$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

クックパッドの管理アプリケーションの近況報告

 クックパッドの管理アプリケーションの近況報告

Eisuke Oishi

March 30, 2017
Tweet

More Decks by Eisuke Oishi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ΫοΫύουͷ؅ཧΞϓϦέʔ
  γϣϯͷۙگใࠂ
  ؅ཧը໘νϥݟͤὑφΠτ
  ΫοΫύουגࣜձࣾେੴӳհ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • େੴӳհ
  • ΫοΫύουגࣜձࣾ ٕज़෦ ։ൃج൫άϧʔϓ
  • https://github.com/eisuke
  • https://twitter.com/eiskeoishi
  • ࠷ۙͷର֎తͳ׆ಈ
  • kuroko2 OSSԽ https://github.com/cookpad/kuroko2
  • ෳ਺αʔϏεؒͷ੔߹ੑͷऔΓ૊Έʹ͍ͭͯ - ΫοΫύου։
  ൃऀϒϩά http://techlife.cookpad.com/entry/2016/06/01/070000

  View Slide

 3. 8&"3&)*3*/(
  IUUQTSFDSVJUDPPLQBEDPN

  View Slide

 4. ΫοΫύουͷ؅ཧΞϓϦ
  έʔγϣϯʹ͍ͭͯͷۙگ

  View Slide

 5. ΫοΫύουͷ؅ཧΞϓϦέʔγϣϯͷ਺
  • ਺͑ͯΈ·ͨ͠

  View Slide

 6. ΫοΫύουͷ؅ཧΞϓϦέʔγϣϯͷ਺
  38ݸҎ্

  View Slide

 7. ΫοΫύουͷ؅ཧΞϓϦέʔγϣϯ
  νϥݟͤλΠϜ

  View Slide

 8. ܾࡁ؅ཧγεςϜ

  View Slide

 9. όον؅ཧγεςϜ

  View Slide

 10. δϣϒΩϡʔ؅ཧγεςϜ

  View Slide

 11. Ϣʔβʔ؅ཧը໘

  View Slide

 12. ؅ཧΞϓϦέʔγϣϯͷઃܭํ਑
  • αʔϏεͷ෼ׂͱ࿈ܞ͸؅ཧΞϓϦͰ΋ߦ͍ͬͯΔ
  • Docker + Hako (ECS)Ͱ؆୯ʹΞϓϦέʔγϣϯͷ
  ࣮ߦ؀ڥߏஙͱσϓϩΠ
  • ؅ཧը໘Ͱ΋API࿈ܞ
  • ٕज़తͳৄࡉ͸ԼهͳͲΛࢀߟʹ
  • Cookpad awakens (ঙ࢘ Յ৫ Cookpad TechConf 2017)
  • https://techconf.cookpad.com/2017/yoshiori.html

  View Slide

 13. ؅ཧΞϓϦͷͨΊͷϧʔϧͱπʔϧ
  • ؅ཧ༻ΞϓϦέʔγϣϯ࡞੒࣌ͷϧʔϧΛఆٛ

  View Slide

 14. ؅ཧΞϓϦͷͨΊͷϧʔϧͱπʔϧ
  • ֎෦ωοτϫʔΫ͔ΒͷΞΫηε΋ඞཁʹԠͯ͡Մೳ
  • hako ͷఆٛͰઃఆՄೳ
  • nginx_omniauth_adapter (sorah)
  • nginx Ͱ omniauth Λར༻ͯ͠ΞΫηε੍ޚΛߦ͏
  • http://techlife.cookpad.com/entry/2015/10/16/080000

  View Slide

 15. ؅ཧΞϓϦͷͨΊͷϧʔϧͱπʔϧ
  • ྫ͑͹kuroko2 ͱ͍͏όον؅ཧπʔϧ

  View Slide

 16. ؅ཧΞϓϦͷͨΊͷϧʔϧͱπʔϧ
  • ྫ͑͹kuroko2͸Ϩεϙϯγϒͳ؅ཧը໘ͳͷͰεϚϗ͔ΒόονͷϦτϥΠ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 17. ܭଌ஋΍άϥϑ
  • ࠷ۙ͸ࣾ಺༻Ͱ͋Ε͹؅ཧը໘಺ʹ͸࡞Δ͜ͱ͸গͳ͍
  • DWHͰղܾ
  • DWHʹඞཁͳ͜ͱ (੨໦ๆ࿠ Cookpad TechConf 2016)
  • https://www.slideshare.net/mineroaoki/cookpad-techconf-2016-dwh

  View Slide

 18. ܭଌ஋΍άϥϑ
  • σΟϨΫλʔ͕SQLΛ࢖͑ͯΑ͔ͬͨ࿩ - ΫοΫύου։ൃऀϒϩά
  • http://techlife.cookpad.com/entry/2016/07/06/094332

  View Slide

 19. ܭଌ஋΍άϥϑ
  • Redash
  • Bdash
  • http://hokaccha.hatenablog.com/entry/2017/02/08/084821

  View Slide

 20. ๊͍͑ͯΔ՝୊

  View Slide

 21. ϨΨγʔͳ؅ཧΞϓϦέʔγϣϯͷଘࡏ
  • ࠷ݹࢀͷ؅ཧΞϓϦέγϣʔϯ papa (2007ʙ)

  View Slide

 22. ϨΨγʔͳ؅ཧΞϓϦέʔγϣϯͷଘࡏ
  • ࠷ݹࢀͷ؅ཧΞϓϦέγϣʔϯ papa

  View Slide

 23. ϨΨγʔͳ؅ཧΞϓϦέʔγϣϯͷଘࡏ
  • ෼ׂͱ࿈ܞҎલͷ࣌୅͸ͳΜͰ΋͜͜ʹ࡞͍ͬͯͨ
  • ࢖ΘΕ͍ͯͳ͍ը໘΋ͨ͘͞Μ
  • ؅ཧը໘ͷϝϯςφϯε͸ޙճ͠ʹͳΔ
  • ҰํͰॏཁͳػೳ΋ͨ͘͞Μ࢒͍ͬͯΔ
  • εςʔΫϗϧμʔ΋ͨ͘͞Μ
  • ෼ׂͰ͖Δ΋ͷ͸΍͍ͬͯ͘ํ޲
  • Θ͔Βͳ͍΋ͷ͸ܭଌ
  • ؅ཧը໘Ͱ΋PVͷϩάΛDWHʹೖΕͯௐࠪ
  • ੔ཧ͍͖͍ͯͨ͠

  View Slide

 24. ·ͱΊ
  • ϓϩμΫτͱಉ༷ʹ؅ཧΞϓϦέʔγϣϯ΋খ͘͞
  ࡞ͬͯ෼ׂͱ࿈ܞΛ͍ͯ͠Δ
  • ڥքΛ͸͖ͬΓͤͯ͞ԿΛ؅ཧ͢Δ͔Λ໌֬ʹͰ
  ͖Δ
  • ΨΠυϥΠϯΛ࡞ͬͯ౷Ұͨ͠ϧʔϧͰӡ༻
  • άϥϑ΍ूܭ஋͸ DWH & BIπʔϧͰ
  • ݹ͍؅ཧΞϓϦέʔγϣϯΛ੔ཧ͢Δ͜ͱ͕՝୊

  View Slide

 25. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝
  ·ͨ͠

  View Slide