pywrap_tensorflow.py", line 58, in
  from tensorflow.python.pywrap_tensorflow_internal import *
  File "/opt/conda/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/
  pywrap_tensorflow_internal.py", line 114
  def TFE_ContextOptionsSetAsync(arg1, async):
  ^
  SyntaxError: invalid syntax

  View Slide

 32. པΜͩGoogle͞Μ

  View Slide

 33. ఘΊͨ
  • Ubuntu 16.04(Docker)
  • Python 3.7 3.6(Anaconda)
  • Tensorflow 1.12

  View Slide

 34. ʢվΊͯʣ
  ࣸܦ͢Δ

  View Slide

 35. ΍ͬͨ͜ͱ
  • YOLOv3ͷϞσϧͷఆٛ
  • yolov3ͷॏΈΛtensorfowͰಡΈࠐΊΔ༻ɺ
  convert͢Δॲཧ
  • σϞεΫϦϓτ

  View Slide

 36. ࡶͳίϝϯτΛ࢒ͭͭ͠΋
  ࣸܦͰ͖ͨ

  View Slide

 37. ࣮ߦͨ݁͠Ռ

  View Slide

 38. ࣮ߦͨ݁͠Ռ

  View Slide

 39. ʢͱΓ͋͑ͣ͸ʣ
  ͓k

  View Slide

 40. ͜ͷޙɺࣗ෼Ͱֶशͤͨ͞Γɺ
  FineTuningͱ͔֎Εσʔλͷ
  ߟ࡯ͱ͔΍ͬͯΈ͔͚ͨͬͨͲ
  ཧղ͕ؒʹ߹Θͳ͔ͬͨͷͰ
  Tensorflowͷ࣮૷ͷ࿩Λ͠·͢

  View Slide

 41. ࣮૷ͷ࿩

  View Slide

 42. • ௚ײతʹɺKerasΈ͍ͨʹॻ͚Δ
  • tf.contrib.keras͸ɾɾɾʁ
  • tf.contrib͸tensorflowνʔϜ͸αϙʔτ͠
  ͍ͯͳ͍͚Ͳɺςετऴ͍͑ͯͣΕ͸Ϛʔδ
  ͍ͨ͠ΑͶతͳύοέʔδΒ͍͠
  ࣮૷ͷ࿩ tf.contrib.slim

  View Slide

 43. ࣮૷ͷ࿩ tf.contrib.slim
  with slim.arg_scope([slim.max_pool2d], padding=‘SAME’):
  # Layer01
  h_conv1 = slim.conv2d(x_image, 32, [5, 5])
  h_pool1 = slim.max_pool2d(h_conv1, [2, 2])
  # Layer02
  h_conv2 = slim.conv2d(h_pool1, 64, [5, 5])
  h_pool2 = slim.max_pool2d(h_conv2, [2, 2])
  # Layer03
  h_pool2_flat = slim.flatten(h_pool2)
  h_fc1 = slim.fully_connected(h_pool2_flat, 1024)

  View Slide

 44. • with۟ͰϒϩοΫΛ࡞ΓɺϒϩοΫ಺ͷؔ਺
  ͷσϑΥϧτҾ਺Λ·ͱΊͯఆٛͰ͖Δ
  • ͨͩͨͩศར
  ࣮૷ͷ࿩ slim.arg_scope()

  View Slide

 45. ࣮૷ͷ࿩ slim.arg_scope()
  h_conv1 = slim.conv2d(x_image, 32, [5, 5], activation_fn=tf.nn.relu,
  weights_initializer=tf.truncated_normal_initializer(stddev=0.1),
  biases_initializer=tf.constant_initializer(0.1))
  with slim.arg_scope([slim.conv2d], activation_fn=tf.nn.relu,
  weight_initializer=tf.truncated_normal_initializer(stddev=0.1),
  biases_initializer=tf.constant_initializer(0.1):
  h_conv1 = slim.conv2d(x_image, 32, [5, 5])

  View Slide

 46. • ఆֶٛͨ͠शάϥϑΛඳըͯ͘͠ΕͨΓɺॏ
  ΈΛάϥϑԽͨ͠ΓͱԿ͔ͱศརͳ΍ͭ
  Tensorboard

  View Slide

 47. Tensorboard ࢖͏ͨΊͷ࣮૷
  (ఆٛͨ͠άϥϑඳըͷΈ)
  with tf.Session() as sess:
  # tensorboard
  file_writer = tf.summary.FileWriter('./logs/', sess.graph)

  View Slide

 48. Tensorboard

  View Slide

 49. ஫ҙ͍ͨ͜͠ͱ
  with tf.variable_scope(‘darknet-53'):
  route_1, route_2, inputs = darknet53(inputs)
  with tf.variable_scope('yolo-v3'):
  with tf.variable_scope('detect_1'):
  route, inputs = _yolo_block(inputs, 512)
  • ఆ͚ٛͨͩ͠Ͱ͸

  άϥϑ͸ݟͮΒ͍
  • είʔϓΛ

  ༻ҙ͠·͠ΐ͏
  είʔϓແ
  είʔϓ༗

  View Slide

 50. ཧղ͢ΔͨΊʹࢼߦͨ͠࿩

  View Slide

 51. • ίʔυΛཧղ͠Α͏ͱͨ͠ͱ͖ɺೖྗͱग़ྗ
  ΍Βɺม਺ͷத਎Λ֬ೝ͠ͳ͕Β΍Γ·ͤΜ
  ͔ʁ
  • ๻͸΍Γ·͢
  • ͱ͍͏͜ͱͰɺ࠷ڧͷprintσόοάΛࢼͦ͏
  ͱ͠·ͨ͠
  Tensorflowͷσόοά

  View Slide

 52. • ʗ(^o^)ʘ
  • Tensorflow͸άϥϑΛߏ੒ͨ͋͠ͱʹσʔλ
  Λྲྀͯ͠ॲཧ͢ΔͷͰɺఆ͍ٛͯ͠Δͱ͜Ζ
  Λεςοϓͯ͠printͯ͠΋Θ͔Βͳ͍
  ࠷ڧͷprintσόοά
  Tensor("xxx:0", shape=TensorShape([Dimension(1), Dimension(1)]), dtype=float32)

  View Slide

 53. tf.print
  • ೖྗ͞ΕͨTensorͷ݁ՌΛɺ

  stdout΍ΒɺϩάϨϕϧͰग़ྗͯ͘͠ΕΔ
  • ਆ
  • ͪͳΈʹ΍΍͍͚͜͠Ͳɺtf.Print͸Ҿ਺΋ҧ͏͠ඇਪ঑Ͱ͢
  • ͔͠͠ɺSessionฦ͞ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ͷͰɺϞσϧΛఆٛ͢Δͱ͜Ζʹ૊ΈࠐΉ࡞ۀ
  ʹϋϚͬͨ
  • ·ͨɺTensorflowͰఆٛͨ͠ม਺ͷத਎͸ݟΕ͕ͨɺ࣍ݩΛ֬ೝ͢ΔͨΊʹtf.shape
  ͱ͔ڬΉͱ݁Ռ͕ฦͬͯ͜ͳ͘ͳΔɻͳͥ
  • ʢ͕࣌ؒͳ͍ͷͰʣఘΊͨ
  tensor = tf.range(10)
  print_op = tf.print(tensor)

  View Slide

 54. tfdebug
  • Tensorflow༻ͷPythonͷpdbΈ͍ͨͳ΍ͭ
  • https://www.tensorflow.org/guide/debugger
  • λʔϛφϧͰṖͷςΫϊϩδʔUI
  • ࢖͍΍͍͢ʢ࢖͍ͮΒ͍ʣ
  • ݟํ͕Θ͔Βͳ͍ͷͰΠϥΠϥͭͭ͠΋υΩϡϝϯτ

  ಡΈͳ͕Β֬ೝதʢ࿝֐ʣ
  • vimϥΠΫ͡Όͳ͍ͱݏ

  View Slide

 55. ࡶʢͳʣ
  ײʢ૝ʣ

  View Slide

 56. ࡶײ
  • Θ͔ΒΜͱ͜Ζ͕Θ͔ͬͨ
  • ͍͍࿩ͩͧʂʢܾͯ͠ෛ͚੯͠ΈͰ͸ͳ͍ʣ
  • ࿦จಡ΋͏
  • Tensorflow΋਺ֶ΋ɺ΋ͬͱ͕Μ͹Γ·͠ΐ͏

  View Slide

 57. View Slide