Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

GoとTOML

 GoとTOML

Tatsuhiko Kubo

April 13, 2015
Tweet

More Decks by Tatsuhiko Kubo

Other Decks in Technology

Transcript

 1. GoͱTOML
  Tatsuhiko [email protected]
  Gunosy.go#[email protected]/04/13

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ٱอୡ඙(Tatsuhiko Kubo)
  [email protected]
  • Software Engineer in Infrastructure Engineering
  • Mercari, Inc.

  View Slide

 3. OSS࡞ͬͨΓίϯτϦϏϡʔτͨ͠Γ

  View Slide

 4. Agenda
  GoͰϓϩάϥϜΛॻ͘ࡍͷઃఆϑΝΠϧʹ͍ͭͯ

  View Slide

 5. Έͳ͞ΜɺઃఆϑΝΠϧʹ͸
  ීஈԿΛ࢖ͬͯ·͔͢ʁ

  View Slide

 6. JSON΍YAMLʹINIɺ
  ࠷ۙͩͱTOML
  ͳΜ͔΋͋Γ·͢ΑͶ

  View Slide

 7. ࠓճ͸๻͕ීஈGoͰ։ൃ͢Δࡍʹ
  ར༻͢ΔઃఆϑΝΠϧܗࣜͷTOMLʹ
  ͍࣮ͭͯྫΛ౿·͑ͳ͕Βղઆ͠·͢

  View Slide

 8. ͦ΋ͦ΋ઃఆϑΝΠϧ͕ඞཁͳཧ༝
  • ͨ͘͞ΜͷίϚϯυϥΠϯҾ਺
  • ϓϩάϥϜͷύϥϝʔλ੍ޚ
  • ϓϩάϥϜ಺෦ͷৄࡉ͕Θ͔Βͳ͍ਓͰ΋ϓ
  ϩάϥϜͷมߋΛՄೳʹ͍ͨ͠

  View Slide

 9. ઃఆهड़ݴޠ(ͱͯ͠࢖͑ͦ͏ͳ΋ͷ)
  • XML
  • INI
  • JSON
  • YAML
  • TOML
  • ܰྔݴޠ(Lua, mruby, etc…)

  View Slide

 10. ݸਓతʹ΋͏͍͍΍ͱࢥͬͯΔ΍ͭ
  • XML
  • ਓ͕ؒॻ͘΋ͷ͡Όͳ͍
  • YAML
  • ਓؒʹ͸ॻ͖΍͍͚͢Ͳ࢓༷͕ෳࡶ
  • JSON
  • ίϝϯτ͕ॻ͚ͳ͍
  • 8ਐ਺͕࢖͑ͳ͍(e.g. ύʔϛογϣϯͱ͔)
  • ຤ඌͷΧϯϚফ͠๨ΕͯγϯλοΫεΤϥʔorz
  • σʔλϑΥʔϚοτͱͯ͠͸༏ल͕ͩઃఆϑΝΠϧͱͯ͠͸ͭΒ͍

  View Slide

 11. ઃఆهड़ݴޠ(ͱͯ͠࢖͑ͦ͏ͳ΋ͷ)
  • INI
  • TOML
  • ܰྔݴޠ(Lua, mruby, etc…)

  View Slide

 12. ઃఆهड़ݴޠ(ͱͯ͠࢖͑ͦ͏ͳ΋ͷ)
  • INI
  • TOML
  • ܰྔݴޠ(Lua, mruby, etc…)
  ࠓճ͸͕࣌ؒͳ͍ͷͰল͖·͢

  View Slide

 13. TOML
  • ͋ΔҙຯAdvanced-INI
  • ਓ͕ؒಡΈॻ͖͠΍͍͢
  • ഑ྻɺ֊૚ߏ଄͕ѻ͑Δ
  • ࠷ۙࣗ෼͕GoͰ։ൃ͢Δ࣌͸΄΅͜Ε

  View Slide

 14. TOMLͷGo࣮૷
  • ͍Ζ͍Ζ͋Δ͚ͲˣΛ࢖ͬͯ·͢
  • github.com/BurntSushi/toml
  • ઃఆϑΝΠϧͷ஋Λͦͷ··ߏ଄ମʹϚοϐϯάՄೳ
  • encoding/jsonͷMarshalͱUnMarshalΈ͍ͨͳײ͡
  • TOMLͷઃఆࣗମΛੜ੒͢Δ͜ͱ΋Մೳ

  View Slide

 15. TOML in Go
  cachectlͷ৔߹

  View Slide

 16. cachectl
  • GoͰॻ͔ΕͨOSͷϖʔδΩϟογϡ֬ೝɾ࡟আπʔϧ
  • https://github.com/cubicdaiya/cachectl
  • ແବͳϖʔδΩϟογϡΛղ์͢Δͷʹར༻
  • cachectld͍ͬͯ͏σʔϞϯ͕෇͍ͯΔ
  • ͜ͷσʔϞϯͷઃఆϑΝΠϧ͕TOML

  View Slide

 17. cachectld.toml

  View Slide

 18. slackboard
  • GoͰॻ͔ΕͨSlackϓϩΩγ
  • https://github.com/cubicdaiya/slackboard
  • ͜ΕͷઃఆϑΝΠϧ΋TOML

  View Slide

 19. slackboard.toml
  [core]
  port = "29800"
  slack_url = "https://hooks.slack.com/services/..."
  [[tags]]
  tag = "general"
  channel = "#general"
  [[tags]]
  tag = "random"
  channel = "#random"
  username = "slackboard"
  icon_emoji = ":clipboard:"
  parse = "full"
  [log]
  access_log = "stdout"
  error_log = "stderr"
  level = "error"
  [ui]
  root = "/var/www/slackboard"

  View Slide

 20. TOMLઃఆ༻ͷߏ଄ମఆٛ(cachectld.toml)
  type ConfToml struct {
  Targets []SectionTarget `toml:"targets"`
  }
  type SectionTarget struct {
  Path string `toml:"path"`
  PurgeInterval uint64 `toml:"purge_interval"`
  Filter string `toml:"filter"`
  Rate float64 `toml:"rate"`
  }
  encoding/jsonϥΠΫͳΞϊςʔγϣϯ

  View Slide

 21. TOMLઃఆ༻ͷߏ଄ମఆٛ(slackboard.toml)
  type ConfToml struct {
  Core SectionCore `toml:"core"`
  Tags []SectionTag `toml:"tags"`
  Log SectionLog `toml:"log"`
  UI SectionUI `toml:"ui"`
  }
  type SectionCore struct {
  Port string `toml:"port"`
  SlackURL string `toml:"slack_url"`
  }
  type SectionTag struct {
  Tag string `toml:"tag"`
  Channel string `toml:"channel"`
  Username string `toml:"username"`
  IconEmoji string `toml:"icon_emoji"`
  Parse string `toml:"parse"`
  }
  type SectionLog struct {
  AccessLog string `toml:"access_log"`
  ErrorLog string `toml:"error_log"`
  Level string `toml:"level"`
  }
  type SectionUI struct {
  Root string `toml:"root"`
  }

  View Slide

 22. TOMLϑΝΠϧͷϩʔυ
  func LoadConf(confPath string, confToml *ConfToml) error {
  _, err := toml.DecodeFile(confPath, confToml)
  if err != nil {
  return err
  }
  return nil
  }
  ؆୯Ͱ͢Ͷ

  View Slide

 23. TOMLઃఆͷΤΫεϙʔτ
  var b bytes.Buffer
  // ݱࡏͷTOMLͷઃఆΛόοϑΝʹॻ͖ग़͢
  e := toml.NewEncoder(&b)
  err := e.Encode(confToml)
  if err != nil {
  log.Fatal(err.Error())
  }
  // ઃఆϑΝΠϧͷ಺༰Λग़ྗ
  fmt.Println(b.String())

  View Slide

 24. ·ͱΊ
  • TOML͍͍ΑTOML
  • GoͳΒˣ͕͓͢͢Ί
  • github.com/BurntSushi/toml
  • P.S.
  • ঺հ͢Δ࣌ؒͳ͔͚ͬͨͲgopher-luaͱ͔ྑͦ͞͏

  View Slide