Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

20230515_フェリス女学院大学_空間情報の取得技術

 20230515_フェリス女学院大学_空間情報の取得技術

フェリス女学院大学 特別授業「私たちが学びたいこと」

青山学院大学 地球社会共生学部
2023年度「空間情報の取得技術」
古橋 講義

© mapconcierge, CC BY-SA 4.0

Taichi FURUHASHI

May 15, 2023
Tweet

More Decks by Taichi FURUHASHI

Other Decks in Education

Transcript

 1. @ϑΣϦεঁֶӃେֶ̍@ۭؒ৘ใͷऔಘٕज़
  ݹڮେ஍
  ੨ࢁֶӃେֵֶ৽ٕज़ͱࣾձڞ૑ݚڀॴɾ஍ٿࣾձڞੜֶ෦
  $SJTJT.BQQFST+"1"/
  ˜NBQPDPODJFSHF $$#:4"
  ΫϥΠγεϚοϐϯάೖ໳
  ʙ͜Ε͔Βͷσδλϧ஍ਤ͸Ͳ͏ਐԽ͍͔ͯ͘͠ʙ

  View full-size slide

 2. @mapconcierge

  View full-size slide

 3. υϩʔϯ΋ඈ͹ͤΔ
  ஍ਤ԰

  View full-size slide

 4. ࠷ઌ୺ͷٕज़Λ
  ͲͷΑ͏ʹ
  ࣾձ࣮૷͍͔ͯ͘͠
  ߦಈͰ͖Δਓࡐҭ੒ɻ

  View full-size slide

 5. "*"SUJGJDJBM*OUFMMJHFODF
  ޡղΛڪΕͣฏқʹ͍͍͔͑ΔͳΒ͹ɺʮ͜Ε·Ͱਓ
  ؒʹ͔͠Ͱ͖ͳ͔ͬͨ஌తͳߦҝʢೝࣝɺਪ࿦ɺݴޠ
  ӡ༻ɺ૑଄ͳͲʣΛɺͲͷΑ͏ͳखॱʢΞϧΰϦζ
  ϜʣͱͲͷΑ͏ͳσʔλʢࣄલ৘ใ΍஌ࣝʣΛ४උ͢
  Ε͹ɺͦΕΛػցతʹ࣮ߦͰ͖Δ͔ʯΛݚڀ͢Δ෼໺
  Ͱ͋Δɻ
  ࠤ౻ཧ࢙ ೔ຊେඦՊશॻ χοϙχΧ

  https://kotobank.jp/word/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%9F%A5%E8%83%BD-4702#E6.97.A5.E6.9C.AC.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E5.85.A8.E6.9B.B8.28.E3.83.8B.E3.83.83.E3.83.9D.E3.83.8B.E3.82.AB.29
  ਓ ޻ ஌ ೳ

  View full-size slide

 6. ݩ(PPHMF೔ຊ๏ਓ୅දऔక໾

  ଜ্ݑ࿠
  ೥ޙԿͯ͠Δ͔ʁ
  ࣗ෼ͩͬͨΒ
  ؒҧ͍ͳ͘"*ͩͶɻ

  View full-size slide


 7. ϨΠɾΧʔπϫΠϧ
  ʮѹ౗తͳਓ޻஌ೳ͕஌ࣝɾ஌ೳͷ఺Ͱ
  ਓؒΛ௒ӽ͠ɺՊֶٕज़ͷਐาΛ୲͍ੈ
  քΛมֵ͢Δٕज़తಛҟ఺ʢγϯΪϡϥ
  ϦςΟʣ͕೥ʹ΋๚ΕΔʯ
  આΛൃද

  View full-size slide


 8. (PPHMF.BQT (PPHMF&BSUI
  ެ։

  View full-size slide


 9. δΣϑϦʔɾώϯτϯΒ
  ΦʔτΤϯίʔμʹΑΔ
  χϡʔϥϧωοτϫʔΫͷ
  ਂ૚Խख๏ΛఏҊ

  View full-size slide


 10. ถ%FFQ.JOEࣾ
  ถ%FFQ.JOEࣾ੡
  ʮ"MQIB(Pʯ͕
  ਓؒͷϓϩғޟع࢜ʹউར

  View full-size slide

 11. ݩ(PPHMF೔ຊ๏ਓ୅දऔక໾

  ଜ্ݑ࿠
  ೥ޙԿͯ͠Δ͔ʁ
  ࣗ෼ͩͬͨΒ
  ؒҧ͍ͳ͘"*ͩͶɻ

  View full-size slide

 12. ஍ਤͷ࡞Γํ

  View full-size slide

 13. ࠓ·Ͱ͸
  ஍ಓʹ
  ਓ͕ؒख࡞ۀͰ࡞ͬͨɻ

  View full-size slide

 14. ໰୊ɿ
  ੨ࢁֶӃେֶ
  ૬໛ݪΩϟϯύε͸
  Ͳ͜ʹ͋Γ·͔͢ʁ

  View full-size slide

 15. (PPHMFઌੜʹ
  ฉ͍ͯΈ·ͨ͠ɻ


  View full-size slide

 16. ౉Ε·ͤΜʂ

  View full-size slide

 17. (PPHMF.BQT͕
  θϯϦϯσʔλ͔Β
  ಠࣗσʔλʹ੾Γସ͑

  ೥݄

  View full-size slide

 18. https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1903/22/news067.html

  View full-size slide

 19. IUUQTXXXHPPHMFDPNNBQTQMBDF&##&%#&&"&&"#&&'#$&#'&##&"'#"&#"&'#$! [EBUBNNTYFFDFDDYCGCCNEE
  *NBHF$MBTTJ
  fi
  DBUJPOCZ.BDIJOF-FBSOJOH

  View full-size slide

 20. IUUQTXXXHPPHMFDPNNBQTQMBDF&##&%#&&"&&"#&&'#$&#'&##&"'#"&#"&'#$! [EBUBNNTYFFDFDDYCGCCNEE
  *NBHF$MBTTJ
  fi
  DBUJPOCZ.BDIJOF-FBSOJOH

  View full-size slide

 21. IUUQTXXXHPPHMFDPNNBQTQMBDF&"$&#$&"'#"! [EBUBNN
  TYBFFYEEGFNEE "QQMF.BQTGSPNJ1$CVJMEJOHGPPUQSJOU

  J1$CVJMEJOHGPPUQSJOUBOE(PPHMFPSJHJOBMCVJMEJOHGPPUQSJOU

  View full-size slide

 22. IUUQUPPMTHFPGBCSJLEFNDOVNNUNBQOJLNUHPPHMFNBQ
  3PBEEBUBJTIJTUPSJDBMNBQJO
  .BDIJOF-FBSOJOHQSPDFTTUJNFTUBNQ

  View full-size slide

 23. https://www.google.com/maps/@35.5680442,139.3993856,18.91z

  View full-size slide

 24. IUUQTXXXHPPHMFDPNNBQTQMBDF&#%&&&&#&"'&##&##&"&#! NEBUBNFNNTYGFBFFFYFCFD
  NEE
  3PBEEBUBJTIJTUPSJDBMNBQJO
  .BDIJOF-FBSOJOHQSPDFTTUJNFTUBNQ

  View full-size slide

 25. IUUQTXXXHPPHMFDPNNBQTQMBDF&&#&'"&$$&%&'"&##&#&""&#%&$#"&&'&'#$&#&#"&
  ! [EBUBNNTYDGYCCDBEFNEE
  3FMBUJWF-BZFS1SPCMFNT

  View full-size slide

 26. IUUQTXXXHPPHMFDPNNBQTEJS&
  &#&'"&$$&#"&#%&#&##&##&&#"&$"&#"&'#$&'#$&&'#$&'#$
  &##&##&&"#&#&&""&#$&"'&"& ! B Z UEBUBNFNNNN
  TYDBGECDYBBE
  ff
  EBEENEENF
  1SJWBUF3PBE/BWJHBUJPO1SPCMFNT
  /PO1VCMJD3PBE

  View full-size slide

 27. IUUQTXXXHPPHMFDPNNBQT! [
  (PPHMF.BQTXJUI;FOSJO /FX(PPHMF.BQT

  View full-size slide

 28. IUUQTXXXHPPHMFDPNNBQT! [
  8SPOH*$OBNF
  $PSSFDU/BNF
  lఱ৓ߴݪ*$z
  #VU (PPHMFXSPUF
  lඌՖ୔๺*$z

  View full-size slide

 29. https://www.google.com/maps/@34.905457,139.0399899,19z

  View full-size slide

 30. https://www.google.com/maps/@35.8088111,139.4472724,3a,75y,348.13h,94.92t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4ofrqy_Wz5m7GvwzJ5RuWA!2e0!7i16384!8i8192

  View full-size slide

 31. https://www.google.com/maps/@35.8088111,139.4472724,3a,75y,348.13h,94.92t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4ofrqy_Wz5m7GvwzJ5RuWA!2e0!7i16384!8i8192

  View full-size slide

 32. ໰୊ɿ
  ੨ࢁֶӃେֶ
  ૬໛ݪΩϟϯύε͸
  Ͳ͜ʹ͋Γ·͔͢ʁ

  View full-size slide

 33. https://www.google.com/maps

  View full-size slide

 34. ͔ͳΓमਖ਼͞Ε͍ͯΔɻ

  View full-size slide

 35. ཱମަࠩͷଆಓ౳
  ۤखͳͱ͜Ζ͸͋ͬͨɻ
  ʢ೥݄ʣ

  View full-size slide

 36. ཱମަࠩͷଆಓφϏ΋
  मਖ਼͞Ε͖͍ͯͯΔɻ
  ʢ೥݄Ҏ߱ʣ

  View full-size slide

 37. (PPHMF.BQTͷ
  ಠஃ৔͔ʁ

  View full-size slide

 38. IUUQTNBQXJUIBJ

  View full-size slide

 39. https://mapwith.ai/

  View full-size slide

 40. ಓ࿏ͷத৺ઢ͸
  Ӵ੕ը૾͔Β
  "*͕நग़

  View full-size slide

 41. ݐ෺நग़͸
  ͱڠۀ

  View full-size slide

 42. 'BDFCPPLʹ
  ฉ͍ͯΈ·ͨ͠ɻ

  View full-size slide

 43. lυϩʔϯͷۭࡱը૾ఏڙ͢ΔͷͰ
  ػցֶश 3BQJ%
  ࢖ͬͯ
  ͙͢ʹࣗಈநग़Ͱ͖Δ͔ʁz

  View full-size slide

 44. lը૾ͷղ૾౓͕ҧ͍͗͢Δɻ
  ڭࢣσʔλΛ࠶౓
  ߏங͢ΔͳͲ
  ͕࣌ؒඞཁz

  View full-size slide

 45. ࣮ࡍʹ
  Ͱࣗ෼Ͱ΍ͬͯΈͨɻ

  View full-size slide

 46. https://map.openaerialmap.org/#/139.92809236049652,35.3254680528724,17/square/13300213100/5cdcd4ed6e10670005c59965?_k=q86pvi

  View full-size slide

 47. (PPHMF΄Ͳ
  ਫ਼౓ྑ͘ݕग़͢Δʹ͸
  ΋͏ͻͱ޻෉ඞཁɻ

  View full-size slide

 48. ஍্͔Βͷ໨ઢ

  View full-size slide

 49. (PPHMF͸΋ͪΖΜ

  View full-size slide

 50. https://www.google.com/intl/ja/streetview/

  View full-size slide

 51. ..4
  .PCJMF.BQQJOH4ZTUFN

  View full-size slide

 52. https://biz.kkc.co.jp/solution/keisoku/mms/tech/

  View full-size slide

 53. ݸਓͰ..4ॴ༗͸ແཧɻ

  View full-size slide

 54. Ͱ΋ɺ
  εϚϗ͕͋Ε͹ɺ
  ݁ߏͰ͖Δ͔΋ɻ

  View full-size slide

 55. https://www.mapillary.com/app/?menu=false&lat=35.659686855230916&lng=139.68488898230248&z=17&pKey=w38BVRkz8Jy4LNvu4R
  fl
  QA&x=0.6389615566888225&y=0.3855434005952346&zoom=0&focus=photo

  View full-size slide

 56. https://www.mapillary.com/app

  View full-size slide

 57. IUUQTXXXNBQJMMBSZDPNBQQ

  View full-size slide

 58. IUUQTXXXNBQJMMBSZDPNBQQ MPDBUJPO+BQBOMBUMOH[

  View full-size slide

 59. ೔ຊࠃ಺ͷ
  ߩݙऀΛൺֱ͢Δͱ

  View full-size slide

 60. IUUQTXXXNBQJMMBSZDPNBQQMFBEFSCPBSE+BQBO MPDBUJPO+BQBOGPDVTNBQMBUMOH[VTFSNBQDPODJFSHF

  View full-size slide

 61. IUUQTXXXNBQJMMBSZDPNBQQMFBEFSCPBSE+BQBO MPDBUJPO+BQBOGPDVTNBQMBUMOH[VTFSNBQDPODJFSHF
  .
  *NBHFT

  View full-size slide

 62. IUUQTXXXNBQJMMBSZDPNBQQMFBEFSCPBSE+BQBO MPDBUJPO+BQBOGPDVTNBQMBUMOH[VTFSNBQDPODJFSHF
  .
  *NBHFT

  View full-size slide

 63. https://www.mapillary.com/app/?lat=35.56668611111112&lng=139.40266666666668&z=17&menu=false&pKey=rPaB0BhwRTpy_7Z6k31oBw&focus=photo&x=0.5097002855874749&y=0.3226481104316623&zoom=0

  View full-size slide

 64. https://www.mapillary.com/app/?pKey=H8wioIgoZFucPG2B9un4zg&focus=photo&lat=34.772989&lng=138.015962&z=17

  View full-size slide

 65. https://www.mapillary.com/360

  View full-size slide

 66. ࣌ؒ࣠Ͱ؅ཧ

  View full-size slide

 67. https://www.mapillary.com/app/time-travel?lat=35.56857944894339&lng=139.40378768207773&z=17&menu=false&pKey=Mov8xB4uX6g20uxJbBdObw&focus=photo&cKey=w66dObyShDJE01asSZJOrg&x=0.515610983210404&y=0.5173070016949836&zoom=0

  View full-size slide

 68. ྫ͑͹
  Ҏ߱Ͱ
  ϑΟϧλΛ͔͚Δͱ

  View full-size slide

 69. IUUQTXXXNBQJMMBSZDPNBQQ MPDBUJPO+BQBOMBUMOH[EBUF'SPNGPDVTQIPUPQ,FZ

  View full-size slide

 70. 0QFO4G.ʹΑΔ
  ౎ࢢͷࡾ࣍ݩԽ

  View full-size slide

 71. http://blog.mapillary.com/update/2016/09/27/mapillary-joins-berkeley-deepdrive.html

  View full-size slide

 72. %FFQ-FBSOJOHʹΑΔ
  ը૾ࣝผ

  View full-size slide

 73. http://blog.mapillary.com/update/2016/09/27/mapillary-joins-berkeley-deepdrive.html

  View full-size slide

 74. lόΠΫʹ·͕ͨΔਓͱ
  lόΠΫΛ෼཭Ͱ͖Δɻ

  View full-size slide

 75. ࣝผͨ͠ෳ਺ͷΦϒΤδΣΫτΛ
  ૯߹తʹ൑அɻ

  View full-size slide

 76. IUUQTCMPHNBQJMMBSZDPNVQEBUFFYUFOEJOHPCKFDUEFUFDUJPOTUPTDFOFDMBTTFTIUNM

  View full-size slide

 77. IUUQTCMPHNBQJMMBSZDPNVQEBUFFYUFOEJOHPCKFDUEFUFDUJPOTUPTDFOFDMBTTFTIUNM

  View full-size slide

 78. େࣄͳͷ͸
  େྔͷ
  lڭࢣσʔλz

  View full-size slide

 79. .BQJMMBSZ
  5BTLFS

  View full-size slide

 80. Mapillary Marketplace
  https://www.mapillary.com/app/marketplace

  View full-size slide

 81. IUUQTXXXNBQJMMBSZDPNWFSJ
  fi
  DBUJPOQMPHPUJHP

  View full-size slide

 82. .BQJMMBSZ͸
  ϙετϓϩηογϯά

  View full-size slide

 83. ϦΞϧλΠϜͰ΍Ζ͏ͱ
  ͍ͯ͠Δͷ͕

  View full-size slide

 84. Data → AI → HD Maps

  View full-size slide

 85. Maps for
  Machines

  View full-size slide

 86. Maps for
  Machines
  1. Road network
  Updated live, turn by turn
  directions, traf
  fi
  c
  2. HD Maps, data needs high percussion, accuracy, and updated
  in a more timely manner.
  2. HD Vector Maps
  Highly accurate, fast
  updates
  3. Performant
  Over the air and in the
  hardware in the car
  4. Localization Connecting
  the car relative to the HD
  map

  View full-size slide

 87. mapbox.com/vision

  View full-size slide

 88. 72 byte JSON message:
  {'lat': 37.767568626437786, 'lon': -122.45719122503174, 'type': [1, 25]}

  View full-size slide

 89. (PPHMF.BQT΋
  ֤ࣾ΋
  ૂ͍ͬͯΔͷ͸ϦΞϧλΠϜ஍ਤ

  View full-size slide

 90. ͜ΕΛ࣮ݱ͢Δʹ͸
  ਓؒʹ͸ෆՄೳɻ
  "*ͷྗΛआΓΔ͔͠ແ͍ɻ

  View full-size slide

 91. ࠓޙͷ஍ਤ࡞Γ
  ը૾൑ಡ͸"*ͷ࢓ࣄ
  ਓྲྀσʔλ͔Βͷಓ࿏࡞੒΋"*ͷ࢓ࣄ
  ڭࢣσʔλूΊ͸ਓؒͷ࢓ࣄ
  ੜ੒͞Εͨ஍ਤͷϑΟʔυόοΫ͸ਓؒͷ࢓ࣄ

  View full-size slide

 92. ࠓޙͷ஍ਤ࡞Γ
  ը૾൑ಡ͸"*ͷ࢓ࣄ
  ਓྲྀσʔλ͔Βͷಓ࿏࡞੒΋"*ͷ࢓ࣄ
  ڭࢣσʔλूΊ͸ਓؒͷ࢓ࣄ
  ੜ੒͞Εͨ஍ਤͷϑΟʔυόοΫ͸ਓؒͷ࢓ࣄ

  View full-size slide

 93. ਓͷಈ͖Λ௥͑ΔϓϨΠϠʔ
  εϚϗΞϓϦͷγΣΞ͕ߴ͍
  εϚϗͷΩϟϦΞ
  ࣗಈӡసंͳͲϞϏϦςΟ
  ஦͔Β஍ද໘Λ؍࡯Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 94. ೥ɺ
  ஍ਤ͸Ͳ͏ਐԽ͢Δ͔ʁ

  View full-size slide

 95. ՝୊ɿ
  ࣗ୐ۙ͘ͷެԂͰ
  .BQJMMBSZΛ༻͍ͯ
  Ґஔ΍Χϝϥͷ޲͖Λม͑ͯ
  ຕҎ্ࣸਅΛࡱΓɺެ։ɻ
  1FSNBMJOL63-Λఏग़ɻ
  དྷिͷतۀͰͦͷࣸਅΛ֬ೝ͠·͢ɻ

  View full-size slide

 96. ϓϥΠόγʔʹ஫ҙ
  ࣗ୐όϨ͠ͳ͍Α͏ʹ
  ଞਓΛࣸ͠ࠐ·ͳ͍

  lެಓz্ͰࡱӨ

  View full-size slide

 97. ʲϑΣϦεঁֶӃͷֶੜʳ
  ࣗ෼ͰࡱӨͨ͠.BQJMMBSZσʔλͷத͔Β
  ̍ຕ͓ؾʹೖΓΛબͼɺ
  ͦͷ1FSNBMJOL63-ΛҎԼͷϑΥʔϜʹ
  ఏग़͍ͯͩ͘͠͞ɻʢ+45ʣ
  IUUQTGPSNTHMF8U+(UZ14TII%

  View full-size slide

 98. ʲ੨ֶͷֶੜʳ
  ࣗ෼ͰࡱӨͨ͠.BQJMMBSZσʔλͷத͔Β
  ̍ຕ͓ؾʹೖΓΛબͼɺ
  ͦͷ1FSNBMJOL63-Λ(PPHMF$MBTTSPPNʹ
  ʮϦϯΫʯͱͯ͠ఏग़͍ͯͩ͘͠͞ɻ

  View full-size slide

 99. ͦΕͱ
  ࠓ೔தʹ
  དྷिʹ޲͚ͯ0QFO4USFFU.BQͷ
  ΞΧ΢ϯτΛ࡞͓͖ͬͯ·͠ΐ͏ʂ

  View full-size slide

 100. @mapconcierge

  View full-size slide