Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

tècniques de gestió del coneiexement de l'equip

Manel
October 20, 2023

tècniques de gestió del coneiexement de l'equip

Manel

October 20, 2023
Tweet

More Decks by Manel

Other Decks in Education

Transcript

 1. MECANISMES PER GESTIONAR EL CONEIXEMENT DE
  L’EQUIP.
  1. Transmissió de
  coneixement pràctic:
  Ensenyar com fer una tasca en lloc de realitzar-la
  directament, perquè les persones noves aprenguin com
  fer-la.
  2. Experiència
  compartida:
  Fomentar que les persones noves passin per les altres de
  l'equip per absorbir les diferents maneres de fer les coses.
  3. Compartir activitats
  formatives:
  Donar a conèixer les activitats de formació realitzades
  després de la seva realització.
  4. Instruccions i pautes: Establir instruccions detallades i llistes de passos per
  realitzar diferents tasques, com arxivar, per garantir un
  treball consistent.
  5. Accessibilitat a la
  informació:
  Assegurar que tots els membres tinguin accés a la
  informació necessària, mitjançant una organització eficaç
  de la informació.
  6. Comissions de treball
  específiques:
  Crear grups de treball sobre temes concrets amb
  documentació que es presenta a la resta de l'equip.
  7. Col·laboració entre
  persones:
  Fomentar la combinació de persones i coneixements dins
  de l'equip per millorar la col·laboració i l'eficiència.
  8. Espais de trobada i
  formació:
  Crear espais per compartir projectes i continuar formant-
  se, com fòrums i sessions de debat.
  9. Mentoria en la
  Integració:
  Proporcionar orientació i suport a les persones noves en el
  procés d'integració.
  10. Reunions d'equip: Mantenir reunions periòdiques per compartir coneixement
  i actualitzar-se sobre normatives i novetats.
  11. Elaboració de
  píndoles de
  coneixement:
  Crear resums o guies de coneixement per facilitar la
  comprensió i l'accés a la informació.
  12. Especialització i
  formació continuada:
  Capacitar i especialitzar membres de l'equip en àrees
  específiques per aconseguir un coneixement més profund.
  13. Acollir nous
  membres:
  Proporcionar documentació i reunions per acompanyar les
  noves incorporacions i facilitar la seva adaptació.

  View full-size slide

 2. 14. Reunions Setmanals
  per transmetre
  coneixement crític:
  Realitzar reunions setmanals per transferir coneixement
  important i registrar protocols per a futurs acollits.
  15. Solució de casos
  col·laborativa
  Mantenir reunions periòdiques per discutir casos i temes
  importants de l'equip, afavorint la col·laboració i la
  resolució de casos complicats.
  16. Sessions clíniques Sessions setmanals d'1 hora de durada, on es posen en
  comú els casos i es prenen decisions en equip.
  17. Acompanyament
  individual:
  Assignar a una persona que acompanyi a les noves
  incorporacions per a la seva integració.
  18. Fomentar
  Comunitats de
  Pràctica:
  Crear espais per a la col·laboració i la producció de
  coneixement que beneficiïn a l'organització.
  19. Socialització
  d'Informació:
  Compartir informació, problemes i formació entre
  membres de l'equip.
  20. Figura del Mentor: Establir la figura del mentor per a transmetre experiències
  i coneixement als nous membres.
  .

  View full-size slide