Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

Tweede kamerverkiezingen 2021

Tweede kamerverkiezingen 2021

17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Ik las de partijprogramma's van de grootste partijen en vatte ze samen. Ik heb de verschillende onderwerpen uit de partijprogramma’s op 1 pagina gezet. CDA. ChristenUnie, D66, Denk, Forum voor Democratie, GroenLinks, PvdA, PVV, VVD, 50Plus, SGP, SP, PvdD maar ook populaire nieuwkomers VOLT en BIJ1.

Vind je het interessant? deel het dan ook met vrienden, collega's en familie.

2e112200d731d3b0d5d878a6179e2bbd?s=128

Farah Sheikrojan

March 01, 2021
Tweet

Transcript

 1. Ik wist niet waar ik op moest stemmen. Dus startte

  ik met het lezen van de partijprogramma’s van de ‘grootsten’. Ik vatte ze samen en deel dit met je, scheelt jou weer werk. Helpt het je? Deel het met je vrienden, kennissen en familie! Mijn bronnen: verkiezingsprogramma’s van de partijen zelf, kieskompas, parlement.com, CPB, NOS ‘de grootste partijen uitgelegd’. - Farah Onepagers Tweede kamer- verkiezingen 2021 - 2025
 2. Wat vind jij belangrijk? - Tip: kies voor je start

  een aantal thema’s die voor jou belangrijk zijn. Zorg, onderwijs, gelijkheid, klimaat, wonen? Waar begin je met kiezen? Klaar om te stemmen op 17 maart? - Zijn er meer partijen die passen bij jouw standpunten? Kijk dan debatten, ga in gesprek met vrienden, zodat je zeker van je keuze het stemhokje in wandelt op 17 maart. Wat vinden de partijen belangrijk? - Op de onepager komen thema’s als Zorg, onderwijs, gelijkheid, klimaat, wonen terug. Tip: Laat de thema’s die jij belangrijk vindt zwaarder meewegen in je beslissing. 1. 3. 2.
 3. 1 pagina per politieke partij Ik heb de verschillende onderwerpen

  uit de partijprogramma’s op 1 pagina gezet. CDA. ChristenUnie, D66, Denk, Forum voor Democratie, GroenLinks, PvdA, PVV, VVD, 50Plus, SGP, SP, PvdD maar ook populaire nieuwkomers VOLT en BIJ1.
 4. CDA Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) is een christelijk geïnspireerde partij

  in het centrum van het politieke spectrum. De partij heeft 9 zetels in de Eerste Kamer en 5 zetels in het Europees Parlement. Hugo de Jonge is namens de partij vicepremier. Lijsttrekker Wopke Hoekstra Zorg voor elkaar! Flinke opwaardering voor verpleegkundigen en verzorgenden. Verlagen werkdruk in de zorg door minder administratieve rompslomp. De basisbeurs weer terug, voor gelijke kansen in het onderwijs. Versterken migratie en integratie door goede afspraken in Europa. Nieuw integratiebeleid op basis van wederkerigheid. Bescherming van de Nederlandse cultuur en erfgoed. Ook in de vorm van volksfeesten en lokale tradities. Planten van 17 miljoen nieuwe bomen. In de komende 10 jaar meer dan een miljoen nieuwe woningen bouwen een deel voor starters en jongeren. Aantrekkelijker maken om in regio’s te wonen. Krimpregio’s moeten groeiregio’s worden. Omvangrijk crisis- en herstelpakket voor investeringen in de woningbouw, infrastructuur, digitalisering, innovatie en duurzaamheid. We versterken de strafrechtketen van politie, justitie en de rechterlijke macht. Investeringen in defensie om onze veiligheid te beschermen. Dienstplicht terug. Op waarden gefundeerde EU: Europese lidstaten die tornen aan de rechtsstaat verliezen hun stemrecht en Europese subsidies. Wil binnen 4 jaar tijd de armoede onder kinderen halveren. Meer aandacht voor gelijke behandeling op basis van etniciteit. Kernwaarden 1. Het gezin staat centraal 2. Rentmeesterschap ‘Wij zijn de beheerder van door God geschapen aarde’ 3. Solidariteit: zorgen voor kwetsbare mensen Politiek spectrum: stemmen in de tweede kamer het vaakst mee met CU, VVD, SGP Zetels 2006 -2017 2006: 41 zetels 2010: 21 zetels 2012: 13 zetels 2017: 19 zetels
 5. ChristenUnie De ChristenUnie is een christelijke partij, met op sociaal

  en ecologisch gebied progressieve en op ethisch gebied behoudender standpunten. De partij heeft vier zetels in de Eerste Kamer en één zetel in het Europees parlement. Lijsttrekker Gert-Jan Segers Kernwaarden 1. Gezin is de hoeksteen van de samenleving 2. Groene economie en de verschillen tussen arm en rijk verkleinen 3. God beslist over leven en dood. Tegen abortus en euthanasie. 4. Voor godsdienstvrijheid Politiek spectrum: stemmen in de tweede kamer het vaakst mee met CDA, D66 Zetels 2006 -2017 2006: 6 zetels 2010: 5 zetels 2012: 5 zetels 2017: 5 zetels Aandacht voor wat echt telt Zorg dichterbij in de regio organiseren, zodat zorgverleners beter samenwerken en patiënten meer invloed hebben. Om ongewenste zwangerschappen te voorkomen komt de pil terug in basispakket. Minder prestatiedruk op jongeren, daarom schaffen we het leenstelsel af en komt de basisbeurs terug. Toegankelijk aanbod van kunst en cultuur, met name voor jongeren. Kwetsbare vluchtelingen opvangen en een einde maken aan inhumane omstandigheden zoals op Lesbos. Tegen elke vorm van vaccinatiedwang, wel goede informatie rondom vaccinaties. Investeren in klimaatneutrale samenleving; verduurzamen huizen, meer treinverbindingen, meer duurzame energie. Meer kansen voor starters en jonge gezinnen op de woningmarkt. In plaats van kijken naar BBP-groei een nieuwe welvaartsmonitor die meet op economisch, ecologisch en sociaal maatschappelijke impact. Belastingstelsel hervormen en toeslagen schrappen. 50.000 basisbanen voor mensen met een uitkering. Investeringen in de politie. De wijkagent staat centraal; problemen vroeg in de wijk aanpakken. We willen meer samenwerking in Europa rond migratie, klimaat en buitenlands beleid. opzet ten coalitie tegen racisme; plan maken tegen racisme op arbeidsmarkt, wonen, onderwijs of optreden van overheid.
 6. D66 Democraten 66 (D66) is een hervormingsgezinde sociaal-liberale partij. De

  partij heeft zeven zetels in de Eerste Kamer. Er zitten twee Nederlandse leden namens D66 in het Europees Parlement. In het kabinet-Rutte III heeft zij vier ministers, waaronder vicepremier Ollongren, en twee staatssecretarissen. Lijsttrekker Sigrid Kaag Kernwaarden 1. Democratisch, Duurzaam en open 2. Burger meer direct invloed krijgen op de politiek 3. Vrijheid om leven in te richten zoals jij dat wil met in de basis voor iedereen goed onderwijs en goede gezondheidszorg Politiek spectrum: stemmen het vaakst mee met Groenlinks en de ChristenUnie. Zetels 2006 -2017 2006: 3 zetels 2010: 10 zetels 2012: 12 zetels 2017: 19 zetels Een nieuw begin Meer loon voor mensen die werken in de zorg en meer vrijheid om hun werk te kunnen doen. Iedereen die dat nodig heeft krijgt een studiebeurs mbo, hbo en universiteit. Positie van de mbo student verbeteren en dezelfde voordelen bieden als hbo en universitaire studenten. Scholen met meer kansarme leerlingen krijgen een hoger budget. Mensen die vluchten voor oorlog of geweld bieden we een veilige plek. Gevaccineerde en negatief geteste burgers krijgen meer vrijheid. Nederland gaat de meeste windenergie leveren van Europa. Één miljoen nieuwe huizen bouwen. Meer betaalbare huurwoningen. Kinderopvang wordt gratis toegankelijk. Het minimumloon gaat omhoog. Vast contract aantrekkelijker maken voor werkgevers. We houden op met ingewikkelde toeslagen. In plaats van daarvan krijg je belastingkorting. Verzamelen van gegevens door bedrijven en overheid beter in de gaten houden. Data is open, inzichtelijk en gedeeld. Burgers kiezen zelf een premier en Burgemeester. Als Europa stellen we ons de ambitie concurrerend te zijn met de VS en China op het gebied van nieuwe technologieën. Inzetten discriminatie rechercheurs en Nationiaal Coördinator Discriminatiebestrijding.
 7. DENK DENK is een politieke partij, die zich richt op

  respect voor alle Nederlanders.De partij is gevormd, nadat Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk de PvdA-fractie hadden verlaten. De partij heeft nog geen zetels in de Eerste Kamer en het Europees Parlement. Lijsttrekker Farid Azarkan Kernwaarden 1. Respect voor alle Nederlanders 2. Streeft naar verdraagzaamheid 3. Rechtvaardige samenleving 4. Betere positie van minderheden Politiek spectrum: stemmen het vaakst mee met SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Zetels 2006 -2017 2006: - 2010: - 2012: - 2017: 3 zetels Denk anders Afschaffen eigen risico en verlagen van de zorgpremie. Gezondheidswinst behalen door preventie (preventiefonds). Tegen verplicht vaccineren. De overheid moet stagegarantie bieden voor jongeren. Harde aanpak tegen stereotypes en discrimatie in lesmateriaal in het onderwijs. Eerlijke verdeling vluchtelingen en asielzoekers EU en in NL gemeenten. Snellere asielprocedures. Inzet op circulaire economie door stimuleren groene innovatie. Aandacht voor klimaatverandering in arme landen. Meer klimaatlasten bij bedrijven minder bij burgers. Meer groen in de wijken en meer betaalbare woningen voor starters. Meer middelen voor armoede en schuldenbeleid om kinderarmoede tegen te gaan. Verhoging AOW leeftijd stoppen. Ingewikkelde toeslagenstelsel hervormen. Belastingverlaging voor het MKB. Levenslang voor kindermisbruikers. Gespecialiseerde agenten tegen discriminatie. Wijkagent wordt spil in veiligheid. Gespecialiseerde agenten tegen discriminatie. Herstel relatie met Suriname en erkenning van Palestina. Aandacht voor de Rohingya en Oeigoeren. afbreken institutioneel racisme. Miljard in bestrijding discriminatie. Wettelijk verbod op zwarte piet in openbare ruimte. Een racismeregister komen. Sta je op de lijst dan mag je niet meer bij de overheid werken. Leeftijd alcohol tabak naar 21 jaar.
 8. FvD Kern van het programma is het invoeren van diverse

  vormen van directe democratie zoals referenda en gekozen bestuurders, en het versterken en/of terugwinnen van de nationale soevereiniteit. Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 27 mei 2019 behaalde het FvD twaalf zetels. Er zijn diverse leden van FvD overgestapt naar JA21. hierdoor telt de eerste kamerfractie van FvD nog 9 leden de eerste kamer, Lijsttrekker Thierry Baudet Kernwaarden 1. Tegen de multiculturele samenleving 2. Tegen Europese eenwording. 3. Er is geen sprake van een klimaatcrisis. Klimaatdoelen zijn te duur en onhaalbaar 4. Willen een einde aan het partijkartel Politiek spectrum: stemmen het vaakst mee met de PVV en de SGP Zetels FvD 2006 -2017 2006: - 2010: - 2012: - 2017: 2 zetels Stem Nederland terug Meer kwaliteit in de zorg door minder invloed van zorgverzekeraars. Structurele verhoging IC-bedden. Geen directe of indirecte vaccinatieplicht tegen het coronavirus. Binnen het onderwijs liefst full time leraren. Meer aanzien van het vak door betere salarissen, kleinere klassen, meer autonomie. Meer onderwijzen van Europese klassieke muziek en kunst, cultuur en kennis op scholen. Een strenger immigratiebeleid. Meer controles bij de grens. Culturele achtergrond en een match met Nederlandse samenleving geven de doorslag voor akkoord asielaanvraag. Publieke omroep saneren. Opzeggen parijs-akkoord, klimaat- en energieakkoord en intrekken klimaatwet. Stoppen met windmolens en doorgaan met gas. Snel nieuwe woningen bouwen in middensegment. Lagere belastingen door de overheid te verkleinen en de overheidsuitgaven te verlagen. Salarisverhoging voor politieagenten op straat. Uitbreiden aantal wijkagenten. Heropening politiebureaus. Intrekken van de sleepwet, Directe democratie met meer referenda. Mogelijkheid aanvragen data dossier door burger. Opzeggen schengenverdrag, uittreding uit EU (NEXIT). Terug naar de gulden. Geen multiculturele projecten, geen gedwongen diversiteit, geen quota.
 9. GroenLinks GroenLinks is een progressieve partij, die duurzaamheid hoog in

  het vaandel heeft. Een van de doelstellingen van de partij: “een leefbaar milieu en herstel van het ecologisch evenwicht, in het besef dat natuurlijke hulpbronnen eindig zijn." De partij heeft 8 zetels in de Eerste Kamer. GroenLinks heeft nog nooit aan een kabinet deelgenomen. GroenLinks heeft een 'groen' karakter. Lijsttrekker Jesse Klaver Kernwaarden 1. Zuinig op natuurlijke hulpbronnen 2. De ecologische voetafdruk van het westen moet een stuk kleiner 3. Duurzame landbouw en duurzame energieproductie 4. Aanpakken ongelijkheid in kansen inkomen en vermogen aanpakken Politiek spectrum: stemmen vaak mee met Partij voor de Dieren en SP Zetels 2006 -2017 2006: 7 zetels 2010: 10 zetels 2012: 4 zetels 2017: 14 zetels Tijd voor nieuw realisme Afschaffen eigen risico zorg en verlagen premie, zodat zorgtoeslag niet meer nodig is. Marktwerking in de zorg afschaffen. Preventieprogramma’s voor geestelijke gezondheid of problematisch overgewicht. Strijden voor meer kansengelijkheid in het onderwijs. Alle jongeren recht op een basisbeurs. Iedereen krijgt toegang tot cultuur en toegang tot een volwaardige bibliotheek. Eerlijke verdeling vluchtelingen over EU lidstaten. Er komt een Minister van klimaat en energie. In 2030 zijn we klimaatneutraal. Reclameverbod voor producten en diensten die forse klimaatschade veroorzaken. Een miljoen nieuwe woningen voor 2030. Marktwerking in huursector afschaffen. Overheid bepaalt maximale huurprijs. Eenvoudiger maken van toeslagenstelsel en belastingen. De politie en boa’s staan voor de veiligheid van iedereen en moeten een afspiegeling zijn/worden van de samenleving. Vervangen de Wet openbaarheid van bestuur door Wet open overheid ‘data van de burger is en niet van de overheid’. Nederland draagt bij aan rechtvaardige oplossingen van de meest ontwrichtende conflicten. Burgeroorlogen Afghanistan, Jemen, Libië en Syrië. Rechtvaardige behandeling koerden. Erkenning Palestina als staat. Nationale aanpak voor het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt, het onderwijs, de volkshuisvesting en sport. Discriminatie tegen LHBTIQ+-mensen tegengaan en hun positie versterken.
 10. Partij vd Arbeid De Partij van de Arbeid (PvdA) is

  een progressieve, sociaaldemocratische partij. Belangrijke beginselen zijn het streven naar gelijke kansen, spreiding van macht en inkomens en een duurzame ontwikkeling. De partij heeft acht zetels in de Eerste Kamer. Er zitten zes Nederlandse leden namens de PvdA in het Europees Parlement. Lijsttrekker Lilianne Ploumen Kernwaarden 1. Opkomen voor de rechten van de arbeider 2. Vechten tegen groeiende ongelijkheid van macht en inkomen 3. Tegen discriminatie en armoede Politiek spectrum: stemmen het vaakst mee met GroenLinks en Denk. Zetels 2006 -2017 2006: 33 zetels 2010: 30 zetels 2012: 38 zetels 2017: 9 zetels Voor een eerlijker Nederland Structurele verbetering van de salarissen en de werkomstandigheden in de zorg. Afschaffen van eigen risico en verlagen zorgpremie. Afschaffen BTW op groente en fruit. Basisbeurs voor studenten komt terug. Kinderopvang wordt ‘voorschool’. Kinderen in armere gezinnen krijgen meer steun voor sport of muziekles. Werklozen aan het werk op plekken waar het nodig is, als in het onderwijs en de zorg. De pabo wordt gratis als je minstens 5 jaar leraar blijft. We hebben grenzen om migratie onder controle te houden, maar mensen die vluchten voor geweld en vervolging moeten altijd welkom zijn in Nederland. Hogere belastingen voor milieuvervuilende bedrijven. Verbod op wegwerp plastic. Bouwen van 100.000 nieuwe betaalbare woningen per jaar. Stevige boetes voor huisjesmelkers. Alle werkenden ook ZZP’ers krijgen bescherming tegen arbeids- ongeschiktheid. Online platformen als Deliveroo en Uber worden verplicht medewerkers fatsoenlijk te betalen. Bedrijven als Google en FB moeten digitaks betalen. Minimaal 1 wijkagent per 5.000 inwoners. Bewoners invloed geven op de prioriteiten van de politie in de wijk. Armoede onder kinderen bestrijden. Een groot offensief om kinderen meer aan het lezen te krijgen.
 11. PVV De Partij voor de Vrijheid (PVV) is een populistische

  partij, met zowel conservatieve, liberale, 'rechtse' als 'linkse' standpunten.Het leidende beginsel van de PVV is ijveren voor een vrij, welvarend en onafhankelijk Nederland. De PVV heeft vijf zetels in de eerste kamer en één zetel in het Europees Parlement. Lijsttrekker Geert Wilders Kernwaarden 1. Tegen de islam: Islam is geen religie maar een ideologie 2. Geen linkse hobbies als de publieke omroep en ontwikkelingshulp 3. Stoppen met de Euro Politiek spectrum: stemt het vaakst mee met FvD en VVD Zetels 2006 -2017 2006: 9 zetels 2010: 24 zetels 2012: 15 zetels 2017: 20 zetels Het gaat om u Zorg moet een nationale topprioriteit worden. Geen concurrentie meer tussen streekziekenhuizen en gespecialiseerde ziekenhuizen. Afschaffen eigen risico voor iedereen. Geen vaccinatieplicht. Onderwijs-veroudering in plaats van onderwijsvernieuwing. Ter bevestiging van onze nationale identiteit wordt op scholen dagelijks de Nederlandse vlag gehesen. Verbod verspreiden islamitische ideologie (islamitische scholen, moskeeën, koran). Restrictief immigratiebeleid om nog meer overbevolking te voorkomen. Migranten uit Islamitische landen komen Nederland niet meer in. Ministerie van de-Islamisering. Klimaatakkoord en Energieakkoord door de shredder halen. 140 kilometer op snelwegen rijden. Géén woningen voor statushouders: ónze woningen voor ónze mensen! Meer sociale huurwoningen, meer koopwoningen. Verlagen btw op boodschappen, verlagen huren en verhogen minimum loon. Zware beroepen mogelijkheid na 40 jaar werk met pensioen. Zero tolerance voor straattuig. Leger waar nodig inzetten om straten van Nederland terug te veroveren. Europa: Niet de EU, maar Nederland is weer baas over eigen grenzen en eigen Vreemdelingenbeleid. De Nederlandse grensbewaking wordt in ere hersteld. Geen ‘positieve discriminatie’ en diversiteitsbeleid meer. Geen subsidies meer voor multiculti-clubs.
 12. VVD De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een

  'rechtse' liberale partij, met op onder meer ethisch gebied progressieve standpunten. De partij vindt de individuele vrijheid zeer belangrijk. In de Eerste Kamer heeft de VVD momenteel 12 zetels. Er zitten vijf Nederlandse leden namens de VVD in het Europees Parlement. Lijsttrekker Mark Rutte Kernwaarden 1. Vrijheid staat centraal. Voor het individu, maar ook van de markt 2. Jij bent verantwoordelijk voor jouw leven 3. Law en order: strenger straffen en sterker defensie Politiek spectrum: stemmen het vaakst mee met CDA en SGP Zetels 2006 -2017 2006: 22 zetels 2010: 31 zetels 2012: 41 zetels 2017: 33 zetels Samen aan de slag Doorgeschoten marktwerking en bureaucratie in de zorg rechtzetten. Zorg betaalbaar houden, eigen risico bevriezen. Vaccineren tot norm maken. Goed onderwijs als norm en excellentie stimuleren. Kinderen beginnen eerder met leren en gaan eerder naar school. Leenstelsel behouden en minder collegegeld voor studies waar weinig zich voor aanmelden. Scholen beschermen tegen buitenlandse haatzaaiers. Europese buitengrenzen bewaken, migranten naar veilige landen buiten de EU sturen. Strafbaar stellen van illegaliteit. Minder vrijblijvendheid bij integratie. VVD is voor kerncentrales. Lagere energiebelasting voor huishoudens, hogere voor vervuilende industrie. Nakomen van de gemaakte klimaatafspraken. Vitale beroepen krijgen voorrang op woningen. Betaalbare woningen voor kopers en huurders. Stimuleren van woningbouw door een nationaal bouwfonds. Extra investeren in bereikbaarheid. Een goed vangnet voor iedereen, inclusief zzp’ers. Steun voor werkende middeninkomens. Werken en ondernemen aantrekkelijker maken, hoger minimumloon. Lagere lasten voor middeninkomens en het mkb. Uit de crisis door economische groei in plaats van bezuinigingen. Drugscriminelen harder en creatiever aanpakken. Vrijheden van jihadisten en haatpredikers beperken. Minimumstraffen voor georganiseerde misdaad en terroristen. Versterking van onze krijgsmacht. Een sterker Europa tegenover China en andere machtsblokken. Voorwaarden aan ontvangers van ontwikkelingshulp.
 13. En nog 6... Zat jouw partij er niet bij? Hier

  volgen er nog 6, inclusief twee interessante nieuwkomers BIJ1 en Volt, die met een volgens de laatste peilingen (25-02-2021) bijna een zetel hebben!
 14. BIJ! Lijsttrekker Sylvana Simons BIJ1 bekent kleur. Spreek je uit!

  Aanpak racisme wordt topprioriteit. Ministerie van gelijkwaardigheid. Excuses en rechtsherstel voor slavernijverleden en koloniale bezettingen. Minimum loon verhogen naar 14 euro per uur. Naar een 30 urige werkweek met behoud van loon. Kinderopvang wordt gratis voor iedereen. Afschaffen van de participatiewet. Lonen van leraren, zorgmedewerkers en andere publieke sectoren gaan omhoog. Een nationaal zorgfond zonder eigen risico. Verlagen AOW leeftijd naar 65 jaar. afschaffen van collegegeld. Uitstoot broeikasgassen in 2030 op nul. Abortus gaat uit het wetboek van strafrecht. Banken, pensioenfondsen en OV in publieke handen. Recht op wonen wordt wettelijk vastgesteld. Nederland als belastingparadijs wordt onmogelijk gemaakt. VOLT Lijsttrekker: Laurens Dassen Nederland wordt niet beter zonder Europa, Europa niet zonder Nederland. Effectief coronabeleid met Europese aanpak. Klimaatneutraal in 2040. Bouw menselijk en effectief vluchtelingen beleid in Europa. Stop met het NEderlandse belastingparadijs. Maak het makkelijker over de grens te werken en ondernemen. Iedereen een basisbeurs. Verbeter positie flexwerkers en ZZP’ers. Verkort de wachttijden Jeugdzorg en GGZ. Richt een ministerie van digitale zaken op. Cultuur is geen luxe maar een levensbehoefte. Iedereen recht op een eerlijk proces: investeer in sociale advocatuur. Meer inspraak van burgers in Europa. Koppel Europese subsidies aan duurzaamheid en bescherming rechtsstaat.
 15. Partij voor de Dieren Lijsttrekker Esther Ouwehand Idealisme is het

  nieuwe realisme Er is woningtekort en groen tekort. Deel landbouw een andere bestemming geven en woningen bouwen. Wil een ministerie van klimaat en biodiversiteit. Verbod op wegwerp plastic. Minder vliegen. Veestapel driekwart kleiner. Basisinkomen uitproberen. internationaal moeten we landen kunnen vervolgen voor ecocide. Dierenrechten in de grondwet. Circulair bouwen. Niemand hoeft op straat te slapen. Preventieve gezondheidszorg. Basisbeurs terugScholen geven voorlichting over sekse-, gender- en seksuele diversiteit (vanaf nu “LHBTIQA+”). extra aandacht aan transatlantische slavenhandel, koloniale geschiedenis en geschiedenis van arbeidsmigratie naar Nederland. Politiek spectrum: GroenLinks en SP 50plus Lijsttrekker: Liane den Haan De kracht van plus Belang ouderen staat voorop voor deze partij die vooral opkomt voor de 7 miljoen ouderen in nederland. Een van de belangrijkste thema’s is pensioen: niet korten en het liefst wat hoger dan nu. De AOW leeftijd mag naar 65 en de AOW uitkering omhoog + een 13e maand. Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om ouderen aan te nemen. Zwaardere straffen voor geweld tegen ouderen. Zorgstelsel zonder marktwerking. En het eigen risico moet terug naar 200,-. We moeten onze Europese grenzen beter bewaken. Huren in sociale sector bevriezen. Het huidige belastingstelsel moet op de schop. De basisbeurs terug in het onderwijs. En de kinderopvang moet gratis. Politiek spectrum: Stemmen vaak mee met GL, SP, DENK,
 16. SP Lijsttrekker: Lilian Marijnissen Motto: Stel een daad Recht op

  inkomen, onderwijs en gezondheidszorg . Eerlijke kansen voor iedereen. Nederlanders die meer verdienen, betalen meer belasting. Willen af van de euro. De AOW leeftijd naar 65. Eigen risico in de zorg verdwijnt. OV wordt gratis voor kinderen ouderen. Studenten geen leenstelsel en de basisbeurs terug Politiek spectrum: stemmen vaakst mee met PVDD en groenlinks en PVDA SGP Lijsttrekker Kees van der Staaij Motto: In vertrouwen Kleine christelijke partij en oudste partij van nederland. De bijbel is het fundament. Homoseksueel gedrag is niet geoorlooft, dus ook geen homohuwelijk of samen kinderen adopteren. De partij is tegen legaliseren drugs abortus prostitutie en euthanasie en de zondagsrust is heilig. Willen een vliegverbod op zondag. Gezinnen met 1 werkende ouderen betalen minder belasting. Willen een alternatief voor Euro. Doodstraf opnieuw invoeren Politiek spectrum: stemmen vaakst mee met CDA en ChristenUnie:
 17. Jouw beurt Nog drie dingen die je kunt doen.

 18. 3 dingen die je kunt doen. Kijk debatten bijvoorbeeld ‘jongeren

  in gesprek met diverse partijleiders’ op NOS (YouTube). Hou de peilingen in de gaten en/of doe de stemwijzer. Check je feiten. Dat je beste vriend een sympathieke vent is , betekent niet dat je alles maar klakkeloos aan hoeft te nemen. Check your facts. Delen = lief. Denk je dat je hier iemand mee helpt? Deel het dan.
 19. Awesome, je hebt het einde gehaald! Succes met stemmen -

  Farah