$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

KotlinにおけるFactoryメソッド実装パターン

doyaaaaaken
September 22, 2021

 KotlinにおけるFactoryメソッド実装パターン

doyaaaaaken

September 22, 2021
Tweet

More Decks by doyaaaaaken

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Kotlinʹ͓͚ΔFactoryϝιουͷ
  ࣮૷ύλʔϯ
  Server-Side Kotlin Study #2
  2021/09/22 খࢁ݈ଠ(Kenta Koyama) @doyaaaaaaken

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ࢓ࣄ
  • גࣜձࣾsmartround ૑ۀϝϯόʔ / CTO
  • αʔόαΠυKotlinʢKtorʣɾVueJSΛࠓ͸Α͘ॻ͍͍ͯ·͢
  • OSS׆ಈ
  • kotlin-csvͷ࡞ऀʢ⭐: 300overʣ
  • KtorɾExposedɾkotest౳΁ͷίϯτϦϏϡʔτ

  View Slide

 3. ࿩͢಺༰
  Kotlinʹ͓͚ΔFactoryϝιουͷ࣮૷ύλʔϯ
  ʹ͍ͭͯ঺հ
  ࢀߟɿEffective Kotlin
  ɹɹɹItem33: Consider factory functions instead of constructors

  View Slide

 4. ͜ͷൃද಺ʹ͓͚Δ”Factoryϝιου”ͷఆٛ
  ʰΠϯελϯεੜ੒Λߦ͏ͨΊͷϝιουʱͱ͍͏ఆٛͰଊ͍͑ͯͩ͘͞
  ※ GoFʹΑΔσβΠϯύλʔϯͷ”Factoryύλʔϯ”ͱ͸ҟͳΓ·͢
  ʰίϯετϥΫλͷ௚઀ݺͼग़͠ʹΑΔΠϯελϯεੜ੒ʱͰ͸ͳ͘
  ʰϝιουܦ༝ͰͷΠϯελϯεੜ੒ํ๏ʢʹFactoryϝιουʣʱΛ
  ࢖͏΂͖࣌ɾ࢖͍ํʹ͍ͭͯͷ঺հͰ͢

  View Slide

 5. ໨࣍
  1. ίϯετϥΫλΑΓFactoryϝιου͕༏Ε͍ͯΔ఺ 5ͭ
  2. KotlinͰͷFactoryϝιου࣮૷ͷॻ͖ํ 5ύλʔϯ

  View Slide

 6. ໨࣍
  1. ίϯετϥΫλΑΓFactoryϝιου͕༏Ε͍ͯΔ఺ 5ͭ
  2. KotlinͰͷFactoryϝιου࣮૷ͷॻ͖ํ 5ύλʔϯ

  View Slide

 7. ᶃ: ϝιουʹ໊લ͕͚ͭΒΕΔ

  View Slide

 8. ᶄ: ฦΓ஋ΛαϒλΠϓʹͰ͖Δ

  View Slide

 9. ᶅ: ඞͣ͠΋Πϯελϯεੜ੒͠ͳͯ͘ྑ͍

  View Slide

 10. ᶆ: ՄࢹੑΛॊೈʹ੍ޚͰ͖Δ

  View Slide

 11. ᶇ: Ҿ਺Λ޷͖ʹఆٛͰ͖Δ

  View Slide

 12. ͜͜·Ͱͷ·ͱΊ
  Factoryϝιου͸ίϯετϥΫλͱൺֱͯ͠ॊೈੑ͕ߴ͍ͨΊ
  έʔεʹԠͯ͡࢖͏͜ͱΛݕ౼͢Δͱྑ͍
  <ݸਓతݟղ>
  • ίϯετϥΫλΛ࢖͏ͱྑ͍έʔε
  • γϯϓϧ͞Λ௥ٻ͍ͨ͠έʔεʢdata classͰDTO࡞Δ͚ͩͷ࣌ͱ͔యܕྫʣ
  • FactoryϝιουΛ࢖͏ͱྑ͍έʔε
  • ॊೈੑΛ΋͍ͨͤͨέʔε
  • Πϯελϯεੜ੒ํ๏͕ෳ਺ύλʔϯ͋ΔέʔεʢηΧϯμϦίϯετϥΫλ࢖͏ΑΓ͸Factoryϝιουͷ΄͏໊͕લͱ
  ͔͔Βҙਤ͕Θ͔Γ΍͍͢ʣ
  • Πϯελϯεੜ੒ϩδοΫ͕ෳࡶͳέʔεʢͦ΋ͦ΋ίϯετϥΫλͩͱ࣮ݱͰ͖ͳ͍έʔεʣ
  • Πϯελϯεੜ੒ํ๏Λ͋Δఔ౓੍ݶ͍ͨ͠έʔεʢίϯετϥΫλͩͱࣗ༝౓͕ߴ͗͢Δͱײ͡Δέʔεʣ

  View Slide

 13. ໨࣍
  1. ίϯετϥΫλΑΓFactoryϝιου͕༏Ε͍ͯΔ఺ 5ͭ
  2. KotlinͰͷFactoryϝιου࣮૷ͷॻ͖ํ 5ύλʔϯ

  View Slide

 14. ᶃ Companion Object Factory Function
  • Javaͷstaticؔ਺ͱࣅ͍ͯΔҰ൪ΦʔιυοΫεͳॻ͖ํ

  View Slide

 15. ᶄ Top-Level Factory Function
  • listOf, mapOfͱ͔͸͜ͷύλʔϯ
  • publicʹͯ͠ϓϩδΣΫτશମͰ࢖͏utilityؔ਺ʹ΋
  • privateʹͯ͠ϑΝΠϧ಺ͰͷΈ༗ޮͳFactoryؔ਺ʹ΋

  View Slide

 16. ᶅ Extension Factory Function
  • companion object͕ʢྫ͑͹ϥΠϒϥϦ಺ʹ͋ΔͳͲͯ͠ʣमਖ਼Ͱ͖ͳ͍
  ͱ͖ʹ༗༻

  View Slide

 17. ᶆ Fake Constructors

  View Slide

 18. ᶇ Methods on Factory Class
  • ͍ΘΏΔBuilderύλʔϯ
  • KotlinͩͱBuilderύλʔϯΛ࢖͏΂͖έʔε͸গͳ͍ʢ໊લ෇͖Ҿ਺ɾσϑΥϧτҾ਺Ͱ୅ସՄೳʣ

  View Slide

 19. ݸਓతݟղ
  • جຊతʹ͸ύλʔϯᶃɾᶄͷΈͰे෼
  • ଞͷύλʔϯ͸಄ͷମૢ
  • ʰͲͷύλʔϯʹ͢Δ͔ʱΑΓ΋
  ʰίϯετϥΫλʹ͢Δ͔Factoryϝιουʹ͢Δ͔ʱͷ΄͏͕େࣄ

  View Slide

 20. ձࣾએ఻
  smartroundͰ͸ݱࡏΤϯδχΞΛઈࢍืू͍ͯ͠·͢ʂʢ˞෭ۀՄɾϑϧϦϞʔτʣ
  ࿩͚ͩฉ͖͍ͨํ΋େ׻ܴͳͷͰWantedlyɾTwitter DM͔Β͓ؾܰʹ͝Ԡื͍ͩ͘͞ʂ
  ɾελʔτΞοϓ1,800ࣾɾ౤ࢿՈ100͕ࣾར༻
  ɾKotlinɾVue.jsɾAWSΛར༻
  ɾࣾһ਺10໊௒ͷϑΣʔζͰݱࡏੵۃ࠾༻த

  View Slide

 21. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  @doyaaaaaken

  View Slide