Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

フルCDNアーキテクチャでサービス設計した話

003f59d1b2e3b864c744f8eb21f68e82?s=47 Atsushi Takayama
September 22, 2018

 フルCDNアーキテクチャでサービス設計した話

FUKUOKA Engineers Day 2018 ~Autumn~ で話した内容です。

003f59d1b2e3b864c744f8eb21f68e82?s=128

Atsushi Takayama

September 22, 2018
Tweet

More Decks by Atsushi Takayama

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϑϧCDNΞʔΩςΫνϟͰ
 αʔϏεઃܭͨ͠࿩  Fukuoka Engineers Day pixiv.inc Atsushi

  Takayama
 2.  • ߴࢁ / @edvakf • ϐΫγϒגࣜձࣾCTO ݉ ෱ԬΦϑΟεϚωʔδϟʔ

  • JavaScript, Ruby, Go, Scala
 3. ʮϑϧCDNΞʔΩςΫνϟʯ 

 4. ʮϑϧCDNΞʔΩςΫνϟʯ 

 5.  ͜Ε͕2016೥຤

 6.  ― 1೥ޙ ―

 7. dev.to͕࿩୊ʹ 

 8.  • Service Worker • CDN

 9.  • Service Worker • CDN

 10.  ࠓճͷߏ੒

 11.  • iOS: Swift • Web (PWA): Ionic 3,

  TypeScript, Firebase • API: Rails, Heroku, CloudFront
 12. chatstory.pixiv.net 

 13.  • ϑϩϯτΤϯυ͸Firebaseʹϗετ͍ͯ͠ΔͷͰɺ FirebaseʹσϑΥϧτͰ͍͍ͭͯΔCDNΛ׆༻ • firebase.jsonͰCache-Control΍LinkϔομʔΛઃఆ

 14.  ͯͯ͞͞

 15.  ΩϟογϡΛߟ͑Δ্Ͱେࣄͳ͜ͱ

 16.  • ͦ΋ͦ΋Ωϟογϡ͢Δඞཁ͕͋Δͷ͔ • Ωϟογϡͷ༗ޮظݶ • Ωϟογϡͷ࡟আ • Ωϟογϡͯ͠͸͍͚ͳ͍΋ͷΛΩϟογϡ͠ͳ͍

 17.  • ͦ΋ͦ΋Ωϟογϡ͢Δඞཁ͕͋Δͷ͔ • Ωϟογϡͷ༗ޮظݶ • Ωϟογϡͷ࡟আ • Ωϟογϡͯ͠͸͍͚ͳ͍΋ͷΛΩϟογϡ͠ͳ͍

 18.  • Ωϟογϡ͸Ұ౓ೖΕͨΒ֎͢ͷ͸͔ͳΓ೉͍͠ • Ωϟογϡ͢Δͱ͍͏͜ͱ͸ෳࡶ͞Λ૿΍͢͜ͱ • →ύϑΥʔϚϯε͕໰୊ʹͳΔՕॴ͚ͩΩϟογϡ

 19.  HerokuΛCDNͰΩϟογϡ

 20.  • Heroku͕ԕ͗͢Δ໰୊ • ϥ΢ϯυτϦοϓ͚ͩͰ100ms • ϖʔδͷදࣔʹΫϦςΟΧϧͳϦΫΤετ͸
 CDNͰϢʔβʔͷۙ͘ʹΩϟογϡ͍ͨ͠

 21.  • ͦ΋ͦ΋Ωϟογϡ͢Δඞཁ͕͋Δͷ͔ • Ωϟογϡͷ༗ޮظݶ • Ωϟογϡͷ࡟আ • Ωϟογϡͯ͠͸͍͚ͳ͍΋ͷΛΩϟογϡ͠ͳ͍

 22.  CDNΩϟογϡͷ༗ޮظݶ

 23.  Cache-Control: public, max-age=0, s-maxage=3600 public => CDNͰΩϟογϡͯ͠΋ྑ͍ max-age

  => ΫϥΠΞϯτʢϒϥ΢βʣͰΩϟογϡͯ͠΋ྑ͍ظؒ s-maxage => ϓϩΩγʢCDNʣͰΩϟογϡͯ͠΋ྑ͍ظؒ Cache-Controlϔομʔ
 24.  • ͦ΋ͦ΋Ωϟογϡ͢Δඞཁ͕͋Δͷ͔ • Ωϟογϡͷ༗ޮظݶ • Ωϟογϡͷ࡟আ • Ωϟογϡͯ͠͸͍͚ͳ͍΋ͷΛΩϟογϡ͠ͳ͍

 25.  CloudFrontͷΩϟογϡ࡟আ

 26.  • API͕͋Δʢ΋ͪΖΜʣ • URLલํҰகͰࢦఆ • ैདྷ͸10ʙ15෼͔͔͍ͬͯͨͦ͏͕ͩɺ
 2017೥͔Β͸શମͷ90%ʹ͸5ඵɺ࠷େͰ΋1෼ •

  Fastlyͩͱ150msʢʂʣ
 27.  • ߋ৽ܥͷΞΫγϣϯͰΩϟογϡΛ࡟আ • ࠣࡉͳߋ৽͸׶͑ͯແࢹ

 28.  • ͦ΋ͦ΋Ωϟογϡ͢Δඞཁ͕͋Δͷ͔ • Ωϟογϡͷ༗ޮظݶ • Ωϟογϡͷ࡟আ • Ωϟογϡͯ͠͸͍͚ͳ͍΋ͷΛΩϟογϡ͠ͳ͍

 29.  Ωϟογϡࣄނ๷ࢭ

 30.  • Cookie΍User-Agent΍IPΞυϨε౳ɺݸผͷϦΫΤε τʹґଘ͢Δσʔλ͸Ωϟογϡ͠ͳ͍ • ͜͜ΛޡΔࣄނ͸ҙ֎ͱଟ্͍ʹɺϓϥΠόγʔ໘ Ͱେ໰୊ʹͳΔ͜ͱ͕͋Δ • ཧ૝తʹ͸Ωϟογϡ૚ΑΓޙΖͰ͸requestΦϒ

  δΣΫτʹ৮Εͳ͘͢Δ
 ʢݱ࣮తʹ͸͜ΕͰ͸μϝͳέʔε΋͋Δʣ
 31.  • ࠓճ͸ɺcurrent_userΛ࢖͑ΔΞΫγϣϯΛ੍ݶͨ͠ • Ωϟογϡ͢ΔͳΒcurrent_userΛ࢖͏ͳ • current_userΛ࢖͏ͳΒΩϟογϡ͢Δͳ • →ϔϧύʔϝιουԽͯ͠ɺকདྷʹ౉Δࣄނ๷ࢭʹ

 32.  • Ωϟογϡͯ͠ྑ͍APIͱΩϟογϡͯ͠͸͍͚ͳ͍ APIΛઃܭஈ֊͔Β׬શʹ෼཭ • ྫɿϢʔβʔAPI͸Ωϟογϡ͍ͨ͠ͷͰɺʮࣗ෼͕ ͜ͷϢʔβʔΛϑΥϩʔ͍ͯ͠Δ͔ʯ͸ผAPIʹ͢Δ • ͜ΕʹΑͬͯϦΫΤετ਺͕૿͑Δͷ͸ڐ༰͢Δ

 33.  Ͳ͏ͯ͠΋෼ذ͍ͨ͠৔߹͸

 34.  Vary: Accept, Origin AcceptϔομʔͱOriginϔομʔʢϦΫΤετϔομʔʣ͝ͱʹผͷ Ωϟογϡʹ͢Δ ʢUser-AgentͳͲͱॻ͍ͯ͠·͏ͱΩϟογϡώοτ཰͕Լ͕Γ͗͢Δ ͷͰ஫ҙʣ Varyϔομʔ

 35.  ͕ɺCloudFront͸VaryΛແࢹ͢Δ

 36.  ࠓճͷ೉ॴ

 37.  PreflightϦΫΤετ

 38.  Cross Origin Resource Sharing (CORS) ʹ͓͍ͯɺ ΧελϜϔο μʔ͚ͭͯϦΫΤετ͍ͨ͠৔߹

  ͸ ϒϥ΢β͕PreflightϦΫΤε τΛૹΓɺαʔόʔ͕Ԡ౴͢Ε͹ ຊ౰ͷϦΫΤετΛૹΔ ʢࡉ͔͍࢓༷͸ׂѪʣ
 39. PreflightΩϟογϡ༻CloudFrontઃఆ 

 40.  ͜ΕͰര଎ʂʂ

 41.  ·ͱΊ

 42.  • HerokuͰ΋CDNͰΩϟογϡ͢Ε͹dev.toฒͷεϐʔ υʹͳΔ • ؆୯ʹݟ͑Δ͕ɺҰͭҰͭ৻ॏʹ΍Βͳ͍ͱࣄނΔ

 43.  Ωϟογϯάͷ͝ར༻͸ܭըతʹ̇