Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Shibuya.rbの方から来ました

Ffdf2b0baba2980a90923978cf32a6ca?s=47 fukayatsu
January 18, 2013

 Shibuya.rbの方から来ました

東京Ruby会議で発表する予定だったスライドです。

Ffdf2b0baba2980a90923978cf32a6ca?s=128

fukayatsu

January 18, 2013
Tweet

Transcript

 1. Shibuya.rb ͷํ͔Β དྷ·ͨ͠ ౦ژRubyձٞ10 @fukayatsu (;͔΍ͭ) 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 2. ͜Μʹͪ͸ʂ • @fukayatsu (;͔΍ͭ) • ॳRubyձٞ • Ruby / Sublime

  Text 2 / Android / ೔ຊञ • Ո΋ձࣾ΋ौ୩ 13೥1݄18೔༵ۚ೔
 3. ఏڙ • Piece of Cake, Inc. • http://cakes.mu 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 4. http://flic.kr/p/7TKr9h Shibuya.rb 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 5. “Shibuya.rb͸ɺौ୩ۙ߫ͷ Ruby͕޷͖ͩͬͨΓɺ Rubyͷपลٕज़͕ؾʹͳͬ ͍ͯΔਓͷͨΊͷ஍Ҭ RubyistίϛϡχςΟͰ͢” 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 6. ࣗ෼ʹͱͬͯॳΊͯͷ RubyistίϛϡχςΟ 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 7. http://fukayatsu.github.com/2012/10/18/ shibuya-rb-20121017/ 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 8. http://fukayatsu.github.com/2012/11/22/ shibuya-rb-20121121/ 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 9. http://fukayatsu.github.com/2012/12/20/ shibuya-rb/ 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 10. ࢀՃͯ͠Α͔ͬͨ • 2, 3ճࢀՃ͢Δͱإݟ஌Γ͕૿͑ͯ͘Δ • ΈΜͳLTͯ͠Δ͠ɺࣗ෼΋΍Γͨ͘ͳΔ • Shibuya.rbҎ֎΁ͷίϛϡχςΟʹ΋ߦ͖ ͨ͘ͳΔ 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 11. ͱʹ͔͘ ͪΐʔͨͷ͍͠ 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 12. ͱ͍͏͜ͱͰɺ 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 13. ओ؍తʹݟΔ ࠷ۙͷShibuya.rb 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 14. ৘ใڞ༗ • facebook group: “Shibuya.rb” ͕ϝΠϯ • 2013-01-13ݱࡏͰ161ਓͷϝϯόʔ • (2012-12-08࣌఺Ͱ͸144ਓ)

  13೥1݄18೔༵ۚ೔
 15. Tips ఆһΛ௒͑Δ͜ͱ͕͋ΔͷͰɺ facebook groupʹࢀՃͯ͠ ࠷৽৘ใΛνΣοΫ 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 16. ϛʔτΞοϓ ौ୩Ӻपล ୈ3ਫ༵ͷ19:30 ~ 20~30ਓ͙Β͍ (਺ਓ͸ॳࢀՃ) 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 17. ͍͍ͩͨͷྲྀΕ • ࢀՃऀͷࣗݾ঺հ • LT͍ͨ͠ਓ͕LTΛ͢Δ • ΋͘΋͘ • ʮͬͯ͜͜Ͳ͏͢Ε͹ʁʯతͳ૬ஊ 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 18. ࠷ۙͷLTͷҰྫ • Padrino • gerrit vs github • zeus •

  jubatus • rspec / cucumber • ςετ؀ڥࣗಈੜ੒ • RubyConf ୆࿷ • bossan • turnip • sublime text 2 • ͳͲͳͲ 13೥1݄18೔༵ۚ೔
 19. ࠙਌ձ • ΈΜͳͰ͝൧৯΂ʹߦ͘ • + ܰ͘ҿΉ • ߴߍੜ΋ࢀՃͯͨ͠Γ 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 20. ͓ΘΓʹ 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 21. “Shibuya.rb͸ษڧձͰ͸ͳ͘ ίϛϡχςΟͳͷͰɺ ίϛϡχέʔγϣϯ ͍ͯͩ͘͠͞” by @tyabe 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 22. Shibuya.rbͰ ͓଴͓ͪͯ͠Γ·͢ 13೥1݄18೔༵ۚ೔

 23. ͋Γ͕ͱ͏ ͍͟͝·ͨ͠ 13೥1݄18೔༵ۚ೔