Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

新卒のギーク揃ってプログラミング研修|師弟登壇2015

FromAtom
December 06, 2015

 新卒のギーク揃ってプログラミング研修|師弟登壇2015

pixivの新卒研修(主にプログラミング研修)について師弟登壇2015で発表しました。

FromAtom

December 06, 2015
Tweet

More Decks by FromAtom

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ৽ଔͷΪʔΫἧͬͯ
  ϓϩάϥϛϯάݚम
  @bash0C7 @FromAtom

  View full-size slide

 2. • ϐΫγϒͱ͸ʁ
  • ͲΜͳձࣾͳͷ͔
  • Ͳ͏͍͏ਓ͕ಇ͍͍ͯΔͷ͔
  • ৽ଔ࠾༻ͱݚम͸Ͳ͏ͳ͍ͬͯΔͷ͔
  • ϓϩάϥϛϯάݚमʹ͍ͭͯ
  • ͕͜͜ຊ୊
  ΞδΣϯμ

  View full-size slide

 3. ৔࡞ΓΛ୲͖ͬͯͨ
  • ٕज़৬ͷධՁ੍౓վળ
  • "ϙΤϜ"πʔϧͱͯ͠esa.ioಋೖ
  • ֤छΠϯλʔϯγοϓاը
  • ٕज़ަྲྀɾڭҭਪਐ
  • ٕज़৘ใൃ৴Ϛωδϝϯτ
  • ٕज़৬࠾༻Ϛωδϝϯτ

  View full-size slide

 4. ૑࡞׆ಈ͕ΑΓָ͘͠

  ͳΔΑ͏ͳࣄۀΛఏڙ
  • Πϥετ
  • খઆ
  • ອը
  • ͓ֆ͔͖
  • Իָ
  • ൢച
  • ΋ͷͮ͘Γ
  • ίεϓϨ
  • ΞΠυϧ
  • ΪϟϥϦʔӡӦ

  View full-size slide

 5. w ʢ֤αʔϏεͷεΫγϣ͸Δʣ

  View full-size slide

 6. w ʢ֤αʔϏεͷεΫγϣ͸Δʣ

  View full-size slide

 7. w ʢ֤αʔϏεͷεΫγϣ͸Δʣ

  View full-size slide

 8. w ʢ֤αʔϏεͷεΫγϣ͸Δʣ

  View full-size slide

 9. w ʢ֤αʔϏεͷεΫγϣ͸Δʣ

  View full-size slide

 10. w ʢ֤αʔϏεͷεΫγϣ͸Δʣ

  View full-size slide

 11. w ʢ֤αʔϏεͷεΫγϣ͸Δʣ

  View full-size slide

 12. ͜͏͍͏ਓͨͪ
  • ࣾһ਺໿100ਓͰେଟ਺͕։ൃΤϯδχΞ
  • ࣮੷๛෋Ͱ࿹͕͔֬ͳϧʔΩʔਞ
  • Ұบ΋ೋบ΋͋ΔΩϟϦΞਞ
  • օ͕ʮϙΤϜʯΛॻ͘

  View full-size slide

 13. ৽ଔ࠾༻
  • ݚڀɾ׆ಈ࣮੷๛෋Ͱ࿹ʹ֮͑ͷ͋Δֶੜ
  • ֶߍɺಉਓɺݸਓ׆ಈͳͲϑΟʔϧυ໰Θͣ
  • ଈܴ͑ೖΕ͍ͨͱ։ൃνʔϜ͔Βϥϒίʔϧ
  • ޓ͍ͷೲಘ౓Λॏࢹ
  • Ϋη͕ڧ͍ͷͰɺ߹͏ਓ͸ੌ͘߹͏͕
  • ΠϯλʔϯΛඞͣܦͯ͝Ұॹͯ͠Δ
  • ྡͰಇ͘஥ؒ͸Զ͕ܾͨͪΊΔɺݱ৔ओಋͷબߟ
  • ࠾༻ཧ༝΋ෆ࠾༻ཧ༝΋͖ͪΜͱݴޠԽ

  View full-size slide

 14. ৽ଔݚम
  • OJT + Off-JTݚम
  • ೔ʹΑΔ͕3:2ͷൺ཰
  • ݚमύʔτ͸ظؒ̎ϲ݄
  • ݱ৔΋৽ଔ౰ਓ΋ૣ͘pixiv࡞Γ͍ͨͱҳΔ͕ɺ

  ޿ൣͳ஌ࣝ΍εΩϧΛ਎ʹ͚ͭͯ΋Β͑ΔΑ͏झ޲ΛڽΒ͢
  • OJT͸഑ଐઌνʔϜͰϝϯλʔ͕ͭ͘
  • Ϧʔμʔ/Ϛωʔδϟͱ͸ผ

  View full-size slide

 15. ݚम಺༰
  • Ϗγωεύʔιϯͱͯ͠ͷجૅɺձࣾʹ͍ͭͯͷ஌ࣝ

  ഑ଐઌ͡Όͳ͍෦ॺͷॏཁͳ஌ࣝΛֶͿ
  • ஌ࣝɾεΩϧΛֶͿ: 7೔ɺϓϩάϥϛϯάΛֶͿ: 7೔
  • ϚφʔΛֶͿ: 2೔ɺ૊৫ΛֶͿ: 2೔
  • ձࣾͷཧ೦ΛֶͿ: 3೔ɺձࣾͷྺ࢙Λ஌Δ: 1೔
  • ݚम૯ׅ: 1೔
  • தݎɺϕςϥϯϝϯόʔ͕ત·ͦ͠͏ʹݟʹ͘Δ
  • ٕज़ܥͷ΋Ϗδωεܥͷ΋Զࣗ਎ɺͬ͘͡Γड͚͍ͨΑʂ

  View full-size slide

 16. Ͱ޿ࠂࣄۀ

  View full-size slide

 17. ϓϩάϥϛϯάݚमͷ࿩

  View full-size slide

 18. ͓લͩΕΑʁ

  View full-size slide

 19. @FromAtom
  2013 Hatena Intern -> Arbeit
  2015 iOS Developer at pixiv Inc.
  2006 Start Programing

  View full-size slide

 20. Ͳ͏΋ɺ৽ଔͰ͢

  View full-size slide

 21. ʮ͜ͷਓ͕ఋࢠαΠυ͔ʯ

  View full-size slide

 22. ఋࢠͰ͋Γ
  ࢣঊͰ΋͋Δ

  View full-size slide

 23. ๻͕ࢣఋͰ͢

  View full-size slide

 24. ϓϩάϥϛϯάݚमͷ࿩

  View full-size slide

 25. 1)1ͷ࿩͠·ͤΜ
  ͔͍ͨ͜ͱແ͍͠

  View full-size slide

 26. • HTML, CSS, JavaScript
  • Ruby, Java, Scala
  • Git
  • etc...
  Ұൠతͳϓϩάϥϛϯάݚमʢ૝૾ʣ

  View full-size slide

 27. Ұൠతͳϓϩάϥϛϯάݚमʢ૝૾ʣ

  View full-size slide

 28. Ұൠతͳϓϩάϥϛϯάݚमʢ૝૾ʣ
  ࢣঊͰ͢

  View full-size slide

 29. Ұൠతͳϓϩάϥϛϯάݚमʢ૝૾ʣ
  ࢣঊͰ͢
  ఋࢠͰ͢

  View full-size slide

 30. Ұൠతͳϓϩάϥϛϯάݚमʢ૝૾ʣ

  View full-size slide

 31. Ұൠతͳϓϩάϥϛϯάݚमʢ૝૾ʣ
  Ϗγόγ

  View full-size slide

 32. Ұൠతͳϓϩάϥϛϯάݚमʢ૝૾ʣ
  Ϗγόγ
  ͻ͑ʔ

  View full-size slide

 33. ࡶͳ૝૾Ͱ͢

  View full-size slide

 34. pixivͷϓϩάϥϛϯάݚम

  View full-size slide

 35. ৽ଔ͕
  ৽ଔʹ
  ڭ͑Δ

  View full-size slide

 36. ৽ଔʢΤϯδχΞʣ͕
  ৽ଔʢ૯߹৬ʣʹ
  ڭ͑Δ

  View full-size slide

 37. ৽ଔͨͪ
  • ΤϯδχΞɿ6໊
  ‣ WebΞϓϦɿ4໊
  ‣ iOSΞϓϦɿ2໊
  • ૯߹৬ɿ5໊
  ‣ σβΠφɿ2໊
  ‣ اըɿ1໊
  ‣ Ӧۀɿ1໊

  View full-size slide

 38. ͲΜͳ಺༰ʁ

  View full-size slide

 39. ߹ܭ28࣌ؒͰ

  View full-size slide

 40. pixivΛ࡞Δ

  View full-size slide

 41. ը૾౤ߘܝࣔ൘Λ࡞Δ

  View full-size slide

 42. ཁٻ࢓༷
  • ը૾ͱίϝϯτ͕౤ߘͰ͖Δ
  • ౤ߘ͞Εͨը૾ͱίϝϯτҰཡ͕ݟΕΔ
  • ը૾ʹΛ͚ͭΒΕΔ

  View full-size slide

 43. ಺༰·ͱΊ
  • 7೔ؒ
  • 1೔4࣌ؒ
  ‣ 1࣌ؒʙ2࣌ؒ͸ߨٛ
  ‣ ࢒ͬͨ࣌ؒͰߨٛதʹग़͞Εͨ՝୊Λ΍Δ
  • ࠷ऴతʹ࢓༷Λຬͨͨ͠ը૾ܝࣔ൘Λ࡞ͬͯൃද

  View full-size slide

 44. ૯߹৬֤Ґͷݴ༿

  View full-size slide

 45. ٕज़৬֤Ґͷݴ༿

  View full-size slide

 46. ʮ͍͚Δ͍͚Δʯ

  View full-size slide

 47. ߨٛ಺༰
  ͬ͘͟Γ

  View full-size slide

 48. ϓϩάϥϛϯάΛ࢝ΊΑ͏
  1
  Day

  View full-size slide

 49. ϓϩάϥϛϯάΛ࢝ΊΑ͏
  1
  Day
  • OSͱ͸
  ‣ ͳͥΤϯδχΞ͸Mac΍LinuxΛ࢖͏ͷ͔
  • γΣϧͱ͸
  ‣ ࠇ͍ը໘ڪා঱Λແ͘͢
  ‣ `cd`ɺ`ls`ɺ`pwd`ͳͲΛ࢖ͬͯΈΔ
  • ΤσΟλͱ͸
  ‣ શһAtom EditorΛར༻
  ‣ Πϯσϯτ΍γϯλοΫεϋΠϥΠτʢ৭෇͚ػೳʣͷࢫຯ
  • ϓϩάϥϛϯάͱ͸
  ‣ rubyΛirbͰ͍ͬͯ͡ΈΔ
  ‣ ม਺ɺϋογϡɺ৚݅෼ذ͔Βؔ਺·Ͱجૅ͔Βڭ͑Δ

  View full-size slide

 50. ϓϩάϥϛϯάΛ࢝ΊΑ͏
  1
  Day
  rubyͰ"HelloWorld"ͯ͠تͿ
  ૯߹৬ͨͪΛݟͯ
  ٕज़৬΋ʹͬ͜Γ

  View full-size slide

 51. Git ͱ GitHub
  2
  Day

  View full-size slide

 52. GitͱGitHub
  2
  Day
  • Gitͱ͸
  ‣ ͳͥDropboxͰ͸μϝͳͷ͔
  ‣ ༣ศہϝιουΛར༻ͨ֓͠೦ͷઆ໌
  ‣ جຊతͳίϚϯυʢadd, commit, push, pullʣͷઆ໌
  • GitHubͱ͸
  ‣ ΞΧ΢ϯτͷ࡞੒ɾSSH伴ͷొ࿥
  ‣ git push ͯ͠ΈΔ
  ‣ README.mdΛมߋͯ͠pushͯ͠ΈΔ
  ࢀߟจݙɿIUUQRJJUBDPNZVOJDPKQJUFNTCEEFGCC

  View full-size slide

 53. WebΛ࢝ΊΑ͏
  3
  Day

  View full-size slide

 54. WebΛ࢝ΊΑ͏
  3
  Day
  • WebαʔόʹϦΫΤετΛૹΖ͏
  ‣ αʔόͱΫϥΠΞϯτͱ͸
  ‣ εςʔλείʔυʹ͍ͭͯ
  ‣ 500͕ग़ͨΒ͙͢ʹΤϯδχΞݺΜͰ͘ΕΑͳʂ
  • WebαʔόΛ্ཱͪ͛ͯΈΑ͏
  ‣ sinatraΛར༻
  ‣ ༧Ί༻ҙͨ͠ϦϙδτϦΛGitHub͔Βclone࣮ͯ͠ߦ

  View full-size slide

 55. DatabaseΛֶ΅͏
  4
  Day

  View full-size slide

 56. DatabaseΛֶ΅͏
  4
  Day
  • σʔλϕʔεΛ஌Ζ͏
  ‣ ͳͥExcel͡Όμϝͳͷ͔
  ‣ σʔλͷਖ਼نԽ
  ‣ τϥϯβΫγϣϯ
  ‣ ݕࡧɾιʔτ
  • SQLจΛൃߦͯ͠ΈΑ͏
  ‣ ϩʔΧϧͰSQLiteΛ্ཱ࣮ͪ͛ͯߦ
  ‣ ςʔϒϧ࡞ͬͨΓɺσʔλΛૠೖͨ͠Γͯ͠ࢼ͢

  View full-size slide

 57. ͜͜Β΁Μ͔ΒͩΜͩΜ
  ݸਓ͕ࠩग़ͯ͘Δ

  DatabaseΛֶ΅͏
  4
  Day

  View full-size slide

 58. ؆୯ͳݴ༿Λ࢖ͬͯ
  ͍ͯͶ͍ʹϝϯλϦϯά͢Δ

  DatabaseΛֶ΅͏
  4
  Day

  View full-size slide

 59. POSTͱJavaScript
  5
  Day

  View full-size slide

 60. POSTͱJavaScript
  5
  Day
  • POST
  ‣ ը૾Λखݩ͔Βܝࣔ൘ʹΞοϓϩʔυ͢ΔͨΊʹ͸
  ‣ formͷ࢖͍ํ
  ‣ SinatraଆͰड͚औͬͯDBʹอଘ͍ͨ͠
  • JavaScript
  ‣ Javaͱ͸ผ෺Ͱ͢Αʢˡॏཁʣ
  ‣ ͳͥJavaScript͕ඞཁͳͷ͔
  ‣ ܝࣔ൘ͷը૾ʹΛ͚ͭΔॲཧΛ௥Ճ

  View full-size slide

 61. ๨Εͯ͸͍͚ͳ͍ηΩϡϦςΟ
  6
  Day

  View full-size slide

 62. ๨Εͯ͸͍͚ͳ͍ηΩϡϦςΟ
  6
  Day
  • XSS
  • SQLΠϯδΣΫγϣϯ
  • σΟϨΫτϦτϥόʔαϧ

  View full-size slide

 63. `ruby main.rb -e production `
  Λ࣮ߦͯ͠IPΞυϨεΛڭ͑ͯԼ͍͞

  ๨Εͯ͸͍͚ͳ͍ηΩϡϦςΟ
  6
  Day

  View full-size slide

 64. ͜Ε͔ΒΈͳ͞ΜͷαΠτΛ
  ΤϯδχΞ͕ഁյ͠·͢
  ๨Εͯ͸͍͚ͳ͍ηΩϡϦςΟ
  6
  Day

  View full-size slide

 65. ʮ2ͪΌΜͶΔ͕දࣔ͞ΕΔʂʯ
  ๨Εͯ͸͍͚ͳ͍ηΩϡϦςΟ
  6
  Day

  View full-size slide

 66. ʮ2ͪΌΜͶΔ͕දࣔ͞ΕΔʂʯ
  ๨Εͯ͸͍͚ͳ͍ηΩϡϦςΟ
  6
  Day
  ʮΊͬͪΌΞϥʔτ͕ͰΔʂʯ

  View full-size slide

 67. ʮ2ͪΌΜͶΔ͕දࣔ͞ΕΔʂʯ
  ๨Εͯ͸͍͚ͳ͍ηΩϡϦςΟ
  6
  Day
  ʮmain.rb͕ফ͑ͨʂʯ
  ʮΊͬͪΌΞϥʔτ͕ͰΔʂʯ

  View full-size slide

 68. ʮ2ͪΌΜͶΔ͕දࣔ͞ΕΔʂʯ
  ๨Εͯ͸͍͚ͳ͍ηΩϡϦςΟ
  6
  Day
  ʮDBͷத਎͕ফ͑ͨʂʯ
  ʮmain.rb͕ফ͑ͨʂʯ
  ʮΊͬͪΌΞϥʔτ͕ͰΔʂʯ

  View full-size slide

 69. ΤϯδχΞ֤Ґʮͨͷ͍͠ʯ

  ๨Εͯ͸͍͚ͳ͍ηΩϡϦςΟ
  6
  Day

  View full-size slide

 70. ఻͔͑ͨͬͨ͜ͱ
  ๨Εͯ͸͍͚ͳ͍ηΩϡϦςΟ
  6
  Day

  View full-size slide

 71. όά͸ා͍
  ๨Εͯ͸͍͚ͳ͍ηΩϡϦςΟ
  6
  Day

  View full-size slide

 72. ো֐͕͓͖ͨ࣌ʹࠔΔͷ͸Ϣʔβ
  ๨Εͯ͸͍͚ͳ͍ηΩϡϦςΟ
  6
  Day

  View full-size slide

 73. ΤϯδχΞʹͰ͖ͳ͍͜ͱΛ
  ϢʔβͷͨΊʹͯ͠ཉ͍͠
  ๨Εͯ͸͍͚ͳ͍ηΩϡϦςΟ
  6
  Day
  ςϯύͬͯΔ

  View full-size slide

 74. ๨Εͯ͸͍͚ͳ͍ηΩϡϦςΟ
  6
  Day
  • ࣾ಺ʹঢ়گΛ஌ΒͤΔ
  • Twitter΍͓஌ΒͤͰϢʔβʹ৘ใΛಧ͚Δ
  • ͱʹ͔͘ϢʔβΛ҆৺ͤ͞Δ

  View full-size slide

 75. ͻͨ͢Β࣮૷
  7
  Day

  View full-size slide

 76. ͻͨ͢Β࣮૷
  7
  Day
  • ࢓༷͕ຬ͍ͨͤͯΕ͹ྑ͍
  • ͓΋͠Ζػೳ΍ศརػೳΛ෇͚଍࢝͠ΊΔ
  • jQueryϥΠϒϥϦΛೖΕͯ٧·ͬͨΓ͢Δ
  • ͩ͜ΘΓ࢝ΊͯؤுΓ͗͢໰୊

  View full-size slide

 77. ࢀՃऀͷײ૝

  View full-size slide

 78. ࢲ͸σβΠφʔͳͷͰɺ
  ීஈ͡Θ͡ΘͱλʔϛφϧΛ࢖ͬͨΓͯ͠ΔͷͰ͕͢ɺ
  ݚमͷ͓͔͛Ͱʮλʔϛφϧ͜Θ͍ʯͱࢥΘͣʹ͢ΜͰ·͢ɻ
  ʢݚमલ͸ࠇ͍ը໘ා͔ͬͨʣ
  l

  View full-size slide

 79. googleϏοάΫΤϦͰσʔλऔಘ͢Δͱ͖ɺ
  SQLΛແࣄʹ࢖͑ͯ·͢ʂ
  ࠓ೔΋SQLͰΞυϨεσʔλऔಘͯ͠
  ͍ΖΜͳϢʔβʔʹϝʔϧૹΓ·ͨ͠ʂ
  l

  View full-size slide

 80. l
  ࣌ؒ͑͋͞Ε͹
  σΟϨΫτϦΛ࡞ͬͨΓҠಈͨ͠Γ
  ࿅शΛ͍ͯ͠·͢ɻ

  View full-size slide

 81. ͦͷޙͷޮՌ

  View full-size slide

 82. εΫϨΠϐϯάษڧձ͠·ͤΜʁ
  HTML5ɾCSS3ͷษڧձ͠ͳ͍ʁ
  jQueryͷษڧ࠶։ͨ͠Α

  View full-size slide

 83. ؾΛ͚ͭͨ఺
  Ingenuity

  View full-size slide

 84. ؾΛ͚ͭͨ఺
  Ingenuity
  • Mac͔͠࢖Θͤͳ͍
  ‣ OSࠩʹΑΔϋϚΓ͸ຊ࣭త͡Όͳ͍͠ਏ͍
  ‣ WindowsͰrubyॻ͔ͤΔͷ͸΋͸΍ߥߦ
  ‣ ձ͔ࣾΒ୺຤ΛआΓͯରԠ
  • ΤσΟλ͸AtomΛ࢖͏
  ‣ modeͱ͔Α͘Θ͔Βͳ͍
  ‣ Ctrl-x sͰอଘͱ͔Α͘Θ͔Βͳ͍

  View full-size slide

 85. ؾΛ͚ͭͨ఺
  Ingenuity
  • zshellͱoh-my-zshΛ࢖͏
  ‣ ༧Ίٕज़৬͕ಋೖ͓ͯ͘͠
  ‣ ৭͍ͭͯΔ͔Βා͘ͳ͍ʢˡॏཁʣ
  • ؀ڥߏங͸ٕज़৬͕΍͓ͬͯ͘
  ‣ Homebrewɼrbenvɼgem
  ‣ ϋϚΓ΍͍͢ͷʹͲ͏Ͱ΋͍͍Օॴ
  • PHP͸͔ͭΘͳ͍
  ‣ pixivͷ৽نαʔϏε͸PHP࢖ͬͯͳ͍
  ‣ Ruby on RailsɺScalaɺNode.js

  View full-size slide

 86. ؾΛ͚ͭͨ఺
  Ingenuity
  • ౴͑Λڭ͑ͳ͍
  ‣ ʮ͜Ε͸͜͏͢Δͱಈ͖·͢ʯͱ͸ڭ͑ͳ͍
  ‣ άάΔҝͷώϯτ΍ίπΛڭ͑Δ
  ‣ ޙ͔ΒάάΕΔΑ͏ʹ͢Δ
  • ͪΐͪ͘ΐ͘ݟ·ΘΔ
  ‣ ʮͳΜ͔ࠔͬͯͳ͍Ͱ͔͢ʁʯͱฉ͍ͯճΔ
  • ࠜؾΑ͘౴͑Δ
  ‣ ಉ͜͡ͱΛ10ճҎ্ฉ͔ΕΔ
  ‣ ͦΕ͕ਓ਺෼͋Δ
  ‣ ౖΒͳ͍

  View full-size slide

 87. ͳͥݚमΛ͢Δͷ͔
  Why?

  View full-size slide

 88. ͳͥݚमΛ͢Δͷ͔
  Why?
  • ৽ଔಉ͕࢜஥ྑ͘ͳΔͨΊ
  • ૯߹৬Ͱ΋࠷௿ݶͷٕज़ΛಘΔͨΊ
  • ۀ຿ʹඞཁ࠷௿ݶͳ஌ࣝΛಘΔ
  • ΤϯδχΞͷ࢓ࣄͷେม͞Λ஌Δ
  • ΤϯδχΞҒ͍ɾ͍͢͝ɾ͏΍·͑

  View full-size slide

 89. ๻ͷߟ͑͸ҧ͏

  View full-size slide

 90. ΤϯδχΞͱ

  ʮ͖΋ͪΑ͘ʯ
  ࢓ࣄ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔ

  View full-size slide

 91. ϓϩάϥϛϯά͸೉͍͠

  View full-size slide

 92. ਓ͕ؒ΍Δ΋ͷ͡Όͳ͍

  View full-size slide

 93. ΤϯδχΞ≠ਓؒ

  View full-size slide

 94. ΤϯδχΞ͸ਓؒ͡Όͳ͍ͷͰ
  ίϛϡχέʔγϣϯ΋େม

  View full-size slide

 95. গ͠Ͱ΋ΤϯδχΞͷ
  ݴ༿Λ࢖͑ΔΑ͏ʹ

  View full-size slide

 96. ݴ༿͕Θ͔Δͱ
  ࢓ࣄΛཔΊΔ

  View full-size slide

 97. Ұॹʹ࢓ࣄ͕Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 98. ݴ༿͕Θ͔Δͱ
  ίϛϡχέʔγϣϯ͕
  ָʹͳΔ

  View full-size slide

 99. Ұॹʹ
  ʮ͖΋ͪΑ͘ʯ
  ࢓ࣄ͕Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 100. ͦͷҝͷݚम

  View full-size slide

 101. ·ͱΊ
  Summary

  View full-size slide

 102. ·ͱΊ
  Summary
  • pixivͰ͸৽ଔ͕৽ଔʹϓϩάϥϜΛڭ͑Δ
  • pixivͰ͸૯߹৬΋pixiv͕ͭ͘ΕΔ
  • ΤϯδχΞͱʮ͖΋ͪΑ͘ʯ࢓ࣄ͕Ͱ͖Δ
  • Զ͕ࢣఋʹͳΔΜͩΑ͓͓͓͒ʂʂ

  View full-size slide