Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

making-nginx-practical-guide

Tatsuhiko Kubo
February 08, 2016

 making-nginx-practical-guide

Tatsuhiko Kubo

February 08, 2016
Tweet

More Decks by Tatsuhiko Kubo

Other Decks in Technology

Transcript

 1. nginx࣮ફೖ໳
  ϝΠΩϯά
  Tatsuhiko Kubo@cubicdaiya
  nginx Tech Talks 2016/02/08

  View Slide

 2. @cubicdaiya / Tatsuhiko Kubo
  Principal Engineer, SRE @ Mercari, Inc.
  ngx_small_light, ngx_dynamic_upstream,
  nginx-build, slackboard,cachectl, gaurun, etc…

  View Slide

 3. View Slide

 4. https://www.mercari.com/
  Mercari - Your Friendly Mobile Marketplace

  View Slide

 5. Agenda
  • ʰnginx࣮ફೖ໳ʱͷ঺հ
  • ࣥචʹ·ͭΘΔΤϐιʔυ
  • ຊॻ੶ʹܝࡌ͖͠Εͳ͔ͬͨ಺༰ɺɹɹɹ
  nginxͷ৽ػೳʹ͍ͭͯ

  View Slide

 6. View Slide

 7. ʰnginx࣮ફೖ໳ʱষߏ੒
  • 1ষ nginxͷ֓ཁͱΞʔΩςΫνϟ
  • 2ষ Πϯετʔϧͱىಈ
  • 3ষ جຊઃఆ
  • 4ষ ੩తͳWebαΠτͷߏங
  • 5ষ ҆શ͔ͭߴ଎ͳHTTPSαʔόͷߏங

  View Slide

 8. ʰnginx࣮ફೖ໳ʱষߏ੒
  • 6ষ WebΞϓϦέʔγϣϯαʔόͷߏங
  • 7ষ େن໛ίϯςϯπ഑৴αʔόͷߏங
  • 8ষ Webαʔόͷӡ༻ͱϝτϦΫεϞχλϦϯά
  • 9ষ LuaʹΑΔnginxͷ֦ு
  • 10ষ OpenResty

  View Slide

 9. ࣥච։࢝ɿ2013೥11݄
  ࣥච׬ྃɿ2015೥12݄
  ൃച೔ɹɿ2016೥1݄
  ໿2೥͔͔Γ·ͨ͠…

  View Slide

 10. ষߏ੒ ݪҊʢ2013೥຤ࠒʣ
  • 1ষ nginxͷ֓ཁͱΞʔΩςΫνϟ
  • 2ষ Πϯετʔϧ
  • 3ষ جຊઃఆ
  • 4ষ ੩తͳWebαΠτͷߏங
  • 5ষ WebΞϓϦέʔγϣϯαʔόͷߏங

  View Slide

 11. ষߏ੒ ݪҊʢ2013೥຤ࠒʣ
  • 6ষ େن໛ίϯςϯπ഑৴αʔόͷߏங
  • 7ষ ը૾ετϨʔδαʔόͷߏங
  • 8ষ nginxαʔόͷӡ༻ʗ؂ࢹ
  • 9ষ ϋΠύϑΥʔϚϯεnginx
  • 10ষ LuaʹΑΔnginxͷ֦ு
  • 11ষ ֦ுϞδϡʔϧͷ࡞Γํ

  View Slide

 12. Ϙπʹͳͬͨষ

  View Slide

 13. ը૾ετϨʔδαʔόͷߏங

  View Slide

 14. ʮը૾ετϨʔδαʔόͷߏஙʯͳΜͰ͚͢Ͳɺ
  ͜ΕྲྀΕతʹʮେن໛ίϯςϯπ഑৴αʔόʯͷষʹ
  ౷߹͠·͢Ͷ
  ͑ɺ͋ɺ͏Μ
  ※ձ࿩ͷ಺༰͸ΠϝʔδͰ͢

  View Slide

 15. ը૾ετϨʔδαʔόͷߏங
  • nginxͰαϜωΠϧੜ੒ػೳ෇͖ετϨʔδαʔόΛߏங͢Δ
  ࿩ͩͬͨ
  • ngx_http_image_filter_module
  • ngx_http_dav_module
  • େن໛ίϯςϯπ഑৴αʔόͷষʹ౷߹ͨ͠ํ͕͍͍ͷͰ
  ͸ʁ by @harukasan
  • ಺༰͝ͱ7ষʹ౷߹͞Ε·ͨ͠
  • ࠓͳΒngx_small_lightͷ࿩Λͯ͠΋Α͔͔ͬͨ΋͠Εͳ͍

  View Slide

 16. ϋΠύϑΥʔϚϯεnginx

  View Slide

 17. ϋΠύϑΥʔϚϯεnginx
  • tcp_nopush΍ΞοϓετϦʔϜ΁ͷΩʔϓΞ
  ϥΠϒ౳nginxͰͷνϡʔχϯάू
  • ֤ষ͕༻్ຖʹղઆ͍ͯ͠Δ͜ͱ΋͋ͬͯ͜
  ͚ͩ͜·ͱ·Γ͕ͳ͍
  • harukasanͷఏҊͰద੾ͳষʹ෼ࢄ

  View Slide

 18. ʮϋΠύϑΥʔϚϯεnginxʯͳΜͰ͚͢Ͳɺ
  ͜Ε֤߲໨ͷ࿩ͷ಺༰͕όϥόϥͳͷͰ
  ผʑͷষʹ෼ࢄͤ͞·͢Ͷɻ
  ͓ɺ͓͏
  ※ձ࿩ͷ಺༰͸ΠϝʔδͰ͢

  View Slide

 19. ֦ுϞδϡʔϧͷ࡞Γํ
  • ్த·Ͱॻ͍ͯ·͕ͨ͠ɺશવϖʔδ਺଍Γͳ͘
  ͯ΍Ί·ͨ͠
  • ͜ͷ಺༰͚ͩͰຊ͕Ұ࡭ॻ͚Δ
  • ಺༰͕શવೖ໳͡Όͳ͍
  • CΑΓ΋Luaͷղઆ૿΍ͨ͠ํ͕ಡऀͷͨΊʹͳΔ
  • ͦ͏ͩɺOpenRestyʹ͠Α͏ʂ

  View Slide

 20. ޙͰ௥Ճ͞Εͨষ

  View Slide

 21. ҆શ͔ͭߴ଎ͳHTTPSαʔόͷߏங

  View Slide

 22. ҆શ͔ͭߴ଎ͳHTTPSαʔόͷߏங
  • ౰ॳ͸ʰ੩తͳWebαΠτͷߏஙʱͰશ෦ղઆ
  ͍ͯͨ͠
  • ͔͠͠ɺHTTPSͷॏཁੑͷߴ·Γ΍2014೥ࠒ͔
  Βͷ૬͙࣍OpenSSLͷ੬ऑੑใࠂ౳͔Β಺༰͕
  ංେԽ
  • e.g. HeartBleed, FREAK Attack…
  • ݁Ռɺؙʑ1ষׂ͍ͯղઆ͢Δ͜ͱʹ

  View Slide

 23. OpenResty

  View Slide

 24. OpenResty
  • CʹΑΔ֦ுϞδϡʔϧ࡞੒ͷষΛ࡟ͬͨͷͰ
  ͔ΘΓʹೖΕͨ
  • ngx_luaؚΊଟ෼ࠃ಺Ͱॳͷຊ֨తͳղઆ
  • ngx_luaΛར༻͢Δ৔߹ɺ௚ʹར༻͢ΔΑΓ͸
  OpenRestyʹ͓ͯ͘͠ํָ͕ͳ͜ͱ͕ଟ͍ͷ
  ͰΦεεϝͰ͢

  View Slide

 25. ʰnginx࣮ફೖ໳ʱষߏ੒
  • 1ষ nginxͷ֓ཁͱΞʔΩςΫνϟ
  • 2ষ Πϯετʔϧͱىಈ
  • 3ষ جຊઃఆ
  • 4ষ ੩తͳWebαΠτͷߏங
  • 5ষ ҆શ͔ͭߴ଎ͳHTTPSαʔόͷߏங

  View Slide

 26. ʰnginx࣮ફೖ໳ʱষߏ੒
  • 6ষ WebΞϓϦέʔγϣϯαʔόͷߏங
  • 7ষ େن໛ίϯςϯπ഑৴αʔόͷߏங
  • 8ষ Webαʔόͷӡ༻ͱϝτϦΫεϞχλϦϯά
  • 9ষ LuaʹΑΔnginxͷ֦ு
  • 10ষ OpenResty

  View Slide

 27. ೦ߍ࣌ظͷ೰Έ(2015೥ळʙౙ)

  View Slide

 28. nginxͷHTTP/2࣮૷͕
  ͍ͭग़Δ͔Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 29. nginxͷdynamic module͕
  ͍ͭग़Δ͔Θ͔Βͳ͍

  View Slide

 30. nginx࣮ફೖ໳Ͱղઆͯ͠ͳ͍ओͳ಺༰
  • ngx_mail_xxx_module
  • nginxͰϝʔϧϓϩΩγ
  • ngx_stream_xxx_module
  • nginxͰL4ϩʔυόϥϯε
  • ngx_luaͷ࠷৽ͷσΟϨΫςΟϒ
  • e.g. (ssl_certificate|balancer)_by_lua_block

  View Slide

 31. nginxͰL4ϩʔυόϥϯε
  stream {
  upstream app {
  server x.x.x.x:12345;
  server x.x.x.y:12345;
  }
  server {
  listen 50000;
  proxy_pass app;
  }
  }

  View Slide

 32. xxx_by_lua_block (e.g. content_by_lua_block)
  • LuaεΫϦϓτΛΠϯϥΠϯͰॻ͘ࡍʹώΞυ
  ΩϡϝϯτͰॻ͚ΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View Slide

 33. content_by_lua
  location / {
  content_by_lua ‘ngx.say(‘hello’)’;
  }
  Syntax error…

  View Slide

 34. content_by_lua_block
  location / {
  content_by_lua_block {
  ngx.say(‘hello’)
  }
  }

  View Slide

 35. ssl_certificate_by_lua_(block|file)
  • TLSϋϯυγΣΠΫ࣌ʹLuaεΫϦϓτΛϑο
  ΫͰ͖Δ
  • ূ໌ॻͷಈతͳ੾Γସ͑౳ʹԠ༻Մೳ

  View Slide

 36. balancer_by_lua_(block|file)
  • upstreamίϯςΩετͰར༻ग़དྷΔσΟϨΫ
  ςΟϒ
  • ಈతͳϩʔυόϥϯαʔͷߏஙʹར༻Մೳ

  View Slide

 37. ngx_stream_lua_module
  • https://github.com/openresty/stream-lua-
  nginx-module
  • ngx_luaͰL4ϩʔυόϥϯε
  • Status
  • Quite usable but still experimental.

  View Slide

 38. Coming soon…
  • dynamic module support of nginx
  • طʹnginxͷmainlineϦϙδτϦʹίϛοτ͞
  ΕͯΔͷͰଟ෼࣍ͷ1.9.11ͰདྷΔ
  ./configure —with-stream=dynamic
  ■ streamϞδϡʔϧͷಈతϩʔσΟϯά
  ■ nginx.confͷઃఆ
  load_module /path/to/ngx_stream_module.so

  View Slide